Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3596. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013, stran 10931.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 27. redni seji dne 26. 11. 2013 sprejel
R E B A L A N S (II) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12, 58/13) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |      v €|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina               | Rebalans (II)|
|kontov/Konto/Podkonto              | za leto 2013|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   3.065.257|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   2.653.546|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   2.296.697|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   1.967.882|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    216.566|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in       |    112.249|
|   |storitve                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    356.849|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki    |    260.934|
|   |od premoženja               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     3.510|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    11.300|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      500|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    80.605|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    15.633|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    15.633|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     2.300|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     2.300|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |    393.778|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |    116.386|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |    277.392|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |   3.422.587|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    951.303|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    209.618|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za       |    32.051|
|   |socialno varnost             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    703.134|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     1.500|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                |     5.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1.024.570|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    150.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    670.357|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim        |    47.918|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    156.295|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   1.402.107|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih       |   1.402.107|
|   |sredstev                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    44.607|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |    33.120|
|   |os., ki niso prorač. upor.        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |    11.487|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |   –357.330|
|   |(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|   |PRODAJA                  |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH           |       0|
|   |POSOJIL                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN            |       0|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH           |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   | 441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA          |       0|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE           |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        |    28.299|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    28.299|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    28.299|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –385.629|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE           |    –28.299|
|   |(VII.-VIII.)               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |    357.330|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |    454.708|
|   |31.12.                  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji, in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2013–2016, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2013-4
Šmarjeta, dne 27. novembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.