Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3389. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, stran 10238.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11) se v drugem odstavku 14. člena črta besedilo »ministrstvom in«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, velja do njegove objave zadnji objavljen seznam.«.
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(1) Organ, pristojen za izvajanje javne službe vzdrževanja državnih cest, na notranjih vodovarstvenih območjih zagotovi rekonstrukcijo državnih cest v skladu s kriteriji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
(2) Promet vozil, ki prevažajo nevarne snovi po državnih in lokalnih cestah in železnici čez notranja vodovarstvena območja, je dovoljen samo v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem (5., 6., 7., 8., 9., 10., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člen te uredbe);«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »ožjih« doda besedilo »in najožjih«.
5. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
6. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-56/2013
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2330-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti