Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2013 z dne 16. 9. 2013

Kazalo

2801. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov, stran 8679.

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K
o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa enostavne komunikacijske objekte glede na stopnjo zahtevnosti gradnje in opredeljuje vzdrževanje komunikacijskih objektov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kakor je določeno v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, pravilniku, ki ureja kataster javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, zakonu, ki ureja graditev objektov, uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost gradnje in uredbi, ki ureja klasifikacijo vrst objektov.
3. člen
(enostavni komunikacijski objekti)
(1) Za enostavne komunikacijske objekte se štejejo vsi komunikacijski objekti, kot so bazne postaje, objekti za namen izvajanja radioamaterskih storitev, kabelska kanalizacija, telekomunikacijski vodi, vstopni jaški, zabojniki, ulični kabineti, omarice in drugi objekti za nameščanje elektronskih komunikacijskih naprav in opreme (npr. komunikacijske antene, oddajniki, radijske postaje, video nadzorni sistemi in drugi komunikacijski objekti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, naprave za javno alarmiranje), ki niso:
– stavbe, katerih neto tlorisne površine presegajo 30 m2 oziroma niso višje od 4 m,
– gradbeno inženirski objekti višji od 10 m oziroma z antenskimi nosilci in elektronsko komunikacijsko opremo ne presegajo višine obstoječega objekta za več kot za 10 m.
(2) Enostaven komunikacijski objekt je tudi vsak komunikacijski objekt, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je proizvod, dan na trg skladno s predpisom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, če je povezan s tlemi.
4. člen
(vzdrževanje komunikacijskih objektov)
(1) Vzdrževanje komunikacijskih objektov so vzdrževalna dela v javno korist skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in redno vzdrževanje.
(2) Redno vzdrževanje komunikacijskih objektov je:
– vzdrževanje dostopnih poti, varovalnega pasu ali varovalne ograje oziroma njena zamenjava,
– vzdrževanje ali zamenjava sistemov za napajanje objekta ali opreme v komunikacijskem objektu,
– vzdrževanje ali zamenjava sistemov varovanja in klimatizacije komunikacijskega objekta.
(3) V okviru vzdrževalnih del v javno korist iz prvega odstavka tega člena komunikacijski objekti ne smejo preseči pogojev, ki so predpisani za posamezno vrsto komunikacijskih objektov glede na stopnjo zahtevnosti gradnje s tem pravilnikom ali z uredbo, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
5. člen
(prenehanje uporabljanja)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 100/05).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-85/2013
Ljubljana, dne 12. septembra 2013
EVA 2013-3330-0081
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport