Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

2824. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2013, stran 8717.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 19. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2013 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/podskupina kontov/konto       |  Rebalans|
|   |                      |    2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 16.507.608|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)           | 5.651.959|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |Davčni prihodki               | 4.748.731|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 4.140.881|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  339.350|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  268.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |Nedavčni prihodki              |  903.228|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  288.678|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   2.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   40.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  570.050|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |Kapitalski prihodki             |  426.156|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   10.150|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  416.006|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |Prejete donacije              |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     –|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |Transferni prihodki             | 10.424.493|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      | 5.980.193|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 4.444.300|
|   |iz sredstev proračuna            |      |
|   |Evropske unije               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 22.316.944|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |Tekoči odhodki               | 12.371.172|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  336.627|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   57.545|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 2.070.501|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   83.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 | 9.823.499|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |Tekoči transferi              | 2.610.408|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  237.966|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 1.579.750|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  226.547|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  566.145|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |Investicijski odhodki            | 6.883.089|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 6.883.089|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |Investicijski transferi           |  452.275|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |  392.245|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   60.030|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |Proračunski primanjkljaj (I.-II.)      | –5.809.336|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   4.440|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |Dana posojila in povečanje kapitalskega   |      |
|   |deleža                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |   4.440|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženje     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   –4.440|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |ZADOLŽEVANJE (500)             | 2.500.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |Zadolževanje                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           | 2.500.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  100.905|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |Odplačila dolga               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  100.905|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-| –3.414.681|
|   |II.-V.-VIII.)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       | 2.399.095|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   | –3.414.681|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      |
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         | 3.414.681|
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0017/2013
Puconci, dne 19. septembra 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost