Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2605. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Nazarje, stran 7940.

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11), 9. člena Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 18/11, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/12) in po predhodnem soglasju sveta Občine Nazarje, z dne 14. 3. 2013, je ENERGETIKA NAZARJE d.o.o, kot izvajalec lokalne gospodarske javne službe dejavnosti oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Nazarje sprejela
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Nazarje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja, namen in veljavnost)
(1) S Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) se urejajo odnosi med distributerjem toplote in odjemalci toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Občini Nazarje.
(2) Določila teh Splošnih pogojev veljajo za distributerja, investitorje in vse odjemalce toplotne energije, ne glede na to, ali so sklenili medsebojno pogodbo ali ne.
(3) S Splošnimi pogoji se urejajo pogoji oskrbe s toploto, pravice, obveznosti in odgovornosti distributerja in odjemalcev toplote, na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje daljinskega ogrevanja.
2. člen
(pojmi in definicije)
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh Pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– daljinsko ogrevanje:
je distribucija in dobava toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba;
– distribucijsko omrežje:
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote:
je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;
– glavni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja:
je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave:
so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je:
merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč:
je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto:
je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote:
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč:
je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja:
je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov:
dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;
– toplotna postaja:
je vezni člen med distribucijskim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
3. člen
(območje veljavnosti)
Splošni pogoji veljajo na območju, na katerem distributer toplote, ENERGETIKA NAZARJE d.o.o., opravlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo in na katerem izvršuje svoje pristojnosti Občina Nazarje.
4. člen
(izročitev Splošnih pogojev odjemalcu)
Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote je distributer toplote dolžan odjemalcu toplote brezplačno izročiti natisnjen izvod Splošnih pogojev.
II. TOPLOTNE NAPRAVE DISTRIBUTERJA
5. člen
(energetske naprave v upravljanju distributerja)
(1) Toplotne naprave distributerja so:
– proizvodni viri;
– črpališča;
– primarno in sekundarno toplovodno omrežje;
– priključni vod.
(2) Meja med deli toplotne postaje, ki so v lasti odjemalca in deli s katerimi upravlja distributer toplote so prvi ventili priključnega voda v toplotni postaji.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA
6. člen
(energetske naprave odjemalca)
Toplotne naprave odjemalca toplote so:
– toplotna postaja, sestavljena iz priključne postaje in hišne postaje,
– interne toplotne naprave.
7. člen
(nadzor delovanja in dostop do toplotnih postaj)
(1) Nadzor nad delovanjem (obratovanjem) toplotne postaje opravlja distributer toplote v taki meri, da zagotovi najmanj minimalne standarde delovanja omrežja. Distributer lahko nadzira delovanje toplotne postaje daljinsko (postaje, opremljene z možnostjo daljinskega nadzora) ali lokalno.
(2) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju nemoten dostop do toplotne postaje za potrebe nadzora iz prejšnjega odstavka.
IV. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
8. člen
(vzdrževanje)
(1) Odjemalec je dolžan normalno vzdrževati svoje toplotne naprave. Stanje toplotnih naprav mora biti tako, da s svojim delovanjem ne motijo drugih odjemalcev in toplotnih naprav distributerja.
(2) Vzdrževanje toplotnih naprav distributerja in toplotnih postaj zagotovi distributer na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu toplote, razen v primeru, če se pogodbenika ne dogovorita drugače. Stroški vzdrževanja toplotnih postaj niso zajeti v ceni za enoto obračunske moči (tarifni sistem) in se obračunajo posebej po ceniku distributerja in v skladu s sklenjeno pogodbo.
(3) Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni postaji,
– zamenjavo električnih varovalk,
– čiščenje lovilnika nesnage na primarni strani,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov priključne postaje,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav z ukrepi za njihovo odpravo,
– polnitev, nastavitev in vzdrževanje sistema za mehčanje sanitarne vode.
9. člen
(plačilo elektrike in vode)
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju te vode.
10. člen
(pregled in menjava merilne naprave)
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih merilnih naprav opravlja distributer toplote ali druga pooblaščena oseba, skladno z veljavno zakonodajo.
V. IZDAJANJE SOGLASIJ
11. člen
(soglasja)
(1) Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov in predpisih, ki urejajo področje energetike – oskrbe s toploto.
(2) Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo toplovodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od dobavitelja soglasje h gradnji in priključitvi.
(3) Za vsako spremembo toplotnih naprav odjemalca, katere posledica je sprememba priključne moči ali obratovalne spremembe, mora odjemalec od distributerja toplote pridobiti soglasje.
(4) Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz soglasij, sklenjenih pogodb in sporazumov njegovih pravnih predhodnikov, katerih pravni naslednik je.
12. člen
(dokumentacija za pridobitev soglasja)
(1) Distributer na podlagi odjemalčevih načrtovanih del opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju, potrebuje za izdajo soglasja iz 11. člena teh Splošnih pogojev:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje in podobno),
– projekt (PGD ali PZI) toplotne postaje,
– projekt (PGD ali PZI) priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov,
– dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta,
– soglasje lastnikov objekta ali delov objekta za priključitev.
(2) Poleg naštetih dokumentov lahko, za potrebe izdaje soglasja, distributer, z obrazložitvijo, zahteva tudi druge dokumente.
13. člen
(izdaja in veljavnost soglasja)
(1) Distributer mora izdati odjemalcu pisno soglasje v predpisanem roku, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja Občine Nazarje (v nadaljevanju: SON) in če to dopuščajo zmogljivosti distributerjevih toplotnih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav.
(2) Izdano soglasje predstavlja distributerjevo obvezo za dobavo toplotne energije, vendar šele, ko je investitor ali odjemalec izpolnil vse pogoje soglasja, ko je izvršen pregled izvedenih del in sklenjena pogodba o dobavi toplotne energije. Posamezno soglasje, v kolikor ni drugače določeno, velja eno leto od dneva izdaje.
(3) Če distributer zavrne izdajo soglasja, mora navesti vzroke zavrnitve.
(4) Zoper odločbo o zavrnitvi posameznega soglasja je dopustna pritožba pri organu, ki je naveden v pravnem pouku.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE
14. člen
(projektiranje)
(1) Vrsto, število in lego priključnih toplovodov določi dobavitelj glede na tehnične pogoje za priključitev na toplovodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote. Pri tem upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.
(2) Za priključitev objektov na distribucijsko omrežje je potrebno pred izdelavo projekta pridobiti od distributerja projektne pogoje. Distributer izda projektne pogoje na osnovi predložene idejne zasnove, ki mora biti izdelana skladno z veljavnimi prostorskimi akti in zakonskimi določili. S projektnimi pogoji se določi mesto priključitve na vročevodno distribucijsko omrežje in podajo zahteve za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
15. člen
(gradnja in priključitev)
(1) Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in tehničnih pogojev za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja.
(2) Odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo toplovodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
16. člen
(nadzor pri gradnji)
Distributer nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzoruje izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v Splošnih pogojih in SON. Stroške izvajanja nadzora plača odjemalec po distributerjevem ceniku.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
17. člen
(prevzem pravic in obveznosti odjemalca ob priključitvi)
Odjemalec s priključitvijo na omrežje v celoti prevzame pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev, Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Nazarje in veljavnih tarifnih postavk.
18. člen
(prevzem pravic in obveznosti distributerja ob priključitvi)
Distributer toplote prevzame s priključitvijo toplotnih naprav odjemalca na distribucijsko omrežje jamstvo za pravilnost izvedbe priključka in brezhibno dobavo toplote do toplotnih naprav odjemalca ter vse druge pravice in obveznosti določene s Splošnimi pogoji in SON.
19. člen
(zagon odjemalčevih naprav)
Zagon internih toplotnih naprav in hišne postaje se obvezno izvede v navzočnosti distributerjevega pooblaščenega delavca o čemer se naredi zapisnik. Investitor oziroma odjemalec mora pisno zagotoviti, da so vse naprave izvedene po projektni dokumentaciji in obratovalno usposobljene in da ni možen izliv vode.
20. člen
(vključitev odjemalčevih naprav v obratovanje)
Distributer toplote vključi investitorjeve naprave v redno obratovanje, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in sklenjenih pogodb.
21. člen
(rok priključitve)
Rok priključitve se določi v soglasju za priključitev na toplovodno omrežje. Nove priključitve so možne praviloma od 15. maja do 15. septembra, izjemoma tudi med ogrevalno sezono, če to ne moti dobave toplote drugim odjemalcem.
22. člen
(menjava toplotnih naprav)
Odjemalec sme zamenjati toplotne naprave v času izven kurilne sezone, izjemoma v času kurilne sezone, če ima od drugih odjemalcev pridobljeno pisno soglasje. Za vsako spremembo toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne moči, mora pridobiti soglasje distributerja.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
23. člen
(pričetek obratovanja in dobave)
(1) Distributer začne dobavljati toploto takoj, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
(2) Distributer in odjemalec potrdita začetek obratovanja z zapisnikom o nastavitvi priključne moči ter prevzema toplotnega števca (distributerjev obrazec).
24. člen
(odgovornost za delovanje odjemalčevih naprav)
Distributer s priključitvijo investitorjevih naprav na toplovodno omrežje ne prevzame poroštva za pravilno delovanje investitorjevih naprav in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje. Izjema so tisti objekti, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno pogodbo o vzdrževanju toplotne postaje in internih naprav.
IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
25. člen
(pogodba o dobavi in odjemu toplote)
(1) Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec v pisni obliki (v nadaljevanju: Pogodba).
(2) Če Pogodba ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se šteje, da je bila pogodba sklenjena in je pogodbeno razmerje nastalo z dnem dobave toplote.
(3) Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne Pogodbe.
(4) Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer in odjemalec ne dogovorita drugače.
(5) Odjemalec lahko odpove Pogodbo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
(6) Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
(7) Odpoved ni mogoča:
– v primeru zahteve odstopa od Pogodbe s strani posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu,
– v primeru, da je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisan obvezen način ogrevanja.
(8) V primeru, da odjemalec zaradi sprememb Pogojev ali Tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko odstopi od Pogodbe z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od Pogodbe odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb Splošnih pogojev ali Tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
(9) Pogodba velja in zavezuje distributerja in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena Pogodba distributerja in odjemalca zavezuje še največ 12 mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec po prenehanju veljavnosti Pogodbe ponovno začeti z odjemom, mora ponovno izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
(10) Če se odjemalci znova odločijo za odjem na istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačevali, če bi toploto odjemali nepretrgoma.
26. člen
(sprememba pogodbe)
(1) Odjemalec mora distributerja pravočasno obvestiti o vseh spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem (spremembo naslova za izdajo računa, prevzem pogodbenih obveznosti s strani drugega odjemalca, npr. najemnika, spremembo priključne moči idr.).
(2) Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– rojstne podatke,
– število oseb (samo v primeru, da se deli poraba tople sanitarne vode po številu oseb),
– davčno številko,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali z novo pogodbo.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse pogodbene obveznosti iz Pogodbe zavezan dotedanji odjemalec.
27. člen
(evidenca odjemalcev)
(1) Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in vzdržuje evidenco odjemalcev.
(2) Evidenca odjemalcev za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka).
(3) Evidenca odjemalcev za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike vsebuje naslednje podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme,
– številko transakcijskega računa in banko, pri kateri je odprt,
– davčno številko.
28. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Vsi po teh splošnih pogojih pridobljeni podatki, se morajo uporabljali skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, izključno za potrebe poslovanja dobavitelja.
29. člen
(dobava in odjem toplote brez pogodbe)
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
30. člen
(določitev deležev porabe na skupnem odjemnem mestu)
(1) Praviloma je potrebno porabo toplote posameznih odjemalcev na skupnem odjemnem mestu meriti vsakemu odjemalcu posebej. Če tehnične možnosti v obstoječih večstanovanjskih objektih ne dopuščajo merjenja dobavljene toplote posameznemu odjemalcu, morajo odjemalci skupnega odjemnega mesta, dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote, predložiti sporazumno izdelan razdelilnik (podpisan s strani vseh, na razdelilniku navedenih, odjemalcev) stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
(2) V razdelilniku stroškov se določi delež stroškov dobave toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora znašati 100 odstotkov stroškov.
(3) Razdelilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
(4) Če odjemalci dobavitelju ne predložijo razdelilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih razdelilnika, ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po deležih površin ogrevanih prostorov posameznega odjemalca.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
31. člen
(dobava toplote)
(1) Distributer dobavlja odjemalcu toploto v času ogrevalne sezone nepretrgoma in mu zagotavlja na odjemnem mestu s Pogodbo dogovorjeno obračunsko moč.
(2) Ogrevalna sezona obračunsko traja od 1. julija do 30. junija, dejansko pa po 15. septembru, ko je zunanja temperatura zraka v Nazarjah v treh zaporednih dneh ob 21. uri +12 °C ali manj, konča pa se po 15. maju, ko zunanja temperatura v dveh zaporednih dneh ob 21. uri prekorači +12 °C.
32. člen
(temperaturni režim obratovanja)
(1) Sistem daljinskega ogrevanja v Občini Nazarje obratuje s temperaturnim režimom, odvisnim od zunanje temperature.
(2) Najnižja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 65 °C.
(3) Najvišja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 105 °C, (pri zunanji temperaturi –18 °C).
(4) Drugi tehnični podatki distributerjevega toplovodnega sistema so podrobneje navedeni v Sistemskih obratovalnih navodilih.
33. člen
(strošek predelave naprav zaradi sprememb pogojev dobave)
(1) Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja s toploto pogoji dobave toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distributerjevih in odjemalčevih napravah, poravna stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah distributerja, distributer, stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah odjemalca, pa odjemalec.
(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov iz prejšnjega odstavka ali če potrebne spremembe niso opravljene pravočasno in niso časovno usklajene z deli na distributerjevih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
34. člen
(ugotavljanje količin)
Dobavljene količine toplote se merijo mesečno z merilnimi napravami, nameščenimi v toplotnih postajah, neposredno s toplotnimi števci oziroma se v primeru okvare merilnih naprav določijo z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
35. člen
(lokacija merilne naprave)
Dobavljena količina toplote se obračunava po toplotnem števcu, ki je nameščen na merilnem mestu v priključni postaji odjemalca.
36. člen
(okvara merilne naprave)
(1) Za obdobje, ko je toplotni števec pokvarjen, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec še deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
(2) Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer.
(3) Dobavljena količina se izračuna po naslednji enačbi:
Q = Qh x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q dobavljena količina toplote (MWh),
Qh priključna moč toplotnih naprav odjemalca (MW),
K ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju,
Y faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje,
K = 24 x Z x (t(n) – t(z sr)) / (t(np) – t(z min))
Z število ogrevalnih dni,
t(n) srednja projektna ali predpisana temperatura prostora,
t(z sr) srednja temperatura v obračunskem obdobju,
t(np) projektna notranja temperatura,
t(z min) –20 °C, računska minimalna zunanja temperatura.
37. člen
(namestitev merilne naprave)
(1) Namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi distributer na odjemalčeve stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z distributerjevim soglasjem.
(2) Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev v skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah.
38. člen
(popravilo in zamenjava merilne naprave)
Vsa dela s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja distributer ali od njega pooblaščena oseba.
39. člen
(odčitavanje merilne naprave)
Podatke z merilnih naprav odbira distributer, razen če se odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.
40. člen
(pregledi, overjanje in kontrola merilne naprave)
(1) Redne preglede, overovitve in zamenjave merilnih naprav v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska števnine za vzdrževanje merilnih naprav opravlja distributer.
(2) Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz prejšnjega odstavka pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večje odstopanje merilnih naprav, kakor je dopustno, poravna stroške preskusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval, če se oba predhodno ne sporazumeta drugače.
(3) Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za tisto obdobje obračuna po določilih 36. člena teh Splošnih pogojev.
XIII. REKLAMACIJE
41. člen
(vrste reklamacij)
(1) Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih telefonsko, pisno ali po elektronski pošti.
(2) Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote ali druge storitve.
42. člen
(reklamacija računa)
(1) Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi Splošnih pogojev oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer samo v pisni obliki, v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna.
(2) Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor, ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
(3) Distributer mora podati odgovor na reklamacijo v roku treh delovnih dni in predlaga postopek reševanja reklamacije.
43. člen
(odgovor na reklamacijo)
Distributer toplote je dolžan odpraviti napako v najkrajšem možnem času, sicer pa v roku 30 koledarskih dni, razen v primeru ko je odprava napake povezana s tehničnimi ali drugimi objektivnimi omejitvami.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM
44. člen
(obračun neupravičenega odjema)
Če odjemalec odjema toploto brez distributerjevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v distributerjevo škodo, je distributer upravičen zaračunati porabljeno toploto skladno s 36. členom Splošnih pogojev z upoštevanjem faktorja odjema toplote (Y) = 1.
45. člen
(ugotavljanje trajanja neupravičenega odjema)
Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
46. člen
(plačilo stroškov in škode)
Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom.
47. člen
(neupravičen odjem v večstanovanjski stavbi)
(1) Če odjemalec toplote priključi svoje naprave brez vednosti distributerja toplote na hišno toplotno postajo oziroma interno toplotno napravo, ki je že priključena na priključno postajo, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.
(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu toplote obračuna novo priključno moč, ostale odjemalce toplote na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi in povečanju obračunske moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
48. člen
(prekinitev in ustavitev dobave po predhodnem obvestilu)
(1) Distributer sme začasno prekiniti dobavo toplote zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno prekinitev mora distributer izbrati čas, ki čim manj prizadene odjemalca toplote.
(3) Distributer mora o predvideni prekinitvi pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog odjemalcev pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Distributer ustavi odjemalcu dobavo toplote po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti in sicer v naslednjih primerih, če uporabnik omrežja:
– moti dobavo toplote drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav, drugih naprav in napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje,
– brez soglasja distributerja priključi na omrežje svoje toplotne naprave ali napeljave, ali če omogoči prek svojih toplotnih naprav priključitev toplotnih naprav drugih uporabnikov,
– na opomin dobavitelja ne zniža odjema na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku,
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih.
(5) Distributer ne sme ustaviti dobave energije pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.
49. člen
(ustavitev dobave brez predhodnega obvestila)
Distributer ustavi odjemalcu dobavo toplote brez predhodnega obvestila, če:
– odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– odjemalec ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema toplote iz omrežja.
50. člen
(ponovna priključitev ter povračilo stroškov in škode)
(1) Distributer je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustavljena dobava toplote, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik omrežja odpravil razloge za ustavitev dobave energije.
(2) Distributer, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo toplote, mora v roku 24 ur na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave odjemalca na svoje omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi neutemeljena ustavitev ali prekinitev dobave toplote.
(3) Distributer ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih mu je ustavil dobavo po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(4) Odjemalec, ki mu je distributer neutemeljeno ustavil ali prekinil prenos dobavo toplote, ima pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
XVI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
51. člen
(dobava, vzdrževanje, obveščanje in dežurstvo)
Distributer toplote je dolžan:
– dobavljati odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbeti za redno vzdrževanje omrežja, priključnih vodov in toplotnih postaj,
– obveščati odjemalce o zmanjšanju obsega dobave, omejitvi ali prekinitvi dobave toplote ter o spremembah pogodbe in podatkov o tarifah in cenah s pisnim obvestilom ali po javnih občilih,
– da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno za preprečitev večje škode,
– organizirati dežurno službo, ki ves čas sprejema informacije odjemalcev o motnjah pri dobavi energije in da na zahtevo odjemalca motnjo, ki mu onemogoči odjem energije v ustrezni količini in kakovosti, odpravi takoj, ko je to mogoče.
52. člen
(regulacija v toplotnih postajah)
Dobavitelj mora preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih pogojev za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
53. člen
(dolžnosti odjemalca)
Odjemalec:
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– dovoli in omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje brez odškodninskih zahtev za namestitev naprav,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– redno plačuje svoje obveznosti.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(prehodna ureditev)
(1) Določila teh Splošnih pogojev se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo in odjemom toplote.
(2) Postopki za priključitev na distribucijsko omrežje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh Splošnih pogojev, se zaključijo po Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja občine Nazarje (Uradni list RS, št. 81/06) oziroma po aktu, ki je za odjemalca ugodnejši.
55. člen
(razveljavitev)
Z dnem, ko začnejo veljati ti Splošni pogoji, prenehajo veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja občine Nazarje (Uradni list RS, št. 81/06).
56. člen
(začetek veljavnosti)
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ENNA_SP_13062013JV01
Nazarje, dne 14. marca 2013
EVA 2013-2430-0078
Energetika Nazarje d.o.o.
Direktor
Robert Hudournik l.r.

AAA Zlata odličnost