Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2013 z dne 11. 11. 2013

Kazalo

3380. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 262 Stegne, stran 10228.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 262 Stegne
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 262 Stegne – za enoti urejanja prostora DR-374 in DR-516 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje predstavlja današnjo industrijsko cono Stegne, ki se je razvila iz dveh večjih industrijskih kompleksov: Iskre ter IMP. Območje se ureja z Odlokom o sprejetju noveliranega zazidalnega načrta za zazidalni otok ŠP3/1 IMP – Iskra (Uradni list SRS, št. 14/84 in Uradni list RS, št. 78/10), ki izhaja iz obdobja velikih industrijskih kompleksov ter težke industrije. Družbeno gospodarska situacija se je v zadnjih tridesetih letih bistveno spremenila, industrijska proizvodnja se je bistveno zmanjšala, povečal se je storitveni sektor ter potrebe po pisarniških kapacitetah. Prav tako ne IMP ne Iskra ne obstajata več v taki obliki, kot v času priprave noveliranega zazidalnega načrta. Usmeritve le-tega zato ne omogočajo več ustreznega razvoja območja v sodobno in fleksibilno industrijsko oziroma poslovno cono.
Območje OPPN se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na površinah, kjer sta predvideni pretežni namenski rabi IG – gospodarske cone ter PC – površine pomembnejših cest.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). S sprejetjem OPPN bo območje na novo celovito urejeno; iz pretežno industrijske v pretežno poslovno območje. Zasnova se bo prilagodila na večje število manjših poslovnih subjektov, ki danes delujejo na tem območju. Predvidene ureditve vključujejo gradnjo novih oziroma nadomestnih poslovnih objektov, ureditev javnih površin ter pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditev, vključno s prenosom upravljavskih funkcij na mestne službe.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v četrtnih skupnostih Dravlje in Šentvid, med Ulico Jožeta Jame na severozahodni strani, ulico Stegne na severovzhodni strani, avtocestnim obročem na jugovzhodni strani ter železniško progo Ljubljana–­Jesenice na jugozahodni strani. Po občinskem prostorskem načrtu območje OPPN obsega enoti urejanja prostora DR-374 in DR-516. Območje OPPN zajema zemljišča, namenjena pozidavi, in zemljišča, kjer je predvidena ureditev cest.
Območje OPPN obsega zemljišča v katastrski občini (1754) Šentvid nad Ljubljano s parcelnimi številkami:
734 – del, 732 – del, 733 – del, 728/1 – del, 726/1 – del, 728/2, 726/3, 728/3, 726/2, 729/2, 729/1, 731, 730/4, 730/1, 730/7, 730/5, 730/3, 730/2, 730/8, 730/6, 836 – del, 837/3 – del, 837/2 – del, 837/1, 1192/1 – del, 1193/5 – del, 1193/6, 1193/1 – del, 840 – del, 722 – del, 841/2 – del, 842/4 – del, 842/10 – del, 842/11 – del, 842/12, 842/13, 842/9, 843/13, 843/11, 842/12, 842/5, 841/3, 841/7, 841/1, 841/4, 838/6, 838/5, 838/9, 838/8, 839/9, 839/8, 839/7, 839/6, 839/5, 839/4, 839/3, 839/2, 838/1, 838/7, 838/2, 838/3, 838/4, 1193/2, 1193/3, 844/1, 848/4, 1193/7, 848/2, 848/3, 848/6, 841/7, 844/4, 848/12, 842/8, 843/3, 843/2, 843/4, 843/2, 1193/4, 848/10, 848/18, 848/7, 848/9, 846/4, 846/3, 848/15, 848/16, 848/17, 848/30, 848/31, 848/21, 848/6, 848/8, 845, 848/29, 848/28, 848/27, 848/26, 848/25, 848/24, 848/23, 848/22, 848/11, 848/13, 848/14, 848/41, 848/40, 848/39, 848/33, 848/32, 848/37, 848/36, 848/35, 848/34,
ter zemljišča v katastrski občini (1738) Dravlje s parcelnimi številkami:
56/7 – del, 56/5 – del, 55/5 – del, 54/1 – del, 65/1 – del, 68/1 – del, 54/3, 65/3, 68/3, 1713/94, 1713/262, 1713/263, 1713/264, 1713/265, 1713/266, 1713/267, 1713/268, 1713/108, 1713/274, 1713/269, 1713/46, 1713/273, 1713/271, 1713/272, 1713/270, 1713/207, 1713/100, 1713/99, 1713/210, 1713/87, 1713/101, 1713/261, 1713/260, 1713/275, 1713/161, 1713/1, 1713/107, 1713/106, 1713/201, 1713/11, 1713/202, 1713/203, 1713/90, 1713/91, 1713/152, 1713/40, 1713/23, 1713/153, 1713/154, 1713/155, 1713/277, 1713/156, 1713/23, 1713/276, 1713/105, 1713/88, 1713/89, 1713/167, 1713/92, 1713/186, 1713/168, 1713/157, 1713/158, 1713/165, 1713/166, 1713/160, 1713/169, 1713/93, 1713/159, 1713/159, 1713/185, 1715, 72/1 – del, 72/3, 72/7 – del, 73/16 – del, 73/1, 73/3, 74/7 – del, 74/4, 1649/1 – del, 1649/2, 74/1, 74/5, 74/6 – del, 1645/7 – del, 1645/1, 1645/5, 64/9, 66/5, 66/1, 64/1, 66/3, 64/5, 1648/1 – del, 1648/5, 1648/4, 1648/3, 63/5 – del, 63/1, 63/3, 62/3, 62/1, 62/12 – del, 62/4 – del, 61/1 – del, 60/1 – del, 59/6, 59/5, 61/6, 61/4, 63/6, 60/3, 59/4, 59/3, 59/14, 59/15, 59/13, 59/12, 59/11, 59/10, 59/9, 59/8, 59/16, 64/10, 64/2, 58/11, 58/9, 58/2, 58/7, 58/10, 58/3, 64/7, 64/3, 60/1, 64/6, 56/3, 56/8, 56/17, 56/18, 56/19, 57/3, 843/11, 1761/4, 1761/3, 1716/2, 1761/1, 55/6, 56/15, 56/14, 56/13, 56/2, 56/9, 56/12, 56/10, 55/1, 69/3 – del, 69/1 – del, 1645/2 – del, 1645/6, 70/1 – del, 70/3, 71/1 – del, 71/3, 446/2 – del, 446/5, 1713/13, 1727, 1713/22, 1713/12, 1714, 1713/189, 1713/190, 1713/191, 1713/103, 1713/9, 1713/188, 1713/82, 1713/187, 1753, 1713/82, 1713/83, 1713/104, 1713/24, 1713/10, 1713/16, 1754, 1713/80, 1713/81, 1713/94, 1713/79, 1713/54, 1713/117, 1713/118, 1713/119, 1713/120, 1713/121, 1713/77, 1713/78, 1713/55, 1713/48, 1713/56, 72/6, 72/4, 72/5, 446/4, 446/1, 447/3, 447/4, 447/1 – del, 447/5 – del, 448/5, 448/1, 448/7, 450/3, 450/1, 450/6, 450/4, 450/5, 448/2 – del, 448/6, 1713/34, 1713/2, 1713/145, 1713/148, 1713/51, 1713/146, 1713/147, 1713/25, 1713/141, 1713/142, 1713/143, 1713/144, 1713/139, 1713/149, 1713/151, 1713/140, 1713/150, 1713/19, 1713/61, 1713/51, 1713/38, 1713/44, 451/3, 451/1, 451/4, 452/3, 452/1, 452/5, 452/4, 453/3, 454/3, 455/3, 456/3, 453/1, 454/1, 454/4, 1656/2 – del, 1656/1 – del, 1653/1 – del, 1654/1 – del, 449/1 – del, 457/1 – del, 458/1 – del, 461/1 – del, 462/1 – del, 463/1 – del, 469/1 – del, 1713/98, 1713/3, 1713/57, 1713/229, 1713/136, 1713/228, 1713/256, 1713/255, 1713/252, 1713/259, 1713/258, 1713/76, 1716/17, 1716/16, 1713/257, 1713/254, 1713/253, 1716/15, 1716/9, 1716/6, 1713/251, 1713/250, 1713/248, 1713/249, 1713/5, 1716/3, 1716/4, 1716/7, 1713/58, 1716/8, 1716/13, 1716/12, 1716/1, 1716/10, 1713/95, 1713/96, 1716/11, 1716/14, 1713/199, 1713/97, 1713/53, 1716/2, 1713/192, 1713/193, 1713/164, 1713/4, 456/4, 459/3, 460/3, 460/4, 460/1, 460/5, 1655/1, 461/4, 461/2, 461/5, 462/4, 462/2, 462/5, 463/4, 463/2, 463/5, 464/3, 464/1, 464/4, 465/3, 465/1, 465/4, 466/2, 466/3, 466/1, 466/4, 470/1 – del, 471/1 – del, 472/1 – del, 473/1 – del, 474 – del, 475/1 – del, 476/1 – del, 477/1 – del, 1713/225, 1713/220, 1713/241, 1713/240, 1713/244, 1713/243, 1713/179, 1713/180, 1713/222, 1713/129, 1713/213, 1713/214, 1713/215, 1713/239, 1713/242, 1718/1, 1713/217, 1713/212, 1717/8, 1713/216, 1718/3, 1713/181, 1718/2, 1718/182, 1713/183, 1713/184, 1713/28, 1713/219, 1717/6, 1713/278, 1713/305, 1713/303, 1713/304, 1713/298, 1713/282, 1713/301, 1713/302, 1713/297, 1713/281, 1713/284, 1713/328, 1713/329, 1713/238, 1713/280, 1713/356, 1713/355, 1713/319, 1713/318, 1713/317, 1713/316, 1713/315, 1713/294, 1713/293, 1713/292, 1713/300, 1713/299, 1713/306, 1713/307, 1713/308, 1713/309, 1713/310, 1713/311, 1713/312, 1713/313, 1713/314, 1713/291, 1713/290, 1713/289, 1713/288, 1713/287, 1713/285, 1713/283, 1713/296, 1713/295, 1713/286, 1713/330, 1713/331, 1713/332, 1713/333, 1713/334, 1713/335, 1713/336, 1713/337, 1713/338, 1713/339, 1713/340, 1713/341, 1713/342, 1713, 343, 1713/344, 1713/345, 1713/346, 1713/347, 1713/348, 1713/349, 1713/350, 1713/351, 1713/237, 1713/352, 1713/353, 1713/354, 471/4, 471/2, 471/5, 472/4, 472/2, 472/5, 473/5, 473/2, 473/5, 473/2, 485/3, 485/1, 485/4, 486/3, 486/4, 486/1, 486/6, 478/1 – del, 479/1 – del, 480/1 – del, 481/1 – del, 482/1 – del, 522/3 – del, 484/2, 493/2, 1713/204, 1713/174, 1713/15, 1713/8, 1713/175, 1713/205, 1713/71, 1713/84, 1713/85, 1713/171, 1713/29, 1713/176, 1713/177, 1713/178, 1713/41, 1713/42, 1713/172, 1713/198, 1713/109, 1720, 1713/110, 1713/111, 1719/2, 1719/1, 1713/137, 1713/112, 1713/113, 1713/7, 1713/114, 1713/11, 1713/116, 486/5, 487/11, 487/1, 487/3, 487/4, 1655/2, 1653/53, 1655/6, 1655/3, 1655/5, 489/3, 489/4, 1713/66 – del, 1713/194 – del, 1713/47 – del, 1713/70, 1713/47, 1713/195, 1713/73, 1713/74, 1713/235, 1713/230, 1713/231, 1713/232, 1713/233, 1713/234, 1713/170, 1713/43, 1713/206, 1713/72, 1713/67, 1713/69, 1713/31, 1713/33, 1713/39, 1713/32, 1713/68 – del, 1655/4, 1655/7, 489/5, 489/1, 490/1, 490/3, 1654/5, 1713/64 – del, 491/1 – del.
Površina območja znaša 300.000 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo
7. DARS d.d.
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
10. Javna razsvetljava d.d.
11. Snaga Javno podjetje d.o.o.
12. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
13. Telemach d.o.o.
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
16. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
19. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
21. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
22. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
23. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN so prikaz stanja prostora, občinski prostorski načrt, investicijske namere investitorjev v območju urejanja ter strokovne podlage.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-25/2013-2
Ljubljana, dne 29. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti