Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2505. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka, stran 7518.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10 in 96/11), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 19. redni dne 4. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (v nadaljevanju: odlok) ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo tako, da določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev del,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. meritev količin in obračun storitev,
7. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
8. in druge elemente potrebne za izvajanje javne službe.
(2) Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov se na območju Občine Pivka izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe pod pogoji, kot jih določata uredba, ki ureja oskrbo s pitno vodo in ta odlok.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki jo na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov določi Občina Pivka,
2. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki je na podlagi tega odloka, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe,
3. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno pogodbo o njegovem upravljanju,
4. uporabnik storitve oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki ima izveden priključek na javni ali zasebni vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem upravljavca vodovoda in v skladu z veljavnimi predpisi odvzema pitno vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda,
5. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom,
6. priključek na javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti lastnika nepremičnine; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni del priključka na javni vodovod; meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom,
7. odjemno mesto je mesto spoja obračunskega vodomera in interne vodovodne napeljave, kjer se poraba posameznega uporabnika ali več uporabnikov pitne vode meri z obračunskim vodomerom ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem jašku; odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odvzem vode za pranje in namakanje javnih površin ter za gašenje požarov s pitno vodo,
8. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov,
9. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
10. drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali tehničnemu pravilniku upravljavca javnega vodovoda.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA OSKRBE S PITNO VODO
3. člen
(1) Oskrba s pitno vodo na območju Občine Pivka se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe),
2. iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba) in
3. kot samooskrba (kjer se ne zagotavlja javna služba ali lastna oskrba).
(2) Območja javnih in zasebnih vodovodnih sistemov so določena v skladu z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo v grafični prilogi.
(3) Grafična priloga je javno objavljena na geografskem informacijskem sistemu Občine Pivka.
4. člen
(1) Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Pivka v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Javno službo iz prejšnjega odstavka tega člena ter naloge upravljavca javnega vodovoda na območju vodovodnih sistemov Postojna – Pivka in Suhorje izvaja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna.
(3) Občina Pivka mora zagotoviti javni vodovod na vseh območjih poselitve na njenem območju, razen na območjih poselitve kjer se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
5. člen
(1) Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise s področja oskrbe s pitno vodo.
(2) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga izdela izvajalec vsaka 4 leta skladno z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
(3) Program pregleda in uskladi z izvajalcem javne službe občina. Usklajen program potrdita župan občine in odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(4) Za sprejem sprememb programa oskrbe s pitno vodo veljajo ista določila prejšnjega odstavka.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne službe na območjih javnih vodovodov zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe in vodenja predpisanih evidenc,
4. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
5. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju javnega vodovoda,
6. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
7. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
8. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
9. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
10. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
11. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
12. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja vodnih virov,
16. priključevanje novih uporabnikov javne službe,
17. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda,
18. vodenje evidenc, določenih z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in
19. opravljanje drugih nalog iz tega odloka.
(2) Vodenje katastra javnega vodovoda in posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture zagotavlja Občina Pivka v okviru storitev javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO
(Javno pooblastilo upravljavcu)
7. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne zakonodaje in javnega pooblastila vodi kataster javnega vodovoda, izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev in soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju ter tehničnem pravilniku upravljavca javnega vodovoda.
(2) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
(3) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, ter pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega vodovodnega omrežja.
(Tehnični pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo)
8. člen
(1) Na območju javnega vodovoda je priključitev objektov na javni vodovod obvezna, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali in je oddaljenost objekta od javnega vodovoda manjša od 200 m.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javni vodovod obvezna v roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu določiti pogoje za izdajo soglasja k priključitvi.
(3) Občina Pivka, po predhodnem soglasju izvajalca javne službe, lahko opredeli spremembe območij javnih in zasebnih vodovodov, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.
9. člen
Upravljavec javnega vodovoda za podrobnejšo določitev pogojev projektiranja, tehnične izvedbe in uporabe javnega omrežja in priključkov sprejme tehnični pravilnik, ki ga potrdi Skupni organ upravljanja podjetja.
10. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo ali gradbeno inženirski objekt posebej, razen v primerih, ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb.
(2) Lastnik objekta, ki je priključen na javni vodovod mora zagotoviti merjenje porabe pitne vode ločeno za vodo, ki se uporablja kot javna služba in ločeno za rabo pitne vode, ki ne šteje za javno službo.
(3) Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in ko predloži predpisano dokumentacijo, upravljavec v roku 30 dni izvede priključek na javni vodovod.
(4) Upravljavec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi in projektnimi pogoji.
(5) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi ali če lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta za rabo vode, ki se ne šteje za javno službo oskrbe s pitno ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
(6) Začasni priključek (za gradbišče, javno prireditev ali začasni objekt) se izvede za določen čas do največ dveh let z možnostjo podaljšanja. Upravljavec javnega vodovoda ločeno vodi evidenco začasnih priključkov.
11. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati upravljavcu javnega vodovoda pisno vlogo za ukinitev priključka. Ukinitev priključka se zavede v evidenci uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka in po plačilu vseh zapadlih obveznosti do upravljavca javnega vodovoda.
(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika.
(3) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec javnega vodovoda na podlagi pisne zahteve uporabnika. Stroške začasne ukinitve in ponovne priključitve plača uporabnik.
12. člen
(1) Javni vodovod in vodovodni priključek do odjemnega mesta morata biti vedno dostopna upravljavcu javnega vodovoda.
(2) V varovalnem pasu vodovodne infrastrukture iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati izkopov ali nasutij, postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca javnega vodovoda.
(Obveznosti upravljavca javnega vodovoda)
13. člen
V zvezi z zagotavljanjem oskrbe s pitno vodo je upravljavec javnega vodovoda dolžan:
1. zagotavljati delovanje javnega vodovoda,
2. načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu in priključkih,
3. izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
4. izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
5. izvajati strokovni nadzor nad gradnjo cevovodov, objektov in naprav javnega vodovoda ter priključkov na javni vodovod,
6. nadzorovati izvajalce pri gradnji ostale infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka javni vodovod,
7. vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
8. ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih razmerah,
9. ustrezno obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode,
10. voditi kataster javnega vodovoda in druge evidence ter omogočati Občini Pivka dostop do podatkov iz katastra javnega vodovoda,
11. odčitavati obračunske vodomere in obračunavati porabljeno vodo uporabnikom,
12. izvajati javna pooblastila,
13. zagotavljati in izvajati ukrepe in obveze, ki izhajajo iz varovanja vodnih virov,
14. zmanjševati posledice naravnih in drugih nesreč na delovanje javnega vodovoda,
15. izvajati nadomestno oskrbo s pitno vodo ob prekinitvah dobave pitne vode,
16. izvajati druge predpisane obveznosti.
(Prekinitev in omejitev dobave vode)
14. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda prekine oskrbo z vodo uporabniku brez objave v sredstvih javnega obveščanja na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
1. če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja upravljavca javnega vodovoda ali v nasprotju s soglasjem upravljavca javnega vodovoda,
2. če brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
3. če ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe,
4. če ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrževanja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,
5. če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
6. če kljub opozorilu ne uredi odjemnega mesta v skladu z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
7. če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen,
8. če krši objavljene omejitve v zvezi z varčevanjem vode,
9. če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali dobavo vode,
10. če je zaradi stanja interne napeljave ali odjemnega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena zdravstvena ustreznost vode v javnem vodovodu in
11. če uporabnik ne plača računov za storitve v roku 15 dni od prejema opomina, s katerim je opozorjen na prekinitev oskrbe.
(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik plača prekinitev in ponovno zagotovitev oskrbe s pitno vodo ter morebitne dodatne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve. Upravljavec javnega vodovoda je dolžan uporabniku ponovno zagotoviti oskrbo s pitno vodo najkasneje v dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.
15. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko brez povračila stroškov prekine oskrbo s pitno vodo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o priporočilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo ali omejitvijo upravljavec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, z objavo na svoji spletni strani oziroma na drug krajevno primeren način najkasneje en dan pred prekinitvijo.
(2) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo zaradi nujnih ali nepredvidenih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima upravljavec javnega vodovoda pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom oskrbo s pitno vodo. Upravljavec javnega vodovoda mora obvestiti uporabnike o vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o priporočilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo ali omejitvijo preko sredstev javnega obveščanja, z objavo na svoji spletni strani oziroma na drug krajevno primeren način čim prej, najpozneje pa v 24 urah po prekinitvi ali omejitvi oskrbe s pitno vodo.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora v primerih prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od štiriindvajset ur zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.
(4) Upravljavec izdela program ukrepov za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja in za nadomestno oskrbo s pitno vodo v primeru izrednih dogodkov (naravne nesreče, onesnaženja) skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Program ukrepov zajema načrte oskrbe s pitno vodo v izrednih dogodkih in načrte zaščite in reševanja.
(5) V primeru, ko je nepredvidena prekinitev, omejitev ali motnja oskrbe s pitno vodo krajša od ene ure, objava upravljavca ni obvezna.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV DEL
16. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega vodovoda pravico:
1. priključitve na javni vodovod,
2. spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, lokacijo odjemnega mesta,
3. izvesti dodatna dela na priključku,
4. povečati odvzem vode,
5. ukinitve priključka.
(Obveznosti uporabnikov)
17. člen
Uporabniki morajo:
1. redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje z internimi hidranti,
2. spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javnega vodovoda neobičajno visoko porabo,
3. redno vzdrževati in zagotavljati odjemna mesta v skladu z zahtevami in priporočili upravljavca javnega vodovoda,
4. omogočiti upravljavcu javnega vodovoda preverjanje izvedbe in delovanja priključka in interne napeljave na javni vodovod,
5. varovati vodovodni priključek in odjemno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, prekomerno toploto in drugimi škodljivimi vplivi,
6. v primeru, da se vzporedno oskrbujejo tudi iz lastnega vodnega vira, interni inštalaciji med seboj fizično ločiti in zagotoviti merjenje porabe vode tudi iz lastnega vira v skladu z vodnim dovoljenjem,
7. na zahtevo izvajalca javne službe sporočiti podatke v vrsti in namenu rabe vode iz javnega vodovodnega sistema,
8. sporočati upravljavcu javnega vodovoda okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem vodomeru,
9. zagotoviti upravljavcu dostop do internih napeljav zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
10. zagotoviti upravljavcu vodovodnega sistema dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega ali pomožnega vodomera,
11. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki vplivajo na obračun storitev; spremembe se upoštevajo šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
12. za opravljene storitve plačevati izvajalcu javne službe v roku, navedenem na računu,
13. upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
14. dovoliti vzdrževanje vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost odjemnega mesta skladno z zahtevami upravljavca,
15. obveščati upravljavca o odvzemu vode iz hidrantov,
16. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
17. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s pitno vodo kot posledice njihovega ravnanja,
18. za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in za katere se pred izdajo uporabnega dovoljenja izvede tehnični pregled, upravljavcu javnega vodovoda pred tehničnem pregledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi,
19. opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
18. člen
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnega vodovoda mora lastnik nepremičnine, na kateri leži vodovod dovoliti upravljavcu javnega vodovoda dostop do objektov vodovodnega sistema.
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada za poseg na nepremičnini vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje oziroma odškodnina.
(Odvzemi vode iz javnih hidrantov)
19. člen
(1) Hidranti služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni. Interni hidranti so nameščeni na internem omrežju uporabnika; ostali hidranti so javni. Poraba vode iz internih hidrantov se mora registrirati preko obračunskega vodomera.
20. člen
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za pranje ali namakanje javnih površin, pranje in namakanje zasebnih površin, za javne prireditve, za polnjenje cistern za nadomestno oskrbo s pitno vodo le na podlagi izpolnjevanja pogojev iz predhodno pridobljenega soglasja upravljavca, ter če razmere na javnem vodovodu dopuščajo tak odvzem vode.
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med upravljavcem in uporabnikom sklene pisni dogovor, s katerim se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
(3) Gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Postojna lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilsko društvo obvesti upravljavca.
21. člen
Brez soglasja upravljavca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik v roku enega meseca pisno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema vode in količini porabljene vode.
22. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
(Uporaba javnega vodovoda)
23. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo v skladu s pogoji soglasja in na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov, in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
(Uporaba vodovodnega priključka)
24. člen
Uporabnik ne sme brez soglasja upravljavca prestaviti, zamenjati, popraviti vodomer, odstraniti plombe upravljavca javnega vodovoda na vodomeru ali odvzemati vode mimo ali brez obračunskega vodomera.
25. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
26. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo uporabnika.
27. člen
(1) Stroški okvar, nastalih na priključku v lasti uporabnika, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale zaradi delovanja javnega vodovoda ali so posledica normalne rabe priključka.
(2) Če uporabnik povzroči ali ne prepreči okvare obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.
(3) Obnova in vzdrževanje priključkov na javno infrastrukturo vključuje stroške vzdrževanja in rednih menjav obračunskega vodomera, pokrivanju stroškov vzdrževanja vodovodnega priključka, ki obsega nadzor, kontrolo in izvajanje popravil ter obnov priključka brez odjemnega mesta. Obnova in vzdrževanje priključkov na javno infrastrukturo ne zajema del na zaključnem sloju trase priključka, kot je odstranitev in ponovna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka, travne ruše, nasada, zemeljske utrditve, protiprašnega sloja, betonske plošče ali druge utrjene površine, del na odjemnih mestih ter del na interni vodovodni napeljavi in pomožnih vodomerih. Odstranitev in ponovno vzpostavitev vrhnjega sloja terena nad traso priključka, na zasebnem zemljišču, zagotovi in plača lastnik priključka.
(Obveznosti izvajalcev del)
28. člen
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov gospodarske infrastrukture ali lastniki ali uporabniki zemljišč (v nadaljevanju: izvajalci del), po katerih poteka javni vodovod ali vodovodni priključki, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del obvestiti.
(3) Odpiranja in zapiranja posameznih delov javnega vodovoda ali priključkov, ki vplivajo na delovanje javnega vodovoda in zagotavljanje oskrbe s pitno vodo uporabnikom lahko izvaja le upravljavec javnega vodovoda na stroške naročnika.
(4) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod in vodovodne priključke v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom upravljavca javnega vodovoda.
(5) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali vodovodnem priključku pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan upravljavca javnega vodovoda o tem nemudoma obvestiti in pri njem naročiti popravilo poškodb ter poravnati vse stroške popravila.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
29. člen
(1) Javna služba se financira iz:
1. cen storitev javne službe,
2. proračuna Občine Pivka in
3. drugih virov.
(2) Cene storitev javne službe se določa skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko. Cene oblikuje izvajalec javne službe, pregledajo in potrdijo pristojni organi v skladu s predpisi.
(3) Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe tekoče mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa. Po poteku poslovnega leta izvajalec javne službe opravi končni obračun rezultata javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je zagotovljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega donosa na ravni te javne službe brez upoštevanja rezultata tržne dejavnosti do 31. 3. za preteklo leto.
(4) Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
(Meritev količin in obračun storitev)
30. člen
(1) Upravljavec najmanj enkrat letno meri količino porabljene vode v kubičnih metrih (m3) z obračunskimi vodomeri.
(2) Upravljavec obračuna storitve oskrbe s pitno vodo mesečno na podlagi:
1. odčitane količine porabljene vode,
2. izračunane povprečne porabe med zadnjima dvema odčitkoma,
3. normirane porabe glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom.
(3) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu, v nasprotnem primeru mu upravljavec javnega vodovoda zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
(4) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pisni ugovor pri izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni.
(5) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upravljavec upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode na podlagi zadnjih treh obračunskih obdobjih pred nastankom okvare.
(6) V primeru, da zaradi nedostopnosti vodomera upravljavec ni mogel odčitati porabljene vode, je uporabnik dolžan sporočiti stanje vodomerna, v roku 30 dni po prejemu obvestila.
(7) Za uporabnike, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske porabe z ločenim obračunskim vodomerom, upošteva porabljeno vodo za kmetijsko dejavnost kot razliko med odčitkom obračunskega vodomera in mesečno normo porabe, ki znaša 4,0 m3 na osebo vseh stalno prijavljenih oseb na kmetijskem gospodarstvu.
31. člen
(1) Upravljavec javnega vodovoda izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka, lastniku objekta ali uporabniku vode, če je na obračunski vodomer priključen le en uporabnik.
(2) V večstanovanjski stavbi izda upravljavec javnega vodovoda račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec javnega vodovoda izdaja račune tudi posameznim uporabnikom na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj in pisnega dogovora s posameznim uporabnikom.
(4) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, lahko upravljavec izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če uporabniki podpišejo pisni dogovor z upravljavcem javnega vodovoda.
32. člen
(1) Pomožni vodomeri v interni vodovodni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov in obračun omrežnine. Teh vodomerov upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčitava.
(2) Ne glede na drugi stavek prejšnjega odstavka tega člena lahko upravljavec javnega vodovoda in upravnik stavbe skleneta pisni dogovor o odčitavanju in vzdrževanju pomožnih vodomerov ter delitvi stroškov v interni napeljavi v skladu z določbami predpisa, ki ureja stanovanjske zadeve.
33. člen
(1) Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine in se na računu prikazujejo ločeno.
(2) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR na m3.
(3) Upravljavec javnega vodovoda za prekomerno porabo vode določi višjo ceno v višini in na način, ki je določen v predpisu o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: predpis o metodologiji za oblikovanje cene).
(4) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo, obnove in vzdrževanja priključkov, stroške odškodnin in nadomestil ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost priključkov, določenih z velikostjo vodomera.
(5) Faktorji za različne velikosti vodomerov ali premere priključkov so določeni v predpisu o metodologiji za oblikovanje cene.
(6) V primeru, ko je na isti priključek priključenih več uporabnikov, se omrežnina za vse uporabnike izračuna glede na zmogljivost skupnega priključka, določenega z velikostjo obračunskega vodomera. Delitev omrežnine obračunskega vodomera na posamezne uporabnike se opravi v razmerju glede na zmogljivost posameznih priključkov, določenih z velikostjo posameznih pomožnih vodomerov ali po dogovorjenem merilu med vsemi uporabniki istega obračunskega vodomera.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se v večstanovanjskih stavbah omrežnina za posamezne stanovanjske enote obračuna glede na zmogljivost priključka, določenega z velikostjo pomožnega vodomera.
34. člen
(1) Cena omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja iz prejšnjega člena in tarife za omrežnino.
(2) Cena vodarine se izračuna kot zmnožek dobavljene količine vode in tarife za vodarino.
VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
35. člen
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
(2) Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju Občine Pivka za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, opremo za merjenje, objekti za črpanje in prečrpavanje, čiščenje), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo.
(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko z uporabo javnega vodovoda izvaja storitve osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe.
(4) Občina Pivka kot investitor in lastnik zagotavlja podatke o novozgrajeni komunalni infrastrukturi javne službe lokalnega pomena, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za opravljanje svojih obveznosti.
(5) Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero razpolaga upravljavec javnega vodovoda, obveznosti upravljavca javnega vodovoda glede razpolaganja s to komunalno infrastrukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v tripartitni pogodbi o najemu, vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture med upravljavcem javnega vodovoda ter Občino Pivka in Občino Postojna.
IX. NADZOR
36. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca javne službe in upravljavca javnih vodovodov izvaja občina.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja pristojen občinski inšpekcijski organ.
X. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. se ne priključi na javni vodovod v roku iz 8. člena,
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena,
3. ravna v nasprotju s tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, enajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto, sedemnajsto in osemnajsto alinejo 17. člena,
4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena,
5. ravna v nasprotju z 21. členom,
6. ravna v nasprotju s 23. členom,
7. ravna v nasprotju s 24. členom,
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena uporabnik – posameznik.
38. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 28. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena izvajalec del – posameznik.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Občina Pivka bo zagotovila, da so zahteve v zvezi s standardi opremljenosti iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo na vseh obstoječih poselitvenih območjih izpolnjene do 31. 12. 2015.
40. člen
(1) Lastniki zasebnih vodovodnih sistemov na območju Občine Pivka, ki nimajo določenega upravljavca v skladu s Pravilnikom o pitni vodi in z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, morajo skleniti pogodbo z upravljavcem do 31. 12. 2013 in o tem obvestiti Občino Pivka.
(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodnih sistemov v Občini Pivka so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normative. Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti odgovarjajo za ustreznost in varnost zasebne oskrbe s pitno vodo in so dolžni zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi.
(3) Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam Uredbe o oskrbi s pitno vodo najpozneje do 31. 12. 2013.
41. člen
Do potrditve novega tehničnega pravilnika iz 9. člena tega odloka se uporablja Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, Kovod Postojna, d.o.o. 2002.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 18/10).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti