Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

2819. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013, stran 8699.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) ter 18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 18. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:
+--------------+------------------------------------+-----------+
|  KONTO   |OPIS                |  Rebalans|
|       |                  |    2013|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|A.  |    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 46.696.146|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 40.161.182|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|70  |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 34.739.604|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 27.032.304|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |703  |DAVKI NA PREMOŽENJE         | 6.875.300|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |  832.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |706  |DRUGI DAVKI             |     0|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|71  |    |NEDAVČNI PRIHODKI          | 5.421.578|
|   |    |(710+711+712+713+714)        |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  | 4.475.319|
|   |    |PREMOŽENJA             |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |711  |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   16.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |  307.100|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |  100.647|
|   |    |STORITEV              |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  522.512|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|72  |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |  783.400|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |     0|
|   |    |SREDSTEV              |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |     0|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |  783.400|
|   |    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV       |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|73  |    |PREJETE DONACIJE (730+731)     |  976.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |   6.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |  970.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|74  |    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    | 4.604.523|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    | 1.565.283|
|   |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    | 3.039.240|
|   |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |      |
|   |    |EVROPSKE UNIJE           |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|78  |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |  171.041|
|   |    |(786+787)              |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |786  |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ     |     0|
|   |    |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |787  |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |  171.041|
|   |    |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 52.055.182|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|40  |    |TEKOČI ODHODKI           | 14.195.682|
|   |    |(400+401+402+403+409)        |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 2.569.316|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |  401.963|
|   |    |VARNOST               |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    | 9.720.403|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |  330.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |409  |REZERVE               | 1.174.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|41  |    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 21.884.779|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |410  |SUBVENCIJE             | 1.468.725|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      | 9.241.696|
|   |    |GOSPODINJSTVOM           |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM | 1.575.426|
|   |    |IN USTANOVAM            |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    | 9.598.932|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |     0|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|42  |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     | 14.276.148|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 14.276.148|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|43  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)  | 1.698.573|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |  214.214|
|   |    |FIZ.OSEBAM             |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       | 1.484.359|
|   |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –5.359.036|
|   |    |(I.–II.)              |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|B.  |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |  160.662|
|   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|   |    |(750+751+752)            |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |  110.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |     0|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |   50.662|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|44  |V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0|
|   |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |440  |DANA POSOJILA            |     0|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |     0|
|   |    |FINANČNIH NALOŽB          |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |  160.662|
|   |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |    |(IV.–V.)              |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|C.  |    |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|50  |VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         | 4.000.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         | 4.000.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|55  |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        | 1.110.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      | 1.110.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –2.308.374|
|   |    |RAČUNIH               |      |
|   |    |(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –   |      |
|   |    |(II.+V.+VIII.)           |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)  | 2.890.000|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   | 5.359.036|
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU | 8.400.414|
|   |    |PRETEKLEGA LETA           |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
|   |    |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE     |     0|
|   |    |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA    |      |
+------+-------+------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 13. člen, in sicer tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov leta 2013 se Mestna občina Kranj lahko dolgoročno zadolži do višine 4.000.000,00 EUR za projekte:
– Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,
– Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – II. faza in
– Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine 1 mio EUR. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine Kranj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2013-17
Kranj, dne 18. septembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost