Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2805. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013, stran 8684.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 22. seji dne 6. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 14/13 in 28/13) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |           |     v evrih|
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |A. BILANCA PRIHODKOV |        |
|  |    |IN ODHODKOV      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |Skupina/podskupina  |  Proračun leta|
|  |    |kontov        |      2013|
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | I.  |SKUPAJ PRIHODKI    |  4.306.578,82|
|  |    |(70+71+72+73+74+78)  |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |TEKOČI PRIHODKI    |  2.532.455,89|
|  |    |(70+71)        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|70 |    |DAVČNI PRIHODKI    |  2.243.910,00|
|  |    |(700+703+704+706)   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|700 |    |DAVKI NA DOHODEK IN  |  2.124.992,00|
|  |    |DOBIČEK        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|703 |    |DAVKI NA PREMOŽENJE  |    25.073,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|704 |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO |    92.743,00|
|  |    |IN STORITVE      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|706 |    |DRUGI DAVKI      |    1.102,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|71 |    |NEDAVČNI PRIHODKI   |   288.545,89|
|  |    |(710+711+712+713+714) |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|710 |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN|    55.194,89|
|  |    |DOHODKI OD PREMOŽENJA |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|711 |    |TAKSE IN PRISTOJBINE |     500,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|712 |    |GLOBE IN DRUGE DENARNE|    1.050,00|
|  |    |KAZNI         |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|713 |    |PRIHODKI OD PRODAJE  |    6.000,00|
|  |    |BLAGA IN STORITEV   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|714 |    |DRUGI NEDAVČNI    |   225.801,00|
|  |    |PRIHODKI       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|72 |    |KAPITALSKI PRIHODKI  |    36.708,06|
|  |    |(720+721+722)     |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|720 |    |PRIHODKI OD PRODAJE  |    27.450,36|
|  |    |OSNOVNIH SREDSTEV   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|721 |    |PRIHODKI OD PRODAJE  |      0,00|
|  |    |ZALOG         |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|722 |    |PRIHODKI OD PRODAJE  |    9.257,70|
|  |    |ZEMLJIŠČ IN      |        |
|  |    |NEOPREDMETENIH    |        |
|  |    |SREDSTEV       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|73 |    |PREJETE DONACIJE   |    40.000,00|
|  |    |(730+731)       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|730 |    |PREJETE DONACIJE IZ  |    40.000,00|
|  |    |DOMAČIH VIROV     |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|731 |    |PREJETE DONACIJE IZ  |      0,00|
|  |    |TUJINE        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|74 |    |TRANSFERNI PRIHODKI  |  1.697.414,87|
|  |    |(740+741)       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|740 |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ|   348.067,02|
|  |    |DRUGIH JAVNOFINANČNIH |        |
|  |    |INSTITUCIJ      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|741 |    |PREJETA SREDSTVA IZ  |  1.349.347,85|
|  |    |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ|        |
|  |    |SREDSTEV PRORAČUNA  |        |
|  |    |EVROPSKE UNIJE    |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|78 |    |PREJETA SREDSTVA IZ  |      0,00|
|  |    |EVROPSKE UNIJE    |        |
|  |    |(786+787)       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|786 |    |OSTALA PREJETA    |      0,00|
|  |    |SREDSTVA IZ PRORAČUNA |        |
|  |    |EVROPSKE UNIJE    |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|787 |    |PREJETA SREDSTVA OD  |      0,00|
|  |    |DRUGIH EVROPSKIH   |        |
|  |    |INSTITUCIJ      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | II. |SKUPAJ ODHODKI    |  4.697.759,17|
|  |    |(40+41+42+43)     |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|40 |    |TEKOČI ODHODKI    |   995.377,73|
|  |    |(400+401+402+403+409) |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|400 |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI|   225.150,00|
|  |    |ZAPOSLENIM      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|401 |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV|    38.660,00|
|  |    |ZA SOCIALNO VARNOST  |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|402 |    |IZDATKI ZA BLAGO IN  |   702.431,67|
|  |    |STORITVE       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|403 |    |PLAČILA DOMAČIH    |    9.136,06|
|  |    |OBRESTI        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|409 |    |REZERVE        |    20.000,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|41 |    |TEKOČI TRANSFERI   |  1.063.040,94|
|  |    |(410+411+412+413)   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|410 |    |SUBVENCIJE      |    47.780,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|411 |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM|   693.320,00|
|  |    |IN GOSPODINJSTVOM   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|412 |    |TRANSFERI NEPROFITNIM |   104.498,00|
|  |    |ORGANIZACIJAM IN   |        |
|  |    |USTANOVAM       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|413 |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI  |   217.442,94|
|  |    |TRANSFERI       |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|414 |    |TEKOČI TRANSFERI V  |      0,00|
|  |    |TUJINO        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|42 |    |INVESTICIJSKI ODHODKI |  2.393.116,80|
|  |    |(420)         |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|420 |    |NAKUP IN GRADNJA   |  2.393.116,80|
|  |    |OSNOVNIH SREDSTEV   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|43 |    |INVESTICIJSKI     |   246.223,70|
|  |    |TRANSFERI (431+432)  |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|431 |    |INVESTICIJSKI     |    29.773,00|
|  |    |TRANSFERI PRAVNIM IN |        |
|  |    |FIZ. OSEBAM      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|432 |    |INVESTICIJSKI     |   216.450,70|
|  |    |TRANSFERI PRORAČUNSKIM|        |
|  |    |UPORABNIKOM      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |   –391.180,35|
|  |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – |        |
|  |    |II.)         |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |B. RAČUN FINANČNIH  |        |
|  |    |TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|75 | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH |    2.300,00|
|  |    |POSOJIL IN PRODAJA  |        |
|  |    |KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|  |    |(750+751+752)     |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|750 |    |PREJETA VRAČILA DANIH |      0,00|
|  |    |POSOJIL        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|751 |    |PRODAJA KAPITALSKIH  |      0,00|
|  |    |DELEŽEV        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|752 |    |KUPNINE IZ NASLOVA  |    2.300,00|
|  |    |PRIVATIZACIJE     |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|44 | V.  |DANA POSOJILA IN   |    2.225,00|
|  |    |POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|  |    |DELEŽEV (440+441)   |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|440 |    |DANA POSOJILA     |      0,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|441 |    |POVEČANJE KAPITALSKIH |    2.225,00|
|  |    |DELEŽEV IN FINANČNIH |        |
|  |    |NALOŽB        |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | VI. |PREJETA MINUS DANA  |      75,00|
|  |    |POSOJILA IN SPREMEMBE |        |
|  |    |KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|  |    |(IV. – V.)      |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |C. RAČUN FINANCIRANJA |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|50 | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)  |   200.000,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|500 |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |   200.000,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|55 | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550) |      0,00|
+----+-------+----------------------+----------------+
|550 |    |ODPLAČILA DOMAČEGA  |      0,00|
|  |    |DOLGA         |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)|   –191.105,35|
|  |    |SREDSTEV NA RAČUNIH  |        |
|  |    |(III.+VI.+X.) =    |        |
|  |    |(I.+IV.+VII.) –    |        |
|  |    |(II.+V.+VIII.)    |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE   |   200.000,00|
|  |    |(VII. – VIII.)    |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  | XI. |NETO FINANCIRANJE   |   391.180,35|
|  |    |(VI.+X.-IX.)     |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
|  |    |STANJE SREDSTEV NA  |   191.105,35|
|  |    |RAČUNIH OB KONCU   |        |
|  |    |PRETEKLEGA LETA    |        |
+----+-------+----------------------+----------------+
                           «
Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 200.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2013-8
Rogašovci, dne 6. septembra 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.