Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3481. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Prekorje – OPPN Prekorje 1, stran 10390.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US), 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Prekorje – OPPN Prekorje 1
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Ureditveno območje Prekorje predstavlja območje mešane gradnje – ostalin kmečkih gospodarstev, v novejšem času pa predvsem individualne stanovanjske gradnje.
(2) Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je zemljišče s parc. št. 591, k.o. Arclin, obravnavano kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, pod pogojem dopolnitve prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje. Prostorsko urejanje območja Prekorje je opredeljeno z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Prekorje (proj. št. 86/86 RC Celje TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 25/88 in Uradni list RS, št. 80/09).
(3) Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera pobudnika in lastnika zemljišča s parc. št. 591, k.o. Arclin, da pridobi pogoje za gradnjo in umestitev (legalizacijo) stanovanjskega objekta s pripadajočo komunalno, prometno in drugo infrastrukturo.
2. člen
Predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
(1) Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje z izdelavo OPPN je pridobitev pogojev za legalizacijo individualnega stanovanjskega objekta s pripadajočo komunalno, prometno in drugo infrastrukturo, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo pomožnih objektov, legalizacijo in vzdrževanje stanovanjskega objekta in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
(2) Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture.
(3) Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v Prostorskem redu Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Pri načrtovanju OPPN je potrebno upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedene parcele.
(4) Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), in oceniti primernost geološke sestave tal.
(5) Predmet OPPN je zemljišče s parc. št. 591, k.o. Arclin.
(6) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje (Uradni list SRS, št. 25/88 in Uradni list RS, št. 80/09).
4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Mariborska c. 88, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MKO v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. člen
Roki za postopek sprejemanja
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN kot sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
(2) Rokovno je izdelava OPPN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
(1) Pobudnik in investitor podrobnega načrta je Franc Zabret, Prekorje 43a, Škofja vas.
(2) Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi dokumenti v okviru postopka, bo financiral pobudnik.
(3) Geodetski načrt za izdelavo podrobnega načrta mora biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
(4) Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu (Mestni občini Celje) po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki, ki zagotavlja kompatibilnost z GIS MOC.
(5) Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami).
7. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-­strani/969-druge-novice.
Št. 3505-14/2013
Celje, dne 15. novembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost