Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3383. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013, stran 10232.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 114. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 29. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/13, 49/13 in 58/13) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   Znesek|
|   |                      |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 11.721.582|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  8.070.962|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  7.231.262|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  6.465.801|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   524.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   240.961|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   839.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   463.350|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    3.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   367.050|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   402.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   50.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   352.500|
|   |in neopredmet. dolg. sred.         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.248.120|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   762.226|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  2.485.894|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 11.707.801|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.795.334|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   616.469|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   105.356|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.887.423|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   64.520|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   121.566|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.557.030|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   137.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  2.445.320|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   262.442|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   711.908|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.104.114|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.104.114|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   251.323|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   163.000|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   88.323|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   13.781|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   13.432|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   13.432|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   10.432|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    3.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   13.432|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   398.259|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |55 ODPLAČILA DOLGA             |   398.259|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   398.259|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –371.046|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –398.259|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   –13.781|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU         |   371.046|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.«
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2013 oblikujejo v višini 98.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 23.566 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0037/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti