Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

2825. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013, stran 8718.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 92. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 25. redni seji dne 5. septembra 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013 (Uradni list RS, št. 2/13 z dne 7. 1. 2013) se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |Bilanca prihodkov in odhodkov       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      | 37.206.685|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)          | 20.188.361|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |70 Davčni prihodki             | 15.435.347|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |71 Nedavčni prihodki            |  4.753.014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |72 Kapitalski prihodki           |  7.228.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |73 Prejete donacije            |   69.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |74 Transferni prihodki           |  9.721.074|
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)        | 37.727.537|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |40 Tekoči odhodki             |  6.318.943|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |41 Tekoči transferi            |  7.535.963|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |42 Investicijski odhodki          | 22.564.965|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |43 Investicijski transferi         |  1.307.666|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |Proračunski presežek (I.–II.)       |  –520.852|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |Račun finančnih terjatev in naložb     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |   185.000|
|   |kap. deležev                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |75 Prejeta vračila danih posojil      |   185.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev|   100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |44 Dana posojila in poveč. kapitalskih   |   100.000|
|   |deležev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila (IV.–V.)    |   85.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |Račun financiranja             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |Zadolževanje                |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |50 Zadolževanje              |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII: |Odplačila dolga              |   941.361|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |55 Odplačila dolga             |   941.361|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih    |  –377.213|
|   |(III.+VI.+VII.-VIII.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       |   58.639|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI  |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)       |   520.852|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012  |   432.855|
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 410-1/2013
Škofja Loka, dne 5. septembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost