Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3447. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, stran 10360.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
1. člen
V Uredbi o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/12 in 90/12), se v prvem odstavku 4. člena 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. nevaren objekt je objekt ali skupina objektov, v katerih se opravlja dejavnost proizvodnje ali prometa eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov in tvorijo prostorsko zaključeno celoto ter se delijo na nevarni in nenevarni del. Med nevarne objekte se ne prištevajo prodajna mesta in prodajalne smodnikov ali pirotehničnih izdelkov iz 51. člena te uredbe, priročna trgovinska skladišča in trgovinska skladišča ter zabojniki za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. zabojnik za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov je začasen objekt, ki je namenjen prodaji ali skladiščenju pirotehničnih izdelkov in opreme za njihovo varno uporabo in ni gradbeni objekt po predpisih, ki urejajo graditev objektov.«.
2. člen
V prvem odstavku 19. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbo iz prejšnjega stavka mora biti ograja okrog nevarnega objekta, v katerem se opravlja dejavnost proizvodnje pirotehničnih izdelkov, postavljena na razdalji, kot je določena v presoji požarne varnosti, vendar najmanj 3 m od objekta.«.
3. člen
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri sušilnicah z umetnim zračenjem ni dovoljena recirkulacija zraka, temveč je treba dovajati svež zrak. Ne glede na določbo iz prejšnjega stavka se recirkulacija zraka lahko uporablja v sušilnicah z umetnim zračenjem, ki so opremljene s filtri zraka in ventilatorji v Ex- izvedbi. V obeh primerih pa mora biti poskrbljeno, da zrak, ki se dovaja, s seboj ne nosi prahu eksplozivov. Sušilnice morajo imeti varnostno napravo, ki onemogoča ogrevanje grelnih teles, če ventilator ne obratuje ali ni dovajanja zraka.«.
4. člen
V šestem odstavku 51. člena se za besedo »celico« doda vejica in besedilo »nakupovalno pot v nakupovalnem centru«.
5. člen
V 60.a členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) V zabojniku za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov se smejo prodajati in skladiščiti pirotehnični izdelki in oprema za njihovo varno uporabo.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, dosedanji drugi odstavek pa se črta.
6. člen
Drugi odstavek 60.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tlorisna površina zabojnika ne sme presegati 30 m2, najvišja notranja višina pa je omejena na največ 3 m, merjeno od najnižje točke tal zabojnika.«.
7. člen
Prvi odstavek 60.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zabojnik mora biti postavljen najmanj 10 m od vhoda v stavbo za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost. Odmik od sten stavbe mora biti določen v presoji požarne varnosti, ki jo izdela odgovorni projektant požarne varnosti, vendar pa ta ne sme biti manjši od izpraznjenega prostora, kot ga določa tretji odstavek tega člena. Če je pred posamezno stavbo postavljenih več zabojnikov, morajo biti med seboj oddaljeni najmanj 10 m.«.
8. člen
60.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»60.e člen
(dovoljenje za postavitev)
(1) Za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje pristojnega organa glede na mesto postavitve. Dovoljenje se izda, če so izpolnjene splošne zahteve iz 60.a člena in posebne zahteve iz 60.b člena te uredbe ter osebni pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, ter če je vlogi priložena ustrezna presoja požarne varnosti odgovornega projektanta, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo požarno varnost.
(2) Dovoljenje se lahko izda za čas trajanja pogodbe o najemu prostora za postavitev zabojnika, vendar največ za pet let. Po petih letih je treba pridobiti novo dovoljenje. Če se na isti lokaciji zabojnik premakne ali začasno odstrani, mora odgovorna oseba pravne osebe oziroma podjetnika, na katerega se glasi dovoljenje, najkasneje v dveh delovnih dneh po ponovni postavitvi to priglasiti pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje. Priglasitvi se priložijo tlorisna skica postavitve v merilu, iz katere so razvidni vsi odmiki, ustrezna presoja požarne varnosti odgovornega projektanta požarne varnosti ter izjava, da je zabojnik nepoškodovan in da ustreza vsem splošnim in posebnim zahtevam za postavitev. Pristojni organ o priglasitvi obvesti inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, in policijsko postajo, na območju katere stoji zabojnik.«.
9. člen
V prvem odstavku 62. člena se 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. ne upošteva omejitve ali ne upošteva splošnih zahtev, ki se nanašajo na prodajo in skladiščenje pirotehničnih izdelkov in opreme za njihovo varno uporabo (60.a člen);«.
Za 25. točko se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 26. točka, ki se glasi:
»26. v predpisanem roku ne priglasi pristojnemu organu premika ali ponovne postavitve zabojnika, ga postavi v nasprotju s priloženo skico ali presojo požarne varnosti ali v izjavi navede neresnične podatke (drugi odstavek 60.e člena).«.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-33/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-1711-0081
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost