Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2498. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013, stran 7470.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in vsi nadaljnji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vsi nadaljnji) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 21. seji dne 17. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen odloka o 1. rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
+-----+--------------------------+----------+
|   |             | v eurih |
+-----+--------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |     |
|   |ODHODKOV         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina    | Rebalans |
|   |kontov/Konto/Podkonto   |proračuna |
|   |             | za leto |
|   |             |   2013 |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |2.836.047 |
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.811.014 |
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |1.535.415 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  | 1.361.788|
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  |  85.300 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago |  88.327 |
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 275.599 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in| 201.699 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine |   300 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni     |  2.500 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |  13.200 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni    |  57.900 |
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  80.138 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |  21.235 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |  58.903 |
|   |zemljišč in neopredmetenih|     |
|   |dolgoročnih sredstev   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 944.895 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz| 394.444 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  | 550.451 |
|   |državnega proračuna iz  |     |
|   |sredstev EU        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    |    0 |
|   |EVROPSKE UNIJE      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |783 Prejeta sredstva iz  |    0 |
|   |proračune EU za kohezijsko|     |
|   |politiko         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |3.188.047 |
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 949.329 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki| 234.345 |
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|  41.007 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 613.550 |
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 Obresti        |  30.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        |  30.427 |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 945.106 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 Subvencije      |  25.500 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom| 506.155 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim |  52.432 |
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 361.019 |
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |1.288.112 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja   | 1.288.112|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  5.500 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 Invest. transferi   |    0 |
|   |pravnim in fizičnim    |     |
|   |osebam, ki niso prorač.  |     |
|   |uporabniki        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     |  5.500 |
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- | –352.000 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |    0 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       | 482.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 482.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      | 130.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 Odplačilo domačega  | 130.000 |
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |    0 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | 352.000 |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     | 352.000 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|     |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |     |
|   |LETA           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za   | 722.769 |
|   |drugo           |     |
+-----+--------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2013-1(6)
Dobrna, dne 17. julija 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti