Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

2744. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013, stran 8568.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 27. seji, dne 29. 8. 2013, sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|Konto |Naziv konta               |REBALANS 2013|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|  1  |          2          |   3   |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  40.421.115|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  30.091.207|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  19.423.468|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |  15.547.938|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|703  |Davki na premoženje           |  3.156.750|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |   718.750|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|706  |Drugi davki               |      30|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  10.667.739|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od    |  1.455.267|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|711  |Takse in pristojbine           |    11.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni       |    17.380|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    45.250|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |  9.138.743|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   955.486|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   385.486|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in     |   570.000|
|    |neoporedmetenih sredstev         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    60.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov    |    60.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine        |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  9.204.976|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      |  5.645.900|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  3.559.076|
|    |iz sredstev EU              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE    |   109.346|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|787  |Prejeta sredstva os drugih evropskih   |   109.346|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  40.537.475|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)   |  9.870.077|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  1.809.298|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno    |   280.158|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  6.891.112|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|403  |Plačila domačih obresti         |   495.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|409  |Rezerve                 |   394.109|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  13.552.619|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|410  |Subvencije                |   364.620|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|411  |Transferi posameznikom          |  8.050.006|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam   |  1.072.380|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|413  |Drugi domači transferi          |  4.065.613|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  16.394.248|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  16.394.248|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)    |   720.529|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in    |   313.726|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   406.803|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |   –116.360|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|440  |Dana posojila              |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   330.084|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje           |   330.084|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  1.878.151|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |  1.878.151|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –1.664.427|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –1.548.067|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      |   116.360|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|  2.003.523|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
                                «.
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2013 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-220/2013-O802
Krško, dne 29. avgusta 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost