Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013

Kazalo

3173. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje, stran 9504.

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 20. seji dne 9. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Grosuplje, ki ga je izdelalo podjetje Matrika svetovanje d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana, št. projekta PO-004/2013-GRO.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Grosuplje;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Grosuplje:
– vodovod (oznaka obračunskih območij VO);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij KA);
– daljinsko ogrevanje (oznaka obračunskega območja DO);
– ceste (oznaka obračunskih območij CE);
– javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskega območja JZ);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
7. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– vodovod: 7 obračunskih območij od VO_1 do VO_7;
– kanalizacija: 4 obračunska območja od KA_1 do KA_4;
– daljinsko ogrevanje: 1 obračunsko območje, DO_1;
– ceste: 2 obračunski območji, CE_1 in CE_2;
– javne odprte in zelene površine: 1 obračunsko območje, JZ_1 in
– površine za ravnanje z odpadki: 1 obračunsko območje, RO_1.
(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Vodovod, Priloga 2 – Kanalizacija, Priloga 3 – Daljinsko ogrevanje, Priloga 4 – Ceste, Priloga 5 – Javne odprte in zelene površine, Priloga 6 – Površine za ravnanje z odpadki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno oprema na obračunskem območju so:
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(3) Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega programa opremljanja.
13. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela)*Cp(ij)*Dp) + (K(dejavnosti)*A(tlorisna)*Ct(ij)*Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
   KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
          posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
          obračunskem območju [€],
  A(parcela)   površina parcele [m2]
  Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
          na obračunskem območju za posamezno vrsto
          komunalne opreme [€/m2],
  Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka [ / ],
  K(dejavnosti) faktor dejavnosti [ / ],
  Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
          tlorisne površine objekta na obračunskem
          območju za posamezno vrsto komunalne opreme
          [€/m2],
  A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta [m2],
  Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka [ / ],
  i       posamezna vrsta komunalne opreme,
  j       posamezno obračunsko območje.
14. člen
Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju in se izračuna na naslednji način:
       KP(j) = Vsota KP(i j)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(j)     celotni izračunani komunalni prispevek
        na določenem obračunskem območju,
KP(ij)     izračunani komunalni prispevek za posamezno
        vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
        priključuje, za določeno obračunsko območje.
15. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(2) Obstoječim objektom se ob priključitvi na posamezno komunalno opremo odmeri komunalni prispevek za to komunalno opremo po uradni dolžnosti na podlogi stroškov iz 10. člena tega odloka.
16. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
17. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 109/11):
+---------------+---------+-----------------------------------+
|Šifra (CC-SI) |Faktor  |Opredelitev, izjeme        |
+---------------+---------+-----------------------------------+
|121      |1,3   |Gostinske stavbe          |
+---------------+---------+-----------------------------------+
|1271      |0,7   |Nestanovanjske kmetijske stavbe  |
+---------------+---------+-----------------------------------+
|125      |1,1   |Industrijske stavbe in skladišča  |
+---------------+---------+-----------------------------------+
|122      |1,2   |Upravne in pisarniške stavbe    |
+---------------+---------+-----------------------------------+
|123      |1,3   |Trgovske in druge stavbe      |
|        |     |za storitvene dejavnosti      |
+---------------+---------+-----------------------------------+
|112      |1,3   |Večstanovanjske stavbe       |
+---------------+---------+-----------------------------------+
(2) Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.
18. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov,
– za ostale objekte, ki se financirajo iz proračuna Občine Grosuplje.
(2) Nestanovanjskim kmetijskim stavbam (šifra (CC-SI) je 1271) se prizna olajšava v višini 70 % od komunalnega prispevka, izračunanega na podlagi faktorja dejavnosti 0,7.
(3) Obstoječi objekti, ki se priključujejo na obstoječo komunalno opremo v skladu s tem programom opremljanja, se komunalni prispevek zniža za:
– kanalizacijo v območju K_1, K_2 in K_3 za 42 % in K_4 za 55 %;
– vodovod v območju VO_1 za 71 %, VO_2 za 50 %, VO_3 za 66 %, VO_4 za 72 %, VO_5 za 74 %, VO_6 za 75 % in VO_7 za 70 %;
– daljinsko ogrevanje v naselju Grosuplje DO_1 za 100 %.
Za obstoječe objekte, ki se priključujejo na obstoječo komunalno opremo, pa nimajo določenega stavbnega zemljišča, se minimalno stavbno zemljišče določi tako, da se stavbišče objekta pomnoži s faktorjem 1,5.
(4) Za objekte posebnega družbenega pomena lahko občinski svet na predlog župana investitorju zmanjša ali oprosti plačilo komunalnega prispevka.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku komunalno infrastrukturo v Občini Grosuplje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna gradnja nove komunalne opreme ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja za to območje. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Sredstva zbrana po tem odloku občina namenja za gradnjo komunalne opreme po letnem programu, od tega del sredstev v višini 30 % direktno dotira za komunalne programe krajevnih skupnosti, in sicer v sorazmerni višini, kot so bila sredstva zbrana na območju posameznih krajevnih skupnosti.
23. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po predpisih, veljavnih v času do uveljavitve tega odloka.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 124/07 z dne 28. 12. 2007) in Sklep o pogojih priključitev obstoječih objektov (Uradni list RS, št. 82/09).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-003/06
Grosuplje, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti