Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013, stran 7964.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne 31. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|SKUP./   |        OPIS        |   LETO 2013|
|PODSK.   |                  |     v EUR|
|KONTOV   |                  |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 14.072.586,02|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 10.430.780,55|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  8.280.562,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |  7.059.467,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |   997.195,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |   223.900,00|
|      |STORITVE              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |706 DRUGI DAVKI          |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |  2.150.218,55|
|      |(710+711+712+713+714)       |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |   571.839,28|
|      |OD PREMOŽENJA           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |    6.000,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  |    6.000,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |   228.414,77|
|      |STORITEV              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |  1.337.964,50|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  1.000.000,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |       0|
|      |SREDSTEV              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN|  1.000.000,00|
|      |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)     |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |       0|
|      |VIROV               |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)  |  2.641.805,47|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |  1.046.189,64|
|      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA |  1.595.615,83|
|      |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 16.355.899,24|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI           |  3.591.081,08|
|      |(400+401+402+403+409)       |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   593.314,55|
|      |ZAPOSLENIM             |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |   93.766,51|
|      |SOCIALNO VARNOST          |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |  2.741.168,24|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |   122.175,00|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |409 REZERVE            |   40.656,78|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  4.335.333,25|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |410 SUBVENCIJE           |   179.121,23|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |  2.729.029,41|
|      |GOSPODINJSTVOM           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM    |   557.892,59|
|      |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |   869.290,02|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  7.057.493,26|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |  7.057.493,26|
|      |SREDSTEV              |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  1.371.991,65|
|      |(430+431+432)           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM|  1.215.062,90|
|      |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO    |        |
|      |PRORAČUNSKI UPORABNIKI       |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   156.928,75|
|      |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ | –2.283.313,22|
|      |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |        |
|      |SKUPAJ ODHODKI)          |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|      |(750+751+752)           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA       |       0|
|      |PRIVATIZACIJE           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
|      |(440+441+442+443)         |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |440 DANA POSOJILA         |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |       0|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ   |       0|
|      |NASLOVA PRIVATIZACIJE       |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA|       0|
|      |V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH |        |
|      |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE |        |
|      |V SVOJI LASTI           |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |       0|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |        |
|      |– V.)               |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)         |  2.005.540,40|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE            |  2.005.540,40|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |  2.005.540,40|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   391.217,16|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA          |   391.217,16|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |   391.217,16|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |  –668.989,98|
|      |RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. – |        |
|      |VIII.)               |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)  |  1.614.323,24|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. –   |  2.283.313,22|
|      |VIII.- IX. = -III.)        |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|        |
|      |PRETEKLEGA LETA          |        |
+-----------+-----------------------------------+---------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo    |   668.989,98|
+-----------+-----------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.«
3. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-210/2012-89
Trebnje, dne 31. julija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost