Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto, stran 10886.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 14. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
1. člen
V 4. členu Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/96 in 134/04) se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto se objavi v tiskanem mediju in na spletnem portalu Mestne občine Novo mesto najpozneje do 31. 12. tekočega leta.«
2. člen
V 5. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda tekst: »razen Komisije za priznanja in nagrade.«
3. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Način dela komisija opredeli s poslovnikom.«
4. člen
V 10. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za prejemnike naziva častni občan se zagotovi trajno obeležje v prostorih Mestne občine Novo mesto.«
5. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.«
V 11. členu se spremeni drugi stavek drugega odstavka tako, da se glasi: »Višina denarne nagrade znaša dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.«
6. člen
V 12. členu se spremeni drugi stavek drugega odstavka tako, da se glasi: »Višina denarne nagrade znaša dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.«
Za prvim odstavkom 12. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.«
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2013
Novo mesto, dne 14. novembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.