Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013

Kazalo

3171. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2013, stran 9497.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 23. redni seji dne 16. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2013
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12 z dne 27. 12. 2012) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |                |   v evrih|
+------------------+-------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina|      BESEDILO      |  Proračun|
|Kontov      |                |  leta 2013|
+------------------+-------------------------------+------------+
|A.        |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|I.        |SKUPAJ PRIHODKI        |  6.668.782|
|         |(70+71+72+73+74+78)      |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  3.836.340|
+------------------+-------------------------------+------------+
|70        |DAVČNI PRIHODKI        |  3.421.685|
|         |(700+703+704+706)       |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |700 Davki na dohodek in    |  2.982.775|
|         |dobiček            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |703 Davki na premoženje    |   269.210|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |704 Domači davki na blago in  |   169.700|
|         |storitve            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |706 Drugi davki        |      0|
+------------------+-------------------------------+------------+
|71        |NEDAVČNI PRIHODKI       |   414.655|
|         |(710+711+712+713+714)     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |710 Udeležba na dobičku in   |   173.955|
|         |dohodki od premoženja     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |711 Takse in pristojbine    |    4.000|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |712 Denarne kazni       |    1.600|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |713 Prihodki od prodaje blaga |     250|
|         |in storitev          |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |714 Drugi nedavčni prihodki  |   234.850|
+------------------+-------------------------------+------------+
|72        |KAPITALSKI PRIHODKI      |   150.350|
|         |(720+721+722)         |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |720 Prihodki od prodaje    |      0|
|         |osnovnih sredstev       |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |721 Prihodki od prodaje zalog |      0|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |722 Prihodki od prodaje    |   150.350|
|         |zemljišč in neopredmetenih   |      |
|         |dolgoročnih sredstev      |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|73        |PREJETE DONACIJE (730+731)   |   26.710|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |730 Prejete donacije iz    |   24.950|
|         |domačih virov         |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |731 Prejete donacije iz tujine |    1.760|
+------------------+-------------------------------+------------+
|74        |TRANSFERNI PRIHODKI (740)   |  2.655.382|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |740 Transferni prihodki iz   |  1.216.407|
|         |drugih javnofinančnih     |      |
|         |institucij           |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |741 Prejeta sredstva iz    |  1.438.975|
|         |državnega proračuna iz     |      |
|         |sredstev proračuna EU     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|II.        |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  6.919.543|
+------------------+-------------------------------+------------+
|40        |TEKOČI ODHODKI         |  1.541.130|
|         |(400+401+402+403+409)     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |400 Plače in drugi izdatki   |   271.450|
|         |zaposlenim           |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |401 Prispevki delodajalcev za |   44.320|
|         |socialno varnost        |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |402 Izdatki za blago in    |  1.142.360|
|         |storitve            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |403 Plačila domačih obresti  |   18.000|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |409 Rezerve          |   65.000|
+------------------+-------------------------------+------------+
|41        |TEKOČI TRANSFERI        |  1.477.067|
|         |(410+411+412+413+414)     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |410 Subvencije         |   52.550|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |411 Transferi posameznikom   |   979.558|
|         |in gospodinjstvom       |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |412 Transferi neprofitnim org. |   172.496|
|         |in ustanovam          |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |413 Drugi tekoči domači    |   272.463|
|         |transferi           |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |414 Tekoči transferi v tujino |      0|
+------------------+-------------------------------+------------+
|42        |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  3.817.266|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |420 Nakup in gradnja osnovnih |  3.817.266|
|         |sredstev            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|43        |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   84.080|
|         |(431+432)           |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |431 Investicijski transferi  |   35.580|
|         |pravnim            |      |
|         |in fizičnim osebam, ki niso  |      |
|         |proračunski uporabniki     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |432 Investicijski transferi  |   48.500|
|         |proračunskim uporabnikom    |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|III.       |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.- |  –250.760|
|         |II.)              |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|B.        |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |
|         |NALOŽB             |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|75        |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |     250|
|         |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |      |
|         |DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |750 Prejeta vračila danih   |      0|
|         |posojil            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |751 Prodaja kapitalskih    |      0|
|         |deležev            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |752 Kupnine iz naslova     |     250|
|         |privatizacije         |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|44        |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      |
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|         |(440+441+442+443)       |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |440 Dana posojila       |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |441 Povečanje kapitalskih   |     651|
|         |deležev            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |442 Poraba sredstev kupnin iz |      |
|         |naslova privatizacije     |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |443 Povečanje namenskega    |      |
|         |premoženja           |      |
|         |v javnih skladih in drugih   |      |
|         |osebah j. p.          |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|VI.        |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |    –401|
|         |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |      |
|         |DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|C.        |RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|50        |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |      0|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |500 Domače zadolževanje    |      0|
+------------------+-------------------------------+------------+
|55        |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |   124.020|
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |550 Odplačila domačega dolga  |   124.020|
+------------------+-------------------------------+------------+
|IX.        |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |  –375.181|
|         |SREDSTEV NA RAČUNIH      |      |
|         |(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)   |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|X.        |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |  –124.020|
+------------------+-------------------------------+------------+
|XI.        |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   250.760|
|         |VIII.-IX.)           |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|XII.       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |   391.806|
|         |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
|         |9009 Splošni sklad za drugo  |      |
|         |(ocena)            |      |
+------------------+-------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/1/2013
Braslovče, dne 16. oktobra 2013
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti