Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave, stran 7957.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, 76/12), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) so Občinski svet Občine Divača na seji dne 10. 4. 2013, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 23. 5. 2013, Občinski svet Občine Komen na seji dne 19. 6. 2013 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 3. 2013 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08, 10/10, 28/11), se v drugi alineji 1. člena besedilo »organizacijskih enot občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki« nadomesti z besedilom »občin ustanoviteljic ter njihovih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov«.
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki« nadomesti z besedilom »občin ustanoviteljic ter njihovih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinska notranja revizijska služba deluje samostojno in neodvisno kot neodvisen organ, neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic, katerim tudi neposredno poroča. Glede skupnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske notranje revizijske službe, odločajo župani vseh občin ustanoviteljic. V primeru opravljanja nalog notranjega revidiranja posrednih proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic, deluje Medobčinska notranja revizijska služba kot skupna služba proračunskih uporabnikov.
(2) Delovanje Medobčinske notranje revizijske službe se podrobneje opredeli s Pravilnikom o delovanju notranje revizijske službe, ki ga sprejmejo župani občin ustanoviteljic.«
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinsko notranje revizijsko službo vodi uradnica oziroma uradnik na položaju (v nadaljevanju: vodja medobčinske notranje revizijske službe), ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo župani občin v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev in po predhodno pridobljenem mnenju ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.
(2) Vodja medobčinske notranje revizijske službe mora ob imenovanju izpolnjevati predpisane pogoje v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistematizacijo v organih lokalne samouprave in pridobljen naziv preizkušeni državni notranji revizor ali državni notranji revizor.
(3) Delodajalec na predlog vodje medobčinske notranje revizijske službe in po predhodnem soglasju vseh županov občin ter v skladu s kadrovskim načrtom za Medobčinsko notranjo revizijsko službo, ki ga soglasno sprejmejo župani občin, in na podlagi sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinski notranji revizijski službi.«
5. člen
Tretji odstavek 15. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Župani občin ustanoviteljic sprejmejo usklajene spremembe in dopolnitve Dogovora o medsebojnih razmerjih in Pravilnik o delovanju notranje revizijske službe v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
7. člen
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Sežana.
Št. 032-0006/2013-04
Divača, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.
Št. 014-2/2013-2
Hrpelje, dne 23. maja 2013
Po pooblastilu župana št. 032-3/2013-2
z dne 23. 5. 2013
Podžupan
Peter Boršić l.r.
Št. 032-10/2013-8
Komen, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.
Št. 032-3/2013-8
Sežana, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost