Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2807. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2, stran 8686.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10, 106/10 – popr. – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 57/10) je županja Občine Semič sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2
1. člen
(splošno)
S tem sklepom županja Občine Semič določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)
Ocena stanja:
Investitor PECEL d.o.o. namerava odpreti površinski kop apnenčevega agregata na severozahodnem robu naselja Maline pri Štrekljevcu, Občina Semič. Predvidena letna proizvodnja je 10.000 m3 v raščenem stanju.
Lokacija kamnoloma z nazivom »Površinski kop Maline« leži na južnem pobočju Gorjancev. Sestavljajo ga apnenčaste plasti v srednje strmem terenu geomorfološko rahlo razgibano. Dostop do površinskega kopa je mogoč iz dveh smeri, in sicer iz naselja Maline pri Štrekljevcu po nekatergorizirani dostopni poti in z gozdne ceste Malinske Drage–Škrbec, ki poteka zahodno od lokacije kamnoloma.
Obstoječo površino prekriva mešani gozd. Prevladujejo smreke srednje starosti. Ob gozdni poti prevladuje podrast.
V sklopu pripravljalnih del se odstrani lesna masa in podrast. Odkrivko predstavlja humus in površinska preperina. Oboje se stransko deponira, s ciljem kasnejše razgrnitve v sklopu sanacije in končne ureditve.
Predvideno je odkopavanje od spodaj navzgor v etažah višine 6 do 10 m, odvisno od mikrogeomorfoloških razmer. Odkopavanje se bo vršilo z razstreljevanjem, ter drobljenjem in separiranjem v posamezne frakcije na osnovni etaži kopa.
Sanacija se bo izvajala sproti po končani eksploatacija posamezne etaže. Zajela bo razgrnitev stransko deponirane površinske preperine in humusa, ter pogozditev z avtohtonimi drevesi v mešani gozd.
V času obratovanja kamnoloma, vključno s transportom, se izvajajo ukrepi za zmanjševanje vplivov na okolje.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda občana,
– pravna podlaga za pridobitev vseh potrebnih dovoljen in rudarske pravice.
Pravna podlaga:
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2, bo potekala po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 10/10, 106/10, 43/11, 57/12),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).
3. člen
(območje OPPN)
Območje urejanja znaša cca 3,5 ha in sega na zemljišče s parc. št. 2979, 2984, 2985, 2986, 2980, 2983, vse k.o. Štrekljevec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave OPPN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:
+------------------------+---------------+
|Objava sklepa o začetku |15 dni –    |
|priprave OPPN za kamnom |pripravljavec |
|Maline MST-2.      |        |
+------------------------+---------------+
|Izdelava strokovnega  |15 dni –    |
|gradiva za pripravo   |izdelovalec  |
|OPPN.          |        |
+------------------------+---------------+
|Izdelava osnutka.    |15 dni –    |
|            |izdelovalec  |
+------------------------+---------------+
|Pridobivanje smernic  |30 dni –    |
|nosilcev urejanja    |pripravljavec |
|prostora iz 6. člena in |ali      |
|odločitev o CPVO.    |izdelovalec s |
|Ministrstvo najkasneje |pooblastilom  |
|v 30 dneh pisno sporoči |občine     |
|občini, ali je za    |        |
|predmetni OPPN potrebno |        |
|izvesti celovito    |        |
|presojo vplivov na   |        |
|okolje.         |        |
+------------------------+---------------+
|Analiza prejetih    |15 dni –    |
|smernic in izdelava   |izdelovalec  |
|dopolnjenega osnutka.  |        |
+------------------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega  |15 dni –    |
|osnutka OPPN.      |izdelovalec  |
+------------------------+---------------+
|Seznanitev Občinskega  |15 dni –    |
|sveta z dopolnjenim   |pripravljavec |
|osnutkom OPPN (1.    |        |
|obravnava)       |        |
+------------------------+---------------+
|Sodelovanje javnosti:  |40 dni –    |
|– obvestilo javnosti o |pripravljavec |
|javni razgrnitvi    |        |
|(obvestilo o javni   |        |
|razgrnitvi se objavi z |        |
|javnim naznanilom in v |        |
|svetovnem spletu na   |        |
|krajevno običajen    |        |
|način),         |        |
|– javna razgrnitev v  |        |
|trajanju – 30 dni,   |        |
|– javna obravnava se  |        |
|izvede v času trajanja |        |
|javne razgrnitve.    |        |
+------------------------+---------------+
|Priprava stališč do   |10 dni –    |
|pripomb in predlogov.  |pripravljavec |
+------------------------+---------------+
|Občinski svet preuči  |10 dni –    |
|pripombe in predloge  |pripravljavec |
|javnosti in do njih   |        |
|opredeli, sledi objava |        |
|na krajevno običajen  |        |
|način in v svetovnem  |        |
|spletu. Lastnike    |        |
|zemljišč mora občina  |        |
|pisno seznaniti s    |        |
|svojimi stališč glede  |        |
|pripomb in predlogov,  |        |
|ki so jih izrazili v  |        |
|okviru javne      |        |
|razgrnitve.       |        |
+------------------------+---------------+
|Po sprejetju stališč do |15 dni –    |
|pripomb in predlogov,  |izdelovalec  |
|se izdela predlog OPPN |        |
|oziroma dopolnitve in  |        |
|popravke tistih     |        |
|njegovih sestavin, na  |        |
|katere so se nanašale  |        |
|utemeljene pripombe,  |        |
|ter se ga s pozivom za |        |
|izdajo mnenj posreduje |        |
|nosilcem urejanja    |        |
|prostora iz 6. člena  |        |
|tega sklepa.      |        |
+------------------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj   |30 dni –    |
|nosilcev urejanja    |pripravljavec |
|prostora.        |ali      |
|            |izdelovalec s |
|            |pooblastilom  |
|            |občine     |
+------------------------+---------------+
|Po uskladitvi predloga |10 dni –    |
|s prejetimi mnenji, se |izdelovalec  |
|izdela usklajen predlog |        |
|za sprejem na seji   |        |
|občinskega sveta.    |        |
+------------------------+---------------+
|Občinski svet Občine  |10 dni –    |
|Semič sprejme OPPN na  |pripravljavec |
|seji Občinskega sveta  |        |
|Občine Semič (2.    |        |
|obravnava).       |        |
+------------------------+---------------+
|Objava odloka OPPN v  |7 dni –    |
|Uradnem listu RS.    |pripravljavec |
+------------------------+---------------+
|Izdelava končnega    |15 dni     |
|dokumenta v šestih   |(izdelovalec) |
|izvodih. Od tega 4   |        |
|izvode pripravljavcu, 2 |        |
|izvoda investitorju.  |        |
+------------------------+---------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova ceste 55, 1000 Ljubljana;
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
9. Elektro Ljubljana d.d., PE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
10. Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 7, Novo mesto;
11. Telekom Slovenije d.d.; Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
12. Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Po izdelavi osnutka OPPN pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne izdajo smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu poziva ne izdajo mnenje, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik: PECEL, d.o.o. SEMIČ, Maline 5, 8333 SEMIČ;
– investitor: PECEL, d.o.o. SEMIČ, Maline 5, 8333 SEMIČ;
– pripravljavec: Občina Semič, Štefanov trg 8, 8333 SEMIČ;
– izdelovalec OPPN: DEMIDA ARHITEKTURA, d.o.o., Log 50, 8294 Boštanj.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Izdelavo OPPN, geodetskega posnetka, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, bo financira PECEL, d.o.o, SEMIČ, Maline 5, 8333 SEMIČ.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Sklep se objavi tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-1/2013-2
Semič, dne 11. septembra 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost