Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013

Kazalo

3488. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013/II., stran 10580.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 29. seji dne 21. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013/II.
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12 in 73/13) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|Konto |        Naziv konta        | REBALANS II|
|    |                     |    2013|
+-------+------------------------------------------+------------+
|  1  |          2           |   3   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 33.619.025|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 30.241.276|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 19.284.458|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 15.547.938|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |  3.055.650|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   677.840|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |    3.030|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 10.956.818|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.531.592|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    8.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   25.380|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   59.750|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  9.331.697|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   938.660|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   208.050|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   730.610|
|    |neopredmetenih sredstev          |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |   103.036|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   103.036|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.226.707|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.149.821|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.076.886|
|    |proračuna iz sredstev EU         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE    |   109.346|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   109.346|
|    |institucij                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 33.300.566|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)   |  9.096.817|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.710.163|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   262.357|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  6.429.454|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   350.200|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   344.643|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    | 12.905.629|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   389.910|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  7.574.570|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  1.078.329|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi domači transferi        |  3.862.820|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 10.709.052|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 10.709.052|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)     |   589.069|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   253.815|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   335.254|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   318.458|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  1.547.525|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |  1.547.525|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    | –1.229.067|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | –1.547.525|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  –318.458|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  2.003.523|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
                                «.
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2013 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-220/2013-O802
Krško, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost