Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3448. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, stran 10361.

Na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV in 63/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o izboru in sofinanciranju programov javnih del
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja izbor programov javnih del, izbor ter sofinanciranje programov usposabljanja in izobraževanja za udeležence programov javnih del, merila za oblikovanje kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del (v nadaljnjem besedilu: javno povabilo) po območnih službah ter kvote sredstev na centralni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), merila za določanje deležev plač za dolgotrajno brezposelne osebe, vključene v programe javnih del, ki jih sofinancira zavod, vrsto stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač ter poročanje zavoda ministrstvu, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(1) Izbor programov javnih del in programov usposabljanja in izobraževanja za udeležence programov javnih del izvajajo strokovne komisije območnih služb zavoda ter strokovna komisija centralne službe zavoda na podlagi pogojev in meril iz javnega povabila.
(2) Strokovne komisije iz prejšnjega odstavka so najmanj tričlanske in jih imenuje predstojnik zavoda. V strokovno komisijo centralne službe zavoda se imenuje tudi predstavnik ministrstva.
(3) Vsebine programov javnih del, ki so predmet izbora na javnem povabilu, morajo biti skladne s Katalogom programov javnih del, ki določa področja izvajanja javnih del, nazive ter vsebine programov javnih del in je objavljen na spletni strani zavoda.
(4) Program usposabljanja in izobraževanja za posameznega udeleženca predloži izvajalec programa javnih del pristojni strokovni komisiji, ki je odločila o izboru ponudbe, oddane na javno povabilo, najkasneje v roku 30 dni od vključitve brezposelne osebe iz ciljne skupine, določene v katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, v izbrani program javnih del.
3. člen
(1) Kvote sredstev javnega povabila po območnih službah zavoda se določijo na podlagi zadnjih uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni stopnji registrirane brezposelnosti tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: povprečna stopnja brezposelnosti), ugotovljeni v posamezni območni službi zavoda, in deleža vseh dolgotrajno brezposelnih oseb, prijavljenih v posamezni območni službi zavoda, glede na celotno Slovenijo. Pri določitvi kvot sredstev javnega povabila se upošteva tudi regijski pristop za hitrejše zmanjševanje razlik med regijami.
(2) Kvota sredstev javnega povabila na centralni službi zavoda se določi največ v višini 10 % vseh razpoložljivih sredstev iz objavljenega javnega povabila.
4. člen
(1) Za izvajanje vseh programov javnih del mora biti izkazan javni interes. Obstoj javnega interesa za izvajanje programa javnega dela zagotavlja naročnik.
(2) Naročnik programa javnega dela je lahko občina, pristojno ministrstvo ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.
(3) V primeru, da je naročnik programa javnega dela hkrati tudi izvajalec programa javnega dela, zagotavlja obstoj javnega interesa za njegovo izvajanje in sredstva za sofinanciranje programa javnega dela ter z zavodom, kot izvajalec programa javnega dela, sklene pogodbo o izvajanju programa javnega dela.
(4) Izvajalec programa javnega dela zagotavlja strokovno izvajanje programa javnega dela.
5. člen
(1) Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencem programov javnih del. Pri določitvi deleža sredstev zavoda za plače udeležencem programov javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo brezposelnosti.
(2) Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:
– 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,5 %,
– 75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,5 %,
– 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,
– 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %.
(3) Kadar občina prevzame vlogo naročnika posameznega programa javnega dela, se delež zavoda za plače udeležencev določi na podlagi sedeža občine, ki je prevzela vlogo naročnika. V primeru, da občina ni naročnik programa javnega dela, se upošteva občina, v kateri se program javnih del izvaja.
(4) Pregled deležev zavoda pri financiranju plač za udeležence javnih del po občinah je priloga javnega povabila.
(5) Zavod lahko za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za dolgotrajno brezposelno invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.
(6) Na podlagi stanja na trgu dela lahko zavod za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo dolgotrajno brezposelni invalidi, ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj polovica dolgotrajno brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež plač udeležencem.
6. člen
(1) Zavod poleg deleža plače zagotavlja tudi sredstva za povračilo stroškov:
– predhodnega zdravniškega pregleda za dolgotrajno brezposelno osebo,
– prevoza na delo in z dela,
– prehrane med delom in
– odpravnine ob upokojitvi.
(2) Zavod lahko zagotavlja tudi sredstva za povračilo stroškov programov usposabljanja in izobraževanja, ki so namenjeni udeležencem programov javnih del za pridobitev znanj in veščin za opravljanje del v programu javnih del, vendar največ v višini 80 % skupne vrednosti programa usposabljanja in izobraževanja na posameznega udeleženca.
7. člen
(1) Zavod poroča ministrstvu o izvajanju programov javnih del. Zavod pripravi polletno in letno poročilo, ki ga predloži ministrstvu najpozneje v 45 dneh od 30. junija in 31. decembra tekočega leta.
(2) Na zahtevo ministrstva zavod pripravi tudi izredna poročila.
8. člen
Postopki za izvedbo in sofinanciranje programov javnih del na podlagi javnega povabila, ki je bil objavljen pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/11).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2013
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
EVA 2013-2611-0076
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost