Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2503. Obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka, stran 7487.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10), 74. in 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 55/06, 95/99, 29/07, 7/11, 52/12) je Občinski svet Občine Pivka na 19. seji dne 4. 7. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga)
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga), ki določa skupne prostorske izvedbene pogoje glede gradnje, oblikovanja, lege in dimenzij ter namena nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer:
+---------------------------------------------------------------+
|NEZAHTEVNI OBJEKTI                       |
+------------------+--------------------------------------------+
|Vrsta objekta   |Opis objekta                |
+---------------------------------------------------------------+
|Objekti za lastne potrebe                   |
|– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških |
|parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer  |
|najdlje za čas njenega obstoja;                |
|– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh |
|objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h  |
|kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo   |
|površine vseh stavb na zemljiški parceli;           |
|– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za  |
|vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne  |
|potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je   |
|dosežena meja faktorja pozidanosti.              |
+------------------+--------------------------------------------+
|drvarnica     |to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen |
|         |hrambi trdnega kuriva, z bruto površino   |
|         |največ 12 m2 in višino najvišje točke največ|
|         |3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri |
|         |katerem je streha hkrati strop nad     |
|         |prostorom;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|garaža      |to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen |
|         |shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto|
|         |površino največ 30 m2 in višino najvišje  |
|         |točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje   |
|         |točke objekta, katerega streha je hkrati  |
|         |strop nad prostorom;            |
+------------------+--------------------------------------------+
|steklenjak    |to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit|
|         |prostor za gojenje rastlin ali narejen kot |
|         |zimski vrt, z bruto površino največ 30 m2 in|
|         |višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno |
|         |od najnižje točke objekta, katerega streha |
|         |je hkrati strop nad prostorom;       |
+------------------+--------------------------------------------+
|uta oziroma    |to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, |
|senčnica     |delno odprta stavba, katere streha je hkrati|
|         |strop nad prostorom, z bruto površino največ|
|         |15 m2 in višino najvišje točke največ 3 m, |
|         |merjeno od najnižje točke objekta;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|bazen       |to je montažen ali obzidan prostor za vodo, |
|         |namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju   |
|         |morebitnega požara, če je njegova tlorisna |
|         |površina do 30 m2 in globina do 1,35 m,   |
|         |merjeno od roba do dna;           |
+------------------+--------------------------------------------+
|enoetažna     |namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme |
|pritlična lopa  |in podobno, z bruto površino največ 15 m2 in|
|         |višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od|
|         |najnižje točke objekta, katerega streha je |
|         |hkrati strop nad prostorom;         |
+------------------+--------------------------------------------+
|nepretočna    |izdelana kot neprepusten zbiralnik,     |
|greznica     |namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, |
|         |iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža|
|         |v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno|
|         |napravo, če je njena prostornina do 50 m3; |
+------------------+--------------------------------------------+
|pretočna greznica |namenjena anaerobni obdelavi komunalne   |
|         |odpadne vode, izdelana skladno s standardoma|
|         |SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1:   |
|         |1995, če je njena prostornina do 20 m3;   |
+------------------+--------------------------------------------+
|utrjene dovozne  |dolžine do 300 m in širine do 4 m.     |
|poti       |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Ograje                             |
+------------------+--------------------------------------------+
|ograje      |nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, |
|         |nižjih od 1,5 m.              |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Škarpe in podporni zidovi                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|škarpe in     |če njihova višina ne presega 1,5 m.     |
|podporni zidovi  |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Pomožni infrastrukturni objekti                |
|– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni   |
|izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri         |
|telekomunikacijskem objektu pooblaščeni operater, pri pomožnem |
|objektu na mejnem prehodu oziroma v vojašnicah pa pooblaščeni |
|izvajalec;                           |
|– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja   |
|dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim   |
|nadzorom.                           |
+------------------+--------------------------------------------+
|pločnik in    |ob vozišču ceste, če je skupna širina    |
|kolesarska steza |kolesarske steze in pločnika do 3 m;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|postajališče   |to je prostor ob vozišču ceste ali     |
|         |železniški progi za kratkotrajno ustavljanje|
|         |avtobusov, tramvajev, taksijev ali vlakov, |
|         |dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo  |
|         |oziroma izstopijo potniki;         |
+------------------+--------------------------------------------+
|bazne postaje   |namenjene javnim telekomunikacijskim    |
|         |storitvam, ki so sestavljene iz antenskega |
|         |droga, antenskega nosilca z antenami in   |
|         |telekomunikacijske opreme oziroma naprav v |
|         |primernem prostoru ali zabojniku, če so   |
|         |izpolnjeni naslednji pogoji:        |
|         |– antenski drog je lahko visok največ 10 m |
|         |nad površino strehe;            |
|         |– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu,|
|         |postavljenem na stavbo, mora biti spodnji  |
|         |rob najnižje antene najmanj 1,5 m od    |
|         |strešine, pri antenskih nosilcih, ki so   |
|         |pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob |
|         |najnižje antene najmanj 5 m od terena in  |
|         |najmanj 1,5 m od strešine, če je steber   |
|         |postavljen na objekt, pri antenskih     |
|         |nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno   |
|         |površino stavbe, pa sme biti največja    |
|         |dolžina antene 1,5 m;            |
|         |– prostor s telekomunikacijsko opremo je  |
|         |lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer|
|         |v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni |
|         |rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo   |
|         |ljudje; če pa je to zabojnik, je lahko   |
|         |postavljen ob drogovih, stebrih oziroma   |
|         |stolpih, njegova bruto površina pa je lahko |
|         |do 30 m2;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni objekti  |ki so namenjeni meritvam, spremljanju    |
|za spremljanje  |meteoroloških parametrov in kakovosti zraka |
|stanja okolja   |ter seizmološkemu opazovanju, do bruto   |
|         |površine 30 m2, z drogom ali brez njega in z|
|         |višino do 10 m;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni objekti  |ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z |
|vodne       |eno ali več vrtinami, vodnjaki ali     |
|infrastrukture  |ponikovalniki in kontejnerjem do bruto   |
|         |površine 20 m2;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|mala komunalna  |v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje  |
|čistilna naprava |odpadne vode iz malih čistilnih naprav, z  |
|         |zmogljivostjo do 50 populacijskih enot.   |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti              |
+------------------+--------------------------------------------+
|kozolec      |to je lesena konstrukcija za sušenje in   |
|         |shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma|
|         |krme, s tlorisno velikostjo največ 150 m2, |
|         |če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino |
|         |najvišje točke objekta največ 6 m;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|kmečka lopa    |to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen |
|         |shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto|
|         |površino največ 30 m2 in višino najvišje  |
|         |točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke |
|         |objekta, katerega streha je hkrati strop nad|
|         |prostorom;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|rastlinjak    |to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen|
|         |objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko   |
|         |montažno in prosojno plastično ali stekleno |
|         |kritino na montažni konstrukciji,      |
|         |postavljeni na montažne točkovne temelje,  |
|         |ter prosojne stranske stene, kar se po   |
|         |prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko |
|         |odstrani, tako da na zemljišču ni sledov  |
|         |takega objekta in je višina najvišje točke |
|         |največ 3 m, merjeno od najnižje točke    |
|         |objekta, katerega streha je hkrati strop nad|
|         |prostorom;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|silos       |to je objekt v obliki stolpa ali korita za |
|         |hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem |
|         |stanju oziroma za konzerviranje krme – pri |
|         |koritastem silosu je tlorisna površina   |
|         |največ 150 m2, pri stolpastem silosu pa je |
|         |tlorisna površina največ 30 m2 in višina  |
|         |najvišje točke objekta največ 8 m, merjeno |
|         |od najnižje točke objekta, katerega streha |
|         |je hkrati strop nad prostorom;       |
+------------------+--------------------------------------------+
|skedenj      |to je enoetažen, pritličen objekt za    |
|         |opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje |
|         |sena ali slame z bruto površino največ 150 |
|         |m2 in višino najvišje točke največ 6 m,   |
|         |merjeno od najnižje točke objekta, katerega |
|         |streha je hkrati strop nad prostorom;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|senik       |to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za |
|         |shranjevanje s sena bruto površino največ  |
|         |150 m2 in višino najvišje točke največ 6 m, |
|         |merjeno od najnižje točke objekta, katerega |
|         |streha je hkrati strop nad prostorom;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|gnojišče     |to je objekt za skladiščenje hlevskega   |
|         |gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna   |
|         |ploščad, drenirana v za vodo neprepustno  |
|         |gnojnično jamo in brez odvoda v površinske |
|         |ali podzemne vode, če je njegova tlorisna  |
|         |površina največ 200 m2 in višina najvišje  |
|         |točke objekta največ 2 m, merjeno od    |
|         |najnižje povprečne točke terena;      |
+------------------+--------------------------------------------+
|zbiralnik     |to je za vodo neprepustna laguna ali drug  |
|gnojnice ali   |podoben za vodo neprepusten objekt, če je  |
|gnojevke     |njegova prostornina do 150 m3;       |
+------------------+--------------------------------------------+
|vodni zbiralnik, |katerega dno je obdelano s folijo ali z   |
|vkopan v tla   |naravnim nepropustnim materialom in ki je  |
|         |namenjen zbiranju vode za namakanje in druga|
|         |podobna kmečka opravila, zavarovan z    |
|         |varovalno ograjo, če je njegova prostornina |
|         |do 1000 m3 in največja globina do 2 m,   |
|         |merjeno od terena oziroma roba do dna;   |
+------------------+--------------------------------------------+
|betonsko korito  |namenjeno zbiranju vode za namakanje in   |
|         |druga podobna kmečka opravila, če je njegova|
|         |prostornina do 20 m3;            |
+------------------+--------------------------------------------+
|poljska pot    |to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali  |
|         |vožnjo kmetijske mehanizacije in s širino do|
|         |2,5 m;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|gozdna cesta   |to je ozek pas pretežno z naravnim     |
|         |materialom utrjenega zemljišča, pripravljen |
|         |za hojo in vožnjo kmetijske ali gozdne   |
|         |mehanizacije, če je njegova dolžina daljša |
|         |od 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m ali|
|         |se priključuje na javno cesto; gozdne ceste |
|         |se lahko priključujejo na javno cesto;   |
+------------------+--------------------------------------------+
|grajena gozdna  |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|vlaka       |utrjenega zemljišča, namenjena spravilu lesa|
|         |s spravilnimi sredstvi, če je njegova    |
|         |dolžina daljša od 1 km; gozdne vlake se   |
|         |lahko priključujejo na javno cesto;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|obora za rejo   |/                      |
|divjadi      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali   |
|prireditvam                          |
|                                |
|– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko   |
|gradijo samo na površinah, ki so s prostorskim aktom določene |
|za ta namen, ali na površinah v lasti države ali občin, na   |
|katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.   |
|                                |
|– začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za    |
|katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od   |
|začetka gradnje. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno  |
|stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.        |
|                                |
+------------------+--------------------------------------------+
|kiosk oziroma   |če je njegova tlorisna površina največ 20 m2|
|tipski zabojnik  |in višina najvišje točke največ 3,5 m,   |
|         |merjeno od najnižje točke objekta, katerega |
|         |streha je hkrati strop nad prostorom;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomol       |to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje |
|         |in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova|
|         |dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m,   |
|         |širina pa manjša od 1,5 m.         |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Spominska obeležja                       |
+------------------+--------------------------------------------+
|spominska     |razen spominskih plošč, ki so sestavni del |
|obeležja     |fasade stavbe in so manjši od 1 m2, ter   |
|         |spomenikov in spominskih obeležij na    |
|         |pokopališčih.                |
|         |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Objekt za oglaševanje                     |
+------------------+--------------------------------------------+
|objekt za     |to je reklamni stolp ali pano, na katerega |
|oglaševanje    |so nameščena oglasna sporočila, s površino |
|         |prostora za namestitev oglasnih sporočil do |
|         |20 m2 in višino najvišje točke največ 7 m, |
|         |merjeno od najnižje točke objekta, razen  |
|         |panojev, ki so del fasade stavbe.      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Prijavnica                           |
+------------------+--------------------------------------------+
|prijavnica    |to je stavba za opravljanje nadzora na   |
|         |območju vojašnice, če je tlorisna površina |
|         |stavbe do 50 m2.              |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Objekt za telekomunikacijsko opremo              |
+------------------+--------------------------------------------+
|objekt za     |tlorisne površine do 30 m2, za nameščanje  |
|telekomunikacijsko|radijskih postaj za radioamaterje s     |
|opremo      |pripadajočimi antenami do višine 10 m.   |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|ENOSTAVNI OBJEKTI                       |
|                                |
+------------------+--------------------------------------------+
|Vrsta objekta   |Opis objekta                |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Objekti za lastne potrebe                   |
|– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških |
|parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer  |
|najdlje za čas njenega obstoja;                |
|– pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh |
|objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h  |
|kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo   |
|površine vseh stavb na zemljiški parceli;           |
|– na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za  |
|vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne  |
|potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je   |
|dosežena meja faktorja pozidanosti.              |
+------------------+--------------------------------------------+
|nadstrešek    |to je streha pred vhodom v objekt, namenjena|
|         |zaščiti osebnih motornih vozil in koles,  |
|         |zbirnih mest za komunalne odpadke in    |
|         |podobno, če je njegova površina največ 30 m2|
|         |in višina najvišje točke največ 3,5 m,   |
|         |merjeno od najnižje točke objekta;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|rezervoar za   |s priključkom na objekt, če je njegova   |
|utekočinjeni   |prostornina do 5 m3 in je zgrajen v skladu s|
|naftni plin ali  |predpisi, ki urejajo področje naprav za   |
|nafto       |vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s |
|         |pogoji njegovega dobavitelja;        |
+------------------+--------------------------------------------+
|mala komunalna  |zmogljivosti do 50 populacijskih enot;   |
|čistilna naprava |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|zajetje, vrtina  |za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova|
|ali vodnjak    |globina do 30 m;              |
+------------------+--------------------------------------------+
|zbiralnik za   |to je montažen ali obzidan in nadkrit    |
|kapnico      |prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, |
|         |navadno s strehe, če je njegova prostornina |
|         |do 30 m3;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|enoetažni     |s tlorisno površino do 4 m2 in višino    |
|pritlični objekt |najvišje točke največ 2 m, merjeno od    |
|         |najnižje točke objekta, katerega streha je |
|         |hkrati strop nad prostorom;         |
+------------------+--------------------------------------------+
|utrjena dvorišča |do površine 300 m2.             |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Pomožni infrastrukturni objekti                |
|– pomožne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni   |
|izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri         |
|telekomunikacijskem objektu pooblaščeni operater, pri pomožnem |
|objektu na mejnem prehodu oziroma v vojašnicah pa pooblaščeni |
|izvajalec;                           |
|– če objekta ne gradi oseba iz prejšnje alinee, je gradnja   |
|dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim   |
|nadzorom.                           |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni cestni  |– objekt za odvodnjavanje ceste, to je   |
|objekti      |odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka |
|         |drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak|
|         |ali ponikalnica, če je prepust vode do 5  |
|         |m3/min oziroma pri gozdni cesti profil   |
|         |prepusta do 1 m;              |
|         |– cestni snegolov, to je objekt v obliki  |
|         |palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa |
|         |na cestišče;                |
|         |– objekt javne razsvetljave;        |
|         |– cestni silos, to je priročno skladišče  |
|         |orodja in opreme za vzdrževanje cest ter  |
|         |soli in peska za posipavanje cest, če je  |
|         |njegova prostornina do 300 m3;       |
|         |– varovalne in protihrupne ograje do višine |
|         |2,2 m.                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni      |– objekt za odvodnjavanje železniških tirov,|
|železniški    |to je odvodni jarek, koritnica, plitva in  |
|objekti      |globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek,|
|         |vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode |
|         |do 5 m3/min;                |
|         |– palisade, lovilne mreže in prosto viseče |
|         |mreže, ki zadržujejo sneg in padajoče    |
|         |kamenje, da se ne usipa na železniške tire; |
|         |– objekt za usmerjanje električne      |
|         |razsvetljave;                |
|         |– zavetiščna utica ali tipski zabojnik, to |
|         |je prostor za železniške nadzornike in   |
|         |priročno skladiščenje orodja in opreme za  |
|         |vzdrževanje železniških tirov, če je njegova|
|         |tlorisna površina do 30 m2;         |
|         |– zavetišče na železniških postajališčih, če|
|         |je njegova tlorisna površina do 50 m2.   |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni letališki |to je večnamenski objekt oziroma naprava, ki|
|objekt      |se zgradi začasno zaradi preverjanja,    |
|         |usmerjanja, spremljanja stanja, zaradi   |
|         |signalizacije ali s podobnim namenom, je  |
|         |enostavni objekt, če njegovo postavitev   |
|         |odobri organ, pristojen za letalstvo.    |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni      |– objekt za odvodnjavanje pristaniške    |
|pristaniški    |ploščadi, to je odvodni jarek, koritnica,  |
|objekti      |plitva in globoka drenaža, vtočni in    |
|         |revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, |
|         |če je prepust vode do 5 m3/min;       |
|         |– plavajoča ploščad za privezovanje ladij, |
|         |če jo gradi upravljavec pristanišča in je  |
|         |njena površina do 150 m2;          |
|         |– objekt za usmerjanje električne      |
|         |razsvetljave;                |
|         |– pristaniški zabojnik, to je prostor za  |
|         |nadzornike ladijskega prometa ter priročno |
|         |skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje|
|         |pristaniške ploščadi in za reševanje, če je |
|         |njegova tlorisna površina do 30 m2.     |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni žičniški |– objekt prometne oziroma varnostne     |
|objekti      |signalizacije, to je konstrukcija za    |
|         |namestitev ustreznih usmerjevalnih     |
|         |semaforjev;                 |
|         |– objekt za usmerjanje električne      |
|         |razsvetljave;                |
|         |– žičniški zabojnik, to je prostor za    |
|         |strojnike za nadzor delovanja žičnic in   |
|         |delovanja smučišč, za priročno skladiščenje |
|         |orodja in opreme za vzdrževanje žičniških  |
|         |naprav ter za reševanje, če je njegova   |
|         |tlorisna površina do 30 m2.         |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni      |– nizkonapetostno distribucijsko      |
|energetski    |elektroenergetsko omrežje;         |
|objekti      |– ločilno oziroma krmilno mesto na     |
|         |elektroenergetskih omrežjih;        |
|         |– signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih|
|         |omrežjih;                  |
|         |– relejna hišica, to je prostor za     |
|         |namestitev opreme elektroenergetskih    |
|         |objektov in nadzornike delovanja      |
|         |elektroenergetskega omrežja;        |
|         |– priključni plinovod za male kurilne    |
|         |naprave v enostanovanjskih stavbah;     |
|         |– priključek na distribucijsko plinovodno  |
|         |omrežje;                  |
|         |– etažni plinski priključek za etažno    |
|         |ogrevanje;                 |
|         |– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za|
|         |utekočinjeni naftni plin, če je njegova   |
|         |tlorisna površina do 30 m2 – v skladu s   |
|         |predpisi, ki urejajo področje naprav za   |
|         |vnetljive tekočine in pline.        |
+------------------+--------------------------------------------+
|telekomunikacijske|katerih uporabni signal ne pokriva več kakor|
|antene in     |100-metrski pas okoli oddajne točke.    |
|oddajniki     |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni komunalni |– vodovodni priključek na javno vodovodno  |
|objekti      |omrežje;                  |
|         |– objekt s hidroforno postajo oziroma    |
|         |prečrpališčem, če je njegova tlorisna    |
|         |površina do 20 m2, višina pa do 4 m od   |
|         |terena do kapa;               |
|         |– kanalizacijski priključek na javno    |
|         |kanalizacijsko omrežje;           |
|         |– tipska oziroma montažna greznica, to je v |
|         |skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje   |
|         |odpadne vode iz čistilnih naprav, obzidana |
|         |in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma |
|         |komunalne odpadne vode, če je njena     |
|         |prostornina do 50 m3;            |
|         |– mala komunalna čistilna naprava z     |
|         |zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;   |
|         |– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki   |
|         |otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu|
|         |javne službe prepuščajo ločene frakcije   |
|         |komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki |
|         |urejajo ravnanje s temi frakcijami, če je  |
|         |njegova tlorisna površina do 100 m2;    |
|         |– cestni priključek na javno občinsko cesto,|
|         |če je njegova širina do 3 m, njegova dolžina|
|         |pa do 30 m in je pridobljeno soglasje    |
|         |upravljavca takšne ceste;          |
|         |– vodno zajetje, to je betonsko korito z  |
|         |zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno   |
|         |vodo, če je njegova prostornina do 250 m3 in|
|         |največja globina do 5 m;          |
|         |– priključek na vročevod oziroma toplovod, |
|         |vključno z vročevodno in toplovodno toplotno|
|         |postajo z nazivno močjo do 300 kW.     |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni objekti  |– obmejna stavba, to je stavba, namenjena  |
|na mejnih     |opravljanju varnostnega, carinskega in   |
|prehodih     |inšpekcijskega nadzorstva na območju mejnega|
|         |prehoda, če je njena tlorisna površina do 30|
|         |m2;                     |
|         |– objekt varnostne signalizacije;      |
|         |– objekt za usmerjanje električne      |
|         |razsvetljave – ni pogojev;         |
|         |– nadstrešnica nad mejnim prehodom, če je  |
|         |njena površina do 120 m2, višina      |
|         |konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom.    |
+------------------+--------------------------------------------+
|pomožni objekti  |ki so namenjeni meritvam in spremljanju   |
|za spremljanje  |meteoroloških parametrov in kakovosti zraka |
|stanja okolja   |ter seizmološkemu opazovanju do površine 5 |
|         |m2 z drogom do višine do 10 m.       |
+------------------+--------------------------------------------+
|vrtina ali    |potrebna za raziskave.           |
|vodnjak      |                      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Pomožni obrambni objekti                    |
+------------------+--------------------------------------------+
|prijavnica    |– prijavnica, to je stavba, namenjena    |
|         |opravljanju nadzora na območju vojašnice, če|
|         |je tlorisna površina stavbe do 30 m2;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|nadstrešnica za  |če je njena površina do 120 m2, višina   |
|motorna vozila  |konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|objekt varnostne |/                      |
|signalizacije   |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|objekt za     |/                      |
|usmerjanje    |                      |
|električne    |                      |
|razsvetljave   |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|antenski drog ali |do višine 10 m;               |
|antenski stolp  |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|varovalna ograja |do višine 2,20 m;              |
+------------------+--------------------------------------------+
|heliport     |velikosti do 50 m2.             |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti              |
+------------------+--------------------------------------------+
|čebelnjak     |to je montažen ali lesen, enoetažen in   |
|         |pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če|
|         |je njegova bruto površina največ 20 m2 in  |
|         |višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od|
|         |najnižje točke objekta, katerega streha je |
|         |hkrati strop nad prostorom;         |
+------------------+--------------------------------------------+
|gozdna učna pot  |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|         |utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po |
|         |gozdu;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|grajena gozdna  |namenjena spravilu lesa s spravilnimi    |
|vlaka       |sredstvi, če je njena dolžina do 1 km;   |
|         |gozdne vlake se lahko priključujejo na javno|
|         |cesto;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|poljska pot    |to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo |
|         |ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je  |
|         |njegova dolžina do 1 km, širina pa do 2,5 m;|
+------------------+--------------------------------------------+
|ribnik kot vodno |to je umetno narejena kotanja ali betonsko |
|zajetje      |korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali  |
|         |drugih vodnih živali, če nima stika z odprto|
|         |vodo in če je njegova tlorisna površina pri |
|         |betonskem koritu do 30 m2, pri umetno    |
|         |narejeni ali naravni kotanji do 100 m2,   |
|         |globina od terena oziroma roba korita do dna|
|         |pa do 2 m;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|vrtina ali    |za namakanje kmetijskih zemljišč, če je   |
|vodnjak      |njegova globina do 30 m;          |
+------------------+--------------------------------------------+
|krmišče      |to je na vse strani odprt prostor brez   |
|         |posebej utrjenih tal in z lahko montažno  |
|         |streho na opornikih, ki je namenjen     |
|         |krmljenju živine v času, ko primanjkuje   |
|         |paše, in med prezimovanjem živali na    |
|         |pašnikih, če je njegova tlorisna površina  |
|         |največ 30 m2 in višina najvišje točke največ|
|         |4 m, merjeno od najnižje povprečne točke  |
|         |terena, če je streha objekta hkrati strop  |
|         |nad prostorom;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|molzišče     |to je prekrit in najmanj na eno stran odprt |
|         |prostor, namenjen molži na planinskih    |
|         |pašnikih, če je njegova tlorisna površina  |
|         |največ 30 m2 in višina najvišje točke največ|
|         |4 m, merjeno od najnižje povprečne točke  |
|         |terena, če je streha hkrati strop nad    |
|         |prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;|
+------------------+--------------------------------------------+
|hlevski izpust  |to je ograjena in vodo neprepustna ploščad |
|         |ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, |
|         |namenjena gibanju živali na prostem,    |
|         |drenirana v za vodo neprepustno gnojnično  |
|         |jamo in brez odvoda v površinske ali    |
|         |podzemne vode, če njegova tlorisna površina |
|         |ne presega 180 m2;             |
+------------------+--------------------------------------------+
|ograje za pašo  |nižje od 1,5 m;               |
|živine      |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|rastlinjak    |namenjen gojenju rastlin neposredno na   |
|         |kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je|
|         |nadkritega prostora, ki ima točkovno    |
|         |temeljenje ali sidra ter na loke napeto   |
|         |folijo;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|gozdna cesta   |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|         |utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo ali|
|         |vožnjo kmetijske in gozdne mehanizacije, če |
|         |je njegova dolžina do 2 km, širina vozišča v|
|         |premi do 3,5 m in se ne priključuje na javno|
|         |cesto;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|kašča       |to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen |
|         |shranjevanju žita, koruze in drugih     |
|         |poljščin, z bruto površino največ 20 m2 in |
|         |višino najvišje točke največ 3,5 m merjeno |
|         |od najnižje točke objekta, katerega streha |
|         |je hkrati strop nad prostorom;       |
+------------------+--------------------------------------------+
|kozolec      |to je lesena konstrukcija za sušenje in   |
|         |shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma|
|         |krme, z dolžino največ 30 m in višino    |
|         |najvišje točke objekta največ 6 m;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|senik       |to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za |
|         |shranjevanje sena z bruto površino največ 30|
|         |m2 in višino najvišje točke največ 6 m,   |
|         |merjeno od najnižje točke objekta, katerega |
|         |streha je hkrati strop nad prostorom.    |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali   |
|prireditvam                          |
|                                |
|– objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko   |
|gradijo samo na površinah, ki so s prostorskim aktom določene |
|za ta namen, ali na površinah v lasti države, pokrajin ali   |
|občin, na katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh    |
|nepremičnin.                          |
+------------------+--------------------------------------------+
|odprti sezonski  |to je posebej urejeno zemljišče kot del   |
|gostinski vrt   |gostinskega obrata, če je tlorisna površina |
|         |zemljišča največ 50 m2 in višina najvišje  |
|         |točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke |
|         |objekta;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|pokriti prostor z |če je njegova tlorisna površina do 500 m2, |
|napihljivo    |višina najvišje točke 6 m, merjeno od    |
|konstrukcijo ali |najnižje točke objekta; tlorisna površina je|
|v montažnem    |lahko večja, če ima šotor ustrezen     |
|šotoru      |certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da |
|         |je izdelan v skladu s standardom o začasnih |
|         |objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta |
|         |standard še ni izdan kot evropski, privzeti |
|         |standard PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in |
|         |konstrukcije za začasne objekte in     |
|         |zabaviščne parke;              |
+------------------+--------------------------------------------+
|oder z      |če je njegova tlorisna površina do 30 m2,  |
|nadstreškom    |višina najvišje točke do 6 m, merjeno od  |
|         |najnižje točke objekta, razpon nosilnih   |
|         |delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 |
|         |m, morajo biti sestavljeni iz montažnih   |
|         |elementov;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|pokriti      |kamor sodi tudi športno igrišče, z     |
|prireditveni   |napihljivo konstrukcijo ali v montažnem   |
|prostor      |šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če |
|         |je njegova tlorisna površina do 500 m2   |
|         |oziroma več, če ima šotor certifikat;    |
+------------------+--------------------------------------------+
|cirkus      |to je prireditveni prostor v montažnem   |
|         |šotoru (arena s tribunami za gledalce) in  |
|         |ograjeno zunanjo površino, namenjeno    |
|         |potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi |
|         |objekti montažni;              |
+------------------+--------------------------------------------+
|začasna tribuna  |če je njena tlorisna površina največ 1000 m2|
|za gledalce na  |in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno|
|prostem      |od najnižje povprečne točke terena.     |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Začasni objekti, namenjeni skladiščenju            |
|                                |
|– so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo  |
|stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega  |
|obstoja.                            |
+------------------+--------------------------------------------+
|začasni objekti  |ki so enostavni objekti, so tudi objekti,  |
|         |namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih |
|         |snovi, če bruto površina teh objektov ne  |
|         |presega 15 m2 in je višina najvišje točke  |
|         |največ 4 m, merjeno od najnižje točke    |
|         |objekta, katerega streha je hkrati strop nad|
|         |prostorom.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem   |
|                                |
|– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo   |
|vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;  |
|– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo    |
|gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno    |
|gradbeno dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč  |
|jih je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za  |
|objekt, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.  |
+------------------+--------------------------------------------+
|igrišče za šport |to je travnata površina oziroma naravno   |
|in rekreacijo na |zemljišče, namenjeno nogometu, odbojki,   |
|prostem      |košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim |
|         |igram z žogo, če je njegova tlorisna    |
|         |površina v skladu z normativi, ki veljajo za|
|         |posamezno vrsto igre z žogo;        |
+------------------+--------------------------------------------+
|kolesarska steza |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|         |utrjenega zemljišča, pripravljen za     |
|         |kolesarjenje v naravi, če je njegova širina |
|         |do 1,2 m;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|planinska pot   |to je ozek pas zemljišča, le v nujnih    |
|         |primerih utrjen z naravnim materialom,   |
|         |pripravljen za hojo oziroma dostop na    |
|         |planine oziroma gore, če je njegova širina |
|         |do 1 m;                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|smučišče     |to je travnata površina, pozimi namenjena  |
|         |smučanju in drugim zimskim dejavnostim,   |
|         |vključno z začasno postavljenimi montažnimi |
|         |vlečnicami dolžine do 200 m, z nizko vodeno |
|         |vrvjo ter dostopnimi in povezovalnimi potmi |
|         |med smučarskimi progami oziroma deli    |
|         |smučišča, če je njegova tlorisna površina v |
|         |skladu z normativi, ki veljajo za posamezno |
|         |vrsto smučišča;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|sprehajalna pot  |to je ozek pas z naravnim materialom    |
|         |utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode|
|         |v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;  |
+------------------+--------------------------------------------+
|športno strelišče |če je njegova tlorisna površina do 3 ha;  |
+------------------+--------------------------------------------+
|trimska steza   |to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen |
|         |z naravnim materialom in pripravljen za   |
|         |hojo, s površinami in opremo za telovadne  |
|         |vaje, če je njegova širina do 1 m;     |
+------------------+--------------------------------------------+
|vzletišče     |ki ima samo travnato površino, namenjeno  |
|         |vzletanju in pristajanju zelo lahkih naprav |
|         |za letenje in jadralnih padalcev, če je   |
|         |njegova tlorisna površina do 5 ha.     |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju  |
|                                |
|– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo   |
|vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;  |
|– če je za njihovo uporabo treba izvesti še kakšno drugo    |
|gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno    |
|gradbeno dovoljenje, samostojna gradnja ni dovoljena, temveč  |
|jih je treba vključiti v projekte za gradbeno dovoljenje za  |
|objekt, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.  |
+------------------+--------------------------------------------+
|plezalni in drug |namenjen urjenju, če njegova višina ne   |
|podoben objekt  |presega 7,5 m;               |
+------------------+--------------------------------------------+
|pokriti vadbeni  |če je njegova tlorisna površina do 500 m2; |
|prostor z     |prostor je lahko večji, če ima šotor    |
|napihljivo    |certifikat;                 |
|konstrukcijo ali |                      |
|v montažnem    |                      |
|šotoru      |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|vadbeni bunker  |to je manjša vojaška obrambna utrdba,    |
|         |namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če|
|         |je njegova tlorisna površina do 30 m2;   |
+------------------+--------------------------------------------+
|vadišče na    |to je naravno zemljišče s priročnimi    |
|prostem      |vadbenimi objekti, poraslo s travo in    |
|         |drevjem, če je tlorisna površina in     |
|         |urejenost zemljišča v skladu z normativi,  |
|         |določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo  |
|         |pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma |
|         |obrambo;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|zaklon      |to je objekt, za katerim ali pod katerim je |
|         |kdo zavarovan, če je objekt do največ 2 m  |
|         |vkopan v teren, nadzemni del pa zasut z   |
|         |zemljo in če je njegova tlorisna površina do|
|         |30 m2, višina do 3 m, razpon nosilnih delov |
|         |pa do 3 m; pri večjem razponu morajo biti  |
|         |nosilni deli montažni in dani v promet v  |
|         |skladu s predpisi, ki urejajo gradbene   |
|         |proizvode;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|vojaško strelišče |če je njegova površina do 5 ha ter se z   |
|         |njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja|
|         |konfiguracija terena;            |
+------------------+--------------------------------------------+
|zaklonilnik    |to je pritličen objekt, katerega površina ne|
|         |presega 20 m2 in ki je lahko sestavljen iz |
|         |posameznih gradbenih elementov.       |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Spominska obeležja                       |
+------------------+--------------------------------------------+
|spominska     |so enostavni objekti, če so narejeni v   |
|obeležja     |obliki spominskih plošč, ki so sestavni del |
|         |fasade stavbe in so manjši od 1 m2, ter   |
|         |spomeniki in spominska obeležja na     |
|         |pokopališčih.                |
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
|Urbana oprema                         |
|                                |
|– so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo    |
|nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.     |
|                                |
+------------------+--------------------------------------------+
|nadkrita     |na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in |
|čakalnica     |taksi postajališču, če je njena tlorisna  |
|         |površina do 15 m2, višina nadstreška pa do 4|
|         |m, merjeno od terena do kapa;        |
+------------------+--------------------------------------------+
|javna kolesarnica |če je njena tlorisna površina do 15 m2,   |
|z nadstreškom   |višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od   |
|         |terena do kapa;               |
|         |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|javna telefonska |to je tipska oziroma montažna hišica ali na |
|govorilnica    |zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino|
|         |do 10 m2, s telefonskim aparatom ali drugo |
|         |terminalsko opremo, namenjeno javnim    |
|         |telekomunikacijskim storitvam, vključno z  |
|         |brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;|
|         |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|transparent    |pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo |
|         |konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno |
|         |varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno  |
|         |nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen|
|         |na konstrukcijske elemente nadvoza preko  |
|         |javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m |
|         |x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad |
|         |voznim pasom ceste;             |
+------------------+--------------------------------------------+
|skulptura in   |če je njena tlorisna površina do 100 m2,  |
|druga prostorska |višina pa do 4 m nad terenom;        |
|inštalacija    |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|večnamenski kiosk |če je njegova tlorisna površina do 30 m2,  |
|oziroma tipski  |višina pa do 4 m;              |
|zabojnik     |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|montažna     |ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova |
|sanitarna enota  |tlorisna površina do 20 m2, višina pa do 4 |
|         |m;                     |
+------------------+--------------------------------------------+
|vodnjak oziroma  |to je arhitektonsko zasnovan in plastično  |
|okrasni bazen   |okrašen zbiralnik za vodo, navadno z    |
|         |vodometom, če je njegova tlorisna površina |
|         |do 100 m2, pri vodometu pa višina      |
|         |konstrukcije do 4 m;            |
+------------------+--------------------------------------------+
|otroško igrišče  |če je njegova tlorisna površina do 500 m2; |
+------------------+--------------------------------------------+
|obešanka na drogu |z največjo površino ene strani 2 m2;    |
|javne       |                      |
|razsvetljave   |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
|objekt za     |to je reklamni stolp ali pano (eno- ali   |
|oglaševanje    |večstranski), na katerega so nameščena   |
|         |oglasna sporočila, s površino prostora z ene|
|         |strani, ki je namenjen za namestitev    |
|         |oglasnih površin,  do 20 m2  in višino|
|         |najvišje točke objekta največ 7 m, merjeno |
|         |od terena do vrha objekta, razen panojev, ki|
|         |so del fasade stavbe.            |
+------------------+--------------------------------------------+
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga).
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti