Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3466. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno), stran 10376.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 7. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 92/13) ter 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Ljubno sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)
I.
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno), ki ga je pod številko 724a/13 izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
II.
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka PUP celota Občine Ljubno je bila podana vloga na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se izvede ponovna javna razgrnitev.
III.
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji. Javna razgrnitev bo trajala od 29. novembra 2013 do 13. decembra 2013. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.
IV.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v torek dne 10. decembra 2013 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ljubno.
V.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni sprememebi in dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občina Ljubno. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali na elektronski naslov: obcina@ljubno.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
VI.
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetovnem spletu (www.ljubno.si) in na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-20/2013-1
Ljubno, dne 19. novembra 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost