Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013

Kazalo

2577. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, stran 7797.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 17. izredni seji dne 17. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2013 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------+----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN     |  V EUR |
|ODHODKOV            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |21.860.190|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |10.893.802|
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |9.534.525 |
|   |(700+703+704+706)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN  |8.500.282 |
|   |DOBIČEK          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE  | 783.506 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO | 250.337 |
|   |IN STORITVE        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |706 DRUGI DAVKI      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |1.359.276 |
|   |(710+711+712+713+714)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  |1.071.816 |
|   |IN DOHODKI OD PREM.    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE |  9.500 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 DENARNE KAZNI     | 29.600 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE  |  7.250 |
|   |BLAGA IN STORITEV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI    | 241.110 |
|   |PRIHODKI         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |3.560.981 |
|   |(720+721+722)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE  | 468.690 |
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE  |3.092.291 |
|   |ZEMLJIŠČ IN NEMAT.    |     |
|   |PREMOŽ.          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |    0 |
|   |(730+731)         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 PREJETE DONACIJE   |    0 |
|   |IZ DOMAČIH VIROV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |7.405.407 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI  |2.222.467 |
|   |IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. |5.182.940 |
|   |PR.            |     |
|   |IZ SRED. PRORAČUNA EU   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |22.933.888|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |4.368.442 |
|   |(400+401+402+403+409)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI    | 685.418 |
|   |IZDATKI ZAPOSLENIM    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 PRISPEVKI       | 115.102 |
|   |DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |     |
|   |VAR.           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN  |3.337.181 |
|   |STORITVE         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH    | 104.043 |
|   |OBRESTI          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V | 126.699 |
|   |REZERVE          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |5.301.556 |
|   |(410+411+412+413)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 SUBVENCIJE      | 787.088 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 TRANSFERI       |2.678.826 |
|   |POSAMEZNIKOM IN      |     |
|   |GOSPODINJSTVOM      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM | 643.299 |
|   |ORG. IN USTANOVAM     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  |1.192.343 |
|   |TRANSFERI         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |13.018.100|
|   |(420)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA   |13.018.100|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 245.789 |
|   |(430)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 INVEST. TR. PRAVNIM  | 229.902 |
|   |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI  |     |
|   |NISO           |     |
|   |PR. UPOR.         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 INVEST. TR.      | 15.887 |
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |     |
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) |-1.073.698|
+-------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|IV. |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH |    – |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH  |    – |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA  |     |
|   |PRIVATIZACIJE       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44 V.|DANA POSOJILA IN     |    0 |
|   |POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 DANA POSOJILA     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH |    – |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 PORABA SREDSTEV    |     |
|   |KUPNIN IZ NASLOVA     |     |
|   |PRIVATIZ.         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. |    0 |
|   |IN SPR. KAP. DEL. (IV.-  |     |
|   |V.)            |     |
+-------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)    |1.300.000 |
|VII. |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |1.300.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA (550)   | 328.775 |
|VIII.|             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA  | 328.775 |
|   |DOLGA           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. |–102.473 |
|   |NA RAČ.(I+IV+VII-II-V-  |     |
|   |VIII)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-  | 971.225 |
|   |VIII)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X- |1.073.698 |
|   |IX)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA    | 99.473 |
|   |RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. |     |
|   |LETA           |     |
+-----+--------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2013 do leta 2016 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov ter kadrovski načrt.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. donacije,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
7. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko pravico,
8. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
10. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, obsega zadolžitve ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov obsega zadolžitve ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta, ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za in poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori občinski svet.
6. člen
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma, vendar se posamezna postavka lahko poveča največ v višini 10 % posamezne postavke v podprogramu s tem, da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, o prerazporejanju nad to vrednostjo odloča občinski svet s sklepom.
Prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami in projekti je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so ostala neporabljena zaradi nižje vrednosti posameznega projekta ali proračunske postavke v podprogramu ali pa, da se posamezni projekt oziroma postavka zaradi določenih razlogov ne izvaja. Da se posamezni projekt ali proračunska postavka ne izvaja odloča občinski svet s sklepom. O izvršenih prerazporeditvah, župan poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.
Novi projekti ali nove aktivnosti se vključujejo v proračun in NRP na podlagi sklepa občinskega sveta.
Župan je pristojen za prerazporeditve sredstev za posamezne proračunske postavke in projekte, ki so vključeni v NRP vendar se posamezni projekt lahko poveča največ v višini 10 % vrednosti posamezne proračunske postavke ali projekta v podprogramu. O prerazporeditvah nad 10 % vrednosti posamezne proračunske postavke odloča občinski svet s sklepom.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi med proračunskimi postavkami, s tem, da upoštevajo namenskost sredstev v skladu s 13. členom tega odloka.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposrednega uporabnika:
– župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
– predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno brez soglasja občinskega sveta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, oziroma samostojno prerazporeja med konti/podkonti v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine 500 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2014 presegati letno 30 % skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2013, v letu 2015 v višini 10 % navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2016 v višini 10 % navedenih skupnih pravic porabe.
Prevzete obveznosti, iz tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2013 je opredeljena v višini 105.546 evrov, kar znaša 0,46 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 5.000 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 300 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 5.000 evrov in se lahko podelijo brez soglasja občinskega sveta,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 95.546 evrov, vendar se to določilo ne sme uporabiti za oblikovanje novih proračunskih postavk.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.
9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 23.653 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog organa pristojnega za finance, župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk na podlagi sklepa občinskega sveta.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj. Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem načinu finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z vidika gospodarnosti.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
12. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
13. člen
Sredstva krajevne skupnosti določena s proračunom za leto 2013 so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2012, ki so bila namenjena za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem načrtu 2013,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – namen določi v finančnem načrtu 2013,
– sredstva telekomunikacij, ki jih imajo na računu.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 9. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so vključeni v NRP in katerih končna vrednost z DDV ne presega 100.000 €. Investicijsko dokumentacijo za projekte nad to vrednostjo pa potrjuje občinski svet. Idejne zasnove in idejne načrte za projekte, ki so vključeni v NRP in katerih skupna in končna vrednost z DDV presega 20.000 € potrjuje občinski svet in se pred potrditvijo ne sme pričeti izvajati. To določilo se ne nanaša na rekonstrukcije in adaptacije objektov, katere ne posegajo v spremembo prostorske in vsebinske zasnove posameznega objekta,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 13. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
15. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
16. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji ter o vseh opravljenih prerazporeditvah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
17. člen
Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih cestah in poteh, ter za prodajo dela javnih cest in poti (javno dobro), se mora pred postopkom prodaje pridobiti soglasje (mnenje) krajevne skupnosti, na območju katere leži obravnavano zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi, ter načinu prodaje zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, sprejme občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov, ter o načinu prodaje iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013, sprejme občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.
18. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Občina Ilirska Bistrica se lahko za proračun 2013 zadolži do višine 1,3 milj. € zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov. Zadolžitev se lahko izvede samo za izvajanje projekta Oskrba Obale in Krasa z vodo, za projekt Sortirnica komunalnih odpadkov, za projekt Izgradnja obvoznice Ilirska Bistrica in za dokončanje projektov kanalizacij in ČN, ki so bili začeti pred letom 2013. Če se kateri od teh projektov v letu 2013 ne izvaja, se Občina Ilirska Bistrica za tisti projekt v proračunu za leto 2013 ne zadolži.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Delovanje posamezne svetniške skupine in posameznih samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica se financira v višini 55 € mesečno po posameznem svetniku. Osnova za financiranje posameznega svetnika je njegova opredelitev ali bo deloval kot samostojen svetnik ali pa kot član svetniške skupine, ne pa lista ali stranka na kateri je bil posamezni svetnik izvoljen v občinski svet.
Od 1. 7. 2013 se delovanje političnih strank financira v višini 0,30 € mesečno za vsak pridobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet ob upoštevanju določil Zakona o lokalni samoupravi.
Do realizacije določil tega člena se od 1. 7. 2013 dalje ne izvaja tudi financiranje političnih strank na osnovi dobljenih glasov na volitvah v občinski svet.
Z realizacijo določil tega člena se financiranje neodvisnih list ukine.
22. člen
Od dne uveljavitve tega odloka do sprejetja pravilnika ali sklepa o financiranju strank in list, ter delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, zastopanih v Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica, se za financiranje delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov uporabljajo določila 21. člena Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.
Župana se zadolži, da najkasneje v roku dveh mesecev po sprejemu Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, predloži občinskemu svetu v obravnavo in sprejem ustrezen akt o financiranju delovanja političnih strank, svetniških skupin in posameznih samostojnih svetnikov.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 410-183/2012
Ilirska Bistrica, dne 17. julija 2013
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost