Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3471. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi, stran 10380.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 11. 11. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi.
II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je 0,1051 €/m3;
2. cene omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po spodnji preglednici:
+----------------------+----------------+-----------------+
|    Vodomer    |   Faktor   | Cena omrežnine |
|           |  omrežnine  |  v €/mesec  |
+----------------------+----------------+-----------------+
|   DN < / = 20   |    1    |   0,0827   |
+----------------------+----------------+-----------------+
|   20 < DN < 40   |    3    |   0,2481   |
+----------------------+----------------+-----------------+
|  40 < / = DN < 50  |    10    |   0,8269   |
+----------------------+----------------+-----------------+
|  50 < / = DN < 65  |    15    |   1,2404   |
+----------------------+----------------+-----------------+
|  65 < / = DN < 80  |    30    |   2,4808   |
+----------------------+----------------+-----------------+
| 80 < / = DN < 100  |    50    |   4,1346   |
+----------------------+----------------+-----------------+
| 100 < / = DN < 150 |   100    |   8,2693   |
+----------------------+----------------+-----------------+
|   150 < / = DN   |   200    |   16,5385   |
+----------------------+----------------+-----------------+
III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 354-75/2013-1
Zagorje ob Savi, dne 11. novembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost