Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2013 z dne 25. 11. 2013

Kazalo

3486. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, stran 10576.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 54. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 6. 11. 2013 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) pri izvajanju nadzora, postopka nadzora, delo izvedencev, ki opravljajo posebne strokovne naloge nadzora, način odločanja, priprava, sklicevanje in vodenje sej, pisanje zapisnikov sej ter vodenje evidenc in dokumentacije nadzornega odbora.
2. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima svoj žig z grbom Občine Ivančna Gorica. V zgornjem polkrogu je napis »OBČINA IVANČNA GORICA«, v spodnjem polkrogu pa »NADZORNI ODBOR«. Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
3. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno, nepristransko in v skladu z veljavno zakonodajo ter akti Občine Ivančna Gorica.
4. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno, razen v delu, ko se pripravlja in obravnava osnutek poročila in dokončno poročilo.
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor je dolžan spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto pravnih in fizičnih oseb.
5. člen
(1) Nadzorni odbor odloča na rednih in izrednih sejah.
(2) Redno sejo nadzornega odbora se sklicuje po potrebi oziroma vsaj dvakrat letno.
(3) Izredna seja nadzornega odbora se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
(4) O sklicu izredne seje morajo biti obveščeni člani nadzornega odbora vsaj en dan pred sejo. Vabilo za sklic izredne seje se pošlje vselej tudi županu.
(5) Nadzorni odbor ob pogojih, ki jih določa ta poslovnik, lahko odloča tudi na dopisni seji.
(6) Udeležba na sejah nadzornega odbora je dolžnost članov. V primeru, da so člani zadržani, morajo to sporočiti predsedniku nadzornega odbora ali v pisarno župana Občine Ivančna Gorica.
6. člen
Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora.
7. člen
(1) Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so nadzornemu odboru dolžni na njegovo zahtevo predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora.
(2) Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave so se na vabilo predsednika nadzornega odbora dolžni udeležiti seje in poročati o delu in nalogah, ki jih opravljajo in ki so predmet nadzora.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
8. člen
(1) Nadzorni odbor ima v okviru svojih pristojnosti pravico in dolžnost biti seznanjen s celotnim premoženjskopravnim in finančnim poslovanjem občine, pravico to poslovanje pregledati in ugotavljati njegovo zakonitost in pravilnost ter ocenjevati učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.
(2) V ta namen nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje namenskost in smotrnost ter gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– opravlja računovodski nadzor,
– preverja skladnost proračuna občine s pravnimi predpisi s področja javnih financ in drugih področij, z odloki, pravilniki in drugimi akti občinskega sveta,
– preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
– preverja skladnosti finančnih načrtov javnih zavodov, društev in organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna,
– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo ob porabi sredstev (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– izdela nadzorstveni zapisnik in poročilo,
– prouči pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma predloge ukrepov,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti,
– z ugotovitvami navedenimi v poročilih nadzorov obvešča javnost,
– če ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče, ter
– v primeru utemeljenega suma, da je nadzorovani organ ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
9. člen
Nadzorni odbor v skladu z letnim programom nadzora pregleda finančno poslovanje občinskih organov, občinske uprave, občinskih skladov, javnih zavodov, javnih podjetij, društev in organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.
III. ORGANIZACIJA IN PREDSTAVLJANJE NADZORNEGA ODBORA
10. člen
(1) Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni član.
(2) Predsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe člani na konstitutivni seji. Predsednik je izvoljen, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov nadzornega odbora.
(3) Če predsednika ni možno izvoliti niti po ponovljenem glasovanju, zadostuje za izvolitev večina opredeljenih članov nadzornega odbora.
(4) Nadzorni odbor lahko z večino opredeljenih glasov skupaj s predsednikom izvoli tudi podpredsednika.
11. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– pripravlja, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občin in nadzorovanih oseb,
– podpisuje pisne odpravke in zapisnike sej nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– pripravi predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.
(2) Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega sveta, zastopa stališča nadzornega odbora in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan poročati na naslednji seji nadzornega odbora.
(3) Redna letna poročila občinskemu svetu poda predsednik oziroma od predsednika nadzornega odbora pooblaščeni član.
12. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko-tehnična opravila za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in izdeluje akte nadzornega odbora (pisni odpravki sklepov, poročil in drugo),
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni odbor ali predsednik nadzornega odbora.
13. člen
(1) Člani nadzornega odbora ne morejo biti klicani na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki so ga dali v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
(2) Člani nadzornega odbora nimajo imunitete ter so za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi članov nadzornega odbora, odškodninsko in kazensko odgovorni.
IV. NAČIN DELA
14. člen
(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah.
(2) Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik o programu dela Nadzornega odbora oziroma najmanj dvakrat letno.
(3) O poteku seje se vodi zapisnik.
(4) Konstitutivno sejo skliče župan najpozneje v 45 dneh po imenovanju članov nadzornega odbora in jo vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora.
15. člen
Sejo vodi predsednik, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa ga nadomešča od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
16. člen
(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.
(2) Glasovanje na sejah je javno.
17. člen
Predsednik lahko povabi na sejo nadzornega odbora pripravljavce gradiva oziroma predstavnika institucij, ki so predmet nadzora.
18. člen
Vabilo na sejo se skupaj z gradivom posreduje članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred dnevom predvidene seje.
19. člen
Predsednik nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščeni član lahko izjemoma skliče sejo nadzornega odbora v krajšem roku v primerih, kadar bi odlog obravnave in odločanja o posameznem vprašanju povzročil nenadomestljivo materialno škodo in oškodovanje proračunskih sredstev.
20. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi dopisno sejo. Dopisna seja lahko poteka po telefonu, tako, da vsak član nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu. O dopisni seji se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji redni seji Nadzornega odbora.
(2) Lahko pa se dopisna seja opravi tudi tako, da vabilo z gradivom in predlogi sklepov članom nadzornega odbora predsednik pošlje pisno po elektronski pošti. Opredeli način izvedbe dopisne seje, sklic seje, rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje). Člani nadzornega odbora po prejemu gradiva izpolnjeno izjavo o glasovanju oziroma potrjen predlog sklepa vrnejo po elektronski pošti občinski upravi.
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Nadzornega odbora.
21. člen
(1) Zapisnik in realizacija sklepov predhodne seje sta 1. in 2. točka dnevnega reda seje.
(2) Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku prejšnje seje in lahko zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
22. člen
Pri določanju dnevnega reda nadzorni odbor najprej ugotavlja o morebitnem predlogu za razširitev dnevnega reda in o predlogu za umik točke za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni pristojnega poročevalca. Po ugotovitvah za umik oziroma sprejetih odločitvah za razširitev dnevnega reda, da predsednik na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
23. člen
(1) Obravnava posamezne točke dnevnega reda se prične z uvodno obrazložitvijo predlagatelja točke. Predsedujoči po potrebi dopolni obrazložitev in odpre razpravo o zadevi.
(2) K razpravi se lahko priglasijo člani nadzornega odbora in drugi prisotni, če so bili vabljeni na sejo v vezi zadeve, ki se obravnava.
(3) Vključitev v razpravo dovoli predsedujoči po vrstnem redu priglasitve, najprej članom odbora, nato pa še ostalim prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.
24. člen
(1) Predlagatelj točke dnevnega reda oziroma razpravljavec sme razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.
(2) Če razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v okviru točke dnevnega reda, ga predsedujoči opomni.
(3) Če razpravljavec tudi po opominu krši določbo prvega odstavka, mu lahko predsedujoči odvzame besedo.
25. člen
Predsedujoči dovoli članu Nadzornega odbora ne glede na vrstni red priglasitve, če:
1. želi opozoriti na napako ali želi popraviti navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum, ki vodi razpravo v napačno smer;
2. želi opozoriti na kršitev poslovnika ali kršitev dnevnega reda.
26. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega reda sklep in ga da na glasovanje. Sejo zaključi, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko prekine sejo, kadar meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje na dan, ki ga določi predsednik.
27. člen
V primeru, ko je potrebno za sprejem odločitve predhodno strokovno mnenje, dodatna razlaga ali mnenje ustreznega izvedenca o obravnavani zadevi oziroma pridobitev dodatnih dokazil ali listin, predsedujoči prekine obravnavano zadevo in jo preloži na eno naslednjih sej.
28. člen
(1) Predsedujoči skrbi za red med sejo. Člane odbora in druge prisotne na seji sproti opozarja na kršitve reda in od njih po potrebi zahteva odstranitev iz seje.
(2) V primeru, da član odbora tudi po opozorilu nadaljuje z motenjem in krši red tudi na naslednji seji, predsedujoči o tem obvesti občinski svet, ki ga je imenoval ter zahteva njegovo razrešitev.
29. člen
(1) Zapisnik seje nadzornega odbora vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje in morebitne prekinitve,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov in sklep o potrditvi zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,
– sklepe nadzornega odbora.
(2) Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnikar.
30. člen
(1) Dokumentarno gradivo nadzornega odbora mora vsebovati izvirnik zapisnika in vsa gradiva, ki so bila predložena za sejo.
(2) Zapisnik in gradiva nadzornega odbora se po končanem mandatu v skladu s uredbo o upravnem poslovanju, arhivirajo na občini.
V. POTEK NADZORA
31. člen
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana oziroma v ta namen ustanovi delovno skupino.
32. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih oseb na podlagi letnega programa.
(2) Letni program sestavljajo redni in občasni nadzori. V njem se lahko določijo pravne in druge osebe, pri katerih bo izveden nadzor, vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.
(3) Letne in občasne nadzore za vsako leto določi Nadzorni odbor v letnem programu. Letni program in predlog finančnega načrta Nadzorni odbor sprejme najpozneje v mesecu decembru za naslednje leto in ga predloži županu.
(4) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora, le če je takšen nadzor določen v letnem nadzornem programu.
(5) Če Nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program in spremembo posreduje županu.
(6) Pri določanju letnega programa nadzorni odbor odloča tudi o morebitnih zahtevah po uvedbi nadzora, ki jih vloži župan ali občinski svet.
(7) Z letnim programom nadzorni odbor seznani občinski svet in župana.
33. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora poda navodila za izvedbo nadzora pri nadzorovanemu organu.
(2) Za vprašanja, ki se nanašajo na postopek nadzora se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
34. člen
(1) Nadzorni odbor lahko za izvajanje posameznih opravil v postopku nadzora angažira zunanjega neodvisnega strokovnjaka, s katerim župan na podlagi sklepa občinskega sveta podpiše pogodbo.
(2) V primeru, ko postopek zahteva temeljitejšo revizijo, v katero je potrebno vključiti z zakonom predvideno institucijo, nadzorni odbor ustrezno zahtevo predloži občinskemu svetu.
35. člen
(1) Za izločitev članov nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
(2) Član nadzornega odbora je dolžan paziti na vsako potencialno in dejansko nasprotje interesov in se je dolžan v primeru nasprotja interesov v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije iz postopka izločiti.
36. člen
(1) Na podlagi letnega programa predsednik nadzornega odbora izda sklep o izvedbi nadzora.
(2) V sklepu se opredeli nadzorovani organ, vsebina, obseg, kraj in čas nadzora ter člane nadzornega odbora, ki bodo nadzor neposredno opravili. Če nadzor izvaja več članov hkrati se določi vodja nadzora. Oseba, na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora, lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi sklepa.
(3) S sklepom o uvedbi nadzora je nadzorni odbor dolžan seznaniti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(4) Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora.
(5) O ugovoru odloči nadzorni odbor v roku 30 dni po prejemu ugovora.
37. člen
(1) Pregled dokumentacije v zvezi z že izvedenimi finančnimi operacijami je treba opraviti tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku nadzora.
(2) Dejanja je treba opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje osebe čim manj motena. Predstavnik nadzorovanega organa v postopku je lahko ves čas prisoten.
(3) O opravljenem pregledu se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse osebe, navzoče pri pregledu.
VI. OBVEZNE SESTAVINE POROČILA NADZORNEGA ODBORA
38. člen
O ugotovitvah, ocenah, mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev ter nadzoru nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev je Nadzorni odbor dolžan spoštovati določila Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora.
39. člen
Kot poročilo nadzornega odbora se štejeta osnutek poročila ter poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora.
40. člen
(1) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor osnutek poročila.
(2) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
(3) Osnutek poročila vsebuje naslednje sestavine:
– naslov,
– kratek povzetek,
– osnovne podatke o nadzoru,
– ime nadzornega odbora,
– ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
– kaj se nadzoruje,
– datum nadzora,
– uvod,
– ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
41. člen
(1) Uvod vsebuje:
– osnovne podatke o nadzorovanemu organu,
– pravno podlago za izvedbo nadzora,
– datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
– namen in cilje nadzora.
(2) Osnovni podatki o nadzorovanem organu so:
– organi in organiziranost ter število zaposlenih,
– kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
– sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.
(3) Namen in cilji nadzora so:
– preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
– preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
– preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
– ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
– poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
– dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
42. člen
Sestavni del osnutka poročila in poročila kot dokončnega akta odbora so tudi standardi, metode in druga pravila, če so bili uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.
43. člen
(1) Ugotovitveni del mora vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
(2) V ugotovitvenem delu se ocenjujejo:
– zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi,
– učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo:
– opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
– predpisi (zakon, podzakonski predpis ali drug predpis), ki so bili kršeni.
44. člen
(1) Osnutek poročila pošlje odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku, določenem v aktu občine, odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.
45. člen
(1) Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 pravilnika o obveznih sestavnih poročila nadzornega odbora in njegov sestavni del.
(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.
(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.
(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
(5) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
(6) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
46. člen
(1) Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
(2) Dokončno poročilo je informacija javnega značaja in se objavi na uradni spletni strani Občine Ivančna Gorica.
47. člen
Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve: predpisov, pri katerih znesek nepravilnosti presega 4 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu o izvrševanju proračuna RS štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše kršitve po kontekstu, in sicer:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so bili določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, če bi za njihovo izvedbo bilo potrebno izvesti tak razpis.
48. člen
(1) Če nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko zahteva uvedbo postopka pri pristojnem organu pregona.
(2) O tem obvesti občinski svet in župana.
49. člen
(1) O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, obvešča nadzorni odbor javnost z javno predstavitvijo končnih poročil na seji občinskega sveta, preko sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah.
(2) Za obveščanje je pristojen predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščen član.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Članom nadzornega odbora pripada ustrezno plačilo za njihovo delo na osnovi vsakokratnega veljavnega akta o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih občinskih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnostih ter o povračilih stroškov.
51. člen
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino vseh članov nadzornega odbora in ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
52. člen
Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot poslovnik.
53. člen
Poslovnik in spremembe poslovnika se objavijo na uradni spletni strani Občine Ivančna Gorica.
54. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso določena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila Statuta Občine Ivančna Gorica.
55. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica z dne 14. 10. 1999 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, številka 6/1999).
56. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2013-1
Ivančna Gorica, dne 6. novembra 2013
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Ivančna Gorica
Magdalena Urbančič l.r.

AAA Zlata odličnost