Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3390. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, stran 10247.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr. in 65/12) se v prvem odstavku 24. člena napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem (6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 12.a, 13., 14., 15. in 21. člen);«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »tudi«.
2. člen
V prilogi 3 se v tabeli 1.1 besedilo v poglavju CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
| CC.Si| IV|CEVOVODI,        | VVO I  |VVO II |VVO III |
|   |  |KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA |     |    |    |
|   |  |IN ENERGETSKI VODI   |     |    |    |
|   |  |(1,3)          |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22110 |1 |Naftovodi in prenosni  |  –   |  –  | pip  |
|   |  |(transportni)      |     |    |    |
|   |  |plinovodi, razen za   |     |    |    |
|   |  |zemeljski plin     |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |1 a|Prenosni plinovodi za  | pip  | pip  |  pp  |
|   |  |zemeljski plin     |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22121 |2 |Prenosni vodovodi    |  pp  | pd  |  pd  |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22122 |3 |Objekti za črpanje,   |  pd  | pd  |  pd  |
|   |  |filtriranje in zajem  |     |    |    |
|   |  |vode          |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22130 |4 |Prenosna komunikacijska |  –   | pd  |  +  |
|   |  |omrežja         |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22140 |5 |Prenosni        |  –   | pd  |  +  |
|   |  |elektroenergetski vodi |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22210 |6 |Distribucijski     |  –   | pip  | pip  |
|   |  |plinovodi, razen za   |     |    |    |
|   |  |zemeljski plin     |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |6 a|Distribucijski     |  pp  | pd  |  pd  |
|   |  |plinovodi za zemeljski |     |    |    |
|   |  |plin          |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22221 |7 |Distribucijski cevovodi |  pd  |  +  |  +  |
|   |  |za pitno in tehnološko |     |    |    |
|   |  |vodo          |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22222 |8 |Distribucijski cevovodi |  –   | pd  |  +  |
|   |  |za toplo vodo, paro in |     |    |    |
|   |  |stisnjeni zrak     |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22223 |9 |Vodni stolpi, vodnjaki | pp(13) |pd(13) | pd(13) |
|   |  |in hidranti       |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22231 |10 |Cevovodi za odpadno   |     | pd  |  pd  |
|   |  |vodo          |–(28,21,)|(28,8,9)|(28,8,9)|
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |10 |Iztok ali iztočni    |  –   |  –  |  pp  |
|   |a |objekt za odvajanje   |     |    |(15,24) |
|   |  |industrijske odpadne  |     |    |    |
|   |  |vode, če gre za     |     |    |    |
|   |  |posredno odvajanje v  |     |    |    |
|   |  |podzemne vode v skladu |     |    |    |
|   |  |s predpisom, ki ureja  |     |    |    |
|   |  |emisijo snovi in    |     |    |    |
|   |  |toplote pri odvajanju  |     |    |    |
|   |  |odpadnih voda v vode in |     |    |    |
|   |  |javno kanalizacijo   |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |10 |Iztok ali iztočni    |  –   | pp  |  pp  |
|   |b |objekt za odvajanje   |     |(14,24) |(14,24) |
|   |  |komunalne odpadne vode, |     |    |    |
|   |  |če gre za posredno   |     |    |    |
|   |  |odvajanje v podzemne  |     |    |    |
|   |  |vode v skladu s     |     |    |    |
|   |  |predpisom, ki ureja   |     |    |    |
|   |  |emisijo snovi in    |     |    |    |
|   |  |toplote pri odvajanju  |     |    |    |
|   |  |odpadnih voda v vode in |     |    |    |
|   |  |javno kanalizacijo   |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |10 |Iztok ali iztočni    |     |pd(24) | pd(24) |
|   |c |objekt za odvajanje   |–(23,2) |    |    |
|   |  |padavinske odpadne   |     |    |    |
|   |  |vode, če gre za     |     |    |    |
|   |  |posredno odvajanje v  |     |    |    |
|   |  |podzemne vode v skladu |     |    |    |
|   |  |s predpisom, ki ureja  |     |    |    |
|   |  |emisijo snovi in    |     |    |    |
|   |  |toplote pri odvajanju  |     |    |    |
|   |  |odpadnih voda v vode in |     |    |    |
|   |  |javno kanalizacijo, in |     |    |    |
|   |  |je pred iztokom     |     |    |    |
|   |  |zagotovljena obdelava  |     |    |    |
|   |  |padavinske odpadne vode |     |    |    |
|   |  |v lovilniku olj     |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |10 |Iztok ali iztočni    |  –   |pd(28) | pd(28) |
|   |d |objekt za odvajanje   |     |    |    |
|   |  |odpadne vode, če gre za |     |    |    |
|   |  |neposredno odvajanje v |     |    |    |
|   |  |površinsko vodo v    |     |    |    |
|   |  |skladu s predpisom, ki |     |    |    |
|   |  |ureja emisijo snovi in |     |    |    |
|   |  |toplote pri odvajanju  |     |    |    |
|   |  |odpadnih voda v vode in |     |    |    |
|   |  |javno kanalizacijo   |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |10 |Iztok ali iztočni    |  –   |pd(24) | +(24) |
|   |e |objekt za odvajanje   |     |    |    |
|   |  |padavinske odpadne vode |     |    |    |
|   |  |s streh objektov, če  |     |    |    |
|   |  |gre za posredno     |     |    |    |
|   |  |odvajanje v podzemne  |     |    |    |
|   |  |oziroma neposredno v  |     |    |    |
|   |  |površinske vode v    |     |    |    |
|   |  |skladu s predpisom, ki |     |    |    |
|   |  |ureja emisijo snovi in |     |    |    |
|   |  |toplote pri odvajanju  |     |    |    |
|   |  |odpadnih voda v vode in |     |    |    |
|   |  |javno kanalizacijo   |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22232 |14 |Komunalne in skupne   |  –   | pip  |  pp  |
|   |  |čistilne naprave z   |     |    |    |
|   |  |zmogljivostjo, enako  |     |    |    |
|   |  |ali večjo        |     |    |    |
|   |  |od 2000 populacijskih  |     |    |    |
|   |  |enot          |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |14 |Male komunalne čistilne |  –   | pp  |  pp  |
|   |a |naprave z        |     |    |    |
|   |  |zmogljivostjo, večjo  |     |    |    |
|   |  |od 200 populacijskih  |     |    |    |
|   |  |enot          |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |14 |Industrijske čistilne  |  –   | pip  |  pp  |
|   |b |naprave         |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |14 |Čistilne naprave    |  –   | pp  |  pd  |
|   |c |padavinske odpadne vode |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|22240 |15 |Distribucijski     |  pp  | pd  |  +  |
|   |  |elektroenergetski vodi |     |    |    |
|   |  |in distribucijska    |     |    |    |
|   |  |komunikacijska omrežja |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
|   |16 |Objekti in naprave za  |  pp  | pp  |  pp  |
|   |  |umetno napajanje ali  |     |    |    |
|   |  |bogatenje podzemne vode |     |    |    |
|   |  |iz enega vodonosnika v |     |    |    |
|   |  |drugega         |     |    |    |
+------+---+------------------------+---------+--------+--------+
                                «.
Tabela 1.3 se nadomesti z novo tabelo 1.3, ki se glasi:
»
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|Tabela |  |              |    |   |   |
|1.3  |  |              |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI   | VVO I | VVO | VVO |
|    |  |OBJEKTI ***         |    | II | III |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |1  |Majhna stavba, če gre za  | pd  | +  | +  |
|    |  |garažo, drvarnico, zimski  |    |   |   |
|    |  |vrt             |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |2  |Majhna stavba kot dopolnitev|  +  | +  | +  |
|    |  |obstoječe pozidave     |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |3  |Ograja           |  +  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |4  |Podporni zid        |  +  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |5  |Pomožni objekt v javni rabi,| pd  | +  | +  |
|    |  |razen sanitarne enote in  |    |   |   |
|    |  |objektov          |    |   |   |
|    |  |za odvodnjavanje cest,   |    |   |   |
|    |  |železniških tirov,     |    |   |   |
|    |  |pristaniških ploščadi    |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |sanitarna enota       | –(11) |–(11) |–(11) |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |objekti za odvodnjavanje  |  –  | pd | +  |
|    |  |cest, železniških tirov,  |    |   |   |
|    |  |pristaniških ploščadi    |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |6  |Mala komunalna čistilna   | –(25) | pd | pd |
|    |  |naprava z zmogljivostjo od |    |   |   |
|    |  |50 do vključno       |    |   |   |
|    |  |200 populacijskih enot in  |    |   |   |
|    |  |mala komunalna čistilna   |    |   |   |
|    |  |naprava z zmogljivostjo do |    |   |   |
|    |  |50 populacijskih enot    |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |7  |Nepretočna greznica     | –(25) | pd |pd(20)|
|    |  |              |    | (20) |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |8  |Rezervoar          | –(32) | pd | pd |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |9  |Vodnjak, razen vrtine ali  |  –  | –  | –  |
|    |  |vodnjaka, potrebnega za   |    |   |   |
|    |  |raziskave          |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |vrtina ali vodnjak, potreben| pd  | pd |pd(13)|
|    |  |za raziskave        |(13,29)| (13) |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |vodomet           |  –  | –  | –  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |10 |Priključek na objekte    | pd  | +  | +  |
|    |  |gospodarske javne      |    |   |   |
|    |  |infrastrukture in      |    |   |   |
|    |  |daljinskega ogrevanja    |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |11 |Samostojno parkirišče    |  –  | pd | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |12 |Kolesarska pot, pešpot,   | pd  | +  | +  |
|    |  |gozdna pot in podobno    |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |13 |Pomol            |  –  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |14 |Vodno zajetje ali objekt za |  –  | pd | pd |
|    |  |akumulacijo vode in     |    |   |   |
|    |  |namakanje, razen objektov za|    |   |   |
|    |  |zajem pitne vode in vodnih |    |   |   |
|    |  |zbiralnikov za pitno vodo  |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |objekti za zajem pitne vode | pd  | pd | +  |
|    |  |in vodni zbiralniki za pitno|    |   |   |
|    |  |vodo            |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |15 |Objekt za oglaševanje    |  +  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |16 |Objekt za rejo živali    |  –  | pd | pd |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |17 |Pomožni kmetijsko-gozdarski | pd  | +  | +  |
|    |  |objekt, razen silosa,    |    |   |   |
|    |  |grajene obore, grajenega  |    |   |   |
|    |  |molzišča, zbiralnika    |    |   |   |
|    |  |gnojnice ali gnojevke,   |    |   |   |
|    |  |hlevskega izpusta      |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |silos, grajena obora,    |  –  | pd | +  |
|    |  |grajeno molzišče      |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |zbiralnik gnojnice ali   |    | pd |+(16) |
|    |  |gnojevke, hlevski izpust  |–(22,1)| (16) |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |18 |Objekti za kmetijske    |  –  | pd | +  |
|    |  |proizvode in dopolnilno   |    |   |   |
|    |  |dejavnost          |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |19 |Pomožni komunalni objekti  | –(31) | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |20 |Pomožni letališki,     |  –  | +  | +  |
|    |  |pristaniški objekt in    |    |   |   |
|    |  |pomožni objekt na smučišču |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |21 |Pomožni objekti namenjeni  |  –  | pd | +  |
|    |  |obrambi in varstvu pred   |    |   |   |
|    |  |naravnimi in drugimi    |    |   |   |
|    |  |nesrečami ter pomožni    |    |   |   |
|    |  |objekti za spremljanje   |    |   |   |
|    |  |stanja okolja in naravnih  |    |   |   |
|    |  |pojavov, razen meteoroloških|    |   |   |
|    |  |objektov za monitoring   |    |   |   |
|    |  |kakovosti zraka, objektov za|    |   |   |
|    |  |hidrološki monitoring    |    |   |   |
|    |  |površinskih voda, objektov |    |   |   |
|    |  |za monitoring podzemnih   |    |   |   |
|    |  |voda, objektov za opazovanje|    |   |   |
|    |  |neba, objektov za      |    |   |   |
|    |  |spremljanje seizmičnosti  |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |meteorološki objekti za   | pd  | +  | +  |
|    |  |monitoring kakovosti zraka, |    |   |   |
|    |  |objekti za hidrološki    |    |   |   |
|    |  |monitoring površinskih voda,|    |   |   |
|    |  |objekti za monitoring    |    |   |   |
|    |  |podzemnih voda, objekti za |    |   |   |
|    |  |opazovanje neba, objekti za |    |   |   |
|    |  |spremljanje seizmičnosti  |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ***  | VVO I | VVO | VVO |
|    |  |              |    | II | III |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |1  |Dela v objektu       |  +  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |2  |Dela na ovoju objekta    |  +  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |3  |Zasteklitev objekta     |  +  | +  | +  |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |4  |Inštalacije in naprave v in | pd  | +  | +  |
|    |  |na objektu, razen izvedbe  |    |   |   |
|    |  |vrtine ali izkopa in    |    |   |   |
|    |  |namestitve toplotne črpalke |    |   |   |
|    |  |voda – voda ali zemlja –  |    |   |   |
|    |  |voda (geosonda, horizontalni|    |   |   |
|    |  |kolektor ipd.) in namestitve|    |   |   |
|    |  |premičnih rezervoarjev za  |    |   |   |
|    |  |utekočinjen naftni plin ali |    |   |   |
|    |  |nafto s priključkom na   |    |   |   |
|    |  |objekt           |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |izvedba vrtine ali izkop in |  –  | –  |pd(13)|
|    |  |namestitev toplotne črpalke |    |   |   |
|    |  |voda – voda ali zemlja –  |    |   |   |
|    |  |voda (geosonda, horizontalni|    |   |   |
|    |  |kolektor ipd.)       |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |  |namestitev premičnih    |    | pd |pd(33)|
|    |  |rezervoarjev za utekočinjen |–(30,3)| (33) |   |
|    |  |naftni plin ali nafto s   |    |   |   |
|    |  |priključkom na objekt    |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |5  |Dela v zvezi z zunanjo   | pd  | +  | +  |
|    |  |ureditvijo objekta     |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
|    |6  |Dela v zvezi z       | pd  | +  | +  |
|    |  |nekategoriziranimi cestami |    |   |   |
|    |  |in javnimi potmi      |    |   |   |
+-------+----+----------------------------+-------+------+------+
                                «.
Pomeni oznak, označeni s številkami »(14)«, »(15)«, »(20)«, »(21)«, »(24)«, »(25)« in »(27)«, se spremenijo tako, da se glasijo:
»(14) Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.
(15) Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode.
(20) Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(21) Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
(24) Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(25) Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
(27) Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.«.
Za pomenom oznake s številko »(30)« se dodajo nove oznake, označene s številkami »(31)«, »(32)« in »(33)«, ki se glasijo:
»(31) Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
(32)Razen če gre za rezervoar za vodo.
(33) Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-55/2013
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2330-0130
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti