Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013

Kazalo

3179. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Razkrižje, stran 9517.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 15. redni seji dne 1. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje letnih programov in projektov društev, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Razkrižje.
2. člen
Pravico do dodelitve sredstev za izvajanje dejavnosti imajo društva, ki delujejo kot prostovoljna in neprofitna in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Razkrižje,
– da delujejo najmanj eno leto,
– društva, ki dokazujejo javno koristno dejavnost z listinami,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov,
– da imajo člane iz območja Občine Razkrižje,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da so vlogi priložili letni program dejavnosti,
– da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
3. člen
Iz proračuna se financira dejavnost društev, predmet tega pravilnika pa niso sredstva za investicije v prostor.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Razkrižje in lokalni CATV. Javni razpis se objavi po sprejetju proračuna Občine Razkrižje za tekoče proračunsko leto.
5. člen
Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
6. člen
Javni razpis obsega:
– navedbo, da gre za javni razpis o sofinanciranju programov in projektov drugih društev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– merila za dodelitev sredstev,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– obdobje, katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo o razpisni dokumentaciji,
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok za prijavo in
– rok za pošiljanje obvestila o izbiri in višini dodeljenih sredstev.
7. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge v roku ne dopolni, jo župan s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog, strokovna komisija sestavi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga komisije, župan izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev, s katerimi odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja.
8. člen
Na podlagi izdanih sklepov občina sklene s prejemniki sredstev pogodbe, v katerih so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– navedbo pogodbenih strank,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– višino sredstev pridobljenih za delovanje društva in višino sredstev za posamezen program, projekt oziroma drugo aktivnost,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev, predložitev poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev …
– terminski plan nakazila sredstev in terminski plan porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da prejemnik sredstev v roku 8 dni po prejemu pogodbe, le-te ne podpiše, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
9. člen
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih dejavnostih najkasneje do 30. 1. naslednje leto predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če prejemnik sredstev do roka, navedenega v tem členu, ni dostavil poročila, se smatra, da programov/projektov ni izvajal in je dolžan vsa nakazana proračunska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
10. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
1. Število članov iz Občine Razkrižje:
   – 3–10                5 točk
  – 11–20               10 točk
  – 21–40               15 točk
  – 41–80               20 točk
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu (ime, priimek in naslov)
2. Število delujočih sekcij oziroma skupin:
   – ena sekcija            5 točk
  – več sekcij            10 točk
3. Sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih na območju Občine Razkrižje:
   – da (1-krat na leto)        5 točk
  – da (2-krat na leto)        10 točk
  – da (3-krat in več na leto)    15 točk.
11. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti in programov.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev ter razpoložljivih sredstev.
IV. NADZOR
12. člen
Prejemniki sredstev so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Prejemniki sredstev morajo do roka, določenega v 9. členu tega pravilnika, Občini Razkrižje predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
13. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da prejemnik sredstev ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če prejemnik sredstev dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je prejemnik sredstev za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2013-6
Šafarsko, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti