Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2013 z dne 22. 10. 2013

Kazalo

3169. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, stran 9494.

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 − odl. US, 24/01, 111/05 − odl. US, 54/08 in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 21. 4. 2012 in dne 20. 4. 2013 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04 in 103/11) se naslov V. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»V. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ IMENIKA ODVETNIKOV«
2. člen
V V. poglavju se za naslovom doda nov 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
Za vodenje upravnega postopka do izdaje odločbe upravni odbor zbornice pooblasti osebo, zaposleno v zbornici, ki izpolnjuje za vodenje postopka predpisane pogoje.«
3. člen
Za prvim odstavkom 58. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pregled poslovnih prostorov in opreme, ki so potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega poklica, v skladu s prejšnjim odstavkom opravi komisija, ki jo za svoje območje izvoli območni zbor odvetnikov v skladu s svojimi pravili.«
4. člen
V 59. členu se za besedo »pisarne« doda vejica in besedilo »in na zahtevo upravnega odbora zbornice v primeru, ko je mogoče utemeljeno sklepati, da odvetnik nima na razpolago poslovnih prostorov in opreme, potrebne in primerne za opravljanje odvetniškega poklica«.
5. člen
Za 59. členom se dodajo novi 59.a, 59.b, 59.c, 59.č in 59.d člen, ki se glasijo:
»59.a člen
Pobudo za uvedbo postopka o izbrisu odvetnika iz imenika odvetnikov lahko poda pristojni območni zbor odvetnikov, disciplinski organ, komisija za etična vprašanja in častno razsodišče zbornice.
Upravni odbor zbornice lahko začne postopek izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov tudi na lastno pobudo.
Disciplinski postopek, ki je v teku zoper odvetnika, ni ovira za uvedbo, tek in zaključek upravnega postopka za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov.
59.b člen
Pogoj za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko odvetnik več kot eno leto brez opravičenega razloga ne opravlja odvetniškega poklica, je izpolnjen:
– če odvetnik več kot eno leto v svojih poslovnih prostorih ali na kakšen drug način ni dostopen svojim strankam ali če stranke ali sodišče z njim ne morejo vzpostaviti običajne redne komunikacije, ali
– če zbornica več kot eno leto z odvetnikom ni mogla vzpostaviti običajne redne komunikacije (npr. če odvetnik ne dviga poštnih pošiljk, ni dosegljiv na telefon, fax, elektronsko pošto ipd.), ali
– če se odvetnik več kot eno leto kljub vsaj dvema pisnima pozivoma zbornice ne odzove in ne izpolni kakšnih utemeljenih nedenarnih zahtev zbornice, ali
– če odvetnik več kot eno leto na banki nima odprtega transakcijskega ali fiduciarnega računa, ali
– v drugih primerih, ki kažejo na to, da odvetnik svojega poklica ne opravlja več.
Pred izdajo odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov na podlagi prejšnjega odstavka poda mnenje pristojni območni zbor odvetnikov.
59.c člen
Pogoj za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko odvetnik nima opreme in prostorov, potrebnih in primernih za opravljanje odvetniškega poklica, je izpolnjen:
– če odvetnik več kot šest mesecev nima na razpolago opreme in prostorov, ki so potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega poklica, ali
– če odvetnik zbornici kljub pisni zahtevi v roku treh mesecev ne predloži zapisnika pristojne komisije zbornice, v katerem se potrjuje, da oprema in poslovni prostori, ki jih uporablja, izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, ki ureja merila in postopek za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, ali
– v drugih primerih, ki kažejo na to, da odvetnik za opravljanje odvetniškega poklica nima primerne opreme in prostorov.
Pred izdajo odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov na podlagi prejšnjega odstavka poda mnenje pristojni območni zbor odvetnikov.
59.č člen
V postopku izbrisa iz imenika odvetnikov se poleg razlogov za izbris odvetnika iz imenika upošteva tudi teža kršitev in njene posledice, stopnja odgovornosti, predhodno ravnanje odvetnika, morebitni predhodno uvedeni in ustavljeni postopki izbrisa odvetnika iz imenika, odvetnikova pripravljenost, da se posledice, ki so razlog za izbris po tem statutu, čim prej odpravijo, in druge okoliščine primera.
59.d člen
Odvetnika se na podlagi odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov izbriše potem, ko odločba postane pravnomočna.«
6. člen
V 77.b členu se za 23. točko doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. neizpolnjevanje obveznosti iz naslova vzajemne pomoči.«
7. člen
Odvetniška zbornica Slovenije uskladi Pravilnik o merilih in postopku za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, z določbami teh sprememb in dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Ljubljana, dne 21. aprila 2012 in dne 20. aprila 2013
EVA 2013-2030-0097
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Roman Završek l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu sklepu pod št. 00720-15/2013/5 z dne 17. septembra 2013.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti