Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3385. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 10233.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – odl. US), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US in 21/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 9/96) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 29. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 96/09), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 2. točki 41. člena odloka se za besedo »letno«, črta besedilo »ali dveletno«.
3. člen
V 3. točki 42. člena odloka se za besedilom pravna oseba za vejico doda besedilo: »samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V 4. točki 42. člena odloka se za besedilom Pravne osebe za vejico doda besedilo: »samostojni podjetniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost«.
Besedilo 5. točke 42. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.
Izračun se izvede ločeno za določene vrste komunalnih odpadkov in ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter zeleni rez.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi izvajalec javne službe v letnem programu ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov, ki predstavlja osnovo za izračun volumna, zmanjša, in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.«
Besedilo 6. točke 42. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen na osebo se pri določenih vrstah komunalnih odpadkov in pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih ter zelenem vrtnem odpadu določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0040/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti