Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal, stran 10375.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 27. redni seji dne 25. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, 13/98 ter Uradni list RS, št. 4/08, 76/08 in 35/10, v nadaljevanju: Odlok) se drugi odstavek 5. člena dopolni z naslednjimi alinejami:
»– izdaja, tisk in kopiranje lastnih publikacij,
– prodaja izdelkov učencev na prodajnih mestih in na lokacijah izven registriranih prodajnih mest,
– obratovanje objektov za športne in kulturne prireditve,
– organiziranje razstav, prireditev in
– dajanje računalniške opreme v najem.«
2. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2013-7
Kanal ob Soči, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost