Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3381. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2013, stran 10229.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 17. redni seji dne 29. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2013, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2.680.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.835.079|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.748.679|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   86.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |      |
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   58.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |      |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  578.421|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |      |
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |      |
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2.680.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |      |
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Obresti                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |      |
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |      |
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim  |      |
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- |     0|
|   |II.-V.-VIII.)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  208.100|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2013-1
Luče, dne 29. oktobra 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti