Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2013 z dne 18. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2013 z dne 18. 11. 2013

Kazalo

3438. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj), stran 10342.

Na podlagi 61. člena v povezavi s 97. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 17. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec – območje stanovanj (Uradni list RS, št. 100/06, v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).
Spremembe in dopolnitve je izdelal URBIS d.o.o. Maribor pod številko 2012-ZN-047 v novembru 2013.
Sestavni deli sprememb in dopolnitev ZN:
   I. Besedilo odloka
  II. Kartografski del, ki vsebuje naslednje
  kartografske priloge:
  1. Prikaz namenske rabe prostora
  1. Izsek iz grafičnih prilog veljavnega ZN     M – 1:1000
  2. Prikaz ureditvenega območja z obstoječim
  parcelnim stanjem
  2.1 Območje sprememb in dopolnitev ZN z
  obstoječim parcelnim stanjem            M – 1:1000
  3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev ZN
  in načrtovanih ureditev v širšem prostoru
  3.1 Pregledna situacija širšega območja
  načrtovanih ureditev                M – 1:5000
  3.2 Pregledna situacija širšega območja
  načrtovanih ureditev ter obstoječe in
  predvidene gospodarske javne infrastrukture     M – 1:5000
  4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v
  prostor s prikazom vplivov in povezav
  prostorskih ureditev s sosednjimi območji
  4.1 Ureditvena situacija              M – 1:1000
  4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno
  oblikovalskimi pogoji                M – 1:500
  4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in
  priključevanja na gospodarsko javno
  infrastrukturo                    M – 1:500
  4.4 Prometno-tehnična situacija           M – 1:500
  5. Prikaz območja sprememb in dopolnitev ZN z
  načrtom parcel
  6.1 Načrt parcelacije                M – 1:500.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obravnavano območje, se nahaja severno od centra Rogatca, zahodno od regionalne ceste Rogatec–Ptuj.
Območje obdelave je na vzhodni strani omejeno z regionalno cesto R II-432 (Rogatec–Ptuj), na severni strani poteka meja po obstoječi makadamski cesti in zajema še parcele št. 988/3, 988/4, 988/5 in 988/6 k.o. Tlake, na zahodu poteka po meji parcel številka 888, na južni strani seka parcelo 888, 900/1 nadaljuje po zahodni meji parcel številka 900/7, 900/6, 900/5, 899/2, 899/3, 899/4, k.o. Rogatec in se zaključi skrajno južno po robu parcel 899/4, 907/3, 905/3, k.o. Rogatec.
Velikost območja obdelave je 4,84 ha.
Območje je po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04) opredeljeno kot ureditveno območje za stanovanjsko gradnjo z oznako S 5 v obsegu 4,84 ha v okviru urbanistične zasnove naselja Rogatec.
Obravnavano območje obsega naslednje parcele:
k.o. Tlake:
988/4, 988/3, 988/2, 980/6, 992/2, 988/5, 988/6,
k.o. Rogatec:
887/4, 887/6, 887/5, 887/2, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6, 902/7, 901/1, 900/1, 900/8, 900/7, 900/6, 900/5, 899/2, 900/4, 899/3, 907/2, 899/4, 899/5, 907/3, 907/4, 905/3, 905/4, 906/7, 906/6, 906/8, 905/5, 900/3, 905/6, 901/8, 905/7, 901/7, 901/6, 901/5, 888, 896.
3. člen
V 5. členu se črta prvi odstavek.
4. člen
V 6. členu se drugi odstavek pod naslovom »Vrste dopustnih dejavnosti« nadomesti z novim, ki se glasi:
»V objektu št. 1 so poleg stanovanj dovoljene trgovsko-­poslovno-gostinske dejavnosti. Objekt je lahko samo stanovanjski, kombiniran (stanovanja in dejavnosti) ali samo trgovsko-poslovno-gostinski.«
V 6. členu se besedilo pod naslovom »Vrste dopustnih objektov glede na namen« nadomesti z novim, ki se glasi:
»Vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe (objekt št. 1),
– gradbeni inženirski objekti, ki so funkcionalno vezani na namensko rabo,
– pomožni objekti, ki služijo stanovanjski stavbi oziroma objektu št. 1 kot so: garaža, nadstrešek, lopa za orodje senčnica, škarpa, uta, savna …).«
5. člen
V 7. členu pod alinejo »– velikost in zmogljivost objektov:« se besedilo prvega in drugega odstavka spremeni tako,da se glasi:
»Na območju je predvidena gradnja enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb (razen objekta št. 1), podolgovatega tlorisa ali tlorisa v obliki črke L, ki ima stranico z vhodnim in dovoznim delom fiksirano na gradbeno linijo, ki predstavlja 5.00 m minimalnega obveznega odmika od parcele ceste.
Maksimalni višinski gabarit objektov je K + P + M za objekte številka: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in P + M brez kleti (v ravninskem območju zaradi visokega nivoja podtalnice gradnja podkletenih objektov ni mogoča) za objekte številka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30.«
V 7. členu pod alinejo »– lega objekta na zemljišču:« se v besedilu četrtega odstavka številka »35« nadomesti s številko »40« in število »35:65%« s številom »40:60%«.
V 7. členu pod alinejo »– lega objekta na zemljišču:« se besedilo šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Objekti so definirani z regulacijskimi elementi, ki jih je potrebno upoštevati in so razvidni iz grafičnih prilog.
– gradbena linija, označena z neprekinjeno črto, je linija na katero morajo biti z eno stranjo postavljeni novozgrajeni objekti; dopustno je preseganje gradbene linije z balkoni, vetrolovi, izzidki, nadstreški, napušči, stopnicami, dovoljeni so odmiki manjših delov fasad v notranjost.
– območje možne pozidave-gradbeno območje pomeni, da se v tem območju lahko locira objekt kjerkoli ob upoštevanju gradbene linije in razmerij intenzivnosti pozidave.«
V 7. členu pod alinejo »– trgovsko-poslovno-gostinski objekt št. 1:« se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»– objekt številka 1:
V objekt je možno umestiti poslovne, trgovske, gostinske, storitvene dejavnosti. Objekt je lahko samo nestanovanjski, dejavnosti so lahko kombinirane s stanovanji, lahko pa je tudi cel objekt stanovanjski. Dostop do objekta je iz ceste A, pred objektom je parkirišče.«
V 7. členu pod alinejo »– ureditev parkovne površine z igrali« se številka 1330 nadomesti s številko »1096«.
V 7. členu se alineja »– stopnja izkoriščenosti zemljišča« črta.
V 7. členu se pod alinejo »– pogoji za postavitev pomožnih objektov« spremeni besedilo tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Pomožni objekti se lahko gradijo kot prizidki k stanovanjskim objektom ali kot samostojni objekti na gradbeni parceli obstoječega objekta, pri čemer naj skupna pozidana površina ne presega 40% pripadajoče parcele. Pomožni objekti so lahko leseni ali zidani in oblikovani skladno z osnovnim objektom h kateremu se postavljajo. Tudi pri pomožnih objektih je potrebno upoštevati podolgovat tloris. Streha je lahko dvokapnica ali enokapnica ali tudi podaljšek osnovnega objekta. Naklon ostrešja je lahko manjši kot na osnovnem objektu, možna je tudi izvedba ravne strehe, kritina je predvidena v temnejših opečnih barvah.«
V 7. členu se pod alinejo »– spremembe namembnosti in sprememba rabe objektov« črta drugi odstavek.
V 7. členu se pod alinejo »– velikost gradbenih parcel« črta celotno besedilo, razen prvega stavka.
V 7. členu se pod alinejo »– druga merila in pogoji« v drugem odstavku črta zadnji stavek.
6. člen
V 8. členu se pod naslovom »Motoriziran promet« črta zadnji odstavek.
7. člen
V 9. členu se pod naslovom »Vodooskrba« v osmem odstavku besedilo »Pravilnika o tehničnih normativih za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»veljavnih predpisov iz tega področja.«
V 9. členu se naslov »Energetska infrastruktura« in besedilo pod njim v celoti nadomesti, tako da se glasi:
»Oskrba z električno energijo«
Za potrebe oskrbe z električno energijo so izdelane strokovne podlage (številka projekta 2012/ZN-047 (29-E13), september 2013, Elgro-Marjan Grobelšek s.p.).
V skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami je na območju urejanja potrebno:
– prestaviti, oziroma kablirati obstoječe SN omrežje,
– prestaviti, oziroma kablirati obstoječe NN omrežje.
Za oskrbo je potrebno zgraditi:
– novo TP z vključitvijo v SN omrežje,
– do posameznih objektov NN razvodno omrežje, ki se položi v ustrezno kabelsko kanalizacijo,
– urediti javno razsvetljavo.
Vsa dela se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi ter pod pogoji upravljalca.«
V 9. členu pod naslovom »Ogrevanje« se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»Ogrevanje objektov je lahko izvedeno s priključitvijo na zemeljski plin, kurilno olje, utekočinjen naftni plin ali lesno biomaso.«
8. člen
V 10. členu se pod naslovom »Kulturna dediščina:«, na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin:
– kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi;
– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.«
9. člen
V 11. členu se pod naslovom »Varovanje voda«, na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, skladno s 150. in 153. členom Zakona o vodah, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Agencija RS za okolje.
V 11. členu se besedilo pod naslovom »Varovanje zraka« nadomesti z novim, ki se glasi:
»Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku, se območje nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.
Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.«
V 11. členu se pod naslovom »Varstvo pred hrupom« črta zadnji stavek.
V 11. členu se pod naslovom »Ravnanje z odpadki« besedilo »Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 76/98).« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»veljavnimi predpisi iz tega področja.«
V 11. členu se besedilo pod naslovom »Varstvo pred požarom« nadomesti z novim, ki se glasi:
»Upoštevati je potrebno veljavne predpise iz področja varstva pred požarom.«
10. člen
V 13. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtajo besede »in faktor FSI«.
V 13. členu se v drugem stavku prvega odstavka beseda »mej« nadomesti z besedo:
»območij.«
V 13. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Zarisani odmiki objektov in količbene točke objektov in gradbenih parcel se lahko spreminjajo v skladu z dovoljenimi odstopanji.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2012
Rogatec, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost