Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2013 z dne 18. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2013 z dne 18. 11. 2013

Kazalo

3439. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec, stran 10344.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – odl. US), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US in 21/13), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96 in 14/00) in Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 17. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 98/09; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V drugi točki 41. člena odloka se za besedo »letno«, črta besedilo »ali dveletno«.
3. člen
V tretji točki 42. člena odloka se za besedilom pravna oseba za vejico doda besedilo: »samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V četrti točki 42. člena odloka se za besedilom Pravne osebe za vejico doda besedilo: »samostojni podjetniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost«.
Besedilo pete točke 42. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.
Izračun se izvede ločeno za določene vrste komunalnih odpadkov in ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter zeleni rez.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi izvajalec javne službe v letnem programu ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov, ki predstavlja osnovo za izračun volumna, zmanjša in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.«
Besedilo šeste točke 42. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen na osebo se pri določenih vrstah komunalnih odpadkov in pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih ter zelenem vrtnem odpadu določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0008/2013
Rogatec, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost