Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2013 z dne 29. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2013 z dne 29. 8. 2013

Kazalo

2692. Odlok o Svetu za nacionalno varnost, stran 8241.

Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o Svetu za nacionalno varnost
1. člen
S tem odlokom se urejajo sestava in določena vprašanja delovanja Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SNAV), ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti.
2. člen
SNAV:
– svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
– pred obravnavo na vladi svetuje ministrstvom pri ukrepih in aktih ministrstev, ki se nanašajo na uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti,
– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
– pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije, ki se nanašajo na nacionalno varnost,
– ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanje države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
– daje mnenja k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na področju nacionalne varnosti,
– daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV.
3. člen
Vlada v SNAV imenuje:
– predsednika vlade, ki je predsednik SNAV,
– ministra za obrambo,
– ministra za notranje zadeve,
– ministra za zunanje zadeve,
– ministra za finance in
– ministra za pravosodje.
4. člen
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika največje opozicijske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.
(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV druge ministre ter strokovnjake s področja nacionalne varnosti.
5. člen
(1) Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada, operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV opravlja služba, ki jo določi vlada.
(2) Sekretariat SNAV sestavljajo:
– svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost, ki vodi sekretariat,
– direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki je namestnik vodje,
– generalni sekretar vlade,
– generalni direktor Policije,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo,
– državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za obrambo,
– državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve,
– državni sekretar v Ministrstvu za finance,
– državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
– poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
– direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
(3) Vodja Sekretariata SNAV lahko k sodelovanju pri delu Sekretariata povabi tudi predstavnike institucij iz prejšnjega člena.
6. člen
(1) Predsednik SNAV lahko določi, da svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost spremlja izvrševanje odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in ciljev na področju nacionalne varnosti (v nadaljnjem besedilu: svetovalec SNAV).
(2) Pri spremljanju svetovalec SNAV lahko vpogleda v ustrezno dokumentacijo in druge zapise, ki jih pripravljajo ali hranijo ministrstva ali vladne službe, ter opravi pogovor z osebo, ki je ali je bila odgovorna za izvajanje odločitev vlade ter za pripravo ali hrambo ustrezne dokumentacije in drugih zapisov.
(3) O svojih ugotovitvah svetovalec SNAV obvesti predsednika SNAV.
7. člen
Način dela SNAV se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta sprejme na svoji prvi seji.
8. člen
V vojnih in izrednih razmerah se SNAV preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona o obrambi.
9. člen
Sredstva za delo SNAV se zagotovijo iz sredstev službe, ki opravlja strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 23/12).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-1411-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica