Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013

Kazalo

3178. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Razkrižje, stran 9515.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 65/07, 56/08 in 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 15. redni seji dne 1. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila, kriterije ter postopke za sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti v Občini Razkrižje, ki so v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za kulturne dejavnosti lokalnega pomena.
2. člen
Kulturne dejavnosti po zakonu so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
3. člen:
Iz proračuna Občine Razkrižje se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
– kulturne prireditve in dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in opreme.
4. člen
Izvajalci programov/projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Razkrižje,
– da izvajajo dejavnost v Občini Razkrižje,
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da vodijo evidenco o opravljenih vajah, nastopih, uvrstitvah,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Razkrižje,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji kulturnih programov in/ali kulturnih projektov za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da ob prijavi na javni razpis predložijo občinski upravi popolno zahtevano razpisno dokumentacijo.
Dodatni pogoji se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
5. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih dejavnosti imajo izvajalci na osnovi prijavljenih vsebin in programov/projektov navedenih v razpisni dokumentaciji za tekoče leto.
6. člen
Občina Razkrižje bo okviru proračunskih zmožnosti sofinancirala kulturne dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so del tega pravilnika. Merila in kriteriji vsebujejo programe/projekte posameznih vsebin, ki se sofinancirajo.
Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih kulturnim dejavnostim, ki jo vsako leto določi občinski svet v proračunu Občine Razkrižje.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na lokalni CATV in mora trajati vsaj mesec dni.
Razpis se izvede po sprejemu proračuna Občine Razkrižje za tekoče leto.
8. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– navedbo področij kulturnih dejavnostih, ki so predmet javnega razpisa,
– navedbo kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti,
– navedbo višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok prijave na javni razpis,
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
9. člen
Pravočasno prispele prijave na razpis zbira občinska uprava. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje do preteka razpisnega roka.
10. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, župan zavrže s sklepom. V primeru, da vloga formalno ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge v roku ne dopolni, jo župan s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog strokovna komisija sestavi predlog financiranja.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa/projekta.
Odločbe so podlaga za sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci, v katerih so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Sredstva se izvajalcem nakazujejo za namene, navedene v 12. členu tega pravilnika pod pogoji, ki bodo določeni v pogodbi.
12. člen
Osnova za določitev obsega sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti so merila v obliki točkovnega sistema.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev.
Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) izven občine, na območju UE Ljutomer 50 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) izven občine, na območju Pomurja 100 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) na območju Slovenije (izven Pomurja) 150 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na raznih prireditvah (srečanje, revija, festival, tekmovanje, razstava) v tujini 200 točk/predstavitev
– predstavitev občine in društva na samostojnih nastopih (celovečerna predstava, samostojni koncert …) izven občine 50 točk/predstavitev.
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena:
– celovečerna dramska predstava (premiera) 200 točk/premiero,
– celovečerni koncert (glasbeni, folklorni) 100 točk/prireditev,
– celovečerna prireditev (literarni večer, veseli večer …) 50 točk/prireditev,
– otroška gledališka predstava 50 točk/premiero,
– priprava razstave z izdelki članov društva 100 točk/prireditev,
– organizacija natečaja (literarni, fotografski, slikarski …) in objava prispevkov 50 točk/natečaj,
– organizacija celovečerne občinske prireditve, ki je ni mogoče uvrstiti v prejšnje alineje 50 točk/prireditev,
– organizacija celovečerne občinske prireditve s sodelovanjem več društev v občini 60 točk/prireditev,
– organizacija celovečerne občinske prireditve s sodelovanjem več društev v občini in izven občine 80 točk/prireditev,
– organizacija celodnevne občinske prireditve s sodelovanjem več društev v občini 80 točk/prireditev,
– organizacija celodnevne občinske prireditve s sodelovanjem več društev v občini in izven občine 100 točk/prireditev,
– organizacija večdnevne občinske prireditve s sodelovanjem več društev v občini 150 točk/prireditev,
– organizacija večdnevne občinske prireditve s sodelovanjem več društev v občini in izven občine 200 točk/prireditev,
– soorganizacija območnih srečanj 50 točk/soorganizacijo,
– izdaja biltena, almanaha, glasila, pesmarice, kasete, CD in podobno 100 točk/izdajo.
Spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture:
– sodelovanje na posamezni krajevni prireditvi (tudi občinska proslava) 30 točk/prireditev
– sodelovanje na posamezni celodnevni krajevni prireditvi 50 točk/prireditev
– sodelovanje na posamezni večdnevni krajevni prireditvi (sodeluje več kot en dan) 70 točk/prireditev
– delavnice za otroke in mladino 50 točk/prireditev.
Izobraževanje kadrov:
Iz občinskega proračuna se sofinancira izobraževanje mentorjev, strokovnih delavcev in članov umetniških skupin. V ta namen se v proračunu zagotovi 5 % sredstev namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost. Udeleženci izobraževanja morajo imeti stalno bivališče v Občini Razkrižje.
13. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih dejavnosti oziroma programov in projektov.
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev in drugih upravičencev ter razpoložljivih sredstev.
14. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe/projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Razkrižje predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
15. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
16. člen
Prejemniki sredstev so dolžni s svojim programom/projektom sodelovati na proslavah in prireditvah, ki jih organizira Občina Razkrižje, če so k temu povabljeni s strani Občine Razkrižje.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Razkrižje, št. 032-01/04-1, z dne 22. 3. 2004.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-1/2013-8
Šafarsko, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti