Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013, stran 10231.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. izredni seji dne 30. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                        | proračun leta|
|                        |     2013|
|                        |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)      |   2,668.168|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2,221.167|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1,997.040|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1,866.611|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    63.752|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    66.667|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    224.127|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobički in dohodki    |    120.347|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     2.181|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     2.639|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |       0|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    98.960|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    42.653|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    22.659|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    19.994|
|   |in neopred. dolg. sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    404.348|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    184.952|
|   |javnofinanč. institucij         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna |    219.396|
|   |iz sred. proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   2,958.571|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    831.923|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    178.657|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno  |    27.680|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    594.418|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    15.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    16.168|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1,235.311|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    178.370|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    614.046|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    148.214|
|   |in ustanov.               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    294.681|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    805.748|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    805.748|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    85.589|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi fizičnim   |    37.510|
|   |in prav. osebam, ki niso pr. up.     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    48.079|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |   –290.403|
|   |II.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |    40.010|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    40.010|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –330.413|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    40.010|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |    290.403|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET.  |    330.413|
|   |LETA                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2013
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti