Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2013 z dne 18. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2013 z dne 18. 11. 2013

Kazalo

3437. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013, stran 10340.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 21. redni seji dne 7. novembra 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|Konto |          Naziv         |   REBALANS|
|   |                     |   PRORAČUN|
|   |                     |     2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  19.633.560|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  15.167.562|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.215.180|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  9.635.357|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.278.090|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   301.733|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.952.382|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.845.877|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |   153.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   483.795|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   461.010|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.441.565|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    28.022|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.413.543|
|   |neopredmet. dolgoroč. sredstev      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    11.745|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    11.745|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.012.688|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno  |   746.225|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.266.463|
|   |proračuna in sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  19.986.645|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.889.116|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |  1.231.962|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   200.274|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.271.880|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   149.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    36.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  8.541.762|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   291.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferji posameznikom in      |  3.116.700|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferji neprofitnim organizacijam |   673.797|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  4.459.565|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  6.267.395|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.267.395|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   288.372|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim |   118.660|
|   |osebam, ki niso prorač. upor.       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   169.712|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)     |   –353.085|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |   450.831|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   450.831|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |   448.831|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    21.200|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.    |    21.200|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    21.200|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   429.631|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   780.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   522.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   522.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   522.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   334.446|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   257.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)      |   353.085|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   –334.446|
|   |2012                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 se spremeni prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku o rebalansu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 se spremeni prvi odstavek 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,17 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0020/2013
Murska Sobota, dne 7. novembra 2013
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost