Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3479. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič), stran 10388.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 14. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13) in podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom PA1 – Sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi breg Savinje – 2. faza.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema eno manjšo parcelo znotraj vikend naselja Letuš na levem bregu Savinje. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
(3) Hkrati s tem pa je investitor Branko Radanovič, stanujoč Letuš 129, 3327 Šmartno ob Paki podal pobudo za izdelavo OPPN za njegovo zemljišče, in sicer parc. št. 470/205, k.o. Letuš. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem delu naselja trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo.
(4) Območje OPPN je v lastništvu fizične osebe in predstavlja zemljiško parcelo znotraj že zgrajenega območja individualnih stanovanjskih ter počitniških stavb. Te počitniške stavbe se postopoma transformirajo v stanovanjske. Do območja OPPN je že speljana prometna povezava, ki pa jo je v bodoče potrebno rekonstruirati. Tudi ostala gospodarska infrastruktura je v večji meri že izvedena. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev ter delno sanacijo tega dela naselja.
(5) Del območja OPPN, parcela št. 470/205, k.o. Letuš, v naravi predstavlja že zgrajen stanovanjski objekt s pomožnimi objekti; za rekonstrukcijo, prizidavo prvotnega vikenda v stanovanjski objekt ter za postavitev pomožnih objektov ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z namenom legalizacije tega stanovanjskega objekta s pomožnimi objekti bo potrebno v OPPN opredeliti možnost gradnje stanovanjskega objekta, možnosti postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov ter pogoje priključevanja na infrastrukturo, ki je v večji meri že izvedena.
3. člen
(območje OPPN)
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 470/205, k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je veliko cca 864 m². Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti že sprejete prostorske akte (OPPN-je) na tem območju, in sicer:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) (Uradni list RS, št. 58/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi breg Savinje II. faza (Uradni list RS, št. 53/10)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica) (Uradni list RS, št. 31/10)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič) (Uradni list RS, št. 27/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik) (Uradni list RS, št. 97/11).
Usmeritve za projektiranje in gradnjo naj smiselno izhajajo iz že sprejetih prostorskih aktov, navedenih v prejšnjem odstavku, z namenom zagotavljanja enotne podobe naselja.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik. Strokovno rešitev izbrani prostorski načrtovalec izdela na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(6) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.
5. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
--------------------------------------------------------------
Aktivnosti                      Predviden
                          čas izvedbe
--------------------------------------------------------------
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v   november 2013
Uradnem listu RS
(2) Izdelava osnutka OPPN                30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora                        45 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z
zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev
urejanja prostora in izdelava gradiva za javno
razgrnitev                        30 dni
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi                        7 dni
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine
Braslovče in traja 30 dni od objave na krajevno
običajen način. Fizične in pravne osebe ter
drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge
in pripombe v času trajanja javne razgrnitve      30 dni
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči
iz javne razgrnitve                   30 dni
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na dopolnjen predlog OPPN           45 dni
(9) Priprava usklajenega OPPN              15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu          45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 3 izvodih      15 dni
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od toče 4. dalje ustrezno spremenijo. Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnemu ministrstvu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
(veljavnost)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost