Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013

Kazalo

3789. Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija, stran 12057.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o oglaševanju na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oglaševanja in plakatiranja na območju Občine Idrija ter plakatiranja za potrebe volilne in referendumske kampanje na območju Občine Idrija.
Najem stvarnega premoženja v lasti Občine Idrija za namen oglaševanja in plakatiranja se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja najemanje stvarnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
2. člen
Javna mesta so:
– javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina oziroma površine, ki so opredeljene z zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora;
– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in prostorskega urejanja;
– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, ki jih ureja veljavna zakonodaja s področja cest.
3. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati; delijo se na stalne in na začasne objekte za oglaševanje;
– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in vzdrževanje;
– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega predmeta na oziroma z objekta za oglaševanje;
– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo na objekte za oglaševanje;
– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča storitve oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih ali izvaja storitve oglaševanja in plakatiranja na začasnih objektih ali izvaja storitve oglaševanja in plakatiranja na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta.
4. člen
Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– gospodarska dejavnost na stalnih objektih za oglaševanje;
– gospodarska dejavnost na začasnih objektih za oglaševanje;
– oglaševanje in plakatiranje za lastne potrebe;
– plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.
5. člen
Na celotnem območju Občine Idrija je potrebno pri izvajanju oglaševanja in plakatiranja upoštevati določbe 15. in 16. člena tega odloka.
6. člen
Oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih, ki se nahajajo na javnih mestih in površinah, na katerih ima Občina Idrija lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje, se znotraj območij Krajevne skupnosti Mesto Idrija in Krajevne skupnosti Spodnja Idrija izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.
Izvajalec izbirne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec) je lahko javno podjetje ali koncesionar.
Za podelitev koncesije iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08 z vsemi spremembami in dopolnitvami).
Za oglaševanje in plakatiranje, ki se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba, je potrebno oddati vlogo pri izvajalcu, ki storitev oglaševanja in plakatiranja zaračuna na podlagi cenika, potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija. Izjemo predstavlja zagotovitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje.
7. člen
Oglaševanje in plakatiranje na začasnih objektih, ki se nahajajo na javnih mestih in na katerih ima Občina Idrija lastninsko, stvarno ali drugo pravico, izvaja oglaševalec ali njegov pooblaščeni izvajalec.
Za oglaševanje in plakatiranje na začasnem objektu je potrebno oddati vlogo pri občinski upravi Občine Idrija, ki pred postavitvijo izda soglasje in zaračuna občinsko takso, skladno z določbami Odloka o občinskih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/11 z vsemi spremembami in dopolnitvami).
8. člen
Oglaševanje in plakatiranje na stalnih in začasnih objektih, ki se nahajajo na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta in na katerih Občina Idrija nima lastninske, stvarne ali druge pravice ter na katerih je v skladu z veljavnimi prostorskimi akti možno postavljati stalne ali začasne objekte za oglaševanje, se izvaja ob predhodnem soglasju Občine Idrija in v skladu z določbami tega odloka.
9. člen
Splošna in posebna merila ter lokacije za postavitev objektov za oglaševanje se določijo na podlagi Pravilnika o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga sprejme župan v dveh mesecih po objavi tega odloka, v skladu s prostorskimi akti Občine Idrija.
10. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščene na zgradbah ali na funkcionalnem zemljišču zgradb.
Predmet tega odloka tudi niso usmerjevalne table in označbe ulic, ki spadajo pod usmerjevalni in obvestilni sistem.
Prav tako niso oglaševalski predmeti označbe gradbišč in informacijske table o projektih, sofinanciranih iz evropskih in drugih strukturnih skladov.
11. člen
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.
II. OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE
12. člen
Stalni objekti za oglaševanje so:
– veliki in mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji;
– stebri in drugi volumski objekti in naprave oglaševanja;
– obešanke na drogovih javne razsvetljave;
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture;
– samostoječe table za oglaševanje;
– obvestilni in usmerjevalni znaki;
– svetlobni napisi;
– drogovi za čezcestne transparente.
Začasni objekti za oglaševanje so:
– prenosljivi panoji;
– panoji, ki jih prenašajo ljudje;
– zastave;
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih;
– površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine;
– obvestilni in usmerjevalni znaki;
– drugi podobni premični objekti in naprave.
13. člen
Nov objekt za oglaševanje se lahko postavi na predlog:
– izvajalca, organa Občine Idrija ali krajevne skupnosti, če gre za postavitev objekta za oglaševanje na javnih površinah in drugih nepremičninah, na katerih ima Občina Idrija lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico;
– oglaševalca ali investitorja, če gre za postavitev objekta za oglaševanje na površinah in drugih nepremičninah, na katerih Občina Idrija nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na površinah in drugih nepremičninah, na katerih ima Občina Idrija lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico.
14. člen
Za postavitev novega stalnega objekta za oglaševanje je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave Občine Idrija.
Občinska uprava Občine Idrija izda soglasje za določen čas oziroma za dobo največ petih let.
S soglasjem se določi rok za postavitev objekta. Če izvajalec oziroma investitor v predpisanem roku stalnega objekta za oglaševanje ne postavi, soglasje preneha veljati.
Občinska uprava Občine Idrija lahko soglasje prekliče pred pretekom določenega časa v primeru:
– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;
– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali potreben ali da ni primerno vzdrževan;
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega soglasja.
Za vse stalne objekte za oglaševanje je potrebno pridobiti dovoljenja v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo ter zakonodajo s področja graditve objektov.
V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen stalni objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa.
15. člen
Objekti za oglaševanje morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– oblikovani morajo biti enotno za območje ene krajevne skupnosti ali za celo občino ter postavljeni v sklenjene celote v okviru mestne ureditve;
– nosilne konstrukcije morajo biti izdelane iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi;
– v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Idrija so lahko opremljeni s simboli občine;
– na njih mora biti biti vidna oznaka izvajalca oziroma oglaševalca;
– postavljeni morajo biti tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani in sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni;
– postavljeni morajo biti tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij;
– morajo biti tehnično neoporečni in varni, kar izvajalec oziroma oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
Postavljeni objekti za oglaševanje morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa;
– nemoten dostop lastnikom in uporabnikom zemljišč;
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav;
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
16. člen
Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ni dovoljeno postavljati:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti;
– na pokopališčih;
– na drevesih;
– na smetnjakih;
– na drugih javnih mestih, kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost območja;
– na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostale objekte za oglaševanje, oglaševalske predmete, usmerjevalne table, označbe ulic ter prometno signalizacijo;
– na lokacije, kjer bi postavitev ovirala vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine;
– na površinah in objektih, kjer bi se zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak;
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
Na celotnem območju Občine Idrija tudi ni dovoljeno postavljati panojev za oglaševanje, dimenzij, večjih od 2x2,5 m. Znotraj območij kulturne dediščine ni dovoljeno nameščati svetlobnih napisov.
17. člen
Izjemoma je možno postaviti objekte za oglaševanje na javnih mestih tudi izven lokacij, pridobljenih na podlagi 7. člena tega odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo mesto in okolico), ob splošnih pogojih iz tega odloka.
18. člen
Kadar je potrebno stalne objekte za oglaševanje odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v prostor ter pri postavitvi novih objektov za oglaševanje, določi občina nove lokacije v skladu s tem odlokom.
III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA
19. člen
Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija.
Cena se določi glede na velikost oglaševalskih predmetov, njihovo število in čas namestitve.
Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.
20. člen
Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:
– humanitarnim organizacijam;
– Občini Idrija in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
– organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kampanje, razen za dodatna plakatna mesta.
Na obešankah na drogovih javne razsvetljave se javnim zavodom in javnim podjetjem v lasti ali solastništvu Občine Idrija, ki delujejo na področju turizma, zagotovi po eno brezplačno oglasno mesto na območju posamezne krajevne skupnosti.
Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu oziroma občinski upravi 10 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta.
21. člen
Izvajalec ima pravice in dolžnosti, da:
– organizirano vodi poslovanje in izvaja dejavnost oglaševanja in plakatiranja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglaševalskih predmetov ipd.);
– vsak objekt za oglaševanje označi (npr. z logotipom podjetja);
– redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti, ki jih namešča na objekte za oglaševanje, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglaševalski predmet viseti na objektu za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti na objektu za oglaševanje primerno razvrščeni;
– odstranjuje z objektov za oglaševanje oglaševalske predmete, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom;
– poškodovane oglaševalske predmete odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni;
– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje;
– v roku dveh delovnih dni po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nadzora odstrani vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom;
– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predmetov le-te odstrani, najkasneje pa mora to storiti v roku dveh delovnih dni;
– vodi kataster stalnih objektov za oglaševanje;
– redno vodi evidence o zasedenih oziroma razpoložljivih kapacitetah na objektih za oglaševanje ter evidenco o zaračunanih in plačanih storitvah oglaševanja in plakatiranja; vsako leto mora izvajalec o navedenem izdelati poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto predložiti Občini Idrija;
– izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje in o kršitvah obvešča občinske redarje in Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
22. člen
Prihodki izbirne gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja so namenska sredstva, ki jih izvajalec porabi za namen izbirne gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja, vključno z izvajanjem dejavnosti ter upravljanjem in vzdrževanjem stalnih objektov za oglaševanje.
Del sredstev, ki predstavljajo prihodek od obešank na drogovih javne razsvetljave, se nameni za izvedbo del na javnih površinah ali za obnovo drogov javne razsvetljave, o čemer se sklene dogovor med Občino Idrija in krajevno skupnostjo, v kateri so obešanke nameščene.
IV. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
23. člen
Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora občina brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju. Občina je navedena plakatna mesta dolžna zagotavljati brezplačno. Občina zagotovi eno večje plakatno mesto v vsaki krajevni skupnosti.
Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta na stalnih objektih, ki so organizatorjem volilne in referendumske kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
Pod določenimi pogoji in proti plačilu je možno izvajati oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje tudi na začasnih objektih.
Občina najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referendumu objavi lokacije in pogoje za pridobitev plakatnih mest iz prejšnjih odstavkov tega člena. Pri dodelitvi se spoštuje načelo enakopravnosti.
24. člen
Na javni razpis, ki ga pripravi občina, se mora organizator volilne in referendumske kampanje priglasiti pisno, v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
25. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
26. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinski redarji in Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika:
– če postavlja objekte za oglaševanje in nanje namešča oglaševalske predmete oseba, ki ni izvajalec oziroma oglaševalec;
– če izvajalec redno ne vzdržuje in po potrebi ne obnavlja objektov za oglaševanje;
– če izvajalec na objektu za oglaševanje ne označi naziva svojega podjetja;
– če postavi objekte za oglaševanje brez soglasja občine ali v nasprotju z izdanim soglasjem;
– če v nasprotju z določili tega odloka namešča objekte za oglaševanje;
– če v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča oglaševalske predmete;
– če namešča objekte za oglaševanje, ki ne ustrezajo zahtevam 15. člena tega odloka;
– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za oglaševanje nameščeni in le-ti niso odstranjeni v predpisanem roku;
– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno poškoduje nameščene oglaševalske predmete;
– če krši ostala določila odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 50 evrov;
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 500 evrov;
– pravna oseba v višini 1000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, v višini 150 evrov.
Če oglaševalec, na podlagi izdane odločbe o odstranitvi objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ne odstrani objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, jih na njegove stroške odstrani izvajalec izbirne gospodarske javne službe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do ustanovitve javnega podjetja oziroma do podelitve koncesije naloge iz 6. člena tega odloka izvaja Komunala d.o.o. Idrija.
29. člen
Za vse stalne objekte za oglaševanje na zasebnih površinah, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih dovoljenj, si mora investitor, najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve pravilnika, pridobiti soglasje Občine Idrija, v skladu s pogoji odloka ter upravno dovoljenje pristojnega organa.
30. člen
Odlok začne veljati z dnem 1. 1. 2014.
Št. 007-3/2013
Idrija, dne 20. novembra 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti