Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2802. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013, stran 8680.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. izredni seji dne 11. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+----------------------+--------------+
|     |           |     V EUR|
+---------+----------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV   | Proračun 2013|
|     |IN ODHODKOV      |       |
+---------+----------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI    |   9.857.764|
|     |(70+71+72+73+74+78)  |       |
+---------+----------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI    |   9.046.015|
|     |(70+71)        |       |
+---------+----------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI    |   5.367.092|
|     |(700+703+704+706)   |       |
+---------+----------------------+--------------+
|700   |DAVKI NA DOHODEK IN  |   4.766.152|
|     |DOBIČEK        |       |
+---------+----------------------+--------------+
|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE  |    337.440|
+---------+----------------------+--------------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO |    263.500|
|     |IN STORITVE      |       |
+---------+----------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI   |   3.678.923|
|     |(710+711+712+713+714) |       |
+---------+----------------------+--------------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN|    192.371|
|     |DOHODKI OD PREMOŽENJA |       |
+---------+----------------------+--------------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE |     3.800|
+---------+----------------------+--------------+
|712   |DENARNE KAZNI     |    67.500|
+---------+----------------------+--------------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJE  |    157.800|
|     |BLAGA IN STORITEV   |       |
+---------+----------------------+--------------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI    |   3.257.452|
|     |PRIHODKI       |       |
+---------+----------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI  |    290.469|
|     |(720+721+722)     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|722   |PRIHODKI OD PRODAJE  |    290.469|
|     |ZEMLJIŠČ IN      |       |
|     |NEOPREDMETENIH    |       |
|     |DOLGOROČNIH SREDSTEV |       |
+---------+----------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE   |    21.300|
|     |(730+731)       |       |
+---------+----------------------+--------------+
|730   |PREJETE DONACIJE IZ  |    21.300|
|     |DOMAČIH VIROV     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI  |    499.980|
|     |(740)         |       |
+---------+----------------------+--------------+
|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ|    499.980|
|     |DRUGIH JAVNOFINANČNIH |       |
|     |INSTITUCIJ      |       |
+---------+----------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI    |  11.879.562|
|     |(40+41+42+43)     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI    |   2.926.593|
|     |(400+401+402+403+409) |       |
+---------+----------------------+--------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI|    265.803|
|     |ZAPOSLENIM      |       |
+---------+----------------------+--------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV|    35.217|
|     |ZA SOCIALNO VARNOST  |       |
+---------+----------------------+--------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN  |   2.547.573|
|     |STORITVE       |       |
+---------+----------------------+--------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH    |    50.000|
|     |OBRESTI        |       |
+---------+----------------------+--------------+
|409   |REZERVE        |    28.000|
+---------+----------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI   |   2.275.625|
|     |(410+411+412+413)   |       |
+---------+----------------------+--------------+
|410   |SUBVENCIJE      |    119.025|
+---------+----------------------+--------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM|   1.529.640|
|     |IN GOSPODINJSTVOM   |       |
+---------+----------------------+--------------+
|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM |    180.050|
|     |ORGANIZACIJAM IN   |       |
|     |USTANOVAM       |       |
+---------+----------------------+--------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI  |    446.910|
|     |TRANSFERI       |       |
+---------+----------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI |   6.353.883|
|     |(420)         |       |
+---------+----------------------+--------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA   |   6.353.883|
|     |OSNOVNIH SREDSTEV   |       |
+---------+----------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI     |    323.461|
|     |TRANSFERI (430)    |       |
+---------+----------------------+--------------+
|431   |INVESTICIJSKI     |    317.501|
|     |TRANSFERI PRAVNIM IN |       |
|     |FIZIČ. OSEBAM     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|432   |INVESTICIJSKI     |     5.960|
|     |TRANSFERI PRORAČUNSKIM|       |
|     |UPORABNIKOM      |       |
+---------+----------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |  –2.021.798|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I. – |       |
|     |II.) (SKUPAJ PRIHODKI |       |
|     |MINUS SKUPAJ ODHODKI) |       |
+---------+----------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH    |       |
|     |TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+---------+----------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH |       0|
|     |POSOJIL IN PRODAJA  |       |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|     |(750+751+752)     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA  |       |
+---------+----------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)|   1.500.000|
+---------+----------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA    |    262.570|
|     |(550+551)       |       |
+---------+----------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA   |   –784.368|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH  |       |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.- |       |
|     |VIII.)        |       |
+---------+----------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE   |   1.237.430|
|     |(VII.-VIII.)     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE   |   2.021.798|
|     |(VI.+X.-IX.)     |       |
+---------+----------------------+--------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA  |    784.368|
|     |RAČUNIH OB KONCU   |       |
|     |PRETEKLEGA LETA    |       |
+---------+----------------------+--------------+
                        «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2013-3
Dobrova, dne 11. septembra 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.