Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

2742. Pravilnik o načinu izvajanja 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, stran 8411.

Na podlagi šestega odstavka 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način posredovanja zahteve za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo pogrešane osebe (v nadaljnjem besedilu: zahteva), način obdelave posredovanih podatkov, notranjega nadzora obdelave osebnih podatkov ter tehničnih značilnosti informacijskega sistema za izvajanje nalog pri iskanju pogrešanih oseb, s pomočjo podatkov zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo, ki jih policiji posredujejo operaterji javnih telefonskih omrežij.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Oprema za mobilno komunikacijo so naprave s katerimi se lahko opravljajo pogovori in prenos podatkov preko brezžičnega telefonskega omrežja.
(2) Kot oprema za mobilno komunikacijo se v tem pravilniku uporablja tudi izraz mobilni telefon.
3. člen
(namen)
(1) Ko obstaja utemeljena verjetnost, da je neposredno ogroženo življenje ali telo pogrešane osebe, lahko policija zahteva podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, ki jo uporablja pogrešana oseba.
(2) Pogrešana oseba iz prejšnjega odstavka je oseba, ki:
– je pogrešana zaradi naravnih in drugih nesreč;
– se je izgubila oziroma odšla od doma, njeno zdravstveno ali psihično stanje pa je takšno, da nujno potrebuje pomoč;
– je življenjsko ogrožena zaradi, vremenskih okoliščin (nenadna ohladitev ozračja, zapadel sneg itd.), nedostopnosti terena (gore, neprehodni tereni itd.) ali drugih objektivnih okoliščin, ki vplivajo na možnost preživetja brez pravočasne pomoči.
(3) Če je pogrešan otrok, mladoletnik ali oseba, ki ji je odvzeta ali omejena poslovna sposobnost, policija podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo zahteva na podlagi prijave o pogrešanju, ki jo podajo starši, zakoniti zastopniki, ali osebe, ki skrbijo zanje, čeprav niso izkazani elementi življenjske ogroženosti.
(4) Za vložitev zahteve zadostuje domneva, da ima pogrešana oseba pri sebi mobilni telefon, ne glede na to čigava last je in ne glede na to, na kakšni podlagi uporablja storitve izvajalcev storitev (v nadaljnjem besedilu: operater).
4. člen
(pristojnost)
(1) Zahtevo operaterju posreduje Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC GPU). V OKC GPU, so za izvrševanje določb 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in tega pravilnika, pristojni policijski inšpektorji Oddelka za operativo.
(2) Podatke, ki so potrebni za ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo, operater posreduje OKC GPU.
5. člen
(ugotavljanje lokacije opreme za mobilno komunikacijo)
(1) Policijska enota, ki obravnava pogrešanje osebe iz 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: policijska enota) zbere vsa obvestila in dokaze, ki utegnejo koristiti pri iskanju osebe. Preveriti mora ali ima pogrešana oseba pri sebi opremo za mobilno komunikacijo in ugotoviti operaterja, katerega uporabnik je pogrešana oseba.
(2) Če z drugimi ukrepi ni mogoče najti pogrešane osebe, ki se ne odziva na telefonske klice ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, lahko policija od operaterja zahteva podatek o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo.
6. člen
(ugotavljanje pogojev za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo)
(1) Če policijska enota ugotovi, da ima pogrešana oseba pri sebi opremo za mobilno komunikacijo, najprej poskusi vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo.
(2) Če se pogrešana oseba odzove na telefonski klic in nedvoumno pove, da je z njo vse v redu oziroma, da ne potrebuje ali noče pomoči, policija ne prične postopka ugotavljanja zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo po tem pravilniku. Izjemoma lahko policija tudi v tem primeru prične postopek ugotavljanja zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo, ko je iz zdravniškega mnenja razvidno, da pogrešana oseba zaradi zdravstvenih ali težav v duševnem zdravju, nima v oblasti svojega ravnanja.
(3) Če policijska enota ne more vzpostaviti telefonskega stika s pogrešano osebo, ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč Operativno-komunikacijski center pristojne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC PU) zaprosi za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo in ga seznani z naslednjimi podatki:
– datumom in uro, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
– datumom in uro prijave ali zaznave pogrešanja;
– datumom in uro, ko je policija poskušala vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo;
– telefonsko številko, s katere je bila klicana pogrešana oseba;
– podatkom o delovanju mobilnega telefona pogrešane osebe (oseba se ne javi; zasedena telefonska linija; obvestilo operaterja, da je številka trenutno nedosegljiva);
– številko mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in operaterja in
– z vsemi drugimi podatki in okoliščinami primera.
(4) OKC PU preuči zbrana obvestila in navedbe policijske enote. Če so izpolnjeni pogoji za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, na OKC GPU pošlje obrazloženo pisno zaprosilo.
7. člen
(komunikacija med policijskimi enotami)
Zaradi načela hitrosti lahko komunikacije med policijskimi enotami potekajo po telefonu ali sredstvih zvez, naknadno pa je treba dogodek tudi pisno dokumentirati (zapis v dnevniku dogodkov operativno-komunikacijskega centra, depešno obvestilo itd.).
8. člen
(zahteva za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji mobilnega telefona)
(1) OKC GPU preveri pravno podlago, utemeljenost in smotrnost zahteve OKC PU za posredovanje podatkov o lokaciji mobilnega telefona pogrešane osebe.
(2) Če OKC GPU meni, da zahteva OKC PU nima pravne podlage, oziroma ni utemeljena ali smotrna, o tem brez odlašanja obvesti OKC PU.
(3) Če ima zahteva OKC PU ustrezno pravno podlago, je utemeljena ter smotrna, OKC GPU poizkusi vzpostaviti komunikacijo s pogrešano osebo tako, da jo pokliče ali pošlje SMS s povratnico. Vsebina SMS mora biti takšna, da prejemnik nedvomno ve, da policija obravnava njegovo pogrešanje in naj odgovori na SMS ali jo pokliče.
9. člen
(mobilni telefon pogrešane osebe ni dosegljiv)
Če OKC GPU v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da mobilni telefon pogrešane osebe ni dosegljiv (ker je ugasnjen, zveza se ne vzpostavi itd.), OKC GPU pošlje operaterju zahtevo za posredovanje podatkov o lokaciji mobilnega telefona pogrešane osebe, z naslednjo vsebino:
– številka mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in s katerim je policija poizkusila vzpostaviti stik in naziv operaterja;
– navedba, da telefon ni dosegljiv;
– datum in uro, ko je policija poskušala vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo;
– datum in uro prijave ali zaznave pogrešanja;
– datum in uro, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
– obrazložitev;
– kontaktni podatki OKC GPU.
10. člen
(mobilni telefon pogrešane osebe je dosegljiv)
Če OKC GPU v primeru iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika ugotovi, da se telefon pogrešane osebe odziva, vendar se pogrešana oseba ne javi oziroma je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, OKC GPU pošlje operaterju zahtevo za posredovanje podatkov o lokaciji mobilnega telefona pogrešane osebe z naslednjo vsebino:
– številka mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in s katerim je policija vzpostavila stik in naziv operaterja;
– datum in uro, ko je policija vzpostavila telefonski stik s pogrešano osebo oziroma dostavila SMS sporočilo na mobilni telefon pogrešane osebe;
– datum in uro prijave ali zaznave pogrešanja;
– datum in uro, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
– obrazložitev;
– kontaktni podatki OKC GPU.
11. člen
(posredovanje zahteve)
(1) OKC GPU zahtevo za posredovanje podatkov operaterju najavi na telefonsko številko, ki je navedena v tehničnem protokolu iz 20. člena tega pravilnika. OKC GPU operaterju pošlje zahtevo za posredovanje podatkov najkasneje 90 minut po njeni najavi.
(2) OKC GPU zahtevo za posredovanje podatkov pošlje operaterju po elektronski pošti z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil.
(3) Izključno v primeru tehničnih težav, ki onemogočajo postopanje po prejšnjem odstavku, sme OKC GPU zahtevo za posredovanje podatkov poslati po telefaksu in najkasneje naslednji dan napisati poročilo z opisom tehničnih težav, ki ga vloži v zadevo.
(4) Način pošiljanja zahteve za posredovanje podatkov se smiselno uporablja tudi za pošiljanje odgovora operaterja.
12. člen
(posredovanje podatkov mobilnega operaterja kadar mobilni telefon pogrešane osebe ni dosegljiv)
(1) V primeru iz 9. člena tega pravilnika, operater brez odlašanja GPU OKC pošlje naslednje podatke o mobilnem telefonu pogrešane osebe:
– grafični prikaz območja na zemljevidu, na katerem se je mobilni telefon pogrešane osebe najverjetneje nahajal (op. radijska slika), na podlagi podatkov, ki so zadnji in predzadnji zapisani v operaterjevi zbirki podatkov ter datum in čas teh dveh klicev;
– koordinata (zemljepisna širina in dolžina), lokacijska oznaka, v kolikor ni razvidna iz podatkov iz prejšnje alineje;
– morebitne dodatne informacije, opozorila ali nezavezujoče komentarje, ki bi lahko pripomogli k učinkovitejšemu lociranju pogrešane osebe (verjetnost nahajanja osebe v določenem območju glede na specifiko terena in pokritje z signalom mobilen telefonije).
(2) Tehnični vidiki prikaza podatkov iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se natančneje opredelijo v tehničnem protokolu.
13. člen
(posredovanje podatkov mobilnega operaterja kadar mobilni telefon pogrešane osebe je dosegljiv)
(1) V primeru iz 10. člena tega pravilnika, operater brez odlašanja pogrešani osebi pošlje sms ali tihi sms, vpogleda v zadnje lokacijske podatke njenega mobilnega telefona, s katerimi razpolaga in GPU OKC pošlje naslednje podatke o mobilnem telefonu pogrešane osebe:
– grafični prikaz območja na zemljevidu, na katerem se je mobilni telefon pogrešane osebe najverjetneje nahajal (op. radijska slika), na podlagi podatkov, s katerimi operater razpolaga v svoji zbirki podatkov;
– koordinata (zemljepisna širina in dolžina), lokacijska oznaka, v kolikor ni razvidna iz podatkov iz prejšnje alineje;
– morebitne dodatne informacije, opozorila ali nezavezujoče komentarje, ki bi lahko pripomogli k učinkovitejšemu lociranju pogrešane osebe (verjetnost nahajanja osebe v določenem območju glede na specifiko terena in pokritje z signalom mobilen telefonije);
– morebitne posebnosti, ki jih operater ugotovi pri obdelavi podatkov iz prejšnjih alinej.
(2) Operater čez 15 minut ponovi postopek iz prejšnjega odstavka.
(3) Način prikaza podatkov iz prve alineje prvega odstavka tega člena se natančneje opredeli v tehničnem protokolu.
14. člen
(ponovna zahteva za pridobitev podatkov)
(1) Če policija na podlagi podatkov, ki jih sporoči operater, ne najde pogrešane osebe lahko, če je to utemeljeno in smotrno, v primeru, ko policija pridobi nove informacije oziroma pride do novih ugotovitev in bi te informacije oziroma ugotovitve lahko pomenile, da je pogrešana oseba spremenila svojo lokacijo, od operaterja ponovno zahteva podatke na način iz 9. ali 10. člena tega pravilnika.
(2) Policija mora izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka obrazložiti.
(3) Če operater ne razpolaga z novimi podatki glede na tiste, ki jih je že posredoval, lahko sporoči samo to dejstvo.
15. člen
(uporaba podatkov)
Pridobljene podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo lahko policisti uporabijo le pri operativnem delu in z namenom najdbe pogrešane osebe. S pridobljenimi podatki morajo ravnati še posebno skrbno in jih uporabiti na način in v obsegu, ki so nujno potrebni za ugotavljanje okoliščin pri iskanju pogrešane osebe, da pri tem ne ogrožajo osebne varnosti ali dostojanstva pogrešane osebe.
16. člen
(standardizirani obrazci)
OKC GPU in operaterji podatke izmenjujejo z uporabo standardiziranih obrazcev določenih v tehničnem protokolu.
17. člen
(obveščanje upravičenca)
(1) Policijska enota OKC GPU pisno seznani o najdbi pogrešane osebe v vseh primerih, kjer je bilo uporabljeno pooblastilo iz 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
(2) OKC GPU osebo, ki je bila najdena živa in za katero je zahteval in pridobil podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, v 30 dneh po zaključku iskanja pisno obvesti o razlogih za uporabo tega pooblastila. Upravičencu obvestilo pošlje priporočeno s povratnico na naslov bivanja. Če je upravičenec otrok ali oseba, ki ji je odvzeta ali omejena poslovna sposobnost, obvestilo pošlje staršem oziroma zakonitemu zastopniku, ki je prijavil pogrešanje.
(3) Pisno obvestilo vsebuje:
– osebno ime in naslov upravičenca;
– razlog za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo;
– številko mobilnega telefona, ki je bila predmet obravnave;
– policijsko enoto, ki je obravnavala prijavo pogrešanja.
18. člen
(obdelava in hranjenje podatkov)
Policija vso dokumentacijo in ugotovitve, ki so podlaga za podajo zahteve, zahtevo, obrazložitev ponovne zahteve, pisni odgovor operaterja, pisno obvestilo upravičencu in druge dokumente v zvezi s pridobitvijo podatkov, obdeluje in hrani v skladu s predpisi in internimi akti, ki urejajo ravnanje s podatki v policiji.
19. člen
(tehnične značilnosti informacijskega sistema policije)
Vse pisne komunikacije med enotami policije potekajo po varovani elektronski pošti (LOTUS NOTES), do katere imajo dostop policisti z osebnim geslom. Operativno obveščanje o dogodkih in pojavih med policijskimi enotami poteka v sistemu Dnevnika dogodkov operativno-komunikacijskih centrov, do katerega lahko dostopajo upravičeni uporabniki z REGP geslom, pri čemer so vsi vpogledi in posegi v sistem zabeleženi. Vse radijske komunikacije, komunikacije na interventni številki policije 113 in telefonske komunikacije v Oddelku za operativno OKC GPU se snemajo. Za posredovanje zahteve mobilnemu operaterju in prejem pisnega odgovora, OKC GPU uporablja elektronsko pošto (lokacija.gsm@policija.si) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.
20. člen
(tehnični protokoli o izvajanju pravilnika)
(1) S tehničnim protokolom, ki ga, po predhodnem soglasju Informacijskega pooblaščenca, sklenejo Policija in operaterji se določijo najmanj:
– njegovi vsebinski in tehnični skrbniki;
– format zapisa podatkov lokacije mobilnega telefona;
– način prikaza podatkov;
– obrazci za izmenjavo podatkov.
(2) Tehnični protokol se sklepa z vsakim operaterjem posebej.
21. člen
(nadzor)
(1) Notranji nadzor nad izvajanjem postopkov, ki jih predpisuje ta pravilnik izvajata Generalna policijska uprava in Ministrstvo za notranje zadeve, na način določen v zakonu, ki ureja organiziranost in delo v policiji, ter predpisih in aktih izdanih na njegovi podlagi.
(2) Poročilo o opravljenem nadzoru mora vsebovati ugotovitve o odkritih nepravilnostih in odstopanjih pri izvajanju določb tega pravilnika ter o sprejetih ukrepih za odpravo nepravilnosti.
22. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 28/11 in 109/12 − ZEKom-1).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2014.
Št. 007-169/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-1711-0027
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost