Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013

Kazalo

3800. Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj, stran 12068.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je občinski svet na 21. redni seji dne 4. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12) (v nadaljevanju: PRO) sprejmejo podrobnejša merila in pogoji (v nadaljevanju: PMP) za posege v prostor na zemljišču parc. št. 1507 k.o. Tomišelj, ki jih je izdelal Arhilinea, Savo Bremec s.p., Ljubljana, št. proj.: 05-04/12.
2. člen
(območje veljavnosti odloka)
Obravnavano zemljišče s parc. št. 1507 k.o. Tomišelj v naravi predstavlja zemljišče, za katerega se predhodno izdelajo podrobna merila in pogoji za projektiranje (v nadaljevanju: PMP) v skladu s 44. in 62. členom PRO. Lega obravnavanega območja je takšna, da se ga obravnava kot zaključeno celoto in za katero se predvidi tudi javna gospodarska infrastruktura s priključki, glede na predvideno parcelacijo. Parcelacija predvideva razdelitev parcel za gradnjo in parcelo za dovozno pot s priključkom na državno cesto. Na vsaki izmed parcel, se po predhodni parcelaciji, predvideva gradnja stanovanjskega objekta ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
Dovozna pot omogoča tudi dovoz – dostop do vseh predvidenih parcel po predhodni parcelaciji parcele št. 1507 k.o. Tomišelj.
3. člen
(sestavni del PMP)
– Besedilo odloka
– Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte
Načrt namenske rabe z vplivnim območjem – izsek iz PRO, M 1:5000
Prikaz zemljiške parcele na katastrskem načrtu, M 1:500 – št. Lista 1
Prikaz parcelacije, M1:500 – št. Lista 2
Prikaz priključkov na infrastrukturo, M 1:500 – št. Lista 3
Prikaz prometne ureditve – priključek na regionalno cesto, M1:500 – št. Lista 4
Zazidalna situacija, M 1:500 – št. Lista 5.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje podrobnejših meril in pogojev obsega zemljišče parc. št. 1507 k.o. Tomišelj, ki se nahaja znotraj območja TO-4/SS, ki je delno že pozidan. Predmetna parcela se bo v skladu s tem odlokom uredila za gradnjo, in sicer se bo zgradila dostopna cesta s komunalno infrastrukturo, kot je razvidno iz karte Prikaz priključkov na infrastrukturo. Ureditveno območje podrobnejših meril in pogojev znaša 3103 m2.
5. člen
(posegi izven območja PMP in vplivno območje)
Izven območja urejanja PMP se bo zgradil nov nizkonapetostni priključni vod iz TP Tomišelj – kapelica, ki bo potekal po zemljiščih parc. št. 1501/2 in 1504 k.o. Tomišelj v skladu s pogoji pristojne službe.
Ostali posegi se bodo vršili samo na zemljiški parc. št. 1507 k.o. Tomišelj.
6. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Ne bo negativno vplivala na varnost pred požarom, varstvom zraka in tal. Ne bo negativno vplivala na obstoječe nepremičnine v okolici.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
Poleg štirih stanovanjskih objektov se bo zgradila še dostopna cesta s komunalno infrastrukturo. Znotraj območja je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno uredbo in PRO Občine Ig.
8. člen
(tipologija in oblikovanje objektov)
V območju TO-4/SS, ki se urejajo s tem odlokom so dovoljene stanovanjske stavbe CC-SI 11, ki morajo upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:
– Tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,4;
– Višina: P+M, kolenčni zid ne sme presegati 1 m;
– +/– 0.00 nad terenom je max 1,00 m, oziroma v skladu s hidravličnim elaboratom.
– Strehe so simetrične dvokapnice naklona od 38 do 45 stopinj; Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.
– Kritina: opečni bobrovec ali zareznik ali sivi zareznik.
– Okna in okenske odprtine morajo biti poenotenih dimenzij in osno simetrično razporejene.
– Frčade na dvokapnih strehah ne smejo biti višje od slemena, naklon frčade mora biti enak naklonu osnovne strehe. Strešni pomol se izvede v skladu s PRO.
– Strešni pomoli smejo biti dolgi največ 2/3 osnovne strehe in morajo biti od stranskega roba strešine odmaknjeni najmanj 1 m. Linija slemena in kapi mora nad oziroma pod strešnim pomolom teči neprekinjeno.
– Fasade se izvedejo v ometu in ustreznem barjanskem zemeljskem tonu (bele, sive ali rjave). Uporaba neustreznih odtenkov in močnih barv ni sprejemljiva. Dopustna je kombinacija z lesom ali opeko.
9. člen
(lega objektov na zemljišču z zunanjo ureditvijo)
Lega posameznega zemljišča se mora z daljšo stranico dotikati gradbene linije (GL), in sicer z najbolj izpostavljenim delom objekta (napušč, balkon, ipd.), ter s pravokotno stranico dotikati s fasado gradbeno mejo (GM), ki je označena s stično točko (T). Lega objektov je prikazana na listu Zazidalna karta.
Na zemljišču se zagotovi še 2 parkirna mesta in manipulativne površine, ki so namenjene tudi parkiranju za obiskovalce. Ostalo zemljišče se zasadi in uredi z domačimi vrstami drevja in grmovja ali zatravi.
Nadstrešek za avto z drvarnico, se lahko izvede v max. dimenzijah 7 m x 11 m višine 3,5 m v leseni izvedbi z ravno streho (minimalni naklon zaradi odvodnjavanja vode iz strešin).
10. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo)
Faktor zazidanosti je 0,4. V pozidano površino se šteje tlorisna površina osnovnega objekta in vseh nezahtevnih in enostavnih objektov.
11. člen
(ograja)
Ograja se postavi na mejo parcel, ki je lahko žična ali zasajena živa meja. Najvišja dovoljena višine je 180 cm, vključno s točkovnim podstavkom, ki je lahko betonski ali kamnit max. višina 40 cm merjeno od tal. Na meji s cesto je skupaj z betonskim ali kamnitim podstavkom max. višina 0,75 m.
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovoz do parcel se predvidi po na novo izvedenem priključku na državno cesto, in sicer po predvideni asfaltni dovozni poti z ustreznim priključkom na državno cesto Podpeč–Ig.
– Predvideni objekt na parceli 2 mora biti od roba asfalta regionalne ceste RIII-642/1147 oddaljen min. 8,0 m.
– Za dostop in dovoz do vseh predvidenih objektov na parcel št. 1507 k.o. Tomišelj, se predvidi dovozna pot parcel 1 preko novega cestnega priključka iz državne ceste R III-642/1147 pravokotno na os ceste.
– Med posameznimi hišnimi dovozi oziroma cestnimi priključki je potrebno zagotoviti razmak v minimalni širini 5,0 m.
– Priključek in njegova neposredna okolica ob regionalni cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno – izračunan in v prometno situacijo vrisan pregledni trikotnik. V preglednem trikotniku ne sme biti nobene ovire višje od 75 cm (npr. živa meja, ograja, drevesa ipd.).
– Priključek je potrebno protiprašno utrditi in asfaltirati, tlakovati ali drugače urediti v predpisani širini in dolžini min. 5,0 m, računano od roba vozišča ceste, tako da se material s parcele in priključka ne nanaša na vozišče ceste RIII-642/1147.
– Vse komunalne priključke je potrebno predvideti brez poseganja v vozišče ceste RIII-642/1147.
13. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Kanalizacija: Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja bodo objekti v območju TO-4 priključeni na malo komunalno čistilno napravo. Pred izdajo soglasja na projektne rešitve mora biti sklenjena pogodba o praznenju blata iz male komunalne čistilne naprave.
Vodovod: Do izgradnje ustreznega vodovoda se bodo na posameznem zemljišču izvedli zbiralniki za vodo.
Telekom: Za potrebe novogradenj znotraj območja je potrebno zgraditi zunanji TK priključek do posamezne stavbe.
Snaga: Odpadki iz gospodinjstva se zbirajo v ločenih zabojnikih. Zabojniki so locirani ob uvozu na posamezno parcel na primerno utrjeni podlagi. Prostor za zbiranje odpadkov bo načrtovan skladno z zahtevami in lokalnim načinom zbiranja odpadkov.
Ogrevanje: Način ogrevanja je individualen. Spodbuja se energetsko varčna gradnja, učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije.
Elektro: Predvidi se izgradnja novega priključka na javno električno omrežje po projektu št. 06-05/12. Marec 2013, izdelal: Arhilinea, Savo Bremec s.p., Ljubljana in načrtu el. Inštalacij in el. Opreme – NN priključek št. E-09/2013, april 2013, izdelal: Energo-Pro d.o.o., Sežana.
Javna razsvetljava: Za ureditev zunanje razsvetljave se predvideva postavitev svetil vzdolž dovozne poti v razmaku 30 m.
Priklop posameznega objekta na komunalno infrastrukturo se izvede na podlagi soglasja pristojnega soglasodajalca.
14. člen
(varovanje okolja)
Varstvo pred hrupom: Območje se nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. Ostala določila veljajo kot določa 32. člen odloka o prostorskem redu Občine Ig.
Osončenje: Pri projektiranju je treba upoštevati določila veljavnega predpisa o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
Varstvo vodnih virov: Obravnavano območje leži v VVO III. Za katerega veljajo določila državne uredbe o varstvu vodnih virov.
Varstvo pred poplavami: Za gradnjo, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično analizo oziroma elaborat. Ostali pogoji izhajajo iz 30. člena PRO.
Varstvo zraka: Pri gradnji je potrebno upoštevati določila 33. člena PRO.
15. člen
(varstvo narave)
Barjanski kanal na vzhodnem delu zemljišča naj se ohranja v obstoječem stanju. Barjanskega kanala se ne sme nasipati in utrjevati z morebitnim odkopnim ali gradbenim materialom. Ohranja naj se obrežna grmovna in drevesna vegetacija.
Odpadni gradbeni material in ostale odpadke mora investitor oziroma Izvajalec del odpeljati na za to določena mesta, izven naravovarstveno pomembnih območij.
Vse preostale smernice oziroma pogoji so navedeni v dokumentu številka: 3-II-810/2-O-12/KR z dne 19. 12. 2012.
Upravljalec: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
16. člen
(parcelacija)
Parcelacija je določena na karti Načrt parcelacije.
P1 – dovozna pot                   488,0 m2
P2 – stavbna parcela                 594,94 m2
P3 – stavbna parcela                 653,75 m2
P4 – stavbna parcela                 653,75 m2
PSKO je na robu dveh parcel 4 in 5 in obsega      0,20 m2
P5 – stavbna parcela                  550 m2
P6 – zelena površina ob vodotoku          162,36 m2.
Remškar Igor: skupna velikost parcele        1307,3 m2
Kuralt Roman: skupna velikost parcele        1307,5 m2
P1 – dovozna pot                   488,0 m2
PSKO je na robu dveh parcel 4 in 5 in obsega      0,20 m2
--------------------------------------------------------------
Parcela 1507 k.o. Tomišelj je v skupni izmeri     3103 m2
17. člen
(etapnost gradnje)
Prvo etapo predstavlja gradnja dovozne poti in izvedba NN kabelskega voda po projektu št. 06-05/12. Marec 2013, izdelal: Arhilinea, Savo Bremec s.p., Ljubljana in načrtu el. Inšatacij in el. Opreme – NN priključek št. E-09/2013, april 2013, izdelal: Energo-Pro d.o.o., Sežana. V drugi etapi se bodo gradile stanovanjske stavbe.
18. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnejših meril in pogojev)
Za fazi projektiranja in gradnje je potrebno zagotoviti geotehnično poročilo za potrebe temeljenja in morebitne zaščite sosednjih objektov.
Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča ne bo posegalo zunaj predmetnega območja.
19. člen
(obveznost investitorjev)
Investitorji se obvežejo, da bodo zgradili tisto komunalno infrastrukturo, ki je opredeljena znotraj njihove gradbene parcele in tisto, ki izhaja iz pridobljenih smernic in soglasja s strani soglasodajalcev. Obveznost investitorja bo plačilo komunalnega prispevka na podlagi veljavnega odloka o programu opremljanja Občine Ig. Manjkajoča infrastruktura, ki se bo zgradila naknadno, bo investitor zavezan za priključitev in plačilo komunalnega prispevka in izgradnje znotraj predmetnega območja.
20. člen
(končne določbe)
Po prenehanju veljavnosti teh PMP, ko so predvideni objekti zgrajeni in v uporabi, se območje ureja skladno z veljavnim Prostorskim redom Občine Ig.
21. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanje teh PMP opravlja pristojna inšpekcijska služba.
22. člen
PMP so stalno na vpogled na Občini Ig in na pristojni Upravni enoti Ljubljana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/004/2012
Ig, dne 5. decembra 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti