Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

2818. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih, stran 8694.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11 in 55/12) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Tarife o taksah in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12 in 102/12 – popr.) se v 2. a) točki prvega odstavka 1. člena za besedilom »105/11 – odločba US« črta beseda »in« ter doda vejica, za številom »10/12« pa se doda vejica in besedilo »38/12 in 56/13«.
Točka e) drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2),«
Za točko j) drugega odstavka se dodajo nove točke, ki se glasijo:
»k) Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU),
l) Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU),
m) Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZplaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12; v nadaljnjem besedilu: ZBan-1),
n) Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 47/13; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP-E),«
Dosedanja točka k) postane točka o).
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se beseda »zakonih« nadomesti z besedo »predpisih«.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
V tarifni številki 40 se črta besedilo »določil ZPIZ-1,« in besedilo »377/1. členom ZPIZ-1,«.
4. člen
V drugem odstavku tarifne številke 43 se v oklepaju besedilo »98. člen ZISDU-2« nadomesti z besedilom »98. člen v zvezi s 94/2. členom ZISDU-2«.
5. člen
Drugi odstavek tarifne številke 45 se spremeni tako, da se glasi:
»Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nadzornemu organu države članice gostiteljice o začetku neposrednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici gostiteljici (117/3. člen ZISDU-2) znaša taksa 50 točk.«.
6. člen
V prvem odstavku tarifne številke 49 se v oklepaju črta besedilo »in 497.a/1. člen v zvezi s 183/1. členom ZISDU-2«.
V drugem odstavku se v oklepaju črta besedilo »in 497.a/1. člen v zvezi s 183/2. členom ZISDU-2«.
7. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 52 se v oklepaju besedilo »320/4. člen ZISDU-2 in 322. člen ZISDU-2« nadomesti z besedilom »320/4. člen ZISDU-2 in 322/1. člen ZISDU-2«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za zahtevo družbe za upravljanje, za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada (322/2. člen v zvezi s 324/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.«
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
8. člen
V drugem odstavku tarifne številke 54 se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»274/5. člen v zvezi z 266. členom ZISDU-2«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »vzajemni«.
9. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 57 se v oklepaju besedilo »465/1. člen« nadomesti z besedilom »465/4. člen«.
V osemnajstem odstavku se za besedo »določbe« doda besedilo »prvega do«, za številko 22 se črta besedilo »in tarifna številka 24«.
Za triindvajsetim odstavkom se doda nov štiriindvajseti odstavek, ki se glasi:
»Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih popravkih in dopolnitvah revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje (89/5. člen ZISDU-2) oziroma letnega poročila investicijskega sklada (214/5. člen ZISDU-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.«.
Dosedanji štiriindvajseti odstavek postane petindvajseti odstavek.
10. člen
Tarifna številka 58 se črta.
11. člen
Tarifna številka 61a se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 61.a
Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 450. člena ZISDU-2 (450/1. člen ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.«
12. člen
Za tarifno številko 65 se dodata novi tarifni številki, ki se glasita:
»Tarifna številka 65.a
(1) Za predlog za izdajo soglasja za začasno pridobitev glasovalnih pravic osebe, ki je dosegla prevzemni prag v ciljni družbi zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ciljne družbe z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnosti še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti (22.b/4. v zvezi s 22.b/1. členom ZPre-1) znaša taksa 1000 točk.
(2) Za predlog za izdajo soglasja osebi ali osebam, ki delujejo usklajeno, in jim je bilo z odločbo Agencije prepovedano izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, za izvrševanje glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju na skupščini ciljne družbe, če nameravajo ta oseba ali te osebe izvesti finančno prestrukturiranje ciljne družbe z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in so za realizacijo ukrepov finančnega prestrukturiranja potrebne odločitve skupščine ciljne družbe (22.b/6. v zvezi z 22.b/5. členom ZPre-1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 65.b
Za predlog za izdajo soglasja osebi ali osebam, ki delujejo usklajeno, in jim je bilo z odločbo Agencije prepovedano izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, za izvrševanje glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju na skupščini ciljne družbe o predlogih sklepov, ki so nujno potrebni za zaščito javnega interesa (22.c/2. člen v zvezi s 22.c/1. členom ZPre-1) znaša taksa 500 točk.«.
13. člen
Točka 1.4. se spremeni tako,da se glasi:
»1.4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Tarifna številka 66
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (263/4. člen ZPIZ-2 v zvezi s 183/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 100 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (263/4. člen ZPIZ-2 v zvezi s 183/5. členom ZISDU-2) znaša taksa 50 točk.
(3) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi v zvezi s skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (212. in 214/4. člen ZPIZ-2).
Tarifna številka 67
(1) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada (299/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 300 točk.
(2) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega pokojninskega sklada s tremi podskladi (299/2. člen ZPIZ-2) znaša taksa 800 točk.
Tarifna številka 68
(1) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma k pravilom upravljanja krovnega pokojninskega sklada (304. člen ZPIZ-2) se ne plača taksa.
(2) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada (305/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.
(3) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (212. in 214/4. člen ZPIZ-2).
Tarifna številka 68.a
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada (314/4. člen ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada na zahtevo članov (315/2. člen v zvezi s 314/4. členom ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja v zvezi s prisilnim prenosom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada (319/2. člen ZPIZ-2 v zvezi s 274/5. in 266. členom ZISDU-2) znaša taksa 200 točk.
(4) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za prenos celotnega premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na drug že obstoječ vzajemni pokojninski sklad (preoblikovanje, pripojitev) (321/2. člen ZPIZ-2 v zvezi s 281/1. členom ZISDU-2) znaša taksa 300 točk.
(5) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega pokojninskega sklada (322/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 300 točk.
Tarifna številka 68.b
(1) Za izdajo priporočila upravljavcu pokojninskega sklada (368/1. člen ZPIZ-2) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.
(2) Za izdajo opozorila upravljavcu pokojninskega sklada (368/3. člen ZPIZ-2) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne plača.
(3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu pokojninskega sklada (370. člen in 368/4. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
(4) Za izdajo odredbe upravljavcu pokojninskega sklada, da revizijski pregled letnega poročila pokojninskega sklada opravi drug revizor (289/4. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.
(5) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev upravljavcu pokojninskega sklada se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (351/5. člen ZPIZ-2).
(6) Za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu pokojninskega sklada (371/1. člen in 371/2. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
(7) Za vložitev ugovora zoper odločbo o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 371. člena ZPIZ-2 upravljavcu pokojninskega sklada se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (371/3. člen v zvezi s 371/1. členom ZPIZ-2).
(8) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada (372/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(9) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, ugotovljenih z odločbo o začasni prepovedi upravljanja pokojninskih skladov (372/2. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.
(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja upravljavcu pokojninskega sklada za upravljanje pokojninskega sklada, ki ga upravlja (373. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(11) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada (374/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(12) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada (375. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(13) Za izdajo odločbe o izreku javnega opomina upravljavcu pokojninskega sklada (376/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(14) Za izdajo odločbe upravljavcu pokojninskega sklada o ugotovitvi, da je dovoljenje za opravljanje storitve upravljanja pokojninskega sklada prenehalo in o prepovedi nadaljnjega upravljanja pokojninskega sklada (377/2. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
(15) Za vložitev ugovora zoper odločbo iz drugega odstavka 377. člena ZPIZ-2 se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (377/3. člen ZPIZ-2).
(16) Za izdajo odredbe, s katero se osebi, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje, naloži, da preneha s kršitvijo (362/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(17) Za izdajo ugotovitvene odločbe, da obstoji razlog za likvidacijo osebe, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje (362/4. člen ZPIZ-2) oziroma da podjetnik posameznik, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti (362/6. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(18) Če organ iz države članice, pristojen za nadzor nad osebo iz te države članice, ki na območju Republike Slovenije v skladu s 327. členom ZPIZ-2 izvaja dejavnost dodatnega zavarovanja, ne zagotovi odprave kršitev ali sprejme nezadostne ukrepe za njihovo odpravo in zato Agencija po predhodni obvestitvi pristojnega organa matične države članice, sprejme ustrezne ukrepe za odpravo kršitev ali prepove osebi delovanje na območju Republike Slovenije (356/3. člen ZPIZ-2), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak sprejeti ukrep ali za prepoved 500 točk.
(19) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo prvi do tretji odstavek tarifne številke 22 (358/2. člen ZPIZ-2 v zvezi s 492/2. členom ZISDU-2).
(20) Določba osemnajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom iz tretjega odstavka 359. člena ZPIZ-2 (359/3. člen ZPIZ-2).
(21) V postopku nadzora nad upravljanjem in poslovanjem vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov se smiselno uporabljajo še tarifne številke 36, 37 in 38 te tarife (351/5. člen ZPIZ-2).
(22) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad upravljanjem naložb sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (353. člen ZPIZ-2 in 212. ter 214/4. člen ZPIZ-2).
Tarifna številka 68.c
Za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 363. člena ZPIZ-2 (363/3. člen ZPIZ-2) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 68.d
Točka 1.4 te tarife se smiselno uporablja tudi za zaprte vzajemne pokojninske sklade, ustanovljene po ZKDPZJU, v skladu s četrtim odstavkom 214. člena ZPIZ-2 (214/4. člen ZPIZ-2).«.
14. člen
Za točko 1.7. se dodajo nove točke, ki se glasijo:
»1.8. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU
Tarifna številka 70.b
(1) Za vlogo, s katero nasprotna stranka, ki ima sedež v Evropski uniji, obvesti Agencijo o uporabi izjeme glede kliringa pri transakcijah znotraj iste skupine, kjer je druga nasprotna stranka tudi iz Evropske unije (4/2/a. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 270 točk.
(2) Za vlogo nasprotne stranke, ki ima sedež v Evropski uniji za uporabo izjeme glede kliringa pri transakcijah znotraj iste skupine, kjer je druga nasprotna stranka iz tretje države (4/2/b. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 270 točk.
Tarifna številka 70.c
Za vlogo mesta trgovanja za dostop do centralne nasprotne stranke (7/4. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 900 točk.
Tarifna številka 70.d
(1) Za vlogo za izvzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz točk a, b in c drugega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta nasprotni stranki iz različnih držav članic (11/6. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.
(2) Za vlogo, s katero nefinančna nasprotna stranka obvesti Agencijo o nameri uveljavljanja izjeme od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih sklenejo nasprotne stranke iz različnih držav članic (11/7. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.
(3) Za vlogo nasprotne stranke iz države članice za izvzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz točk a do d drugega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta nasprotna stranka iz države članice in nasprotna stranka iz tretje države (11/8. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.
(4) Za vlogo, s katero nefinančna nasprotna stranka iz države članice obvesti Agencijo o nameri uveljavljanja izjeme od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta nefinančna nasprotna stranka iz države članice in nasprotna stranka iz tretje države (11/9. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.
(5) Za vlogo nasprotne stranke za izvzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta nefinančna nasprotna stranka in finančna nasprotna stranka, ki imata sedež v različnih državah članicah (11/10. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.
Tarifna številka 70.e
(1) Za vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje klirinških storitev kot centralna nasprotna stranka (14/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 3600 točk.
(2) Za vlogo, s katero centralna nasprotna stranka zaprosi za razširitev poslovanja na dodatne storitve ali dejavnosti, ki niso zajete v začetnem dovoljenju (15/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 2250 točk.
(3) Za odvzem dovoljenja centralni nasprotni stranki (20/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 3600 točk.
(4) Za delni odvzem dovoljenja centralni nasprotni stranki (20/5. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 2250 točk.
Tarifna številka 70.f
Za vlogo, s katero predlagani pridobitelj obvesti Agencijo o pridobitvi ali povečanju kvalificiranega deleža v centralni nasprotni stranki (31/2. člen 32/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.
Tarifna številka 70.g
Za vlogo za potrditev bistvene spremembe modelov in parametrov centralne nasprotne stranke (49/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.
Tarifna številka 70.h
Za vlogo centralne nasprotne stranke za odobritev dogovora o interoperabilnosti med centralnimi nasprotnimi strankami (54/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 2700 točk.
Tarifna številka 70.i
Za vlogo za izdajo potrdila o izjemi iz prvega odstavka 89. člena Uredbe 648/2012/EU za pokojninske sheme iz točk c in d desetega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU (89/2. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 450 točk.
Tarifna številka 70.j
Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 1. točke 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU, znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 do 500 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
1.9. Zakon o bančništvu
Tarifna številka 70.k
(1) Za predlog za izdajo soglasja za izvrševanje glasovalnih pravic na skupščini iz šestega odstavka 59.a člena ZBan-1 (59.a/7. člen ZBan-1) znaša taksa 500 točk.
(2) Za predlog za izdajo odločbe, s katero Agencija odloči, da je začasno prenehala prepoved izvrševanja glasovalnih pravic za osebo oziroma osebe, ki so skladno s petim odstavkom 59.a člena ZBan-1 zagotovile kapitalsko ustreznost banke (59.a/8. člen ZBan-1) znaša taksa 1000 točk.
1.10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
Tarifna številka 70.l
Za izdajo odločbe, s katero Agencija odloči, da je začasno prenehala prepoved izvrševanja glasovalnih pravic za osebo oziroma osebe, ki so skladno s šestim odstavkom 75. člena ZFPPIPP-E izvedle finančno prestrukturiranje ciljne družbe in tako zagotovile njeno kapitalsko ustreznost oziroma (dolgoročno) plačilno sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti (74/9. člen ZFPPIPP-E) znaša taksa 1000 točk.«.
Dosedanja točka 1.8. postane točka 1.11.
15. člen
V prvem odstavku tarifne številke 73 tarife se besedilo »nastale v Agenciji« nadomesti z besedilom »ki so v spisih pri Agenciji«.
16. člen
Peti odstavek tarifne številke 78 se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članice do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje družb za upravljanje, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.«.
17. člen
Za točko 3.2. se doda nova točka 3.3., ki se glasi:
»3.3. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Tarifna številka 78.a
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljanjem in poslovanjem pokojninskega sklada (363/1. člen v zvezi s 351/3. členom in 214/4. členom ZPIZ-2) in upravljanjem naložb sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (363/1. člen v zvezi s 353/1. členom ZPIZ-2) znaša:
– 0,06% povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vzajemnega pokojninskega sklada oziroma zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, ustanovljenega po ZKDPZJU, oziroma krovnega pokojninskega sklada oziroma podsklada;
– 0,03% povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke, se za primer preoblikovanja vzajemnega pokojninskega sklada s prenosom premoženja (pripojitev) v skladu s 321. členom ZPIZ-2 opravljene:
– v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad upravljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega pokojninskega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu v preoblikovanju udeleženih vzajemnih pokojninskih skladov. Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji mesec po dnevu izvedbe združitve;
– v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega pokojninskega sklada do dneva izvedbe pripojitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov udeleženih v pripojitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega pokojninskega sklada.
(3) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
(4) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada oziroma upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.
(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem do tretjem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak vzajemni pokojninski sklad, krovni pokojninski sklad oziroma podsklad in sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja posebej najmanj 600 točk oziroma mesečno najmanj 50 točk in največ 12.000 točk oziroma mesečno največ 1.000 točk.
(6) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.«.
Dosedanja točka 3.3. postane točka 3.4.
18. člen
Tarifna številka 79 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 79
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad skrbnikom (492/2. člen ZISDU-2 v zvezi z 491/1. členom ZTFI in 359/1. člen ZPIZ-2 v zvezi s 491/1. členom ZTFI) znaša:
– 0,02% skupne povprečne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vseh investicijskih skladov oziroma podskladov, vzajemnih pokojninskih skladov, krovnih pokojninskih skladov oziroma podskladov ter povprečne letne vrednosti premoženja v preteklem letu kritnih pokojninskih skladov, za katere skrbnik opravlja skrbniške storitve na podlagi ZISDU-2 in ZPIZ-2.
(2) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
(3) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem in drugem odstavku te tarifne številke, znaša najmanj 1.200 točk oziroma mesečno najmanj 100 točk in največ 4.800 točk oziroma mesečno največ 400 točk.
(4) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.
(5) Skrbnik do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.
(6) V primeru, da skrbnik prične z opravljanjem skrbniških storitev sredi leta, nastane obveznost plačevanja letnega nadomestila za nadzor v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(7) Skrbnik, ki prične z opravljanjem skrbniških storitev sredi leta, plačuje akontacijo letnega nadomestila za nadzor v višini 250 točk mesečno, ki se poračuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o skupni povprečni čisti vrednosti sredstev iz prvega odstavka te tarifne številke.«.
19. člen
Za točko 3.4. se doda nova točka 3.5., ki se glasi:
»3.5. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU
Tarifna številka 81
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad centralno nasprotno stranko (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 36.000 točk oziroma 3000 točk mesečno.
(2) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Let­no nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.«.
20. člen
Priloge »Priloga 1«, »Priloga 2« in »Priloga 3« se črtajo.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2013-6
Ljubljana, dne 23. julija 2013
EVA 2013-1611-0054
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost