Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3472. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi, stran 10381.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 11. 11. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi.
II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je 0,1033 €/m3;
2. cene omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode po spodnji preglednici:
+--------------------------+----------------+------------------+
|     Vodomer     |   Faktor   | Cena omrežnine |
|             |  omrežnine  |  v €/mesec   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|             |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|    DN < / = 20    |    1    |   1,0313   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|    20 < DN < 40    |    3    |   3,0940   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|   40 < / = DN < 50   |    10    |   10,3133   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|   50 < / = DN < 65   |    15    |   15,4699   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|   65 < / = DN < 80   |    30    |   30,9399   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|  80 < / = DN < 100   |    50    |   51,5665   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|  100 < / = DN < 150  |   100    |  103,1329   |
+--------------------------+----------------+------------------+
|    150 < / = DN    |   200    |  206,2658   |
+--------------------------+----------------+------------------+
III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorju ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV.
Cene za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se zaradi pričetka izgradnje kolektorskega sistema in centralne čistilne naprave v Občini Zagorje ob Savi ter posledično ukinjanja obstoječih greznic, oblikujejo po pričetku obratovanja novega kolektorskega sistema in centralne čistilne naprave. V prehodnem obdobju se predmetne storitve zaračunavajo na dosedanji način opisan v elaboratu.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 354-75/2013-2
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost