Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2497. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, stran 7469.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 172. člena in 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije:
S P L O Š N I A K T
o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji s strani agencije, pri tem je agencija neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, agencija skladno z zakonom zbira tudi druge podatke.
II. ZBIRANJE PODATKOV
2. člen
(zbiranje podatkov)
Operaterji omrežja oziroma izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: operaterji) so dolžni posredovati zahtevane podatke in informacije, tako da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov in informacij (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vprašalnik je dostopen v elektronski obliki na spletnem portalu agencije. Operaterji so dolžni posredovati tudi vse podatke in informacije preko drugih oblik vprašalnikov.
Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za preteklo koledarsko leto (letni vprašalnik) so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.
Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za posamezna četrtletja koledarskega leta (četrtletni vprašalnik) so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje v 15 dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta.
Podatki o prometu in prihodkih se morajo nanašati na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.
Podatke in informacije so operaterji dolžni posredovati brezplačno, v elektronski obliki ter v roku in na način, ki ga določi agencija. Operaterji morajo agenciji posredovati popravke napačnih podatkov, ugotovljene manjkajoče podatke ali zahtevane informacije v roku 3 delovnih dni od prejetja obvestila s strani agencije o nepravilnih, nepopolnih podatkih ali informacijah v nasprotju z zahtevo agencije, kar določi uradna oseba agencije, glede na obseg potrebnih popravkov.
Operater mora o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij pisno obvestiti agencijo in obvestilu priložiti dokaze o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij.
Operaterji so agenciji ob vpisu v uradno evidenco operaterjev v obvestilu iz drugega odstavka 5. člena zakona dolžni pisno sporočiti podatke o kontaktni/h osebi/ah za posredovanje podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje vprašalnikov, in sicer ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov. Operaterji so tudi dolžni sporočiti agenciji spremembo podatkov v 30 dneh po nastanku spremembe.
3. člen
(zaupnost podatkov)
Operaterji morajo skladno z zakonom označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru morajo agenciji predložiti akt skladen z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, v katerem so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Operaterji posredujejo akt agenciji preko spletnega portala za zbiranje podatkov in informacij. Podatki in informacije, ki so že javno objavljeni, ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.
III. UPORABA PODATKOV
4. člen
(namen in uporaba podatkov)
Agencija uporabi zbrane podatke in informacije predvsem za:
– spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji,
– analize upoštevnih trgov in izvajanje drugih pristojnosti na področju zagotavljanja konkurence,
– naložitev, spremembo, ohranitev ali razveljavitev obveznosti operaterjem s pomembno tržno močjo,
– odmero plačil po zakonu,
– izvrševanje drugih pristojnosti agencije po zakonu,
– primerjave z drugimi zbranimi podatki in informacijami.
Podatki in informacije se zbirajo tudi za spremljanje prihodnjega razvoja omrežja ali storitev, če ta lahko vpliva na veleprodajne storitve, ki jih operaterji dajo na voljo konkurentom. Agencija lahko od operaterjev s pomembno tržno močjo na veleprodajnih trgih tudi zahteva, da predložijo računovodske podatke o maloprodajnih trgih, ki so povezani s temi veleprodajnimi trgi.
Zbrani podatki in informacije se posredujejo tudi za namene državne statistike v skladu z zakonom, ki ureja državno statistiko in so opredeljeni z veljavnim Letnim programom statističnih raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije.
Zbrani podatki in informacije se lahko posredujejo tudi Evropski komisiji in drugim regulativnim organom v skladu z zakonom.
Pri posredovanju oziroma uporabi zaupnih podatkov in informacij, je agencija dolžna ohranjati stopnjo zaupnosti, skladno s 3. členom tega splošnega akta.
5. člen
(objava podatkov)
Agencija lahko objavi obdelane podatke v ustrezni obliki na svojih spletnih straneh, ob upoštevanju 3. člena tega splošnega akta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 73/07).
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-16/2013/13
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0130
po pooblastilu št. 0202-1/2013/11 z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti