Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2504. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke, stran 7494.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 19. seji dne 4. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN središče Pivke)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje središča Pivke (v nadalj.: OPPN središče Pivke), ki ga je pod številko projekta 011/PA-002 in 012/PA-001 v mesecu juliju 2013 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
(2) OPPN središče Pivke določa:
– Območje OPPN središče Pivke,
– Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– Načrt parcelacije,
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(3) Sestavine OPPN središče Pivke so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN središče Pivke, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Pivka.
(4) Sestavine OPPN središče Pivke so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(vsebina OPPN središče Pivke)
(1) OPPN središče Pivke je sestavljen iz odloka in grafičnega dela ter prilog, ki so določene v tem členu.
(2) Odlok o OPPN središče Pivke obsega poglavja:
– Uvodne določbe,
– Območje OPPN središče Pivke,
– Opis vplivov in povezav,
– Načrtovana prostorske ureditve,
– Načrt parcelacije,
– Opis rešitev in lokacijski pogoji in usmeritve,
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Etapnost in dopustna odstopanja,
– Prostorski ukrepi,
– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN središče Pivke,
– Končne določbe.
(3) Grafični del OPPN središče Pivke obsega:
– List 1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5.000,
– List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1.000,
– List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:1.000,
– List 3: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora, M 1:1.000,
– List 4.1: Zazidalna situacija s prikazom višinskih ureditev, M 1:1.000,
– List 4.2.0: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1:1.000,
– List 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – severni del, M 1:500,
– List 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – južni del, M 1:500,
– List 4.2.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – Območje ob Radohovski poti, M 1:500,
– List 4.2.4: Prikaz tehničnih elementov za zakoličbo objektov,
– List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture, M 1:1000,
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture – severni del, M 1:500,
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture – južni del, M 1:500,
– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:500,
– List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1.000,
– List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel s prikazom javnega dobra, M 1:1.000,
– List 7.1: Prikaz tehničnih elementov za zakoličbo parcel.
(4) Priloge Odloka o OPPN središče Pivke so:
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
– Prikaz stanja prostora: Strokovne podlage za pripravo OPPN središče Pivke (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/PA-002, september 2011),
– Strokovne podlage za pripravo OPPN središče Pivke, in sicer: Idejni projekt za ureditev odprtega javnega prostora – parkirišče in sejmišče v Pivki (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/IP-001, februar 2011), Idejni projekt za ureditev odprtega javnega prostora – trg v Pivki (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/IP-002, april 2011), Idejni projekt za ureditev odprtega javnega prostora – ureditev promenadne poti (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/IP-001-dop, julij 2011), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče Občine Pivka (izdelovalec Tringrad Nova d.o.o., št. proj.: 2-PGD/2010, april 2011), Projekt za izvedbo rekonstrukcije Prečne ulice v Pivki – LZ 315231 Od križišča z navezovalno cesto proti športni dvorani, od navezave na državno cesto G1-6/339 od km 0,000 do km 0,200 (izdelovalec Prostor d.o.o., št. proj.: NG/014-2011/C, november 2010), Idejna zasnova Dom starejših in varovana stanovanja (izdelovalec Formalle d.o.o., št. proj.: /, april 2010), Idejna rešitev za negovalno bolnico (Izdelovalec Irena Debevc s. p., april 2012),
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN središče Pivke,
– Povzetek za javnost,
– ZK Izpiski,
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN središče Pivke,
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN središče Pivke.
3. člen
(oblika OPPN središče Pivke)
OPPN središče Pivke je izdelan v digitalni in analogni obliki.
2. OBMOČJE
4. člen
(usklajenost OPPN središče Pivke z nadrejenimi akti)
(1) OPPN središče Pivke je pripravljen v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadalj. Odlok o OPN Pivka.
(2) Odlok o OPN Pivka določa, da se območje OPPN središče Pivke nahaja v podenotah urejanja prostora z oznako: del PI 12/1, PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, del PI 30 in PI 34/1.
(3) Območje OPPN središče Pivke je opredeljeno:
– V večjem delu kot območje delne prenove naselja s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): območje centralnih dejavnosti z oznako CU in pretežno tipologijo ­objektov: a-v, b-v in c v območju pEUP z oznako PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5 in PI 34/1.
– V manjšem delu kot območje javnih in drugih zelenih površin s PNRP območja parkov z oznako ZP v območju, ki obsega manjši del EUP PI 30.
(4) Pri pripravi OPPN središče Pivke je potrebno upoštevati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN Pivka za posamezno podenoto urejanja prostora, in sicer predvsem:
– Mestni trg se načrtuje na delu Kolodvorske ceste med križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek, in sicer se ukine promet, ustvari funkcionalne in vizualne povezave med posameznimi območji naselja ter oblikuje površine za različne strukture uporabnikov odprtih javnih mestnih površin.
– Mestno promenado se načrtuje na delu Kolodvorske ceste od načrtovanega mestnega trga do železniške postaje z oblikovanjem površin za pešce, kolesarje in povezovalnih zelenih površin (drevored).
– Mestni trg in promenada se oblikuje z drevoredi, tlaki, razsvetljavo itd. Kjer je možno, naj se gradbena linija ob teh ulicah pomika navznoter, tako da nastanejo majhni trgi.
– Vsaj v pritličju objektov se vzpostavi javne mestotvorne programe.
– Poleg preusmeritve tranzitnega prometa iz središča naselja se vzpostavi tudi nove mestne strukture objektov in ponovno izpostavi historične kvalitetne objekte.
– V središču mesta (pEUP PI 12/2) se pri načrtovanju prostorskih ureditev upošteva trški značaj območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Trško jedro (EŠD 26863) in v zaledju središča mesta (pEUP PI 12/4 in PI 12/5) vaški značaj območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Vaško jedro (EŠD 16019).
– V območju pEUP PI 12/2, 12/3 in 34/1 je maksimalno dopustna referenčna višina objekta 15,00 m in maksimalna etažnost P+3.
– V območju pEUP PI 12/4 in PI 12/5 je maksimalno dopustna referenčna višina objekta 12,00 m in maksimalna etažnost P+2 ter obvezna lega objektov vzporedno s smerjo plastnic terena.
– V območju pEUP PI 12/4 je FZmax = 20 %; FI max = 1,2; FOZP min = 35 %.
– Območje EUP PI 30 je namenjeno osrednjemu mestnemu parku, kjer so izjemoma možne postavitve paviljonskih objektov z max. dopustno referenčno višino objekta 15,00 m in maksimalno etažnostjo P+2, pri čemer je FOZPmin = 80 %.
– Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 34 (otroško igrišče, zelene površine).
– Pri določanju tlorisnih gabaritov v območju pEUP PI 34/1 je potrebno upoštevati razmerje š:d = 1:1,5 do 1:2.
– V območju pEUP PI 34/1 se upošteva GM, in sicer morajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10,00 m.
5. člen
(obseg območja OPPN središče Pivke)
(1) Območje OPPN središče Pivke obsega območje trške strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek, območje novejše strukture ob Kolodvorski cesti med križiščem s Potjo na Orlek in križiščem z Ulico 27. aprila, ki se nahaja pretežno na zahodni strani Kolodvorske ceste in delno degradirano območje z mešano strukturo med Kolodvorsko cesto, Radohovsko potjo in spomenikom NOB.
(2) Območje OPPN središče Pivke sestavlja:
– Severni del območja OPPN središče Pivke, ki je na severni strani omejen z večstanovanjskimi objekti ob Postojnski cesti in Prečni ulici, na zahodni strani z vaškim jedrom Pivke, na južni strani s potekom javne poti, preko katere se priključuje dom za starejše in objekti varovanih stanovanj na severni strani in potekom poti Pod Zavrtnice ter vzhodni strani s Snežniško cesto.
– Južni del območja OPPN središče Pivke, ki je na severni strani omejen z severnim delom območja OPPN središče Pivke, na zahodni strani z območjem pokopališča, na južni strani s križiščem z Ulico 27. aprila in na vzhodni strani s stanovanjskimi objekti ob poti Pod Zavrtnice ter območjem gospodarske cone Javor Pivka d.d.
– Območje ob Radohovski pot, ki je na severni strani omejeno z zelenimi površinami Habjanovega griča, na zahodni strani s Kolodvorsko cesto, na južni strani z Radohovsko cesto in na vzhodni strani pa z zelenimi površinami Habjanovega griča.
(3) Območje OPPN središče Pivke obsega skupaj 66.278,00 m2, in sicer zemljišča s parc. št.:
– 1030/7, 1034/1, 1038/10, 1038/2, 1038/5, 1038/6, 1038/9, 1045/1, 1063/3, 1063/6, 4148/17, 4148/18, 4148/19, 4148/20, 4148/21, 4148/22, 4148/61, 4148/64, 4148/65, 4186/2, 4186/5, 4190/2, 4190/3, 4190/6, 4200/10, 4200/11, 4200/12, 4200/13, 4200/14, 4200/15, 4200/16, 4200/18, 4200/4, 4200/6, 4200/7, 4200/8, 4200/9, 4209/1, 4209/3, 4210, 4216/1, 4216/2, 4219/2, 4222/3, 4222/6, 4227/2, 4227/3, 4235/1, 4235/10, 4235/3, 4235/4, 4235/5, 4235/6, 4235/9, 4243/3, 4247/2, 4247/4, 4248/2, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 4251/6, 4251/7, 4251/8, 4268/4, 4268/5, 4381/5, del 4248/1, del 4235/2, del 1025/1, del 1030/1, del 1030/3, del 1031/1, del 1032/1, del 1038/1, del 1038/12, del 1038/13, del 1038/7, del 1046, del 1063/1, del 4099, del 4100/1, del 4100/2, del 4100/3, del 4100/4, del 4148/1, del 4148/2, del 4148/23, del 4148/29, del 4148/30, del 4148/31, del 4190/4, del 4200/17, del 4217/9, del 4218/2, del 4221/2, del 4221/3, del 4221/5, del 4222/1, del 4224/1, del 4224/2, del 4224/3, del 4230/1, del 4230/12, del 4230/5, del 4230/6, del 4230/7, del 4230/8, del 4230/9, del 4245/1, del 4245/2, del 4257/4, del 4257/5,del 4264/1, del 4268/3, del 4271/1, del 4352/2, del 4381/2, del 4381/6, del 4384/1, del 4385/1, del 4391/10, del 4391/12, del 4391/2, 4257/7, 4257/5, 4235/2, 4248/1, del 4269, 4251/10, vse k.o. Petelinje.
– Del 237/1, 237/18, 237/19, 237/20, 237/21, 237/22, 237/3, del 237/15, del 237/16, del 237/17, del 237/2, del 237/8, del 3785/1, del 4098, del 4236 vse k.o. Radohova vas.
(4) Območje OPPN središče Pivke je ne glede na zgornje alineje na vzhodni strani območja omejeno z mejo enote urejanja prostora z oznako PI 51, določeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadalj.: OPN Pivka, ki določa merila in pogoje za prestavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica vključno z merili za rekonstrukcijo obstoječega cestnega priključka Radohovske poti na G1-6/338 (v nadalj.: merila in pogoji za prestavitev glavne ceste G1-6).
(5) Območje OPPN središče Pivke je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 v grafičnem delu OPPN središče Pivke, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1000.
6. člen
(podenote urejanja prostora OPPN središče Pivke)
(1) Območje OPPN središče Pivke se deli na podenote urejanja prostora z oznako:
– PI SR 01/1 s PNRP območje centralnih dejavnosti predstavlja območje delne prenove.
– PI SR 01/2 s PNRP območje centralnih dejavnosti in obsega območje novih prostorskih ureditev.
– PI SR 02 s PNRP območje prometnih površin obsega območje novih prostorskih ureditev.
– PI SR 03 s PNRP območje centralnih dejavnosti predstavlja območje vzdrževanja stanja.
– PI SR 04 s PNRP stanovanjsko območje predstavlja območje novih prostorskih ureditev.
– PI SR 05 s PNRP območje centralnih dejavnosti predstavlja območje delne prenove.
(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v območju OPPN središče Pivke je prikazana v grafičnem delu OPPN središče Pivka, List 3: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora, M 1:1000.
3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV
7. člen
(vplivno območje OPPN središče Pivke)
(1) Vplivno območje poleg območja OPPN središče Pivke obsega še:
– Območje priključevanja na obstoječo Postojnsko in Snežniško cesto (načrtovano mestno obvoznico) zaradi prometne preureditve dela Kolodvorske ceste in priključevanja objektov ob Postojnski in Snežniški cesti v skladu z OPN Pivka, ki določa merila in pogoji za prestavitev glavne ceste G1-6 v predmetnem delu.
– Območje priključevanja na Prečno ulico zaradi prometne preureditve dela Kolodvorske ceste in priključevanja objektov ob Prečni ulici.
– Območje priključevanja objektov načrtovane negovalne bolnice na Radohovsko pot in posledično na Kolodvorsko cesto v skladu z OPN Pivka, ki določa merila in pogoje za prestavitev glavne ceste G1-6 vključno z merili za rekonstrukcijo obstoječega cestnega priključka Radohovske poti na G1-6/338 v predmetnem delu.
– Celotno območje mesta, občine in regije zaradi ureditve mestnega trga (ureditev odprte javne površine, ki služi mestu in celotni občini) in negovalne bolnice, ki vpliva na socialno in zdravstveno infrastrukturo občine in regije.
(2) Vplivno območje OPPN središče Pivke je prikazano v grafičnem delu OPPN središče Pivke, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000.
8. člen
(opis vplivov ureditve OPPN središče Pivke na sosednja območja)
(1) Načrtovane prostorske ureditve upoštevajo:
– Obveznost prestavitve glavne državne ceste, določena z OPN Pivka, ki določa merila in pogoje za prestavitev glavne ceste G1-6.
– Programske usmeritve, podane z idejnimi zasnovami za umestitev doma za starejše in negovalne bolnice, navedenima v 4. točki 2. člena tega Odloka.
– Možnosti ločenega razvoja posameznih načrtovanih prostorskih ureditev.
(2) Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila vzpostavitev:
– Osrednjega mestnega trga in s tem urejene odprte površine, ki ustreza mestnemu naselju.
– Glavne promenade mesta z urejenimi tlakovanimi in zelenimi površinami javnega in poljavnega značaja, ki bo povezala posamezne kvalitetne ambiente mesta v celoto.
– Krožnih pešpoti, ki bodo povezale posamezne urbane ter zelene in rekreacijske površine med seboj.
– Negovalne bolnice in s tem izboljšano zdravstveno in socialno oskrbo za celotno regijo.
– Doma za starejše in varovanih stanovanj in s tem izboljšano zdravstveno in socialno oskrbo za celotno regijo.
– Izboljšavo stanja na področju urejenih zelenih in parkovnih površin z urbanim značajem z odprtjem parka pri Vili Javor Pivka in vzpostavitvijo krožnih pešpoti.
– Izboljšavo stanja na področju turizma z vzpostavitvijo postajališča za avtodome.
– Izboljšavo prometne varnosti z preureditvijo prometnih poti v povezavi s prestavitvijo glavne državne ceste G1-6 v delu naselja Pivka in ureditvijo kolesarskih stez ter javnih parkirišč.
– Izboljšavo stanja na področju zagotavljanja javnih parkirnih površin z ureditvijo javnih parkirišč.
4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
9. člen
(načrtovane prostorske ureditve OPPN središče Pivke)
(1) Ureditev območja OPPN središče Pivke obsega:
– Ureditev odprtega javnega prostora – trga na delu Kolodvorske ceste (v delu med križiščema s Snežniško cesto oziroma bodočo mestne obvoznico in Prečno ulico oziroma bodočo mestno promenado) z delno ukinitvijo prometa in ureditvijo mestnega trga z oblikovanjem površin za različne strukture uporabnikov odprtih javnih mestnih površin.
– Ureditev sejmišča z javnim parkiriščem za osebna vozila, postajališča za avtodome in ureditvijo zunanjih otroških igralnih površin za različne starostne skupine.
– Ureditev promenadne poti od bodočega trga do spomenika NOB v mestnem parku.
– Ureditev doma za starejše z varovanimi stanovanji v zaledju obstoječe strukture ob Kolodvorski cesti in pod območjem pokopališča.
– Ureditev negovalne bolnice med Kolodvorsko cesto, Radohovo potjo in spomenikom NOB.
– Ureditev drugih javno dostopnih odprtih (zelenih) površin.
– Ureditev drugih nadomestnih (javnih) parkirišč.
– Ureditev prometa za ožje in širše območje.
– Ureditev kolesarskih in pešpoti s poudarkom na vzpostavitvi krožnih mestnih poti.
– Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.
(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov in ureditev, delno prenovo objektov (rekonstrukcijo), odstranitev (rušitev) objektov, vzdrževalna dela ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.
(3) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so:
– Prikazane rešitve načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1: Zazidalna s prikazom višinske ureditve, M 1:1000.
– Prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.0: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1:1000.
10. člen
(načrtovani objekti OPPN središče Pivke)
(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v območju OPPN središče Pivke dovoljena gradnja objektov:
– CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe
– CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe
– CC-SI 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
– CC-SI 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
– CC-SI 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
– CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
– CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– CC-SI 12113 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– CC-SI 12202 Stavbe javne uprave
– CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– CC-SI 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (konferenčne in kongresne stavbe)
– CC-SI 12301 Trgovske stavbe
– CC-SI 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
– CC-SI 12420 Garažne stavbe
– CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice
– CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– CC-SI 12640 Stavbe za zdravstvo
– CC-SI 12650 Športne dvorane
– CC-SI 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– CC-SI 12730 Kulturni spomeniki
– CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
– CC-SI 21120 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste do izvedbe prestavitve glavne ceste G1-6
– CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
– CC-SI 22121 Prenosni vodovodi
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
– CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja
– CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi
– CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
– CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
– CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo
– CC-SI 22232 Čistilne naprave
– CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
– CC-SI 24110 Športna igrišča
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
(2) Vse v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti iz 11. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.
(3) Ne glede na prejšnjo točko tega člena so enostanovanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe dopustne le pod pogojem, da so izrecno opredeljene z lokacijskimi merili od 19. do 34. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
(4) Stavba izpolnjuje pogoje za stavbo v javni rabi iz 19. člena do 34. člena (poglavje: Opis rešitev in lokacijski pogoji) tega Odloka v primeru, da se v njej najmanj v pretežnem delu pritličja izvajajo dejavnosti, navedene v prvi, drugi, osmi, deveti, deseti in enajsti alineji 1. točke 11. člena tega odloka.
11. člen
(dopustne dejavnosti v OPPN središče Pivke)
(1) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju OPPN središče Pivke osnovne dejavnosti:
– G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil vendar le Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I Gostinstvo,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti,
– P Izobraževanje,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti,
– T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo,
– U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
(2) Bivanje je dopustna dejavnost v vseh stavbah, in sicer v vseh etažah razen pritličja.
(3) Ne glede na prejšnjo točko je bivanje dopustna dejavnost tudi v pritličju stavb kolikor je to navedeno v lokacijskih pogojih za območje posamezne parcele od 19. člena do 34. člena tega Odloka.
(4) V območju OPPN središče Pivke je pogojno dopustna še dejavnost z oznako G Trgovina in storitvene dejavnosti, in sicer brez Trgovine na drobno, razen z motornimi vozili, ter dejavnost z oznako H Promet in skladiščenje pod sicer pod pogoji, da:
– BEP prostorov za dejavnost ne presegajo 300,00 m2.
– So površine prostorov za dejavnost neposredno navezane na javno prometno infrastrukturo z izjemo BEP prostorov do 50,00 m2.
– Dejavnost ne povzroča bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.
(5) Vse v tem členu navedene dejavnosti so dopustne pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.
12. člen
(dopustne gradnje in druga dela v OPPN središče Pivke)
(1) V območju OPPN središče Pivke so dopustna dela:
– Gradnje novih objektov,
– Rekonstrukcije objektov,
– Odstranitve objektov,
– Vzdrževanje objektov in
– Spremembe namembnosti objektov.
(2) V območju OPPN središče Pivke so poleg gradenj in drugih del, načrtovanih s tem odlokom, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem odloku dopustne:
– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez povečanja BEP ne glede na skladnost z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka.
– Rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje.
– Odstranitve objektov.
(3) Poleg gradenj in drugih del, navedenih v prejšnji točki tega člena, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem odloku in v skladu z dopustnimi objekti, določenimi v 10. členu tega odloka in dopustnimi dejavnostmi, v skladu z 11. členom tega odloka, ter v skladu z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, dopustne še:
– Novogradnje objektov kot prizidave oziroma dozidave k zakonito zgrajenemu obstoječemu objektu do 20 % BEP prej navedenega objekta.
– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov.
– Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih obstoječih objektov.
– Legalizacije obstoječih objektov.
13. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) V območju OPPN središče Pivke so v skladu z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
+------------------+--------------------------------------------+
|Vrsta objekta   |Opis objekta                |
+---------------------------------------------------------------+
|1. Objekti za lastne potrebe                  |
|– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških |
|parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer  |
|najdlje za čas njenega obstoja;                |
|– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh |
|objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h  |
|kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo   |
|površine vseh stavb na zemljiški parceli;           |
|– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za  |
|vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne  |
|potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je   |
|dosežena meja faktorja pozidanosti.              |
+------------------+--------------------------------------------+
|drvarnica     |to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen |
|         |hrambi trdnega kuriva, z bruto površino   |
|         |največ 12 m2 in višino najvišje točke največ|
|         |3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri |
|         |katerem je streha hkrati strop nad     |
|         |prostorom;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|garaža      |to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen |
|         |shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto|
|         |površino največ 30 m2 in višino najvišje  |
|         |točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje   |
|         |točke objekta, katerega streha je hkrati  |
|         |strop nad prostorom;            |
+------------------+--------------------------------------------+
|steklenjak    |to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit|
|         |prostor za gojenje rastlin ali narejen kot |
|         |zimski vrt, z bruto površino največ 30 m2 in|
|         |višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno |
|         |od najnižje točke objekta, katerega streha |
|         |je hkrati strop nad prostorom;       |
+------------------+--------------------------------------------+
|uta oziroma    |to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, |
|senčnica     |delno odprta stavba, katere streha je hkrati|
|         |strop nad prostorom, z bruto površino največ|
|         |15 m2 in višino najvišje točke največ 3 m, |
|         |merjeno od najnižje točke objekta;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|bazen       |to je montažen ali obzidan prostor za vodo, |
|         |namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju   |
|         |morebitnega požara, če je njegova tlorisna |
|         |površina do 30 m2 in globina do 1,35 m,   |
|         |merjeno od roba do dna;           |
+------------------+--------------------------------------------+
|enoetažna     |namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme |
|pritlična lopa  |in podobno, z bruto površino največ 15 m2 in|
|         |višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od|
|         |najnižje točke objekta, katerega streha je |
|         |hkrati strop nad prostorom;         |
+------------------+--------------------------------------------+
|utrjene dovozne  |dolžine do 300 m in širine do 4 m;     |
|poti       |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|nadstrešek    |to je streha pred vhodom v objekt, namenjena|
|         |zaščiti osebnih motornih vozil in koles,  |
|         |zbirnih mest za komunalne odpadke in    |
|         |podobno, če je njegova površina največ 30 m2|
|         |in višina najvišje točke največ 3,5 m,   |
|         |merjeno od najnižje točke objekta;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|rezervoar za   |s priključkom na objekt, če je njegova   |
|utekočinjeni   |prostornina do 5 m3 in je zgrajen v skladu s|
|naftni plin ali  |predpisi, ki urejajo področje naprav za   |
|nafto       |vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s |
|         |pogoji njegovega dobavitelja;        |
+------------------+--------------------------------------------+
|mala komunalna  |zmogljivosti do 50 populacijskih enot;   |
|čistilna naprava |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|Zajetje, vrtina  |za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova|
|ali vodnjak    |globina do 30 m;              |
+------------------+--------------------------------------------+
|zbiralnik za   |to je montažen ali obzidan in nadkrit    |
|kapnico      |prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, |
|         |navadno s strehe, če je njegova prostornina |
|         |do 30 m3;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|enoetažni     |s tlorisno površino do 4 m2 in višino    |
|pritlični objekt |najvišje točke največ 2 m, merjeno od    |
|         |najnižje točke objekta, katerega streha je |
|         |hkrati strop nad prostorom;         |
+------------------+--------------------------------------------+
|utrjena dvorišča |do površine 300 m2.             |
+---------------------------------------------------------------+
|2. Ograje                           |
|– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko  |
|gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih   |
|razmejuje, o tem pisno sporazumejo;              |
|– ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme    |
|posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je|
|treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.       |
+------------------+--------------------------------------------+
|Ograja      |nižja od 1,20 m. Ograje ne smejo ovirati  |
|         |preglednosti.                |
+---------------------------------------------------------------+
|3. Škarpe in podporni zidovi                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|Škarpe in     |nižji od 1,50 m.              |
|podporni zid   |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4. Pomožni infrastrukturni objekti               |
|– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni   |
|izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri         |
|telekomunikacijskem objektu pooblaščeni operater;       |
|– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja   |
|dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim   |
|nadzorom.                           |
+------------------+--------------------------------------------+
|pločnik in    |ob vozišču ceste, če je skupna širina    |
|kolesarska steza |kolesarske steze in pločnika do 3 m;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni cestni  |– objekt za odvodnjavanje ceste, to je   |
|objekti      |odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka |
|         |drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak|
|         |ali ponikalnica, če je prepust vode do 5  |
|         |m3/min oziroma pri gozdni cesti profil   |
|         |prepusta do 1 m;              |
|         |– cestni snegolov, to je objekt v obliki  |
|         |palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa |
|         |na cestišče;                |
|         |– objekt javne razsvetljave;        |
|         |– cestni silos, to je priročno skladišče  |
|         |orodja in opreme za vzdrževanje cest ter  |
|         |soli in peska za posipavanje cest, če je  |
|         |njegova prostornina do 300 m3;       |
|         |– varovalne in protihrupne ograje do višine |
|         |2,2 m;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni      |– nizkonapetostno distribucijsko      |
|energetski    |elektroenergetsko omrežje;         |
|objekti      |– ločilno oziroma krmilno mesto na     |
|         |elektroenergetskih omrežjih;        |
|         |– signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih|
|         |omrežjih;                  |
|         |– relejna hišica, to je prostor za     |
|         |namestitev opreme elektroenergetskih    |
|         |objektov in nadzornike delovanja      |
|         |elektroenergetskega omrežja;        |
|         |– priključni plinovod za male kurilne    |
|         |naprave v enostanovanjskih stavbah;     |
|         |– priključek na distribucijsko plinovodno  |
|         |omrežje;                  |
|         |– etažni plinski priključek za etažno    |
|         |ogrevanje;                 |
|         |– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za|
|         |utekočinjeni naftni plin, če je njegova   |
|         |tlorisna površina do 30 m2 – v skladu s   |
|         |predpisi, ki urejajo področje naprav za   |
|         |vnetljive tekočine in pline.        |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni      |– vodovodni priključek na javno vodovodno  |
|komunalni     |omrežje;                  |
|objekti      |– objekt s hidroforno postajo oziroma    |
|         |prečrpališčem, če je njegova tlorisna    |
|         |površina do 20 m2, višina pa do 4 m od   |
|         |terena do kapa;               |
|         |– kanalizacijski priključek na javno    |
|         |kanalizacijsko omrežje;           |
|         |– tipska oziroma montažna greznica, to je v |
|         |skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje   |
|         |odpadne vode iz čistilnih naprav, obzidana |
|         |in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma |
|         |komunalne odpadne vode, če je njena     |
|         |prostornina do 50 m3;            |
|         |– mala komunalna čistilna naprava z     |
|         |zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;   |
|         |– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki   |
|         |otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu|
|         |javne službe prepuščajo ločene frakcije   |
|         |komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki |
|         |urejajo ravnanje s temi frakcijami, če je  |
|         |njegova tlorisna površina do 100 m2;    |
|         |– cestni priključek na javno občinsko cesto,|
|         |če je njegova širina do 3 m, njegova dolžina|
|         |pa do 30 m in je pridobljeno soglasje    |
|         |upravljavca takšne ceste;          |
|         |– vodno zajetje, to je betonsko korito z  |
|         |zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno   |
|         |vodo, če je njegova prostornina do 250 m3 in|
|         |največja globina do 5 m;          |
|         |– priključek na vročevod oziroma toplovod, |
|         |vključno z vročevodno in toplovodno toplotno|
|         |postajo z nazivno močjo do 300 kW.     |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni      |– objekt za telekomunikacijsko opremo    |
|telekomunikacijski|tlorisne površine do 30 m2, za nameščanje  |
|objekti      |radijskih postaj za radioamaterje s     |
|         |pripadajočimi antenami do višine 10 m;   |
|         |– telekomunikacijske antene in oddajniki,  |
|         |katerih uporabni signal ne pokriva več kakor|
|         |100-metrski pas okoli oddajne točke.    |
+------------------+--------------------------------------------+
|postajališče   |to je prostor ob vozišču ceste ali     |
|         |železniški progi za kratkotrajno ustavljanje|
|         |avtobusov, tramvajev, taksijev ali vlakov, |
|         |dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo  |
|         |oziroma izstopijo potniki.         |
+------------------+--------------------------------------------+
|bazne postaje   |namenjene javnim telekomunikacijskim    |
|         |storitvam, ki so sestavljene iz antenskega |
|         |droga, antenskega nosilca z antenami in   |
|         |telekomunikacijske opreme oziroma naprav v |
|         |primernem prostoru ali zabojniku, če so   |
|         |izpolnjeni naslednji pogoji:        |
|         |– antenski drog je lahko visok največ 10 m |
|         |nad površino strehe;            |
|         |– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu,|
|         |postavljenem na stavbo, mora biti spodnji  |
|         |rob najnižje antene najmanj 1,5 m od    |
|         |strešine, pri antenskih nosilcih, ki so   |
|         |pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob |
|         |najnižje antene najmanj 5 m od terena in  |
|         |najmanj 1,5 m od strešine, če je steber   |
|         |postavljen na objekt, pri antenskih     |
|         |nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno   |
|         |površino stavbe, pa sme biti največja    |
|         |dolžina antene 1,5 m;            |
|         |– prostor s telekomunikacijsko opremo je  |
|         |lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer|
|         |v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni |
|         |rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo   |
|         |ljudje; če pa je to zabojnik, je lahko   |
|         |postavljen ob drogovih, stebrih oziroma   |
|         |stolpih, njegova bruto površina pa je lahko |
|         |do 30 m2.                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni objekti  |ki so namenjeni meritvam, spremljanju    |
|za spremljanje  |meteoroloških parametrov in kakovosti zraka |
|stanja okolja   |ter seizmološkemu opazovanju, do bruto   |
|         |površine 30 m2, z drogom ali brez njega in z|
|         |višino do 10 m, na nevpadljivih lokacijah. |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni objekti  |ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z |
|vodne       |eno ali več vrtinami, vodnjaki ali     |
|infrastrukt.   |ponikovalniki in kontejnerjem do bruto   |
|         |površine 20 m2.               |
+------------------+--------------------------------------------+
|mala komunalna  |v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje  |
|čistilna naprava |odpadne vode iz malih čistilnih naprav z  |
|         |zmogljivostjo do 50 populacijskih enot.   |
+---------------------------------------------------------------+
|5. Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali |
|prireditvam                          |
|– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko   |
|gradijo samo na površinah, ki so s prostorskim aktom določene |
|za ta namen, ali na površinah v lasti države ali občin, na   |
|katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.   |
|– začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za    |
|katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od   |
|začetka gradnje. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno  |
|stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.        |
+------------------+--------------------------------------------+
|kiosk       |oziroma tipski zabojnik, če je njegova   |
|         |tlorisna površina največ 20 m2 in višina  |
|         |najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od   |
|         |najnižje točke objekta, katerega streha je |
|         |hkrati strop nad prostorom.         |
+------------------+--------------------------------------------+
|odprti sezonski  |to je posebej urejeno zemljišče kot del   |
|gostinski vrt   |gostinskega obrata, če je tlorisna površina |
|         |zemljišča največ 50 m2 in višina najvišje  |
|         |točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke |
|         |objekta;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|oder z      |če je njegova tlorisna površina do 30 m2,  |
|nadstreškom    |višina najvišje točke do 6 m, merjeno od  |
|         |najnižje točke objekta, razpon nosilnih   |
|         |delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 |
|         |m, morajo biti sestavljeni iz montažnih   |
|         |elementov;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|pokriti      |kamor sodi tudi športno igrišče, z     |
|prireditveni   |napihljivo konstrukcijo ali v montažnem   |
|prostor      |šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če |
|         |je njegova tlorisna površina do 500 m2   |
|         |oziroma več, če ima šotor certifikat;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|cirkus      |to je prireditveni prostor v montažnem   |
|         |šotoru (arena s tribunami za gledalce) in  |
|         |ograjeno zunanjo površino, namenjeno    |
|         |potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi |
|         |objekti montažni;              |
+------------------+--------------------------------------------+
|začasna tribuna  |če je njena tlorisna površina največ 1000 m2|
|za gledalce na  |in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno|
|prostem      |od najnižje povprečne točke terena.     |
+------------------+--------------------------------------------+
|drugi začasni   |namenjeni sezonski turistični ponudbi in  |
|objekti      |sezonskim nakupom npr. sadja, domačih    |
|         |pridelkov ipd.               |
+---------------------------------------------------------------+
|6. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem |
|– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo   |
|vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;  |
|– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo    |
|gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno    |
|gradbeno dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč  |
|jih je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za  |
|objekt, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.  |
+------------------+--------------------------------------------+
|igrišče za šport |to je travnata površina oziroma naravno   |
|in rekreacijo na |zemljišče, namenjeno nogometu, odbojki,   |
|prostem      |košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim |
|         |igram z žogo, če je njegova tlorisna    |
|         |površina v skladu z normativi, ki veljajo za|
|         |posamezno vrsto igre z žogo;        |
+------------------+--------------------------------------------+
|kolesarska steza |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|         |utrjenega zemljišča, pripravljen za     |
|         |kolesarjenje v naravi, če je njegova širina |
|         |do 1,2 m;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|sprehajalna pot  |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|         |utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode|
|         |v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;  |
+------------------+--------------------------------------------+
|trimska steza   |to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen |
|         |z naravnim materialom in pripravljen za   |
|         |hojo, s površinami in opremo za telovadne  |
|         |vaje, če je njegova širina do 1 m.     |
+---------------------------------------------------------------+
|7. Spominska obeležja                     |
+------------------+--------------------------------------------+
|spominska     |narejeni v obliki spominskih plošč, ki so  |
|obeležja     |sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1|
|         |m2, ter spomeniki in spominska obeležja na |
|         |pokopališčih in druga spominska obeležja.  |
+---------------------------------------------------------------+
|8. Urbana oprema                        |
+------------------+--------------------------------------------+
|nadkrita     |na avtobusnem in taksi postajališču, če je |
|čakalnica     |njena tlorisna površina do 15 m2, višina  |
|         |nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do |
|         |kapa;                    |
+------------------+--------------------------------------------+
|javna       |če je njena tlorisna površina do 15 m2,   |
|kolesarnica z   |višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od   |
|nadstreškom    |terena do kapa;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|javna telefonska |to je tipska oziroma montažna hišica ali na |
|govorilnica    |zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino|
|         |do 10 m2, s telefonskim aparatom ali drugo |
|         |terminalsko opremo, namenjeno javnim    |
|         |telekomunikacijskim storitvam, vključno z  |
|         |brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;|
+------------------+--------------------------------------------+
|transparent    |pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo |
|         |konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno |
|         |varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno  |
|         |nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen|
|         |na konstrukcijske elemente nadvoza preko  |
|         |javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m |
|         |x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad |
|         |voznim pasom ceste;             |
+------------------+--------------------------------------------+
|skulptura     |in druga prostorska inštalacija, če je njena|
|         |tlorisna površina do 100 m2, višina pa do 4 |
|         |m nad terenom;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|večnamenski    |oziroma tipski zabojnik, če je njegova   |
|kiosk       |tlorisna površina do 30 m2, višina pa do 4 |
|         |m;                     |
+------------------+--------------------------------------------+
|montažna     |ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova |
|sanitarna enota  |tlorisna površina do 20 m2, višina pa do 4 |
|         |m;                     |
+------------------+--------------------------------------------+
|vodnjak oziroma  |to je arhitektonsko zasnovan in plastično  |
|okrasni bazen   |okrašen zbiralnik za vodo, navadno z    |
|         |vodometom, če je njegova tlorisna površina |
|         |do 100 m2, pri vodometu pa višina      |
|         |konstrukcije do 4 m;            |
+------------------+--------------------------------------------+
|otroško igrišče  |če je njegova tlorisna površina do 500 m2; |
+------------------+--------------------------------------------+
|obešanka na    |z največjo površino ene strani 2 m2.    |
|drogu javne    |                      |
|razsvetljave   |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|9. Objekti za oglaševanje                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|objekt za     |to je reklamni stolp ali pano, na katerega |
|oglaševanje    |so nameščena oglasna sporočila, s površino |
|         |prostora za namestitev oglasnih sporočil do |
|         |20 m2 in višino najvišje točke največ 7 m, |
|         |merjeno od najnižje točke objekta, razen  |
|         |panojev, ki so del fasade stavbe.      |
+------------------+--------------------------------------------+
(2) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(3) V območju OPPN središče Pivke so dopustni tudi posegi:
– Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
– Na strehah so dopustni sončni zbiralniki in sončne celice.
(4) Ostali pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje zunanjih površin in oblikovanje objektov od 15. do 18. člena tega odloka.
(5) Za razvrstitev objektov na vrsto zahtevnosti se uporablja veljavna zakonodaja na tem področju.
5. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrtovane parcele)
(1) Območje OPPN središče Pivke je razdeljeno na nove zemljiške parcele (v nadalj.: parcele).
(2) Seznam načrtovanih parcel v območju OPPN središče Pivke je prikazan v tabeli 1.
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Ime območja  |Ime parcele           |Oznaka    |
|        |                 |parcele   |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Osrednje    |Mestni trg (načrtovano javno   |T1-1     |
|območje    |dobro)              |       |
|mestnega trga +---------------------------------+-------------+
|        |Razširitev trga (načrtovano javno|T1-2     |
|        |dobro)              |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Severna fasada |Župnišče – Kolodvorska 8 in 10  |T2-1     |
|mestnega trga +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovno-stanovanjski objekt –  |T2-2     |
|        |Kolodvorska 6A in 6       |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovno-stanovanjski objekt –  |T2-3     |
|        |Kolodvorska 4          |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Gostinski objekt – Kolodvorska 2 |T2-4     |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Javna parkirišča (načrtovano   |T2-5     |
|        |javno dobro)           |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Rezervat    |Rezervat za cerkev        |T3-1     |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Rezervat za javne površine    |T3-2     |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Južna fasada  |Občinska stavba – Kolodvorska 5 |T4-1     |
|mestnega trga +---------------------------------+-------------+
|        |Javna parkirišča (načrtovano   |T4-2     |
|        |javno dobro)           |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovno-stanovanjski objekt –  |T4-3     |
|        |Kolodvorska 7, 7a        |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovno-stanovanjski objekt –  |T4-4     |
|        |Kolodvorska 3          |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovno-stanovanjski objekt –  |T4-5     |
|        |Kolodvorska 1 in Snežniška 2   |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovno-stanovanjski objekt –  |T4-6     |
|        |Snežniška 4           |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Gasilski dom – Snežniška 6    |T4-7     |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Poslovni objekti s poljavnimi  |T4-8     |
|        |zelenimi površinami – Kolodvorska|       |
|        |9a                |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Bivši vrtec  |Bivši vrtec           |V1      |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Severni del  |Večstanovanjski objekti     |K1-1     |
|promenade   |Kolodvorska 14, 14a, 14 b in eno-|       |
|        |ali dvostanovanjska objekta   |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Večstanovanjski objekt –     |K1-2     |
|        |Kolodvorska 18          |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Javne zelene površine (načrtovano|K1-3     |
|        |javno dobro)           |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Južni del   |Trgovski objekt – Kolodvorska 22 |K2-1     |
|promenade   +---------------------------------+-------------+
|        |Eno- ali dvostanovanjski objekt –|K2-2     |
|        |Kolodvorska 20a         |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Večstanovanjska objekta –    |K2-3     |
|        |Kolodvorska 22a, 22b       |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Zdravstveni dom – Kolodvorska 24 |K2-4     |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Skupna dostopna cesta      |K2-5     |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Večstanovanjski objekt –     |K2-6     |
|        |Kolodvorska 26          |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Eno- ali dvostanovanjski objekt –|K2-7     |
|        |Kolodvorska 27          |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Mesnica – Kolodvorska 28     |K2-8     |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Dom za     |Dom za starejše in varovana   |KZ-1     |
|starejše in  |stanovanja            |       |
|varovana    +---------------------------------+-------------+
|stanovanja   |Javna zelena površina (načrtovano|KZ-2     |
|        |javno dobro)           |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Javna površina |Piazzeta (načrtovano javno dobro)|K3-1     |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Javni park (načrtovano javno   |K3-2     |
|        |dobro)              |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Javno parkirišče (načrtovano   |K3-3     |
|        |javno dobro)           |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Razširitev   |Piazzeta (načrtovano javno dobro)|K4-1     |
|promenade   +---------------------------------+-------------+
|        |Stanovanjski objekti Kolodvorska |K4-2     |
|        |13a, 13b, 13 in 18        |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Območje ob   |Negovalna bolnica – Kolodvorska |K5-1/1    |
|Radohovski   |19                |       |
|poti      +---------------------------------+-------------+
|        |Dodatna parkirišča        |K5-1/2    |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Eno- in dvostanovanjski objekti –|K5-2     |
|        |Kolodvorska 17          |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Javne zelene površine (načrtovano|K5-3     |
|        |javno dobro)           |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
|Prometne    |Kolodvorska cesta (načrtovano  |P1-1     |
|površine    |javno dobro)           |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Dostopna cesta na javno     |P1-2     |
|        |parkirišče (načrtovano javno   |       |
|        |dobro)              |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Razširitev Kolodvorske ceste   |P1-3     |
|        |(promenada) (načrtovano javno  |       |
|        |dobro)              |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Pot na Orlek I. (načrtovano javno|P2      |
|        |dobro)              |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Pod Zavrtnice (načrtovano javno |P3      |
|        |dobro)              |       |
|        +---------------------------------+-------------+
|        |Pot na Orlek II. (načrtovano   |P4      |
|        |javno dobro)           |       |
+---------------+---------------------------------+-------------+
(3) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke, List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel ter prikazom javnega dobra, M 1:1000.
6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI
6.1 Opis rešitev ter lokacijski pogoji
15. člen
(opis rešitev za razvoj objektov/stavb)
(1) Razvoj obstoječih in načrtovanih stavb v območju OPPN središče Pivke je opredeljen s termini: načrtovane stavbe, celovita in delna prenova stavb, vzdrževanje stavb, rušitev stavb ter urejanje javnih odprtih in zelenih površin.
(2) Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili od 19. do 36. člena tega odloka za posamezno območje parcele.
(3) Za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne:
– Rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževanje.
– Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 36. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
(4) Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 36. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
16. člen
(opis rešitev za zunanje površine)
(1) Urbani prostor vključuje vsa nepozidana območja znotraj OPPN središče Pivke ne glede na lokacijo znotraj ali na robu območja OPPN središče Pivke.
(2) Urbani prostor (zunanje površine) povezuje notranja mestna območja z okoliško pokrajino in se glede na dostopnost za javnost deli na za javnost odprt prostor in zasebni prostor. Za javnost odprt prostor se glede na lastništvo in opredelitev javnega dobra deli na javni prostor in za javnost odprt zasebni prostor.
(3) Javni prostor je opredeljen kot javno dobro, ki je podrobneje opredeljeno kot:
– Tlakovane javne urbane površine kot npr.: trg, promenadno oblikovan pločnik,
– Tlakovane javne prometne površine kot javna cesta, kolesarska steza, pločnik,
– Delno zelene javne površine,
– Zelene javne površine.
(4) Tlakovane javne urbane površine predstavljajo javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in imajo najvišji pomen v sistemu za javnosti odprtih prostorov kot npr.: trg, tržnica, promenadna ulica, igrišče in podobna površina.
(5) Tlakovane javne prometne površine predstavljajo javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in predstavljajo servisne površine za motorni promet kot so npr.: javna cesta, kolesarska steza, pločnik, parkirišče.
(6) Zelene javne površine predstavljajo javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in imajo komplementarni pomen tlakovanim javnim urbanim površinam v sistemu za javnosti odprtih prostorov kot npr.: park, zelenica, zelena površina z drevoredom, travnik, igrišče in podobna površina.
(7) Delno zelene javne površine predstavljajo kombinacijo tlakovanih javnih urbanih površin in zelenih javnih površin.
(8) Za javnost odprt prostor:
– Ne predstavlja javnega dobra.
– Predstavlja v obliki mreže medsebojno povezane prostore, ki so dodatno formalno povezani z načrtovanimi pešpotmi ali drugo posebno ureditvijo za pešce na javnih površinah.
(9) Za javnost odprt zasebni je z OPPN središče Pivke opredeljen s terminom/instrumentom:
– Tlakovane poljavne površine,
– Delno zelene poljavne površine,
– Zelene poljavne površine,
– Druge zasebne površine kot npr.: dostopne zasebne ceste, zasebni vrtovi …
(10) Tlakovane poljavne površine so lahko v javni ali zasebni lasti ali služijo kot funkcionalne površine stavb v javni rabi v zasebni lasti z javno prehodnostjo v dnevnem času.
(11) Delno zelene poljavne površine so lahko v javni ali zasebni lasti ali služijo kot funkcionalne površine stavb v javni rabi v zasebni lasti z javno prehodnostjo v dnevnem času.
(12) Zelene poljavne površine so lahko v javni ali zasebni lasti ali služijo tudi kot funkcionalne površine stavb v javni rabi v zasebni lasti z javno prehodnostjo v dnevnem času.
(13) Pešpot ali posebna ureditev za pešce na javnih površinah zagotavlja povezljivost med za javnost dostopnimi prostori.
17. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Za javnost odprt prostor je oblikovan v skladu z usmeritvami za oblikovanje, ki so določene v spodnjih točkah tega člena in posameznimi lokacijskimi merili od 19. do 37. člena tega odloka za posamezno območje parcele.
(2) Usmeritve za oblikovanje za javnost odprtega prostora so opredeljene kot usmeritve za oblikovanje posameznih oblikovalskih vzorcev, povzetih iz Smernic za urejanje prostora (www.urbanspaces.eu, projekt »Urbspace«):
– Mirno mesto za sedenje, razmišljanje ter branje: Skupine malih v zavete postavljenih senčnih otokov namenjenih za sedenje, odmaknjenih od glavnih poti ter virov hrupa. Če je mogoče se omogoči pogled iz prostora, vendar to ni prevladujoča funkcija tega prostora.
– Dnevna soba na prostem, udoben prostor za srečanja, pogovor in sprostitev: Izrazit osrednji prostor tlakovan in posajen z rastlinami, blizu, vendar ne v neposredni bližini glavnih krožnih poti, z veliko sedežnimi kapacitetami postavljenimi tako, da omogoča različnim skupinam, da se med seboj stikajo oziroma ločijo. Prostor mora nuditi kombinacijo odprtosti in ograjenosti – preglednost in zaprtosti – ter lahko vsebuje nekatere osrednje arhitekturne elemente, kot je na primer pergola ali paviljon.
– Hoja v parku: Sorazmerno neformalna krožna pot, ki zagotavlja pot po malih mestnih zelenih površin in povezuje njena glavna področja in značilnosti. Ta vzorec omogoča uporabnikom, da „gredo na sprehod“, ne da bi zapustili park. To se lahko povezuje s fitnes tečaji, kot tudi nudenjem območij z sedežnimi kapacitetami.
– Razgledna ploščad za nadzor dogajanja: V najboljšem primeru gre za dvignjen tlakovan prostor, ki se nahaja v bližini roba mesta, morda z eno stranjo meji na ograjo ali rampo, na katero se je mogoče nasloniti, da imamo boljši pregled nad dogajanjem v sosednjem prostoru/prostorih. Platformo se lahko uvrsti tudi tako, da pogled sega izven meja samega odprtega prostora.
– Arena, oder za predstave: Relativno velik utrjen prostor v centru, ki ga je mogoče videti iz ene ali več strani, kateri lahko deluje kot kraj, kjer se izvajajo neformalni športi, kot npr. rolkanje, po možnosti pred enako neformalnim občinstvom. Taka območja so lahko v zimskem času poplavljena z vodo in se jih uporablja kot drsalne površine.
– Promenada – videti in biti viden: Široka tlakovana in dobro osvetljena pot, po možnosti obdana z drevoredom in klopmi, ki omogoča, da več ljudi sočasno hodi drug ob drugem, ter se med seboj srečujejo. Hoja gor in dol, je glavna funkcija promenade in ni nujno glavna povezovalna pot med vhodnimi in izhodnimi točkami, potrebno pa jo je strateško umestiti glede na preostali prostor kjer se nahaja.
– Senčni gaj: Mreža ali formirana skupina dreves, ki tvori zaprto zaveso krošenj in introvertiran ter miren tridimenzionalni prostor pod njimi, katerega se lahko opazuje bodisi od zunaj ali pa izkusi znotraj, kar lahko postane tudi osrednja značilnost prostora. Obenem pa zagotavlja senčni prostor v katerega se lahko izstopi iz širšega prostora.
– Meja prostora: Ta lahko poteka v obliki velikodušnega in dobro strukturiranega pasu zasaditve, ki tvori rob odprtega prostora in tako označuje mejo med odprtim prostorom in ostalim mestom. Prav tako je mogoče, da se meja vzpostavi z zidom, ograjo, zasajenimi grički ali kombinacijo le-tega – slednje je namenjeno ustvarjanju jasno vidnega roba odprtega prostora. To ima lahko pomemben učinek blokiranja urbanega okolja in omogoča, da odprt prostor razvije svoj posebni karakter.
– Glavni vhod: Tlakovan prostor s sedeži, ki tvori prag mestnega odprtega prostora in deluje kot prehod med odprtim prostorom in preostalim mestom. To je kraj, ki je umeščen med mestom in parkom in ima značilnosti obeh, idealno je, da se nahaja v bližini postaje javnega mestnega prometa. Ta je namenjen ljudem, ki čakajo eden drugega, medtem pa lahko spremljajo tako dogajanje na ulici, kot tudi dogajanje v parku.
– Travnik: Veliko osrednje območje poraščeno s travo, ki je fleksibilno ter se ga lahko uporablja tako za neformalne igre z žogo, kot tudi za sprejem v velikem šotoru postavljenim za posebne prireditve v poletnih mesecih. Idealno je, da se travnate površine ne razdeli, ter da preko nje ne potekajo poti, saj se tako zagotovi širok spekter uporabnosti. Prostor je lahko tudi rahlo vbočen tako za krepitev občutka zaprtega prostora, kot tudi za namen zadrževanje meteorne vode v primeru močnega deževja.
– Pogled na cvetje: Preproge cvetja koncentrirane okoli robov in vhodov v prostor ali pa kot osrednja funkcija na drugih točkah – optimalno v povezavi z kraji z sedežnimi kapacitetami, lahko zagotovijo prostoru barve in toplino. To lahko pritegne ljudi v ta prostor, obenem pa se moramo zavedati, da bo to privabilo tudi metulje in druge žuželke. V prostor bolj urbanega značaja, lahko vnesemo tudi druge oblike vegetacije – drevesa ali grmičevje – kateri igrajo podobno vlogo, ter dajo prostoru poseben poudarek.
(3) Usmeritve za oblikovanje (pešpoti) znotraj zelenih in delno zelenih površin:
– Obvezna je zasaditev drevoredov z visokodebelnim drevjem na javnih zelenicah, ki so določene z regulacijskimi linijami.
– Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in naravnimi krajinskimi strukturami v prostoru.
– Večje višinske razlike in razgiban teren se uporabi kot prednost lokacije kot npr. terase, prostori za posedanje ipd.
– Obstoječa drevesa se ohrani v čim večji meri oziroma se zasadi novo drevesa izključno avtohtone vrste. Znotraj območja se vegetacijske mase oblikujejo v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Uredi se posamezne elemente parkovne ureditve vključno z igrali. Posamezna igrala se uredi tudi ob športnih igriščih.
– Tlakovanje sprehajalnih poti upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost za javnost odprtih prostorov.
– Tlaki se preprosto in čisto oblikujejo s pretežno uporabo avtohtonih materialov kot npr. les in kamen. Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene. Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Pešpoti na zelenih in delno zelenih površinah so v primeru neravnega terena oblikovane po plastnicah terena.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(4) Usmeritve za oblikovanje prometnih površin:
– Prometne, manipulativne površine in površine za mirujoči promet morajo biti asfaltirane z izjemo parkirnih površin in površin za pešce, ki jih je mogoče tudi tlakovati.
– Zaradi oblikovalskih posebnosti je mogoča tudi kombinacija asfalta, betonskih plošč, tlakovcev in granitnih kock (dovoljena kombinacija z asfaltom in betonskimi ploščami), obvezna pa je obroba v kamnu ali betonski robniki. Površine namenjene parkiranju se izvede bodisi v betonski ali asfaltni izvedbi, ki morajo imeti zagotovljeno odvajanje meteornih voda preko pravilno dimenzioniranih peskolovov in oljnih lovilcev.
– Parkirne površine naj bodo zasenčene z visokodebelnim drevjem in obdane z okrasnimi zelenicami ali živo mejo.
– Oblikovanje škarp in podpornih zidov v skladu z oblikovanjem okoliškega javnega prostora. Priporoča se uporaba avtohtonih materialov.
(5) Usmeritve za oblikovanje urbane opreme: Urbana oprema se oblikuje enotno za celotno območje OPPN središče Pivke v okviru celovitega projekta. V celovit projekt oblikovanja se vključi tudi oblikovanje pešpoti, nezahtevnih objektov za lastne potrebe in ograj.
18. člen
(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Oblikovanje stavb:
– Energetsko varčno in enostavno oblikovanje novogradenj stavb.
– Novogradnje stavb naj bodo oblikovno enostavne in geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo prostorsko kompozicijo.
– Posamezne materialne izvedbe stavb naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene.
– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih v območju. Priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora kot npr. avtohton kamen, omet, les ...
– Kovinske in plastične fasadne obloge so dovoljene le v primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti značilnih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna lestvica, teksture in proporci). Navedeno ni dovoljeno za objekte znotraj območij kulturne dediščine oziroma za posamezne objekte kulturne dediščine.
– Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
– Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje. Za objekte znotraj območij kulturne dediščine oziroma posamezne objekte kulturne dediščine je potrebno definirati izbor barve s šifro in proizvajalcem oziroma se obarvanje izvede po barvni študiji ZVKDS. Izbor potrdi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.
– Stavbe so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.
– Ohranja se obstoječe kvalitetne arhitekturne elemente obstoječih stavb.
(2) Strehe so v posameznem programskem sklopu enotno oblikovane, in sicer so dopustne:
– Osnovna oblika strehe je dvokapnica z dopustnim naklonom od 40° do 45° in plitva dvokapnica z dopustnim naklonom od 15° do 25°. Sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj obvezno orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho, predvsem v primeru dozidav.
– Dopustna oblika strehe je tudi enokapnica ali štirikapnica ali ravna streha.
– Strehe so ne glede na prejšnjo alinejo lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.
– Dopustna barvna lestvica je od rdeče do rjave barve in srednje sive do temno sive barve. Druge barve so dovoljene le v primeru, da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti značilnih stavbnih kompleksov. Za objekte znotraj območij kulturne dediščine oziroma posamezne objekte kulturne dediščine se ohranja historična oblika kritine.
– Dopustna je izvedba zelene strehe vendar ne v območjih naselbinske kulturne dediščine.
– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade, privzdignjena streha ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken. V primeru izvedbe frčade morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni in enim načinom izvedbe frčad. Oblika in velikost frčad na eni stavbi mora biti enotna.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti enake.
(3) Sončne zbiralnike, sončne celice, satelitske antene, dele klimatskih naprav in podobne elemente je dopustno nameščati le na vizualno neizpostavljenih lokacijah ali delih objekta, gledano iz smeri javnih površin. Sončnih zbiralnikov in sončnih celic ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad slemena streh in morajo biti locirani vzporedno s strešino.
6.2 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 01
19. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in ureditev v podenotah z oznako PI SR 01/1 in PI SR 01/2)
(1) Območje je namenjeno ureditvi osrednjega mestnega javnega prostora, namenjenega vsem vrstam socialnih interakcij kot npr. prostor srečevanja, posedanja, pogovarjanja, sprehajanja, druženja, javnega nastopanja in le sekundarno namenjenega servisnim površinam za motorni promet.
(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obsegajo celovito ureditev osrednjega mestnega trga kot osrednje odprte javne površine vključno z ureditvijo uličnih fasad in zunanjih površin objektov ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.
(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 01/1 se načrtuje ureditev osrednjega mestnega trga ter ureditev prometnih površin za mirujoči promet delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste mestne kavarne.
(4) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 01/2 se načrtuje ureditev načrtovane prostorske ureditve cerkve.
(5) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnejše prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – severni del, M 1:500.
20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako T1-1 in T1-2)
(1) V območju parcel oznako T1-1 in T1-2 se uredi osrednji mestni javni prostor, namenjen vsem vrstam socialnih interakcij. Načrtovane prostorske ureditve vključujejo:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1 v obsegu 1.900,00 m2.
– Ureditev enosmerne ceste v smeri od Prečne ulice k Postojnski in Snežniški cesti, ki se nameni stanovalcem, dostavi in javnem avtobusnem prometu na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše prireditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena mestnega trga na parceli z oznako T1-1 pada od zahoda proti vzhodu, in sicer od 550,70 m n.v. do 547,00 m n.v.. Kota gotovega terena razširitve mestnega trga na parceli z oznako T1-2 se prilagaja koti gotovega terena mestnega trga.
– Kota gotovega terena enosmerne ceste na parceli z oznako T1-1 je vsaj 0,10 m nižja od kote terena mestnega trga.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije mestnega trga na parceli z oznako T1-1 so 100,20 m2 x 18,50 m2. Dimenzije razširitve mestnega trga na parceli z oznako T1-2 so 15,00 m2 x 8.40 m2. Širina enosmerne ceste na parceli z oznako T1-1 je 3,50 m.
– Višinski gabariti: /.
(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načrtovanih parcel.
– Gradbena linija z oznako GL-trg določa mejo med tlakovanimi poljavnimi površinami ob severni ulični fasadi in tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga.
– Gradbena linija z oznako GL-svetilke določa lego osrednje linije urbane opreme.
– Gradbeni liniji z oznako GL-cesta določata mejo med enosmerno cesto in tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga na severni in južni strani.
– Gradbena linija z oznako GL-promenadna ulica določa mejo med tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga in tlakovanimi poljavnimi površinami ob južni ulični fasadi.
– Lega razširitve mestnega trga je določena z mejami načrtovane parcele.
– Ne glede na zgornje alineje se lega enosmerne ceste in vzhodne stranice mestnega trga uskladi z lego načrtovane priključitve enosmerne ceste na načrtovano prestavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljeno z Odlokom o OPN Pivka.
– Mestni trg se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr.: širše območje načrtovane cerkve, območje parka Javor …), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Osrednji mestni trg je zasnovan kot izrazito reprezentativni trg z oblikovanjem osrednjega prostora kot dnevne sobe na prostem in arene (odra na prostem) ter oblikovanjem dopolnilnih urbanih prostorov mestnega trga kot so npr.: mirno mesto za sedenje in razmišljanje, razgledna ploščad za nadzor dogajanja, promenada …
– Mestni trg je oblikovan monumentalno brez drobnih struktur, dinamika prostora je poudarjena z longitudinalno linijo enosmerne ceste in osrednjo linijo urbane opreme v smeri vzhod–zahod ter linijsko zasnovo tlakovanja s poudarjeno smerjo sever–jug.
– Trg z razširitvijo se tlakuje z avtohtonim kamnom in granitnimi kockami. Granitne kocke lahko zamenjajo tudi druge podobne strukture tlaka. Osrednjo linijo urbane opreme oblikujejo linija svetil z diskretno ambientalno osvetlitvijo z klopmi in drugo urbano opremo.
– Trg se oblikuje kot enotna površina, ki jo deli enosmerna cesta na prostor dnevne sobe na prostem na severni strani in promenade na južni strani. Enosmerna ceste se lahko v primeru ukinitve prometa preoblikuje v areno (oder na prostem).
– Razširitev trga se z oblikovanjem prostorov za sedenje, enotno oblikovanim tlakom z mestnim trgom in z ohranitvijo obstoječih dreves v jugozahodnem vogalu ter prostimi površinami oblikuje manjša dnevna soba na prostem, ki se lahko preoblikuje v areno (oder na prostem).
– V severovzhodnem vogalu mestnega trga pred stavbo z oznako Kolodvorska 2 se oblikuje vodno skulpturo skupaj s prostori za sedenje in tako oblikuje razgledno ploščad za nadzor dogajanja ter prostorsko dominanto, ki označi prostor mestnega trga.
– V jugozahodnem vogalu mestnega trga med stavbami z oznako Kolodvorska 5 in 7 se oblikuje vodno skulpturo s prostori za sedenje, poleg obstoječega drevesa se zasadi še eno visokodebelno drevo ter tako oblikuje mirno mesto za sedenje in razmišljanje.
– Ohranja se vsa visokodebelna vegetacija.
– Mestni trg se skupaj s celotnim urbanim prostorom v območju OPPN središče Pivke opremi z enotno urbano opremo (klopi, razsvetljava, senčniki, koši za smeti …).
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanje, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna je tudi ureditev dostopov do stavb na severni stranici trga preko osrednjega mestnega trga do izvedbe dostopne ceste preko parcele z oznako T3-1.
– Dopustna je tudi ureditev dostopov do stavb na južni stranici trga preko enosmerne ceste, ki teče preko trga.
– Dopustna je ukinitev enosmerne ceste pod pogojem, da se zagotovi druga ustrezna prometna povezava in njeno funkcionalno in oblikovno preoblikovanje v del mestnega trga.
– Dopustne so začasne ureditve v času in za potrebe organiziranih javnih dogodkov.
21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako T2-1, T2-2, T2-3, T2-4 in T2-5)
(1) V območju parcel z oznako T2-1, T2-2, T2-3, T2-4 in T2-5 se načrtuje vzdrževanje, celovita in delna prenova stavb, rušitev ter urejanje za javnosti odprtega prostora, ki vključujejo:
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 8 in celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 10 za potrebe ureditve župnišča in z njim povezanih dejavnosti (npr.: dejavnost Karitas …) na parceli z oznako T2-1.
– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 6 in 6a z obvezno javno rabo stavb na parceli z oznako T2-2.
– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 4 z obvezno javno rabo stavbe na parceli z oznako T2-3.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 2 z ohranitvijo prevladujoče gostinske dejavnosti ter dopustno rušitvijo prizidkov na severni strani stavbe in ureditev zasebnih prometnih površin za mirujoči promet (v nadalj.: parkirišča) v obsegu 11 parkirnih mest na parceli z oznako T2-4.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5.
– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na južni strani parcel z oznako T2-1, T2-2, T2-3 in T2-4 se prilagaja kotam gotovega terena mestnega trga pri čemer se višinske razlike med kotami gotovega terena mestnega trga in obstoječih stavbe izravnajo v območju med mestnim trgom in stavbami, opredeljen kot tlakovane poljavne površine.
– Kota terena načrtovanih javnih in zasebnih parkirišč na parceli z oznako T2-4 in T2-5 se prilagaja obstoječemu terenu pri čemer se na vzhodnem robu uskladi s koto gotovega terena načrtovane priključitve enosmerne ceste na načrtovano prestavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljeno z Odlokom o OPN Pivka.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih stavb na parceli z oznako T2-1, T2-2, T2-3 in T2-4 se ohranjajo pri čemer so dopustne novogradnje garažnih objektov na severni strani obstoječih stavb v lahki montažni konstrukciji v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 17. členom tega odloka.
– Tlorisni gabariti: Širina javnih in zasebnih parkirišč na parceli z oznako T2-4 in T2-5 je 16,00 m.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb na parceli z oznako T2-1, T2-2, T2-3 in T2-4 se ohranjajo.
(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načrtovanih parcel.
– Gradbena linija z oznako GL-objekti določa lego stavb z oznako Kolodvorska 2, 4, 6, 6a in 8.
– Gradbena linija z oznako GL-trg določa mejo med tlakovanimi poljavnimi površinami ob severni ulični fasadi in tlakovanimi javnimi površinami mestnega trga.
– Lega javnih in zasebnih parkirišč je določena z mejami načrtovanih parcel.
– Ne glede na zgornje alineje se lega prometnih priključkov javnih in zasebnih parkirišč uskladi z lego načrtovanih priključkov na načrtovano prestavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljeno z Odlokom o OPN Pivka.
– Glavni dostop do parcel z oznako T2-1, T2-2 in T2-3 se uredi s severne strani preko parcele z oznako T3-1. Do izvedbe prej navedene dostopne ceste je dopustna ureditev dostopov preko parcele z oznako T1-1 (mestnega trga).
– Glavni dostop do parcel z oznako T2-4 se uredi s Postojnske ceste v skladu s pogoji za načrtovano prestavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljenimi z Odlokom o OPN Pivka.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi urbanimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. s širše območje Prečne ulice in ob Postojnski cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Tlakovane poljavne površine ob severni fasadi trga so oblikovane kot podaljšek tlaka mestnega trga.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanje, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna so tudi druge funkcionalne dopolnitve na severni strani obstoječih stavb v območju parcel z oznako T2-1, T2-2, T2-3, T2-4 in T2-5 v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 15., 16., 17. in 18. členom tega odloka ter ob pogoju, da ne presežejo 20 % BEP osnovne stavbe na posamezni parceli in minimalnim odmikom od parcelnih mej 2,00 m.
– Do izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih v 22. in 23. členu tega odloka, je dopustna izvedba servisnega dostopa do stavbe z oznako Kolodvorska 10.
– Dopustna je ureditev dostopa do javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na parceli z oznako T2-5 na severni strani parcele.
22. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako T3-1)
(1) Območje parcele z oznako T3-1 je namenjeno načrtovani prostorski ureditvi cerkve z za javnost odprtim prostorom za potrebe župnijskega cerkvenega središča v Pivki za približno 300 obiskovalcev, ki bo vključevala:
– Ureditev nove stavbe za opravljanje verskih obredov – cerkve.
– Ureditev notranje dostopne ceste za potrebe novega stavbnega kompleksa in za potrebe dostopa do objektov z oznako Kolodvorska 4, 6, 6a in 8.
– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s parkirišči za potrebe obiskovalcev, otroškim in športnim igriščem ter pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Gradnja novih stavb z izjemo gradnje gospodarske javne infrastrukture do izvedbe javnega natečaja ni dopustna.
(3) Gabariti:
– Tlorisni gabariti: Dimenzije načrtovane cerkve se podrobneje določijo z javnim arhitekturnim natečajem pri čemer se prilagajajo tlorisnim gabaritom trškega jedra Pivke (značilna dolžina od 20,00 m do 30,00 m).
– Višinski gabariti: Dimenzije načrtovane cerkve se podrobneje določijo z javnim arhitekturnim natečajem pri čemer se prilagajajo višinskim gabaritom trškega jedra Pivke (značilna višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe) z izjemo zvonika, ki lahko tvori novo prostorsko dominanto.
(4) Lega objektov:
– Se določi z javnim arhitekturnim natečajem.
– Upošteva se zagotovitev notranje dostopne ceste, določeno z regulacijsko linijo.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr.: širše območje načrtovan mestni trg, območje ob Prečni ulici in Postojnski cesti …), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(5) Oblikovanje:
– Se določi z javnim arhitekturnim natečajem.
(6) Dopustna odstopanja: /.
23. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako T3-2)
(1) V območju parcele z oznako T3-2 se načrtuje razširitev za javnost odprtega prostora s programskimi obogatitvami, ki bo povezoval območje cerkve z območjem mestnega trga.
(2) Gradnja novih objektov z izjemo gradnje gospodarske javne infrastrukture do izvedbe javnega natečaja ni dopustna.
(3) Gabariti, lega objektov in oblikovanje se določi z javnim arhitekturnim natečajem.
24. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako T4-1, T4-2, T4-3, T4-4, T4-5, T4-6, T4-7 in T4-8)
(1) V območju parcel z oznako T4-1, T4-2, T4-3, T4-4, T4-5, T4-6 in T4-7, T4-8 se načrtuje vzdrževanje stavb, celovita in delna prenova stavb, rušitev ter urejanje za javnost odprtega prostora, ki vključujejo:
– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 5 z ohranitvijo dejavnosti javne uprave na parceli z oznako T4-1.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na parceli z oznako T4-2.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 3 z obvezno javno rabo stavbe na parceli z oznako T4-4.
– Celovito prenovo stavb z oznako Kolodvorska 7 in 7a z obvezno javno rabo stavb na parceli z oznako T4-3.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 1 in celovito prenovo stavb z oznako Snežniška 2, T4-5/1 in T4-5/2 in dopustno novogradnjo na mestu prej odstranjene stavbe z oznako Snežniška 2 z obvezno javno rabo prej naštetih stavb na parceli z oznako T4-5.
– Celovito prenovo stavbe z oznako Snežniška 4 s priporočljivo javno rabo stavbe na parceli z oznako T4-6.
– Delno prenovo stavbe z oznako Snežniška 6 in T4-7/1 z obvezno ohranitvijo dejavnosti javne uprave in obrambe (npr.: gasilstva in z njim povezanih dejavnosti) prej naštetih stavb na parceli z oznako T4-7.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 9a s priporočljivo javno rabo stavbe, vzdrževanje stavbe z oznako T4-8/1 z obvezno ohranitvijo javne rabe stavbe in celovito prenovo objekta z oznako T4-8/2 in dopustno novogradnjo na mestu prej odstranjene stavbe z oznako T4-8/2 na parceli z oznako T4-8.
– Ureditev javne ceste na parceli z oznako P1-2.
– Dopustno in obvezno rušitev objektov brez oznak v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju tlakovanih poljavnih površin v južnem zaledju mestnega trga na parceli z oznako T4-4, T4-5 in T4-7 in zelenih poljavnih površin v parku Javor na parceli z oznako T4-8 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na severni strani parcel z oznako T4-1, T4-3 in T4-4 se prilagaja kotam gotovega terena mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Kota gotovega terena načrtovanih parkirišč se prilagaja koti gotovega terena mestnega trga in načrtovane ceste na parceli z oznako P1-2.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo pri čemer so novogradnje dopustne le za zagotovitev nadomestnih prostorov v dopustnem primeru novogradnje stavbe namesto stavbe z oznako T2-5/1 in T4-8/2 in načrtovanih rušitev na parcelah z oznako T4-4 in T4-5 vendar v skladu z značajem posameznih za javnost odprtih površin in v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 15., 17. in 18. členom tega odloka.
– Tlorisni gabariti: dimenzije javnega parkirišča so 22,00 m x 31,00 m.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo.
(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načrtovanih parcel.
– Gradbena linija z oznako GL-objekti določa lego objektov z oznako Kolodvorska 1, 3 in 5.
– Gradbena linija z oznako GL-promenadna ulica določa mejo med tlakovanimi poljavnimi površinami ob južni fasadi trga in tlakovanimi javnimi površinami (promenado).
– Lega javnih parkirišč je določena z mejami načrtovane parcele.
– Lege obstoječih stavb se z izjemo objektov, ki so načrtovani za odstranitev, ohranjajo.
– Glavni dostop do parcel z oznako T4-1, T4-2, T4-3 in T4-4 se uredi se uredi preko načrtovane ceste na parceli z oznako P1-2. Do izvedbe načrtovane ceste je dopustna ureditev dostopov preko enosmerne ceste na parceli z oznako T1-1.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Tlakovane poljavne površine ob južni fasadi trga so oblikovane kot podaljšek tlaka mestnega trga.
– Ohranja se zasnova parka Javor z ohranitvijo obstoječih dreves in zelenih površin. V primeru odstranitve dreves se ta obvezno nadomesti.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna so tudi druge funkcionalne dopolnitve na južni strani obstoječih stavb oziroma na strani, ki ne vpliva na oblikovanje javnega prostora, v območju parcel z oznako T4-1, T4-2, T4-3, T4-4, T4-5, T4-6 in T4-7 v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 15., 16., 17. in 18. členom tega odloka ter ob pogoju, da ne presežejo 20 % BEP osnovne stavbe na posamezni parceli in minimalnim odmikom od parcelnih mej 2,00 m.
6.3 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 02
25. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje je namenjeno ureditvi razširitve osrednjega javnega prostora z ureditvijo obojestranske promenade ob Kolodvorski cesti, manjšega javnega parka in javnih parkirišč. Promenada s parkom je primarno namenjena socialnim interakcijam in zato predstavlja prostor srečevanja, posedanja, sprehajanja, druženja in le sekundarno predstavlja servisno površino za motorni promet.
(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obsegajo celovito ureditev promenadno oblikovane Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice vključno z ureditvijo uličnih fasad in zunanjih površin objektov ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.
(3) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnejše prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – severni del, M 1:500 in na Listu 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – južni del, M 1:500.
26. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako K3-1, K3-2 in K3-3)
(1) V območju parcel z oznako K3-1, K3-2 in K3-3 se načrtuje ureditev javnega prostora, namenjenega socialnim interakcijam v delu ureditve javnega parka in manjšega trga in servisnim prometnim površinam v delu ureditve javnih parkirišč. Načrtovane ureditve obsegajo:
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno prodajalnico in prostorom pokrite tržnice v obsegu 300,00 m2 na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Kolodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima igriščema za različne starostne stopnje v obsegu 850,00 m2 ter ureditev peš povezave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči za avtodome z komunalnimi priključki na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena razširitve promenadno oblikovanega pločnika je vsaj 0,10 višja od kote gotovega terena Kolodvorske ceste.
– Kota gotovega terena razširitve promenadno oblikovanega pločnika pada od kote razširitve promenadnega pločnika na kota javnih parkirišč.
– Kota gotovega terena javnih parkirišč je 550,50 m n.v..
– Širina razširitve promenadno oblikovanega pločnika na parceli z oznako K3-1 je 3,00 m.
– Dimenzije manjšega parka na parceli z oznako K3-2 so 11,00 m (do 14,00 m) x 58,00 m.
– Dimenzije javnih parkirišč na parceli z oznako K3-3 so 32,00 m (do 20,00 m) x 63,50 m.
– Višinski gabariti: /.
(3) Lega:
– Lega je določena z gradbenimi linijami in mejami načrtovanih parcel.
– Lega razširitve promenade in manjšega parka na parceli z oznako K3-2 je določena z mejami parcele in z gradbeno linijo, ki loči območje razširitve promenade od parka.
– Lega javnih parkirišč je določena s parcelnimi mejami in minimalnim odmikom od cestnega telesa 3,50 m. Dostop do javnih parkirišč je načrtovan na sredini severne stranice parcele in na jugovzhodnem vogalu parcele v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Lega peš povezave je določena z usmeritvijo za lego pešpoti.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr.: mestni trg, območje parka Javor, vaško jedro …), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Razširitev promenadnega pločnika je zasnovana kot razgledna ploščad za nadzor dogajanj, dinamika prostora je poudarjena z longitudinalno osrednjo linijo urbane opreme v smeri sever–jug ter zasnovo tlakovanja s poudarjeno smerjo sever–jug. Osrednjo linijo urbane opreme oblikuje linija svetil z diskretno ambientalno osvetlitvijo s klopmi, skulpturami z lokalno identiteto in drugo urbano opremo.
– Manjši trg se oblikuje kot razgledna ploščad za nadzor dogajanj in kot prostor srečevanja v delovnem času tržnice z ureditvijo info-točke, stalne prodajalnice in prostora pokrite tržnice ter prostorov za sedenje ob vzhodni in južni stranici ter ohranitvijo obstoječega drevesa in ureditvijo vodne skulpture.
– Manjši javni park je zasnovan nivojsko z dvema utrjenima brežinama, ki se delno zasadi z grmovnicami. Ohranja se vsa visokodebelna vegetacija z izjemo dveh dreves in zasadi se nove avtohtone vrste drevja.
– Tlakovanje je nadgradnja prostora po njegovi pomembnosti, funkcionalnosti in povezanosti in je obvezno usklajeno s tlakovanjem mestnega trga in promenade ob Kolodvorski cesti.
– Območje se skupaj s celotnim urbanim prostorom v območju OPPN središče Pivke opremi z enotno urbano opremo (klopi, razsvetljava, koši za smeti …).
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Na celotni parceli z oznako K3-3 je dopustno parkiranje za avtobuse, avtodome ipd.
27. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za območja z oznako P1-1, P1-2, P1-3, P2, P3 in P4)
(1) V območju parcel z oznako P1-1, P1-2, P1-3, P2, P3 in P4 se načrtuje preureditev obstoječih in ureditev novih cest, ki obsega:
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice na parceli z oznako P1-1.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Rekonstrukcijo in preureditev južnega dela Poti na Orlek v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P4.
– Prestavitev in preureditev priključka notranje ceste gospodarske cone Javor na pot Pod Zavrtnice.
(2) Gabariti so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture, določenih v 35. in 36. členu tega odloka.
(3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 17. in 18. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Dopustna so odstopanja določena v 50. členu tega odloka.
28. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako K4-1 in K4-2)
(1) V območju parcel z oznako K4-1 in K4-2 se načrtuje celovita in delna prenova, rušitev stavb ter urejanje za javnost odprtega prostora, ki vključujejo:
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve promenade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 13a in 13b ter celovita prenova stavb z oznako Kolodvorska 13 in Pod Zavrtnice 18 z dopustno rušitvijo objektov brez oznak na parceli z oznako K4-2.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na parceli z oznako K4-1 se prilagaja koti gotovega terena promenade ob Kolodvorski cesti na parceli z oznako P1-1.
– Kota gotovega terena parcele z oznako K4-2 se prilagaja obstoječemu terenu.
– Tlorisni gabariti: Na parceli z oznako K4-2 se obstoječe stavbe ohranjajo pri čemer so novogradnje dopustne pod pogojem, da so zagotovljeni dostopi do obstoječih stavb in se vsaj 30 % BTP ohranja nepozidanih, netlakovanih in neutrjenih.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije javnega prostora predstavlja trikotnik s stranico v smeri Kolodvorske ceste dolžine najmanj 15,00 m in največ 25,00 m in s stranico širine najmanj 5,00 m in največ 16,00 m.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih objektov se ohranjajo.
(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
– Lege obstoječih objektov se z izjemo objektov, ki so načrtovani za odstranitev, ohranjajo.
– Obstoječi dostopi do parcel z oznako K4-2 se ohranjajo, priporoča se ukinitev dostopa s Kolodvorske ob meji s parcelo z oznako K4-1.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, mestna promenada ob Kolodvorski cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Tlakovane površine razširitve promenade so oblikovane kot podaljšek promenade.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustno je oblikovanje parcele z oznako K4-1 v velikosti, ki je potrebna za izvedbo pizzete v skladu z merili iz zgornjih točk tega člena.
6.4 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 03
29. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje je namenjeno vzdrževanje stanja in funkcionalnim dopolnitvam območja
(2) V območju EUP PI SR 03 se:
– Obstoječa struktura ohranja in dopolnjuje
– Uredi urbani prostor.
– Prenovi komunalna oprema.
(3) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnejše prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – južni del, M 1:500.
30. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako V1)
(1) V območju parcele z oznako V1 se načrtuje delna prenova, ki vključuje:
– Delno prenovo stavbe z oznako Pot na Orlek 2 na parceli z oznako V1.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju delno zelenih poljavnih površin na parceli z oznako V1 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena zunanjih površin se ohranja in prilagaja koti gotovega terena rekonstrukcije Poti na Orlek na parceli z oznako P2 in koti gotovega terena rekonstrukcije Prečne ulice.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječe stavbe se ohranjajo pri čemer so novogradnje dopustne pod pogojem, da so zagotovljeni dostopi do obstoječe stavbe in se vsaj 40 % BTP ohranja nepozidanih, netlakovanih in neutrjenih in v skladu s kulturovarstvenimi pogoji ter 17. in 18. členom tega odloka.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječe stavbe se ohranjajo. Novogradnje ne smejo presegati obstoječih višinskih gabaritov.
(3) Lega:
– Lega je določena z lego obstoječe stavbe in mejami načrtovanih parcel pri čemer je minimalni odmikom od cestnega telesa 5,00 m. Dostop do stavbe se lahko uredi s Poti na Orlek ali načrtovane ceste na severni strani parcele.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, območje načrtovane cerkve, mestna promenada ob Kolodvorski cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin so določenih v 17. in 18. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Dopustna odstopanja so določena v 50. členu tega odloka.
31. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako K1-1, K1-2 in K1-3)
(1) V območju parcel z oznako K1-1, K1-2 in K1-3 se načrtuje vzdrževanje stavb, celovita in delna prenova stavb, rušitev ter urejanje za javnost odprtega prostora, ki vključujejo:
– Vzdrževanje stavbe oznako K1-1/1 z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z oznako K1-1.
– Celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 12 ali njeno novogradnjo ter obvezno javno rabo stavbe na parceli z oznako K1-1.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 14, 14a in 14b ter dopustne novogradnje garažnih stavb na parceli z oznako K1-1.
– Dopustno odstranitev stavbe z oznako K1-2/1 ter dopustno novogradnjo garažne stavbe na mestu prej odstranjene na parceli z oznako K1-2.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 18 z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe ali novogradnjo stavbe z obvezno javno rabo stavbe in preureditev prometnega priključka za objekte z oznako Kolodvorska 18 na parceli z oznako K1-2.
– Obvezno odstranitev objekta z oznako K1-3/1 na parceli z oznako K1-3 zaradi ureditve javne poti na parceli z oznako P4.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na vzhodni strani parcel z oznako K1-1, K1-2 in K1-3 se prilagaja kotam gotovega terena rekonstrukcije Kolodvorske ceste na parceli z oznako P1-1.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo pri čemer je širina dopustnih novogradenj garažnih stavb na parceli z oznako K1-1 in K1-2 od 5,00 m do 8,00 m.
– Višinski gabariti: Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo z izjemo stavbe z oznako Kolodvorska 12, ki se lahko dogradi do kote najvišje točke 563,00 m n.v.. Višina dopustnih novogradenj garažnih stavb na parceli z oznako K1-1 in K1-2 sega od 3,00 m do 8,00 m.
(3) Lega:
– Lega stavb na parceli z oznako K1-1 in K1-2 je določena z lego obstoječih stavb, ki se ohranja in z mejami načrtovanih parcel za dopustne novogradnje pri čemer je minimalni odmik od meje parcele 2,00 m.
– Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo pri čemer so dopustne novogradnje garažnih objektov na parceli z oznako K1-1 in K1-2 na zahodni strani obstoječih stavb.
– Lege javne zelenice na parceli z oznako K1-3 je določena z mejami parcele.
– Glavni dostop do parcel z oznako K1-1 se ohranjajo, uredi se nov prometni priključek za dostop na parcelo z oznako K1-2.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski cesti), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Tlakovane poljavne površine ob vzhodni fasadi stavb so oblikovane ob upoštevanju oblikovanja mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna odstopanja določena v 50. členu tega odloka.
32. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako K2-1, K2-2, K2-3, K2-4, K2-5, K2-6, K2-7 in K2-8)
(1) V območju parcel z oznako K2-1, K2-2, K2-3, K2-4, K2-5, K2-6, K2-7 in K2-8 se načrtuje vzdrževanje objektov, celovita in delna prenova, rušitev in novogradnje stavb ter urejanje za javnost odprtih površin, ki vključujejo:
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 20a z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z oznako K2-2.
– Celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 22 ali novogradnjo stavbe z obvezno javno rabo stavbe na parceli z oznako K2-1.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 22a in 22b z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z oznako K2-3.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 24 z dopustno dejavnostjo zgolj 86 Zdravstvo ter 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki na parceli z oznako K2-2.
– Novogradnjo stavb z oznako K2-4/1 in K2-4/2 z dopustno dejavnostjo 86 Zdravstvo ter z zdravstvom povezane dejavnosti na parceli z oznako K2-4.
– Preureditev skupne dostopne ceste na parceli z oznako K2-5.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 26 z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z oznako K2-6.
– Delno prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 26a ali novogradnjo stavbe z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju stavbe na parceli z oznako K2-7.
– Vzdrževanje stavbe z oznako Kolodvorska 28 ali novogradnjo stavbe z obvezno javno rabo in vzdrževanje stavbe z oznako K2-8/1 na parceli z oznako K2-8.
– Novogradnjo stavbe z oznako K2-8/2 z obvezno javno rabo na parceli z oznako K2-8.
– Preureditev prometnih priključkov za dostop na parcele z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju zelenih javnih površin z drevoredom v zaledju promenade ob Kolodvorski cesti na vzhodnem delu parcel z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena urbanega prostora na vhodni strani parcele z oznako K2-1 se ohranja.
– Kota gotovega terena urbanega prostora na vhodni strani parcel z oznako K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 se prilagaja kotam gotovega terena promenade ob Kolodvorski cesti na parceli z oznako P1-1 in P1-3.
– Tlorisni in višinski gabariti:
– Dimenzije obstoječih stavb se ohranjajo. Dimenzije dopustnih novogradenj na parceli z oznako K2-1, K2-4, K2-7 in K2-8 morajo slediti značilni dolžini stavb ob Kolodvorski cesti to je od 20,00 m do 30,00 m pri čemer je potrebno zagotoviti vsa potrebna parkirišča v okviru parcele in ohraniti vsaj 20 % BTP netlakovanih in neutrjenih. Največja višina stavbe ne sme preseči višin obstoječih stavb ob Kolodvorski cesti, in sicer je lahko kota najvišje točke 574,00 m n.v..
(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in dvema gradbenima linijama ter minimalnim odmikom od mej sosednjih parcel 2,00 m za novogradnje.
– Lega stavb mora upoštevati eno od gradbenih linij z izjemo lege obstoječih objektov, ki se lahko ohranja.
– Glavni dostop do parcel z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 se uredi se preko načrtovanih prometnih priključkov s Kolodvorske ceste. Do njihove izvedbe je dopustna uporaba obstoječih priključkov.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski cesti, cerkev v vaškem jedru), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, določenih v 17. in 18. členu tega odloka se upošteva še te pogoje:
– Tlakovane poljavne površine ob vzhodnem robu parcel z oznako K2-1 in K2-3, K2-4, K2-6 in K2-8 se oblikuje ob upoštevanju oblikovanja promenade ob Kolodvorski cesti na parceli z oznako P1-1 in P1-3.
– Ohranja se obstoječi drevored in dopolni z novimi visokodebelnimi drevesi avtohtone vrste. V primeru odstranitve dreves se ta obvezno nadomesti.
(5) Dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Odstopanje pri določanju tlorisnih gabaritov dopustnih novogradenj na parceli z oznako K2-4, in sicer se v primeru dozidav lahko dolžina in širina novogradenj oblikuje tako, da z osnovnim objektom z oznako Kolodvorska 24 tvori funkcionalno in oblikovno celoto.
– Odstopanje pri določanju tlorisnih gabaritov dopustnih novogradenj na parcelah z oznako K2-7 in K2-8, in sicer je dolžina stavb minimalno 15,00 m.
– Graditi škarpe, višje od 1,50 m, za premostitev višinskih razlik na parcelah z oznako K2-1, K2-2, K2-3, K2-4, K2-5, K2-6, K2-7 in K2-8 vendar ne na strani, kjer mejijo na javni prostor.
6.5 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 04
33. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje je namenjeno načrtovani prostorski ureditvi doma za starejše občane z varovanimi stanovanji.
(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obsegajo celovito ureditev doma za starejše občane z varovanimi stanovanji vključno z ureditvijo notranje prometne mreže, parkirišč in zelenih površin, torej vse parcele z oznako KZ-1 ter parcela javnih zelenih površin, z oznako ZK-2 in ceste Pot na Orlek 2, z oznako parcele P4.
(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 04 se načrtuje:
– Ureditev načrtovane prostorske ureditve doma za starejše občane z varovanimi stanovanji.
– Ureditev urbanega prostora.
– Ureditev komunalne opreme.
(4) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnejše prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – južni del, M 1:500.
34. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako KZ-1 in KZ-2)
(1) V območju parcele z oznako KZ-1 in KZ-2 se načrtuje novogradnja stavbnega kompleksa doma za starejše občane in varovanih stanovanj ter ureditev za javnost odprtega prostora, ki obsega:
– Novogradnjo stavbnega kompleksa doma za starejše občane in varovanih stanovanj vključno z ureditvijo notranje prometne mreže, parkirišč in zelenih površin na parceli z oznako KZ-1.
– Ureditev javne male mestne zelene površine na parceli z oznako KZ-2.
– Ureditev drugega za javnost odprtega prostora vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena novogradnje stavbnega komplek­sa na parceli z oznako KZ-1 sega od 560,00 m n.v. do 567,00 m n.v. pri čemer predstavlja koto pritličja višina 562,00 m n. v..
– Tlorisni gabariti: Dimenzije načrtovane stavbe z oznako KZ-1/1 so 16,00 m x 30,00 m, dimenzije načrtovane stavbe z oznako KZ-1/2 so 16,00 m x 40,00 m in načrtovane stavbe z oznako KZ-1/3 so 16,00 m x 40,00 m. Med stavbama z oznako KZ-1/2 in KZ -1/3 je dopustna gradnja transparentno oblikovanega povezovalnega objekta. V okviru prej navedene parcele je potrebno zagotoviti vsa potrebna parkirišča.
– Višinski gabariti: Dopustna etažnost stavbe z oznako KZ-1/1 je od (K) + P + 1 do (K) + P + 2 pri čemer je najvišja točka stavbe največ 571,00 m n. v.. Dopustna etažnost stavb z oznako KZ-1/2 in KZ-1/3 je od (K) + P + 2 do (K) + P + 3 pri čemer je najvišja točka stavb največ 574,50 m n. v..
(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in gradbenimi mejami ter minimalnim odmikom 2,00 m od parcelnih mej parcele z oznako K2-2. Lega transparentno oblikovane povezave med stavbama z oznako KZ-1/2 in KZ-1/3 ne sme segati vzhodneje od gradbene meje, ki določa vzhodno stranico stavbe z oznako KZ-1/2.
– Lega javne male mestne zelene površine na parceli z oznako KZ-2 je določena z mejami načrtovane parcele.
– Glavni dostop do parcele z oznako KZ-1 se uredi preko načrtovanega prometnega priključka na severni in južni strani območja v skladu z grafičnimi usmeritvami in pogoji za komunalno opremljanje, določenimi od 37. do 48. člena tega odloka.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, park Javor, mestna promenada ob Kolodvorski cesti, cerkev v vaškem jedru), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin so določenih v 17. in 18. členu tega odloka.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna je ureditev kotlovnice ali druge oblike skupinskega ogrevanja za širše območje v okviru novogradnje stavbnega kompleksa doma za starejše občane in varovanih stanovanj.
– Dopustna je ureditev peš dostopov na vzhodni strani kompleksa.
6.6 Opis rešitev ter lokacijski pogoji za EUP PI SR 05
35. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje je namenjeno načrtovani prostorski ureditvi negovalne bolnice.
(2) Območje se celovito uredi. Načrtovane ureditve obsegajo celovito ureditev negovalne bolnice vključno z ureditvijo notranje prometne mreže, parkirišč in zelenih površin.
(3) V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 05 se načrtuje:
– Ureditev načrtovane prostorske ureditve negovalne bolnice.
– Ureditev urbanega prostora.
– Ureditev komunalne opreme.
(4) V grafičnem delu OPPN središče Pivke so podrobnejše prikazani lokacijski pogoji na Listu 4.2.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov – območje ob Radohovski poti, M 1:500.
36. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako K5-1/1, K5-1/2, K5-2 in K5-3)
(1) V območju parcel z oznako K5-1/1, K5-1/2, K5-2 in K5-3 se načrtuje vzdrževanje, celovita prenova, rušitev in novogradnje stavb ter ureditev za javnost odprtega prostora, ki vključujejo:
– Vzdrževanje stavb z oznako Kolodvorska 17 in z oznako K5-2/1, obe z dopustno dejavnostjo bivanje tudi v pritličju, na parceli z oznako K5-2.
– Celovito prenovo stavbe z oznako Kolodvorska 19 za potrebe dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo s spremljajočimi dejavnostmi na parceli z oznako K5-1/1.
– Novogradnjo stavbe z oznako K5-1/5 za potrebe dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo s spremljajočimi dejavnostmi na parceli z oznako K5-1/1.
– Novogradnjo stavbe z oznako K5-1/6 za potrebe dejavnosti Zdravstvo in socialno varstvo s spremljajočimi dejavnostmi na parceli z oznako K5-1/1.
– Rušitev stavb z oznako K5-1/1, K5-1/2, K5-1/3 in K5-1/4 ter Radohovska pot 1 na parceli z oznako K5-1/1.
– Ureditev prometnih priključkov s parcele z oznako K5-1/1 na Radohovsko cesto.
– Ureditev notranje prometne mreže in podzemnih in nadzemnih parkirišč na parceli z oznako K5-1 pri čemer je potrebno pri dimenzioniranju upoštevati veljavne predpise in dejanske potrebe načrtovanih dejavnosti.
– Ureditev dodatnih parkirišč poljavnega značaja na parceli z oznako K5-1/2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev urbane opreme (tlak, luči, klopi, igrala, skulpture, vodnjaki, koši za smeti …).
– Ureditev druge potrebne gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– Kota gotovega terena prenove in novogradnje stavbnega kompleksa na parceli z oznako K5-1/1 se na južni stranici prilagaja koti Radohovske ceste in sega od 573,00 m n.v. na vzhodnem robu in do 577,10 m n.v. na zahodnem delu ob bočnih parkiriščih ob Radohovski poti.
– Tlorisni gabariti: Dimenzije obstoječe stavbe z oznako Kolodvorska 19 se ohranjajo. Dimenzije načrtovane stavbe z oznako K5-1/5 so 23,90 m (do 29,70 m) x 24,70 m (do 27,50 m), dimenzije načrtovane stavbe z oznako K5-1/6 so 21,70 m x 9,90 m. V okviru prej navedene parcele je potrebno zagotoviti vsa potrebna parkirišča pri čemer je dopustna fazna izgradnja stavb s ustrezno fazno izgradnjo potrebnih parkirišč. Parkirišča se izvede podzemno in nadzemno.
– Višinski gabariti: Dopustna etažnost stavbe z oznako Kolodvorska 19 je (K) + P + 1 + 1M. Dopustna etažnost stavbe z oznako K5-1/5 je (K) + P + 2N s koto pritličja 577,10 m n.v.. Dopustna etažnost stavbe z oznako K5-1/6 je (K) + P + 2N s koto pritličja 577,10 m n.v.. Višinski gabarit stavb z oznako K5-1/5 in K5-1/6 je lahko do največ 1,5 m nad koto slemena na objektu z oznako Kolodvorska 19.
(3) Lega:
– Lega je določena z mejami načrtovanih parcel in gradbenimi mejami. Lega parkirišč je določena z mejami parcel.
– Lega javnega prostora zelenih površin na parceli z oznako K5-3 je določena z mejami načrtovane parcele.
– Glavni dostop do parcele z oznako K5-1/1 in K5-1/2 se uredi se preko načrtovanega prometnega priključka na južni strani območja v skladu z v skladu s pogoji za načrtovano prestavitev glavne ceste G1-6, na delu odseka 338 Postojna–Pivka in 339 Pivka–Ribnica (obvoznica Pivka), opredeljenimi z Odlokom o OPN Pivka in grafičnimi usmeritvami in pogoji za komunalno opremljanje, določenimi od 35. do 46. člena tega odloka.
– Območje se povezuje preko načrtovanih pešpoti z drugimi za javnost odprtimi prostori v območju OPPN središče Pivke (npr. mestni trg, mestni park, mestna promenada ob Kolodvorski cesti, cerkev v vaškem jedru), njegovim zaledjem in okoliško pokrajino.
(4) Oblikovanje: Poleg lokacijskih pogojev za oblikovanje objektov in zunanjih površin, ki so določeni v 17. in 18. členu tega odloka, se upošteva še:
– Kulturovarstvene pogoje pri celoviti prenovi stavbe z oznako Kolodvorska 19 z EŠD 17443: Pivka – Hiša Kolodvorska 19, in sicer se stavba ohranja v obstoječih gabaritih. Odstrani se vse neustrezne prizidke in korigira neustrezne posege, ki so bili izvedeni na objektu brez pridobljenega gradbenega dovoljenja. Ohranijo se vsi kvalitetni arhitekturni detajli kot npr. notranje kamnito stopnišče, kovane mreže na retro fasadi, dvoriščna ograja ob cesti v Radohovo vas, ipd. Stavbno pohištvo in streha se oblikuje po vzoru izvornega. Obarvanje fasade se izvede po barvni študiji, ki jo izdela ZVKDS, OE Nova Gorica. K celoviti prenovi stavbe z oznako Kolodvorska 19 je potrebno pridobiti kulturovarstveno soglasje za oblikovanje stavbe.
– Pri oblikovanju stavbe za oznako K5-1/5 in K5-1/6 se upošteva sodobne principe oblikovanja in izbor materialov. Streha na objektu K5-1/5 in K5-1/6 je v osnovi ravna streha.
– Streha podzemnih garaž se izvede kot zelena streha.
(5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena je dopustno tudi:
– Dopustna odstopanja, določena v 50. členu tega odloka.
– Dopustna je odstranitev prizidka na zahodni strani stavbe z oznako Kolodvorska 19 in novogradnja na mestu in v gabaritih prej odstranjenega prizidka.
– Graditi škarpe, višje od 1,50 m, za premostitev višinskih razlik na parcelah z oznako K5-1/1 in K5-1/2.
7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
37. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka:
– Glavna državna cesta G1-6/0338 Postojna–Pivka, kot Postojnska cesta,
– Glavna državna cesta G1-6/0339 Pivka–Ribnica, kot Kolodvorska cesta,
– Regionalna državna cesta R2 404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka, kot Snežniška cesta,
– Lokalna zbirna cesta št. 315230 Prečna ulica–Kolodvorska cesta,
– Lokalna zbirna cesta št. 315260 Pod Zavrtnice,
– Lokalna zbirna cesta št. 315290 Radohovska pot,
– Javna pot št. 816010 Pot na Orlek,
– Javna pot št. 816000 Postojnska cesta.
(2) Cilji prometnega urejanja:
– Dograditi in delno rekonstruirati obstoječo prometno mrežo,
– Urediti javna parkirišča znotraj območja OPPN središče Pivka,
– Vzpostaviti ustrezne notranje prometne mreže v posameznih območjih,
– Izboljšati prometno varnost in kvaliteto bivalnega okolja z vzpostavitvijo kolesarskih stez in pešpoti.
(3) Načrtovana prometna ureditev obsega:
– Ureditev prometnih površin za mirujoči promet delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste mestne kavarne.
– Spremembo prometne mreže na delu Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do križišča s Postojnsko cesto v sklopu ureditve osrednjega mestnega trga z arhitekturno-urbanistično preureditvijo, in sicer se mestni trg uredi z hkratno ukinitvijo dvosmerne ceste in vzpostavitvijo enosmerne povezave.
– Ureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do mestnega parka.
– Ureditev javnih prometnih površin za mirujoči promet za stavbo Občine Pivka.
– Ureditev javnih površin za mirujoči promet s postajališčem za avtodome ob sejmišču.
– Ureditev severne in južne priključne ceste doma za starejše in objektov varovanih stanovanj.
– Ureditev skupinskih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti.
– Ureditev individualnih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti.
– Ureditev cestnih priključkov in parkirišč za potrebe negovalne bolnišnice.
(4) Načrtovana prometna ureditev obsega tudi določitev koridorjev za:
– Ureditev dostopne ceste za stavbami z oznako Kolodvorska 4, 6, 6A, 8.
– Ureditev industrijskega dostopa do gospodarske cone Javor s ceste Pod Zavrtnice.
(5) Uredi se tudi vse dostope na javne poti in ceste.
(6) Prostorske izvedbene pogoje za prestavitev glavne ceste G1-6 OPN Pivka vključno z rekonstrukcijo obstoječega cestnega priključka Radohovske poti na G1-6/338 in razširitev obstoječe lokalne ceste Radohovska pot na 6,00 m vključno z ureditvijo enostranskega pločnika za pešce ob levem robu vozišča na 1,50 m določa OPN Pivka in se rešuje v okviru posebnega projekta.
(7) Ceste in priključki na ceste morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi področnimi predpisi in pogoji upravljavca ceste.
(8) Pogoji za oblikovanje (tlakovanje) prometnih in manipulativnih površine in parkirišč so opredeljeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje zunanjih površin, ki so določeni v 16. členu tega odloka.
(9) Odvodnjavanje prometnih in manipulativnih površin ter površin za mirujoči promet mora biti v skladu z veljavnimi področnimi predpisi izvedeno preko peskolovov in lovilcev olj v sistem meteorne kanalizacije.
(10) Površine za pešce morajo biti grajene brez komunikacijskih ovir in morajo zagotavljati varno uporabo tudi funkcionalno oviranim osebam. Na zaključkih pločnikov in lokacijah prehodov za pešce se predvidi izvedba ustrezne klančine s spuščenim robnikom brez višinske denivelacije.
(11) Uredi se ustrezna prometna signalizacija in oprema ter javna razsvetljava.
(12) Dopustna je tudi druga ureditev cest, pločnikov in kolesarskih stez, kot je določena v tem odloku pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(13) Prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture M 1:1000.
38. člen
(projektne rešitve prometne infrastrukture in pogoji za priključevanje)
(1) Ureditev prometnih površin za mirujoči promet osebnih vozil na parcelah z oznako T2-4 in T2-5 obsega ureditev dveh parkirišč, katera ločuje cestni priključek javne poti št. 816000 širine 5,50 m. Od skupno 17 javnih parkirnih mest se jih 5 uredi na manjšem parkirišču na severnem delu cestnega priključka ter 12 na delu večjega parkirišča na južni strani prej navedenega cestnega priključka. Na preostalem delu večjega parkirišča se uredi še 11 nadomestnih parkirnih mest za goste mestne kavarne ter cestni priključek širine 6,00 m na njegovem skrajnem južnem delu, ki služi tudi kot dostop do dvorišča kavarne. Za ločitev javnih in nejavnih parkirnih mest se predvidi izvedba nižjega zidu oziroma drugega arhitekturnega elementa. Oba cestna priključka se priključujeta na Postojnsko cesto. Ves notranji promet se organizira dvosmerno.
(2) Ureditev dostopne ceste za stavbe z oznako Kolodvorska 4, 6, 6A, 8 in industrijskega dostopa s ceste Pod zavrtnice je določena zgolj s koridorji, katerih lega je določena z regulacijsko črto.
(3) Sprememba prometnega režima na delu Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do križišča s Postojnsko cesto v sklopu ureditve osrednjega mestnega trga predstavlja ukinitev dvosmernega prometa in vzpostavitev enosmernega prometa v smeri od Poti na Orlek do Postojnske cesti z ureditvijo enosmernega vozišča širine 3,50 m v celotni dolžini trga.
(4) Sprememba prometnega režima, opredeljena v prejšnji točki tega člena, je dopustna sočasno ali po vzpostavitvi mestne obvoznice (glavne državne ceste), ki bo potekala po obstoječi trasi Postojnske in Snežniške ceste. Po vzpostavitvi mestne obvoznice se Kolodvorska cesta prekategorizira v lokalno cesto.
(5) Profil Kolodvorske ceste v delu od križišča s Potjo na Orlek do mestnega parka se spremeni, in sicer se:
– V delu od Poti na Orlek do mestnega trga uredi obojestranski pločnik širine 2,00 in 1,70 m, enostranska dvosmerna kolesarska steza širine 2,60 m in vozišče širine 7,00 m. Na delu vozišča Kolodvorske ceste v območju priključka predvidene enosmerne ceste se predvidi izvedba cestne ploščadi za umiritev hitrosti prometa.
– V delu od mestnega trga do dostopne ceste k poslovni stavbi Pivka Javor d.d. se uredi pločnik širine 2,00 m, enosmerna kolesarska steze širine 1,35 m, vozišče širine 7,00 m, enosmerna kolesarska steze širine 1,35 m in pločnik širine cca 5,00 m.
– V delu od poslovne stavbe Pivka Javor d.d. do križišča s Potjo pod Zavrtnice uredi pločnik širine 2,0 m, enosmerna kolesarska steze širine 1,00 m, vozišče širine 6,00 m, enosmerna kolesarska steze širine 1,00 m in pločnik širine cca 2,00 m.
– V delu od križišča s Potjo pod Zavrtnice Poti do mestnega parka uredi pločnik širine 2,00 m, enosmerna kolesarska steze širine 1,00 m, vozišče širine cca 6,00 m, enosmerna kolesarska steze širine 1,00 m in pločnik širine cca 2,00 m.
(6) Ureditev javnih prometnih površin za mirujoči promet osebnih vozil za stavbo Občine Pivka obravnava ureditev parkirišča s 34 parkirnimi mesti, ki se bo do vzpostavitve mestnega trga in spremenjene prometne ureditve na Kolodvorsko cesto priključevalo s cestnim priključkom med stavbama z oznako Kolodvorska 3 in 5, po vzpostavitvi mestnega trga pa na cestni priključek med stavbama z oznako Kolodvorska 7A in T4-5/1. Ves notranji promet se organizira dvosmerno.
(7) Ureditev javnih površin za mirujoči promet s postajališčem za avtodome ob sejmišču obsega ureditev parkirišča s 63 parkirnimi mesti za osebna vozila in 3 parkirnimi mesti oziroma postajališči za avtodome. Parkirišče se na cesto Pod zavrtnice priključuje z dvema cestnima priključkoma širine 6,00 m, ki sta locirana na severnem jugo-vzhodnem delu parkirišča. Ves notranji promet se organizira dvosmerno.
(8) Ureditev severne in južne priključne ceste doma za starejše in objektov varovanih stanovanj predstavlja ureditev glavnih dostopnih cest do parcele z oznako K3-1 s Kolodvorske ceste. Karakteristični profil severne dostopne ceste, ki bo v javni uporabi in se bo navezovala na pot na Orlek bo sestavljen iz dvosmernega vozišča širine 5,50 m, ki se na severnem robu območja zoži na 4,00 m in enostranskega pločnika širine 1,60 m. Karakteristični profil južne dovozne ceste ki ne bo v javni uporabi bo identičen, z izjemo zožitve. Z le-te bo omogočen tudi dostop do stavbe z oznako Kolodvorska 26A. Ob izvedbi južne dostopne ceste se ukine obstoječi južni priključek do stavbe z oznako Kolodvorska 24 (Zdravstveni dom).
(9) Ureditev skupinskih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti obravnava ureditev novih oziroma preureditev obstoječih skupinskih priključkov. Med stavbama z oznako Kolodvorska 14B in 18 se uredi obstoječi cestni priključek v širini 5,50 m z enostranskim pločnikom 1,60 m. Pred večstanovanjsko stavbo z oznako Kolodvorska 22A se ukine obstoječi cestni priključek in predvidi skupinski cestni priključek širine 4,50 m za stavbe z oznako Kolodvorska 22A in 22 (Mercator), ki je lociran med predmetnima objektoma. Ukine se obstoječ severni cestni priključek do stavbe z oznako Kolodvorska 24 (Zdravstveni dom) in predvidi skupinski cestni priključek širine 5,00 m za stavbe z oznako Kolodvorska 24, K2-4/2 in 22B, ki je lociran med stavbama z oznako Kolodvorska 24 in 22B. Za potrebe stavb z oznako Kolodvorska 26 in K2-8/2 se predvidi cestni priključek širine 5,00 m. Predlaga se ukinitev obstoječega cestnega priključka za stavbe z oznako Kolodvorska 13A, 13B, 13 in 18, ter uporabo že obstoječih cestnih priključkov na cesto Pod zavrtnice.
(10) Ureditev individualnih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti obravnava ureditev cestnega priključka med stavbama z oznako Kolodvorska 12 in 14, ki služi za dostop do stavb z oznako Kolodvorska 12 in K1-1/1, ureditev cestnega priključka ob južnem delu stavbe z oznako Kolodvorska 14B, ki je namenjen dostavi goriva. Oba individualna priključka sta široka 3,00 m.
(11) Ureditev cestnih priključkov predvidene in površin za mirujoči promet za potrebe negovalne bolnišnice v skladu z grafičnimi usmeritvami.
(12) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke na:
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – severni del, M 1:5000.
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – južni del, M 1:5000.
– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.
39. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) V območju OPPN središče Pivke potekajo obstoječi komunalni vodi in naprave.
(2) Območje OPPN središče Pivke se komunalno opremi z:
– Gradnjo vodovodnega omrežja,
– Gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja s komunalno čistilno napravo,
– Gradnjo meteornega kanalizacijskega omrežja,
– Gradnjo elektroenergetskega omrežja,
– Gradnjo telekomunikacijskega omrežja,
– Gradnjo omrežja javne razsvetljave,
– Dopustna je tudi gradnja toplovoda.
(3) Objekti v območju OPPN središče Pivke se morajo priključiti na v prejšnji točki navedeno komunalno opremo.
(4) Komunalni vodi in naprave morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi področnimi predpisi, ter s pogoji posameznih upravljavcev.
(5) Merilni jaški, omarice in priključki komunalnih vodov ter komunalne naprave morajo biti locirani na zemljiških parcelah objektov praviloma v oddaljenosti najmanj 1,00 m od roba vozišča ali 0,50 m od roba pločnika.
(6) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati tako, da je zagotovljeno varstvo okolja in ustrezajo obrambno-zaščitnim zahtevam.
(7) V objektih je potrebno zagotoviti učinkovito rabo vseh vrst energije in rabo obnovljivih virov energije, v skladu z veljavnimi predpisi in z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. Za gretje, hlajenje in prezračevanje objektov ter pripravo tople sanitarne vode in vseh vrst električne energije se lahko uporablja enega ali več virov obnovljive energije (toplotne črpalke, sončni zbiralniki, sončne celice itn.) Naprave za njihovo proizvodnjo se lahko nameščajo na strehe objektov. Izvedba, ki bi vplivala na izgled objektov ali krajine ni dopustna.
(8) Koridorje varovalnega pasu javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja vključno s priključki je potrebno varovati kot nezazidljive s podzemnimi in nadzemnimi objekti in stavbami, prepovedano je postavljanje ograj, drogov, jaškov, kanalet, sajenje dreves ali drugih trajnih nasadov, ki bi upravljavcu ovirale dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.
(9) Objekti morajo biti od linije javnih sekundarnih in primarnih vodov vodovoda in kanalizacije odmaknjeni najmanj 3,00 m.
(10) Prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture M 1:1000.
40. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka javno vodovodno omrežje.
(2) Oskrba načrtovanih prostorskih ureditev se uredi z javnega vodovodnega sistema, ki se nahaja znotraj območja OPPN središče Pivke.
(3) Načrtovana je rekonstrukcija javnega vodovodnega in dograditev hidrantnega omrežja z nadzemnimi javnimi hidranti v skladu s projektno dokumentacijo PZI, št. načrta: 25/11-1, izdelano pri Biro Obala d.o.o., v januarju 2013.
(4) Posamezen objekt mora biti opremljen s samostojnim vodovodnim priključkom, ki praviloma poteka po zemljišču lastnika stavbe.
(5) Obračunski vodomeri se vgradijo v vodomernih jaških, praviloma lociranih izven objektov na zemljišču lastnikov posameznih priključkov, ob parcelni meji s cesto oziroma površino, pod katero poteka javni vodovod.
(6) Vodomerni jaški so od linije javnega vodovoda lahko oddaljeni največ do 20,0 m. Vodomernih jaškov praviloma ni dovoljeno postavljati na površinah namenjenih motornemu prometu.
(7) V primeru, da se v istem objektu uporablja voda za pridobitne in nepridobitne namene, je potrebno izvesti ločeno vodovodno inštalacijo z vgradnjo dveh merilnih naprav.
(8) Obstoječi vodovod na območju predvidenih objektov z oznako KZ-1/3, KZ-1/2 in KZ-1/1 se prestavi ob nameravani gradnji s predhodnim soglasjem Občine Pivka.
(9) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke na:
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – severni del, M 1:5000.
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – južni del, M 1:5000.
– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.
41. člen
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih in meteornih voda)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka mešani javni kanalizacijski sistem, ki zbira in odvaja meteorne vode, prelive iz greznic, ter manjšo količino komunalnih odpadnih vod iz objektov, ki so priključeni neposredno na sistem. Kanalizacijski sistem ni zaključen s čistilno napravo ampak s prelivnim objektom, preko katerega se odpadne vode odvajajo neposredno v reko Pivko. Izjema so objekti z ločenim sistemom kanalizacije, ki so priključeni na KČN PSO Pivka in KČN Pivka TC Špar (99 PE – ta ni dimenzionirana za sprejem dodatnih količin komunalne odpadne vode).
(2) Načrtovana je rekonstrukcija in dograditev javnega kanalizacijskega sistema.
(3) Območje OPPN središče Pivka se opremi z ločenim fekalnim in meteornim javnim kanalizacijskim omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje in odvodnjavanje odpadnih vod v skladu z rešitvijo predvideno po projektu PZI Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracij Pivka, št. projekta 48/10-1, izdelan pri Biro Obala d.o.o., v avgustu 2010 in projektu Ureditev meteornega kanalizacijskega sistema v naselju Pivka, št. projekta 8/12-1, izdelan pri Biro Obala d.o.o., v marcu 2013.
(4) Izgradnjo morebitnega internega kanalizacijskega omrežja z malo komunalno čistilno napravo za območje novogradnje v 1. fazi do obratovanja popolnega javnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode, je potrebno načrtovati na ustrezni lokaciji tako, da bo omogočena kasnejša gravitacijska priključitev v obstoječi kanalizacijski zbiralnik, s katerim bo urejena odvodnja komunalnih odpadnih vod ter dostop s specialnim fekalnim vozilom za črpanje in odvoz blata.
(5) Interno in priključno kanalizacijsko omrežje mora biti načrtovano v ločenem sistemu, ki se zaključi z revizijskima jaškoma lociranima na robu parcel posameznih lastnikov.
(6) Priključki na javno kanalizacijo se izvedejo v revizijskih jaških, ki so locirani na robu parcele lastnika priključka, največ 8.0 m od javne kanalizacije.
(7) Drenažne in zaledne vode s posameznih parcel ni dovoljeno priključiti v javni kanalizacijski sistem fekalne kanalizacije. Kolikor terenske razmere dopuščajo možnost lokalnega ponikanja se drenažne in zaledne, ter meteorne vode s strešin objektov in utrjenih funkcionalnih površin posameznih parcel lahko rešuje individualno, tako da se jih ponika v okviru parcele.
(8) Ponikovalnice ter deponije s škodljivimi vodotopnimi substancami morajo biti od javnega vodovoda-kanalizacije oziroma od vodovodnih-kanalizacijskih priključkov odmaknjene najmanj 5,0 m.
(9) Potencialno onesnaženje meteorne kanalizacije z olji (javna parkirišča, garaže …) in peskom mora biti onemogočeno z vgradnjo lovilcev olj, ter z usedalniki peska.
(10) Povsod tam, kjer je iz odpadne vode potrebno izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v javni kanalizacijski sistem (gostinski lokali …) je potrebno vgraditi maščobolovilce.
(11) Do vzpostavitve urejenega javnega kanalizacijskega sistema je potrebno komunalne odpadne vode iz novih objektov začasno zadržati v individualnih malih čistilnih napravah. Izgradnja greznic (neprepustnih zbiralnikov) je dovoljena le v posebnih primerih.
(12) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na čistilni napravi, so se lastniki objektov v roku 6 mesecev dolžni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
(13) Po izgradnji in obratovanju javnega kanalizacijskega omrežje za komunalne odpadne vode je potrebno vse obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave ukiniti in izključiti iz sistema javne kanalizacije.
(14) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke na:
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – severni del, M 1:5000.
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – južni del, M 1:5000.
– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.
42. člen
(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode)
(1) V območju OPPN središče Pivka poteka distribucijsko elektroenergetsko omrežje, in sicer srednje napetostni podzemni kablovod KT 128 Dom – Center Pivka, ter podzemno in nadzemno nizkonapetostno omrežje, ki se z električno energijo oskrbuje iz transformatorskih TP Dom in TP Pivka center, ki se nahajata na obrobju območja.
(2) Načrtovana je dograditev elektroenergetskega omrežja. V skladu s pogoji upravljavca je dopustna ureditev novih TP.
(3) Srednjenapetostni kablovod in nizkonapetostno omrežje se predvidi v kabelski kanalizaciji, katera naj poteka v trasah predvidenih cest in pločnikov.
(4) Pri izgradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih objektov je potrebno zagotoviti energetski koridor za priključitev objektov na obstoječo distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo. Priključno merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta.
(5) Do obstoječih transformatorskih postaj in do jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z javnih površin za osebno in tovorno vozilo.
(6) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo nameravana gradnja obravnava.
(7) Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
(8) Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na elektroenergetskih napravah je izvajalec del dolžan odpraviti na lastne stroške.
(9) Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih izvajal upravljalec.
(10) Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave, ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda, oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m;
– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.
(11) Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih ali načrtovanih distribucijskih elektroenergijskih infrastruktur, je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
(12) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(13) Priključki se natančneje obdelajo v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(14) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke na:
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – severni del, M 1:5000.
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – južni del, M 1:5000.
– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.
43. člen
(zasnova projektnih rešitev za telekomunikacije)
(1) V območju OPPN središče Pivke poteka obstoječe telefonsko omrežje v zemeljski izvedbi, ter delno v nadzemni izvedbi.
(2) Ob zahodni in južni strani meje območja poteka telekomunikacijska kabelska kanalizacija, na katero se priključi načrtovano telekomunikacijsko kanalizacijo v območju OPPN središče Pivka.
(3) Načrtovana je dograditev telekomunikacijskega omrežja.
(4) Pri načrtovanju komunalne infrastrukture za nove pozidave je potrebno predvideti priključevanje na telekomunikacijsko omrežje s sistemom kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Traso telekomunikacijskih naprav je potrebno načrtovati v javno dostopnih koridorjih usklajeno z ostalo infrastrukturo, ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Podrobnejši prikaz projektnih rešitev ureditev gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu OPPN središče Pivke na:
– List 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – severni del, M 1:5000.
– List 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – južni del, M 1:5000.
– List 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in gospodarske javne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:5000.
44. člen
(zasnova projektnih rešitev za toplovod)
(1) V območju OPPN središče Pivke na območju Javor Pivka d.d. poteka obstoječi toplovod.
(2) Na območju Kolodvorske in Snežniške ulice se načrtuje koridor za novogradnjo toplovoda.
45. člen
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)
(1) V območju OPPN središče Pivke poteka omrežje javne razsvetljave.
(2) Načrtovana je rekonstrukcija in dograditev omrežja javne razsvetljave.
46. člen
(zasnova projektnih rešitev za ogrevanje objektov)
(1) Ogrevanje se izvede individualno s kurilnim oljem ali plinom.
(2) V območju se lahko uredi individualno ogrevanje objektov s priklopom na lokalno plinsko omrežje, ki bo oskrbovano s posameznimi plinohrami ali s plinsko postajo za oskrbovanje celotnega območja. Plinska postaja ali posamezni plinohram se izvede podzemno v sklopu utrjenih zelenih površin
(3) Načrtuje se izvedba skupne kotlovnice na parceli z oznako K2-4 v skladu z lokacijskimi pogoji za parcelo z oznako K2-4.
(4) V območju je dopustna tudi izvedba ogrevalnih sistemov z drugimi energenti (kurilno olje, elektrika, les in drugi obnovljivi viri energije).
47. člen
(odvoz odpadkov)
(1) Na območju OPPN središče Pivke je zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
48. člen
(obveznosti priključevanja na gospodarsko infrastrukturo)
Na vso navedeno komunalno infrastrukturo se morajo po njeni zgraditvi priključiti vsi objekti v območju OPPN središče Pivke.
8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
49. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo sočasno ali ločeno.
(2) Pred izvedbo prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste so dopustne tiste prostorske ureditve, ki niso pogojene s spremembo prometnega režima na glavni cesti G1-6 in prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste.
(3) Izvedba mestnega trga z drugimi prostorskimi ureditvami, določenimi v 20. členu tega odloka ter bo dopustna po izvedbi prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste.
(4) Načrtovanje sprememb prometne ureditve na odsekih sedanjih državnih cest v območju OPPN središče Pivka, določenih v 35. in 36. členu tega odloka, bo dopustna po izvedbi prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste, in sicer:
– Ureditev prometnih površin za mirujoči promet delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za goste mestne kavarne.
– Spremembo prometne mreže na delu Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do križišča s Postojnsko cesto v sklopu ureditve osrednjega mestnega trga z arhitekturno-urbanistično preureditvijo.
– Ureditev Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do mestnega parka v delu, ki je pogojen s spremembo prometnega režima na glavni cesti G1-6 in prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste (npr. zožanje cestišča in ureditev kolesarske steze v okviru sedanjega cestišča).
– Ureditev skupinskih in individualnih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti.
(5) Ne glede na prejšnji člen je ureditev skupinskih in individualnih cestnih priključkov ob Kolodvorski cesti dopustna pred izvedbo prestavitve glavne ceste G1-6 ter prenosom posameznih delov nadomeščenih državnih cest med občinske ceste pod pogojem, da se k načrtovanim ureditvam pridobi soglasje upravljavca ceste.
50. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna odstopanja so navedene od 20. do 48. členu tega odloka.
(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, je dopustno tudi odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 20 % posameznega obsega ali dimenzije tlorisnih gabaritov in ± 1,00 m od dimenzij višinskih gabaritov, navedenih od 19. do 48. člena tega odloka, pri čemer se v dimenzije prej navedenih višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.).
(3) Zgoraj navedeno določilo ne velja za višino atike ravne strehe na objektih z oznako K5-1/5 in K5-1/6.
(4) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
– Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
– Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(5) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 2. ali 3. točko tega člena.
(6) V območju OPPN središče Pivke je dopustna dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.
(7) Ne glede na prejšnjo točko tega člena je dopustno opredelitev posameznih poljavnih površin kot javnih površin z obveznim soglasjem vseh lastnikov parcele.
9. PROSTORSKI UKREPI
51. člen
(prostorski ukrepi)
(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko:
– V skladu s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.
(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane v grafičnem delu OPPN središče Pivke, in sicer na:
– Listu 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture – severni del, M 1:500,
– Listu 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture – južni del, M 1:500,
– Listu 5.3: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ureditev prometa in komunalne infrastrukture – območje ob Radohovski poti, M 1:500.
– Listu 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel ter prikazom javnega dobra.
(3) V območju parcel, ki so na Listu 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel ter prikazom javnega dobra prikazane kot javno dobro, lahko občina v skladu s 85. do vključno 91. člena ZUreP-1 in 109. členom ZPNačrt uveljavlja predkupno pravico.
10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
52. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN središče Pivke je evidentirana naslednja enota kulturne dediščine:
– Naselbinska dediščina z EŠD 26863 Pivka – Trško jedro.
– Naselbinska dediščina z EŠD 16019 Pivka – Vaško jedro.
– Sakralna stavbna dediščina – Pivka – kapelica pri Škofovih EŠD 17447.
– Memorialna dediščina z EŠD 4800 – Pivka – Spomenik NOB ob cesti Postojna–Ilirska Bistrica z vplivnim območjem.
– Memorialna dediščina z EŠD 4801 – Pivka – Grobnica padlih borcev – Ilirska Bistrica z vplivnim območjem.
– Profana stavbna dediščina z EŠD 17443 – Pivka – Hiša Kolodvorska 19.
(2) Spomenik NOB ob cesti Postojna–Ilirska Bistrica z EŠD 4800 in Spomenik Pivka – Grobnica padlih borcev z EŠD 4801 se nahajata izven območja OPPN središče Pivke, in sicer se varujeta znotraj predvidenega območja oziroma predvidenega parka. Znotraj predvidene parkovne zasnove je potrebno ohraniti prostorski kontekst in zagotoviti hortikulturno urejanje in vzdrževanje znotraj vplivnega območja.
(3) Na območju OPPN središče Pivke je potrebno upoštevati varstveni režim, ki velja za:
– kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji
– varstveno območje dediščine
– registrirano kulturno dediščino.
(4) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine, ki so navedeni v nadaljevanju tega člena.
(5) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(6) Varstveni režim za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(7) Varstveni režim za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(8) Za posege v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine, registrirano kulturno dediščino, vplivno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za področje varstva kulturne dediščine.
(9) Na območju OPPN središče Pivke veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin. Potrebno je zagotoviti:
– strokovni nadzor nad posegi in
– pri morebitnem odkritju dediščine zaščito najdbe pred poškodbami in obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(10) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31. člen ZVKD-1).
– Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ne smejo biti vzrok za uničenje dediščine. Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine tudi v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika in se v njej presojajo vplivi na dediščino.
– Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
53. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
V območju OPPN središče Pivke se ne nahajajo naravne vrednote ali druga varovana območja s področja ohranjanja narave.
54. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
(1) Ob robu območja OPPN središče Pivke poteka glavna državna cesta G1-6, ki prispeva pomemben delež k emisijam škodljivih snovi v zrak. Z realizacijo OPPN-ja središče Pivke se glavna državna cesta umika izven območja.
(2) Drugi onesnaževalci zraka so:
– V manjši meri stanovanjski in drugi objekti kot individualne kurilne naprave na tekoča in trdna goriva,
– Proizvodni objekti (območje Javor Pivka d.d.), ki se nahajajo izven območja OPPN za območje središča Pivke v širši okolici.
55. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)
(1) Obravnavano območje je del vodovarstvenega območja, za katerega je v pripravi Uredba o vodovarstvenih območjih za vodna telesa vodonosnikov območja Občine Postojna in Občine Cerknica. Po sprejetju te uredbe, bodo na vodovarstvenem območju dovoljeni le tisti posegi v prostor, ki bodo skladni z njenimi določili. Za predvidene posege v prostor bo potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati morebitne omejitve gradnje in varovalne ukrepe zaradi lege območja na vodovarstvenem pasu. Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer meteornih voda na obravnavanem območju in območjih dolvodno od njega. Odvod zalednih meteornih voda je potrebno ustrezno urediti, za vse ponikalne objekte je potrebno sposobnost ponikanja preveriti in računsko dokazati. Na območju predvidene gradnje je potrebno evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
(2) Načrtovana je gradnja ločenega fekalnega in meteornega javnega kanalizacijskega omrežja.
56. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
(1) Vir hrupa v območju OPPN središče Pivke je cestni in železniški promet, saj drugih hrupnih dejavnosti ni.
(2) Železniška proga poteka v povprečju 350,00 m od območja, vendar na njegovem jugozahodnem robu meji nanj. Za vse posege, ki se bodo vršili v varovalnem progovnem pasu železniške proge št. 50 Ljubljana–Sežana–drž. Meja, je treba upoštevati določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu ZVZelP – UPB1, Uradni list RS, št. 36/10), ZVZelP-B, Uradni list RS, št. 60/11) in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 287), Pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/08) ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu citiranega zakona.
(3) Glavna državna cesta G1-6 poteka preko območja. Z realizacijo OPPN za območje središča Pivke se glavna državna cesta umika izven območja.
(4) Območje OPPN središče Pivke je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) glede na namembnost območja uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
57. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
V območju je urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center je v IOC Neverke.
58. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje)
Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) pri ureditvi nove razsvetljave.
59. člen
(rešitve in ukrepi za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom)
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte je zasnovana na naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
– zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru požara,
– stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe,
– zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji hidranti),
– preprečevanju širjenja požara med prostori različnih namembnosti,
– zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehnično opremljeni v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v stavbah,
– zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe objekta.
– Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.
– Cilji požarne zaščite temeljijo na:
– varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara,
– varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda omejena na del požarnega sektorja,
– preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v času rednih vzdrževalnih del.
(2) Za zagotovitev potrebne količine vode za gašenje požarov se uredi zunanjo hidrantno mrežo, ki v celoti pokriva obravnavano območje v krožni zanki.
(3) Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v posameznem objektu znotraj obravnavane cone ni posebnih zahtev za varstvo okolja pred požarom, če se bo uporabljala kot gasilo izključno voda. V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je potrebno peno zadržati na gorečem področju do razgradnje in preprečiti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem. Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti oziroma študija požarne varnosti je elaborat, s katerim se dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelujeta. Objekti, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije požarne varnosti, so določeni v izvršilnem predpisu, ki ureja izdelavo študije požarne varnosti.
(4) Cona potresne ogroženosti je VII. stopnj po MCS, projektni pospešek tal je 0,175. Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN SREDIŠČE PIVKE
60. člen
(1) OPPN središče Pivke velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN središče Pivke naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom ter določi posebnih PIP-ov za posamezno vrsto podrobnejše namenske rabe prostora kot je določena v 6. členu tega odloka.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
62. člen
Ta odlok je s prilogami na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu Občine Pivka.
63. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti