Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2501. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto, stran 7486.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 109/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 11. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|  Vrtec |  Prvo  | Drugo |Poldnevni |Razvojni|Bolnišnični|
|     |starostno |starostno|program – |oddelek | oddelek |
|     | obdobje | obdobje | romski |    |      |
|     |     |     | vrtec  |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|Vrtec   | 450,80 | 333,69 |     |    | 2.835,11 |
|Ciciban  |     |     |     |    |      |
|Novo mesto|     |     |     |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|Vrtec   | 450,80 | 333,69 | 327,48 | 900,22 |      |
|Pedenjped |     |     |     |    |      |
|Novo mesto|     |     |     |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|Vrtec pri | 403,93 | 297,25 |     |    |      |
|OŠ    |     |     |     |    |      |
|Brusnice |     |     |     |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|Vrtec pri | 425,89 | 332,49 |     |    |      |
|OŠ Stopiče|     |     |     |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|Društvo  | 450,80 | 333,69 |     |    |      |
|Ringa Raja|     |     |     |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
|Vrtec   | 450,80 | 333,69 |     |    |      |
|Jana,   |     |     |     |    |      |
|d.o.o.  |     |     |     |    |      |
+----------+----------+---------+----------+--------+-----------+
2. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po izpolnjeni starosti treh let.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni in poldnevni program v javnih vrtcih, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 10 % nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda ter v programu 2. starostnega obdobja za 8 % nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.
4. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, obvestiti tudi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za predšolsko vzgojo.
5. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov znašajo 38,64 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih, razen za vrtca pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 34,44 EUR in za poldnevni program, ki znaša 27,09 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,64 EUR na dan za vrtca pri šolah, za poldnevni program 1,29 EUR, za vse ostale pa 1,84 EUR na dan. Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otrok, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.
6. člen
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 4,5 EUR.
7. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50 % njim določenega plačilnega razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega plačilnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec pri mesečnem obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini Novo mesto fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo o odsotnosti z vrtca z navedbo datuma.
Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa občina plačnica.
Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.
8. člen
Mestna občina Novo mesto bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.
9. člen
Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za plačilo programa vrtca starši za novo sprejete otroke plačajo akontacijo v višini 43 % od cene programa vrtca v katerega je otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec izvede poračun od datuma vključitve otroka.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.
10. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.
11. člen
Cene programov predšolske vzgoje se uskladijo, če se bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene oziroma v skladu s predpisi.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto z dne 25. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 41/08), z dne 30. 1. 2009 (Uradni list RS, št. 8/09) in z dne 5. 10. 2012 (Uradni list RS, št. 75/12).
13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 8. 2013, razen določil 2. stavka prvega odstavka 7. člena, kjer določila v zvezi z obdobji rezervacije veljajo od 1. 1. 2014 ter drugi odstavek 5. člena, katerega določila veljajo od 1. 10. 2013.
Št. 602-36/2012
Novo mesto, dne 11. julija 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti